Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ a jejíž vybrané pasáže dosud mezi zaměstnavateli vyvolávají emoce a diskuse. Jsme současně i „před novelou“, nebo ještě přesněji „před novelami“ – ať už se jedná o novelu zákoníku práce zabývající se např. pluralitou odborových organizací a valorizačními mechanismy u minimální mzdy (tu vláda schválila 20. 3. 2024), nebo o další novely, které mají záměr směřovat k navýšení flexibility vybraných institutů pracovněprávních vztahů a k transpozici dalších směrnic.

Předkládaná monografie si klade za cíl přispět do diskusí o konkrétních návrzích, které by v nadcházejícím období měly utvářet budoucí podobu právní úpravy výkonu závislé práce v širším slova smyslu. Jako vždy se přitom autoři neomezují jen na oblast pracovního práva, ale svůj záběr doplňují také o perspektivu obchodního a sportovního práva.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 6. 2024, 128 stran
ISBN: 978-80-7676-949-6

Cena: 303 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XII
1 Pluralita odborů na pracovišti a kolektivní vyjednávání: 
The Neverending Story
?  - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 Trocha retrospektivního pohledu - str. 2
1.2.1 „Overtura“ - str. 2
1.2.2 „I. dějství“ – pluralita odborů na pracovišti a kolektivní vyjednávání do 31. 12. 2006 - str. 2
1.2.3 „II. dějství“ – nový zákoník práce, pluralita odborů na pracovišti a kolektivní vyjednávání od 1. 1. 2007 do 13. 4. 2008 - str. 4
1.2.4 „III. dějství“ – pluralita odborů na pracovišti a kolektivní vyjednávání od 14. 4. 2008 – tedy po nálezu ÚS zn. Pl. ÚS 
83/06 (č. 116/2008 Sb.) - str. 5
1.2.5 „Intermezzo“ – pokusy o revizi z března 2016 - str. 8
1.3 Současné pokusy aneb jaké bude „finále“? - str. 9
2 Transparentností k rovnosti? - str. 19
2.1 Úvod - str. 19
2.2 Systémy odměňování a jejich obsah - str. 20
2.3 Transparentnost před vznikem pracovního poměru - str. 21
2.4 Informační povinnosti během trvání pracovního poměru - str. 23
2.5 Dílčí shrnutí - str. 24
3 Praktické aspekty náhrady nákladů zaměstnanců pracujících v režimu home office - str. 27
3.1 Výchozí stav - str. 27
3.2 Základní zásady pracovního práva vs. aktuální trendy doby - str. 28
3.3 Náhrada nákladů za výkon práce v režimu home office včera a dnes - str. 29
3.4 Dílčí shrnutí – kráčíme správným směrem? - str. 31
4 Ochrana pracovníků v rámci udržitelného podnikání společností podle připravované due diligence směrnice - str. 33
4.1 Úvod - str. 33
4.2 Vývoj regulace – od nefinančního reportingu k udržitelnému due diligence - str. 33
4.3 Due diligence směrnice (CS3D) - str. 36
4.4 Ochrana pracovníků v rámci CS3D - str. 37
4.5 Dílčí shrnutí - str. 39
5 Smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích na pozadí aktuálního vývoje civilního práva - str. 41
5.1 Smluvní pokuta a její funkce - str. 41
5.2 (Ne)přípustnost smluvní pokuty v pracovněprávních vztazích - str. 42
5.2.1 Pracovněprávní vztahy obecně - str. 42
5.2.2 Konkurenční doložka - str. 44
5.3 Přiměřenost smluvní pokuty - str. 45
5.4 Následky nepřiměřené smluvní pokuty - str. 48
5.4.1 Soukromoprávní vztahy obecně - str. 48
5.4.2 Pracovněprávní vztahy - str. 49
5.5 Dílčí shrnutí - str. 51
6 Náhrada škody a nemajetkové újmy státních zaměstnanců – zpět do civilistiky? - str. 53
6.1 Abstrakt - str. 53
6.2 Úvod - str. 53
6.3 Náhrada nemajetkové újmy státního zaměstnance - str. 54
6.4 Jiný proces, jiný mrav… - str. 55
6.5 Zkušenosti s náhradou nemajetkové újmy státních zaměstnanců - str. 59
6.6 Zpět do civilistiky? - str. 63
7 Aplikační problémy spojené s pracovněprávními vztahy v živém umění - str. 67
7.1 Abstrakt - str. 67
7.2 Úvod - str. 67
7.3 Marná snaha o ZVKI - str. 68
7.4 Výkonný umělec zaměstnancem - str. 71
7.5 Výkonný umělec na zaměstnaneckou kartu - str. 72
7.6 Výkonný umělec na směně - str. 73
7.7 Výkonný umělec se mzdou a jinou odměnou - str. 74
7.8 Právo na stravování - str. 76
7.9 Právo na stávku v kolizi s právem autora na neměnění jeho díla - str. 76
7.10 Dílčí shrnutí - str. 78
8 Caster Semenya před Evropským soudem pro lidská práva: 
svobodný výkon povolání, nebo osobní integrita?
- str. 81
8.1 Abstrakt - str. 81
8.2 Z Monaka přes Lausanne do Štrasburku - str. 81
8.3 Evropský soud pro lidská práva má pravomoc rozhodnout o stížnosti Caster Semenya - str. 83
8.4 Švýcarsko nezaručilo Caster Semenya dostatečné institucionální a procesní záruky při obraně před diskriminací - str. 84
8.4.1 Rozhodčí soud pro sport a Švýcarský federální tribunál nedostatečně zohlednily Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv - str. 85
8.4.2 Rozhodčí soud pro sport a Švýcarský federální tribunál nedostatečně přezkoumaly odůvodnění nerovného zacházení - str. 86
8.4.3 Švýcarský federální tribunál nedostatečně zohlednil nucenou volbu Caster Semenya a vedlejší účinky hormonální léčby - str. 87
8.4.4 Švýcarský federální tribunál se měl zabývat horizontální diskriminací a srovnat situaci Caster Semenya s transgenderovými sportovkyněmi - str. 88
8.5 Caster Semenya ve Štrasburku vyhrála, ale závodit nemůže - str. 89
8.6 Dílčí shrnutí - str. 91
9 Zamyšlení nad budoucností pracovního soudnictví - str. 93
9.1 Úvod - str. 93
9.2 Úvaha nad rozhodováním pracovněprávních sporů de lege ferenda - str. 93
9.2.1 Alternativní způsoby rozhodování - str. 94
9.2.2 Účast laického prvku na rozhodování - str. 94
9.2.3 Pracovní soudy de lege ferenda - str. 96
9.2.4 Systémové otázky současné praxe a její úskalí - str. 101
9.3 Dílčí shrnutí - str. 103
9.4 Dílčí doslov autora - str. 108
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 11

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.