Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším.

Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména novely zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která do českého právního řádu transponovala směrnice o slaďování pracovního a rodinného života a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a nadto zasáhla i další významné instituty, jako je práce na dálku a doručování. Tradičně autoři neopomíjejí ani důležité souvislosti s dalšími právními obory, zejména s obchodním právem nebo právem procesním.

Předkládaná publikace si klade za cíl udělat pomyslnou tečku za náročným rokem 2023, komplexně zhodnotit provedené legislativní změny a vyjádřit se k možným dalším vývojovým tendencím v oblasti pracovního práva.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, 172 stran
ISBN: 978-80-7676-875-8

Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XII
1 Jedna dobrá a jedna špatná – zpráva pro „české“ agenturní zaměstnance v roce 2023 - str. 1
1.1 Nadějné jaro 2023 aneb cesta z prekariátu? - str. 1
1.2 Krok správným směrem – nejnovější judikatura NSS k odměňování agenturních zaměstnanců - str. 2
1.3 Krok vpřed, krok vzad aneb podivná taneční kreace na poli legislativy . . 5
2 Porodní bolesti digitalizace českého osobního spisu zaměstnance . . 7
2.1 Úvod - str. 7
2.2 Česká právní úprava formy - str. 8
2.3 Evidenční úkony - str. 9
2.3.1 Formuláře veřejné správy - str. 11
2.4 Německá, polská a rakouská digitalizace částí osobního spisu - str. 12
2.4.1 Německý a rakouský přístup - str. 12
2.4.2 Polská úprava - str. 13
2.5 Dílčí shrnutí - str. 15
3 Doručování elektronickou poštou v pracovněprávních vztazích ve světle novely zákoníku práce - str. 17
3.1 Stávající právní úprava doručování do vlastních rukou - str. 21
3.2 Způsoby doručování do vlastních rukou podle novely zákoníku práce - str. 22
3.3 Doručování elektronickou poštou do vlastních rukou podle novely zákoníku práce - str. 23
3.3.1 Uznaný elektronický podpis - str. 24
3.3.2 Elektronická adresa, která není v dispozici zaměstnavatele - str. 25
3.3.3 Samostatný písemný souhlas - str. 26
3.3.4 Dodání zprávy elektronické pošty, doba, lhůta, domněnka, fikce a další otázky - str. 27
3.4 Poznámky a úvahy de lege ferenda - str. 29
4 Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti - str. 31
4.1 Úvod - str. 31
4.2 WLB směrnice a její cíle - str. 31
4.3 Úprava pracovní doby pečujícího zaměstnance - str. 32
4.4 Implementace úpravy pracovní doby předpokládané WLB směrnicí - str. 34
4.5 Novelizace souvisejících zákonů - str. 37
4.6 Dílčí shrnutí - str. 39
5 Proměny dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – nově předvídatelnější a spravedlivější? - str. 41
5.1 Historický vývoj a původní účel dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 42
5.2 Doplňkový charakter dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v současnosti aneb opravdu dohody nenahrazují pracovní poměr? - str. 44
5.3 Transpozice směrnice o předvídatelných podmínkách a nepředvídatelný režim práce - str. 46
5.3.1 Implementace směrnice a regulace nepředvídatelného režimu v novele zákoníku práce - str. 48
5.3.2 Jak se k problému (ne)předvídatelnosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr postavilo Slovensko? - str. 50
5.4 Právo na dovolenou pro všechny zaměstnance? - str. 52
5.5 Dílčí shrnutí - str. 56
6 Začátek konce dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podnícený (nebo jen urychlený) vlivem směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii? - str. 57
6.1 Úvod - str. 57
6.2 Příčiny vzniku dohod a jejich původní smysl - str. 58
6.3 Následný vývoj dohod - str. 62
6.4 Důvody oblíbenosti dohod - str. 65
6.5 Evropskounijní právní úprava - str. 66
6.6 Víme, co chceme? - str. 68
6.7 Dílčí shrnutí - str. 70
7 Právo zaměstnance na odpojení v kontextu právní úpravy home office - str. 73
7.1 Úvod – kontext problematiky - str. 73
7.2 Vznik konceptu práva na odpojení a zahraniční právní úprava- str. 75
7.3 Problematické aspekty vymezení pracovní doby a doby odpočinku – kdy právo na odpojení zaměstnanci vznikne? - str. 76
7.4 Česká právní úprava a blížící se novela zákoníku práce - str. 78
7.5 Dočkáme se celounijní úpravy práva na odpojení? - str. 79
7.6 Dílší shrnutí – vyčkejme, ale mezitím přemýšlejme - str. 80
8 Rozhodnutí ESLP ve věci Halet proti Lucembursku a jeho vliv na koncepci ochrany oznamovatelů - str. 83
8.1 Úvod - str. 83
8.2 Rozhodnutí Halet proti Lucembursku, úvod do kontextu - str. 84
8.3 Kontext judikatury ESLP, argumentační základ pro rozhodnutí - str. 85
8.4 Aplikace kvalifikačních kritérií - str. 86
8.5 Diskuze nad závěry ESLP - str. 89
8.6 Vztah závěrů ESLP s legislativou v oblasti ochrany oznamovatelů - str. 93
8.7 Dílčí shrnutí - str. 94
9 K postavení přísedících v pracovněprávních sporech - str. 95
9.1 Základní teze - str. 95
9.2 Krátký historický exkurs - str. 96
9.3 Platná právní úprava - str. 97
9.4 Komparativní pohled - str. 99
9.5 Kritická analýza institutu přísedících - str. 100
9.6 Doporučení do budoucna - str. 104
10 Transparentnost veřejných akciových společností a právních vztahů s jejich managementem – glosa k přemíře regulace - str. 107
10.1 Úvod - str. 107
10.2 Soukromá akciová společnost a míra transparentnosti - str. 108
10.3 Transparentnost a informační povinnosti veřejné akciové společnosti - str. 109
10.3.1 Výroční finanční zpráva emitenta - str. 110
10.3.2 Politika odměňování a zpráva o odměňování - str. 111
10.3.3 Informační povinnost o významných transakcích se spřízněnými osobami - str. 112
10.3.4 Politika rozmanitosti - str. 113
10.3.5 Zpráva o udržitelnosti - str. 113
10.4 Čeho je moc, toho je příliš - str. 114
11 Transparentnost obchodní korporace vs. ochrana obchodního tajemství - str. 117
11.1 Úvod - str. 117
11.2 Obchodní tajemství - str. 117
11.3 Ochrana obchodního tajemství - str. 118
11.4 Transparentnost nade vše, anebo vyvážený přístup? - str. 120
11.4.1 Zpráva o vztazích - str. 120
11.4.2 Metadata podle zákona o registru smluv - str. 122
11.5 Dílčí shrnutí - str. 123
12 Evropská Superliga: objektivní, transparentní a nediskriminační fotbal - str. 125
12.1 Úvod - str. 125
12.2 Superliga boří fotbalovou pyramidu - str. 126
12.3 Chrání článek 165 SFEU evropský sportovní model? - str. 129
12.3.1 Rantos považuje článek 165 SFEU za „ústavní“ uznání „evropského sportovního modelu“ - str. 130
12.3.2 Podle Szpunara je článek 165 SFEU užitečný pro určení legitimního cíle a rozsahu testu přiměřenosti - str. 133
12.4 Pravidla FIFA a UEFA musí být objektivní, transparentní a nediskriminační - str. 136
12.4.1 Účelem systému předchozího povolení není omezení hospodářské soutěže - str. 137
12.4.2 Na přiměřená vedlejší omezení se článek 101 SFEU nevztahuje - str. 138
12.4.3 Nezávislé soutěže musí respektovat legitimní cíle evropského sportovního modelu - str. 141
12.4.4 Hrozba vyloučení klubů je přiměřená, hráčů nikoliv - str. 143
12.4.5 FIFA a UEFA nezneužívají dominantní postavení - str. 145
12.4.6 Fotbalové kluby nemohou hrát Superligu a soutěže FIFA a UEFA zároveň - str. 146
12.5 Superliga nabízí FIFA, UEFA a EU příležitost zreformovat evropský fotbal - str. 148
12.5.1 FIFA a UEFA mohou zreformovat fotbal zevnitř - str. 150
12.5.2 EU může pomoct zreformovat fotbal zvnějšku - str. 152
12.6 Dílčí shrnutí - str. 153
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 155

Další nabídka k tématu

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.