Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes permanentní dostupnost prostřednictvím mobilních telefonů, e-mailů a platforem všeho druhu otevřou větší prostor pro věnování se sobě, rodině, dětem.

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. transponovala úpravu přijatou na unijní úrovni – směrnici 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii – také do českého právního řádu.

Předložená publikace obsahuje soubor příspěvků zaměřených na problematiku slaďování soukromého a pracovního života spolu s transparentními a spravedlivými pracovními podmínkami v kontextu České republiky. Příspěvky zahraničních odborníků pak zprostředkovávají další specifické zkušenosti v implementaci zmíněných směrnic ve snaze o nalezení optimálního „eurokonformního“ výkladu (nejen) transponovaných ustanovení.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Morávek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2024, 240 stran
ISBN: 978-80-7676-881-9

Cena: 512 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XI
Část I. Slaďování soukromého a pracovního života – česká perspektiva 
Převáděním ke slaďování? - str. 3
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
1. Úvod - str. 3
2. K institutu převedení na jinou práci - str. 4
3. K povinnosti zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci - str. 6
4. K povinnosti zaměstnance převedení na jinou práci se podrobit - str. 10
5. K náhradě mzdy nebo platu - str. 12
6. Dílčí závěry - str. 16
Rovné odměňování mužů a žen – utopie, či blízká realita? - str. 19
Mgr. Bc. Veronika Rožnovská
1. Úvod - str. 19
2. Rozdíly v odměňování - str. 19
3. Aktuální a plánované změny v legislativě - str. 21
4. Slaďování pracovního a osobního života jako důvod pro rozdíly v odměňování? - str. 23
4.1 Zkrácené pracovní úvazky a související daňové aspekty - str. 24
4.2 Indexace mzdy po návratu z mateřské/rodičovské dovolené - str. 25
5. Závěr - str. 25
Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 27
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
1. Problematické momenty stávající právní úpravy - str. 29
2. Navržená právní úprava – kritické poznámky - str. 32
3. Závěrečné poznámky a úvahy de lege ferenda - str. 35
Rodičovská dovolená po transpoziční novele zákoníku práce - str. 37
JUDr. Tereza Erényi, LL.M. 
1. Úvod - str. 37
2. Rodičovská dovolená dle Směrnice - str. 37
2.1 Směrnice 2010/18/EU - str. 37
2.2 Požadavky Směrnice - str.  38
3. Rodičovská dovolená dle českého práva - str. 40
3.1 Platná právní úprava (do přijetí transpoziční novely)  40
3.2 Rodičovská dovolená po transpoziční novele  40
4. Zhodnocení souladu české právní úpravy se Směrnicí 43
4.1 Přijatá opatření 43
4.2 Nepřenosná část rodičovské dovolené 44
5. Závěr 46
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako nástroj slaďování soukromého a pracovního života - str. 47
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. 
1. Úvodem - str. 47
2. Důvody vedoucí k přijímání opatření v oblasti slaďování soukromého a pracovního života - str. 48
3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako možnost udržování kontaktů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem po dobu čerpání rodičovské dovolené - str. 48
3.1 Výkon závislé práce zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené - str. 49
3.2 (Ne)rovné zacházení se zaměstnanci - str. 51
3.3 Souběžné pracovněprávní vztahy u téhož zaměstnavatele - str. 52
4. Závěrem - str. 55
Historická perspektiva československého, českého a slovenského homeworkingu - str. 57
JUDr. Vojtěch Hanzal 
1. Úvod - str. 57
2. Domácká práce v době první republiky - str. 57
3. Protektorátní právní úprava domácké práce - str. 60
4. Domácká práce za doby socialismu - str. 62
5. Slovenská úprava homeworkingu - str. 63
6. Česká republika a homeworking - str. 64
7. Závěr 65
Právní úprava práce z domova – konečně? - str. 67
Mgr. Bc. Kateřina Randlová 
1. Úvod - str. 67
2. Navrhovaná právní úprava práce z domova - str. 67
2.1 Dohoda o výkonu práce z domova - str. 68
2.2 BOZP - str. 69
2.3 Náklady vznikající při práci z domova - str. 70
3. Závěr - str. 72
Výkon služby státních zaměstnanců z jiného místa – rozbor příslušné právní úpravy, a to zejména s ohledem na její uplatňování v praxi - str. 75
Mgr. Dalibor Válek 
1. Úvod - str. 75
2. Rozbor právní úpravy - str. 76
2.1 Výkon služby z jiného místa jako jeden z nástrojů sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby - str. 77
2.2 Charakteristika právní úpravy výkonu služby z jiného místa (§ 117 zákona o státní službě) - str. 79
2.3 Rozbor právní úpravy z pohledu naplnění požadavků směrnice - str. 81
3. Analýza uplatňování institutu výkonu služby z jiného místa v praxi - str. 82
3.1 Celkové využívání institutu výkonu služby z jiného místa - str. 83
3.2 Míra využívání výkonu služby z jiného místa na jednotlivých služebních úřadech - str. 84
3.3 Dostupnost výkonu služby z jiného místa pro jednotlivé zaměstnance - str. 86
3.4 Časový rozsah výkonu služby z jiného místa - str. 87
3.5 Dohody o výkonu služby z jiného místa - str. 88
3.6 Odmítání návrhů na uzavření dohody o výkonu služby z jiného místa - str. 89
4. Závěr - str. 91
Sabatikl – zaměstnanecký benefit budoucnosti - str. 93
JUDr. Jáchym Stolička 
1. Úvod - str. 93
2. Odkud sabatikl pochází a jak benefit funguje dnes - str. 94
3. Forma prevence i dlouhodobá investice - str. 95
4. Právní úprava sabatiklu v tuzemsku a zahraničí - str. 96
4.1 Česká republika - str. 96
4.2 Evropa - str. 97
5. Předpokladem jsou transparentní a pevná pravidla - str. 99
6. Závěr - str. 100
7. Přílohy - str. 100
7.1 Informace požadované v žádosti - str. 100
7.2 Míra využívání výkonu služby z jiného místa na jednotlivých služebních úřadech - str. 102
7.3 Dohody o výkonu služby z jiného místa - str. 103
55 let české cesty slaďování soukromého a pracovního života - str. 105
JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc., LL.M., Ph.D. 
1. Dobře již bylo - str. 105
2. Po staru to nejde - str. 106
3. Konečně blýskání na lepší časy - str. 107
4. Raději volný čas než práce a kariéra - str. 108
5. Zaměstnavatelé nedokáží zaměstnance ocenit, místo toho je přetěžují - str. 109
6. Kosmetická úprava nevyřeší problém nemocného systému - str. 110
Část II. Slaďování soukromého a pracovního života – zahraniční perspektiva
Sociálne aspekty zosúlaďovania súkromného a pracovného života - str. 115
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., doc. JUDr., PhDr. Silvia Treľová, Ph.D. - str. 115
1. Opatrenia v rámci pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia - str. 115
2. Peňažné plnenie v rámci sociálno-poisťovacích právnych vzťahov - str. 116
2.1 Materské ako dávka pre zamestnankyne - str. 116
2.2 Tehotenské - str. 118
2.3 Materské ako dávka pre zamestnancov - str. 119
2.4 Ošetrovné - str. 120
3. Peňažné plnenie v rámci systému štátnej sociálnej podpory - str. 123
3.1 Rodičovský príspevok počas rodičovskej dovolenky - str. 124
3.2 Príspevok na starostlivosť o dieťa - str. 127
Teória relativity v pracovnom práve – miesto a čas výkonu práce - str. 129
JUDr. Pavol Rak, Ph.D. 
1. Úvod - str. 129
2. Miesto výkonu práce - str. 129
2.1 Úprava v pracovnej zmluve - str. 130
2.2 Virtuálne a hybridné pracovné miesta - str. 131
2.3 Úprava na žiadosť zamestnanca - str. 132
3. Pracovný čas - str. 133
3.1 Samorozvrhovanie pracovného času - str. 134
3.2 Úprava pracovného času na žiadosť zamestnanca - str. 135
3.3 Individuálne konto, celoživotné konto - str. 136
4. Záver - str. 137
Problematické aspekty zlaďovania rodinného a pracovného života - str. 139
JUDr. Jozef Greguš, Ph.D., LL.M. 
1. Úvod - str. 139
2. Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromia - str. 140
2.1 Právny rámec ochrany súkromia zamestnanca - str. 141
2.2 Spôsoby monitorovania zamestnancov - str. 142
2.3 Podmienky monitorovania zamestnancov - str. 144
3. Právo na materskú dovolenku a surogátne materstvo - str. 145
3.1 Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ - str. 146
3.2 Právo na materskú dovolenku náhradnej a určenej matky - str. 148
4. Ďalšie problematické aspekty zlaďovania súkromného a pracovného života - str. 148
4.1 Prestávka na dojčenie - str. 149
4.2 Úprava pracovného času - str. 149
4.3 Ochrana aktívne pracujúcich seniorov - str. 150
4.4 Technostres, kyberšikana, právo na odpojenie sa - str. 151
5. Záver 152
Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti - str. 155
doc. JUDr. Viktor Križan, Ph.D.  
1. Úvod - str. 155
1.2 Materská a otcovská dovolenka - str. 156
1.3 Flexibilné pracovné podmienky - str. 159
1.4 Zabezpečenie starostlivosti o deti v predškolskom veku a rodinná politika - str. 161
1.5 Rodinná politika štátu a podniková kultúra zamestnávateľa - str. 162
1.6 Záver - str. 163
Zákonník práce vo svetle smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami - str. 167
doc. JUDr. Lenka Freel, Ph.D.
1. Úvod - str. 167
2. Úprava pracovného času - str. 168
2.1 Pružný pracovný čas - str. 168
2.2 Konto pracovného času - str. 169
3. Európska právna úprava a jej správna implementácia? - str. 170
4. Záver - str. 173
Otcovská dovolenka v právnom poriadku Slovenskej republiky – východiská, súčasný stav a aplikačné problémy - str. 175
Mgr. Ivan Kundrát, Ph.D., Mgr. Katarína Skolodová, Ph.D. 
1. Úvod - str. 175
2. Požiadavky na otcovskú dovolenku stanovené smernicou 2019/1158 - str. 175
3. Transpozícia smernice 2019/1158 - str. 177
4. Právna terminológia a legislatívno-technické úpravy - str. 177
5. Rozšírenie pracovnoprávnej ochrany - str. 179
6. Hmotné zabezpečenie zamestnanca - str. 181
7. Záver 183
Opatrenia na podporu starostlivosti zamestnanca o rodinného príslušníka v Slovenskej republike 185
doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D. 
1. Úvod - str. 185
2. Materské – tzv. laicky označované „otcovské“ - str. 187
3. Ošetrovné - str. 190
4. Rodičovská dovolenka na prehĺbenie starostlivosti o dieťa a rodičovský príspevok - str. 194
5. Dôchodkový vek a náhradné obdobia dôchodkového poistenia - str. 202
6. Opatrenia v systéme sociálnej pomoci – peňažný príspevok na opatrovanie - str. 205
7. Záver 208
O tom, či sa smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom vzťahuje aj členov a členky štatutárnych orgánov obchodných spoločností - str. 211
JUDr. Vladimír Minčič, Ph.D., JUDr. Andrej Poruban, Ph.D. 
1. Úvod - str. 211
2. Štatutárny orgán ako pracovník v judikatúre Súdneho dvora - str. 212
3. Nebude to také ľahké - str. 214
4. Záver - str. 216
Transpoziční novela polského zákoníku práce – vybrané otázky - str. 217
Mgr. Hubert R. Kordos 
1. Úvod - str. 217
2. Antidiskriminační ustanovení v pracovním poměru - str. 218
3. Právo na pracovní volno z důvodu vyšší moci - str. 219
4. Pružné uspořádání práce - str. 219
5. Pečovatelská dovolená - str. 220
6. Rodičovská a otcovská dovolená - str. 220
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 223

Další nabídka k tématu

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.