Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


40

ZÁKON

ze dne 10. února 2015,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 179/2010 Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení větě druhé se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

2. V § 23 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „objektivně nepředvídaných“ zrušují a za slovo „okolností“ se vkládají slova „ , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,“.

3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 se číslo „20“ nahrazje číslem „30“.

4. V § 30 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Pro tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 věta první obdobně.“.

5. V § 59 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně.“.

6. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „nebo 6“ zrušují.

7. V § 71 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

8. V § 71 odst. 8 a v § 71 odst. 9 větě první se číslo „8“ za slovem „odstavce“ nahrazuje číslem „7“.

9. V § 71 odst. 10 se slova „8 až 10“ nahrazují slovy „7 až 9“.

10. V § 72 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

11. V § 72 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

12. V § 72 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

13. V § 72 odst. 6 se slova „5, 6 a 9 až 11“ nahrazují slovy „5 a 8 až 10“.

14. V § 73 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

15. § 74 včetně nadpisu zní:

㤠74
Složení hodnotící komise

(1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

(2) Povinnost veřejného zadavatele ustanovit hodnotící komisi podle odstavce 1 se nepoužije při zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému podle § 95. V takovém případě provede hodnocení prostřednictvím automatické metody hodnocení zadavatel.

(3) Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít hodnotící komise nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

(4) Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce veřejného zadavatele. Současně se jmenováním členů hodnotící komise jmenuje veřejný zadavatel za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení tohoto zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka.

(5) Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).

(6) U významných veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9 členů. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně dvě třetiny členů hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komisi ustanoví vláda, a to na návrh

a)   ministra nebo jiné osoby, která jedná navenek jménem veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)54), nebo
b)   ministra nadřízeného veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm. b).

(7) Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

(8) Vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka.

(9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy, a sektorový zadavatel nejsou povinni ustanovit hodnotící komisi a veškerá práva a povinnosti související s posouzením a hodnocením nabídek plní zadavatel.“.

16. § 74a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 81 zrušuje.

17. V § 76 odstavec 2 zní:

„(2) Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle § 74 odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí obdobně.“.

18. V § 77 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek a v případě použití elektronické aukce po jejím ukončení posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“.

19. V § 78 odst. 4 větě třetí se za slovo „postižením“ vkládají slova „a osob se ztíženým přístupem na trh práce“ a za větu třetí se vkládá věta „Dílčími hodnotícími kritérii mohou být také organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění.“.

20. V § 84 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.

21. V § 84 odst. 1 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

22. V § 97 odstavec 1 zní:

„(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v případě, kdy hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9, pak zadavatel, provést posouzení a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 (dále jen „předběžné hodnocení“).“.

23. V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle § 77.“.

24. V § 114 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce.“.

25. V § 114 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Lhůta pro vydání rozhodnutí však nezačne běžet dříve, než dojde k doplnění obecných náležitostí podání, označení zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu, čeho se navrhovatel domáhá.“.

26. V § 114 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87 zní:

„(8) Návrh, vyjádření k obdrženému návrhu, další podání účastníků řízení, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky86) nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem87).


86) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
87) § 2 písm. b) a d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

27. V § 114 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

„(10) Náležitosti návrhu podle odstavce 3 věty první a druhé nemohou být dodatečně měněny ani doplňovány; Úřad k takovým změnám a doplněním nepřihlíží. K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem obsaženým v námitkách podaných zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči zadavateli; navrhovatel je povinen prokázat, že jde o takové nové skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

(11) V řízení zahájeném na návrh mohou účastníci řízení navrhovat důkazy, uvádět skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, nevztahuje-li se na ně omezení podle odstavce 10; k později uvedeným skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou skutečností, návrhů důkazů a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna věrohodnost podkladů pro vydání rozhodnutí. O podmínkách pro uplatňování návrhů důkazů, nových skutečností a jiných návrhů podle věty první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v oznámení o zahájení řízení.“.

28. V § 115 odstavec 1 zní:

„(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.“.

29. V § 115 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Úřad vrátí kauci sníženou o 20 %, vzal-li navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět; tím není dotčen odstavec 2 písm. b).“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

30. V § 115 odst. 4 větě první se za slova „v odstavci 2“ vkládají slova „a 3“.

31. V § 115 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.“.

32. V § 117a písmena a) a b) znějí:

„a)   návrh neobsahuje obecné náležitosti podání64) nebo označení zadavatele nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, nebo k návrhu není připojen doklad o složení kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel tyto nedostatky návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem neodstranil,
b)   návrh neobsahuje, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech,“.

33. V § 117a se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c)   nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 na účet Úřadu ve lhůtě podle § 115 odst. 5,
d)   k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

34. Za § 117b se vkládá nový § 117c, který včetně nadpisu zní:

㤠117c
Zvláštní ustanovení o průběhu řízení

(1) V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem se činí:

a)   podání účastníků v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele zahájených z moci úřední,
b)   rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu.

(2) Úřad může přerušit řízení při výkonu dohledu podle § 112 s cílem získat odborné stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o přerušení řízení, proti kterému se nelze odvolat, do doručení odborného stanoviska nebo znaleckého posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí neběží.

(3) Úřad stanoví účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. K pozdějším vyjádřením Úřad nesmí přihlédnout. Ustanovení § 114 odst. 11 části věty první za středníkem se použije obdobně.“.

35. V § 120 odst. 1 písm. f) se za slovo „nepořídí“ vkládá slovo „ , nezašle“.

36. V § 121 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „10“ se nahrazuje číslem „5“.

37. V § 148 odst. 6 se doplňuje věta „Vysokoškolské diplomy lze předkládat v latinském jazyce.“.

38. V § 151 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato osoba musí splňovat požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit příslušného zadávacího řízení.“.

39. V § 155 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Zadavatel je povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu zaslat dokumentaci o veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 114 odst. 9, které je povinen v téže lhůtě zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.“.

40. § 156 včetně nadpisu zní:

㤠156
Odůvodnění veřejné zakázky

(1) Veřejný zadavatel u nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění

a)   účelnosti veřejné zakázky,
b)   přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,
c)   vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele,
d)   stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

(2) Veřejný zadavatel uveřejní odůvodnění podle odstavce 1 do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.

(3) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) předloží odůvodnění veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ke schválení vládě. Schválení vládou je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

(4) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Schválení zastupitelstvem je podmínkou pro zahájení zadávacího řízení.

(5) Veřejný zadavatel podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky ke schválení orgánu rozhodujícímu o otázkách jeho hospodaření podle zvláštního právního předpisu84).

(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí

a)   na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,
b)   na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle § 22 odst. 1 a 2 a
c)   na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 1, § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23 odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 11.

(7) Veřejný zadavatel postupuje při použití soutěže o návrh podle odstavců 1 až 5 obdobně.

(8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.“.

41. V § 157 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

42. V § 157a odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

43. V § 159 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 46a, § 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, § 108, § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a 9 a § 156 odst. 8.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.