Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech.

V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích,věnuje se obvyklým dodavatelským systémům včetně Design-build, popisuje specifika metody EPC a EPCM, analyzuje ve velkém detailu význam času a harmonogramů, určení ceny díla, problematiku změn v průběhu výstavby, claim managementu a řešení sporů. Dále se autor věnuje unifikaci a globalizaci ve stavebnictví, vzorovým smlouvám, jako jsou FIDIC, VOB, NEC apod., pojištění, zajištění a výstavbě v podzemí. Kniha obsahuje též desetijazyčný slovník stavební smluvní terminologie.

Autorovi je vlastní praktický přístup založený na hluboké analýze reality výstavbových projektů u nás i v zahraničí. Staví ovšem též na rozsáhlé znalosti teorie podpořené nesčetnou judikaturou z mnoha zemí světa.

autor: Lukáš Klee; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 1. 2022, 440 stran
ISBN: 978-80-7552-117-0

Cena: 999 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. 18
Přehled nejpoužívanějších zkratek - str. 19
Úvod - str. 23
Kapitola I Výstavbové projekty - str. 27
1 Unikátnost stavebnictví - str. 27
1.1 Individuálnost výstavbového projektu - str. 27
1.2  Historický vývoj smluvních podmínek ve stavebnictví - str. 28
1.3  Úlohy a vztahy - str. 31
1.3.1  Stavební podnikatelé - str. 31
1.3.2  Projektanti - str. 32
1.3.3  Regulátoři - str. 32
1.3.4  Zákazníci - str. 32
1.3.5  Uživatelé - str. 33
1.4  Správa zakázky - str. 32
1.4.1  Správce stavby - str. 35
1.4.2  Potvrzování a určování správce stavby - str. 37
1.4.3  Odpovědnosti a ručení správce stavby - str. 39
1.4.4  Neutralita správce stavby - str. 40
1.4.5  Omezení kompetencí správce stavby - str. 40
1.5  Důležité aspekty výstavbových projektů - str. 42
1.5.1  Spolupráce a konflikty - str. 42
1.5.2  Překrývání fází výstavbového projektu - str. 42
1.5.3  Přípustnost změn a potřeba jejich řešení - str. 43
1.6  Typické smlouvy - str. 43
1.7  Nebezpečí a rizika podnikání ve stavebnictví - str. 43
1.7.1  Identifikace nebezpečí - str. 44
1.7.2  Analýza rizik - str. 45
1.7.3  Opatření proti riziku - str. 45
1.7.4  Alokace rizik ve smlouvě - str. 46
1.8  Zahraniční podnikání ve stavebnictví - str. 46
1.8.1  Manažerské analýzy při zahraničním podnikání - str. 47
1.8.2  Typická nebezpečí a jejich zdroje při vstupu na nový trh - str. 49
1.8.3  Podnikání prostřednictvím pobočky nebo dceřiné společnosti - str. 50
Kapitola II Kontinentálně-evropské právo a common law - str. 53
1  Sbližování právních systémů - str. 53
1.1  Smluvní pokuta za zpoždění / paušalizovaná náhrada škody za zpoždění (delay damages) - str. 54
1.2  Dokončení díla (substantial completion) / splnění smlouvy (performance) - str. 55
1.3  Převzetí díla - str. 56
1.4  Závaznost rozhodnutí v adjudikaci - str. 57
1.5  Limitace odpovědnosti - str. 58
1.6  Zánik nároku (claimu) při jeho pozdním oznámení - str. 58
1.7  Netransparentní přenesení rizika - str. 59
1.8  Vyšší moc a další události, jež umožňují změnu anebo ukončení smlouvy - str. 60
1.9  Nezávislost správce stavby - str. 62
1.10  Princip ochrany dobré víry (dobrých mravů) - str. 63
1.11  Ukončení smlouvy podle vlastního uvážení (termination in convenience) - str. 64
1.12  Časové aspekty [plnění v přiměřené době bez určení termínu dokončení (time at large), souběžné zpoždění (concurrent delay), časové rezervy (float)] - str. 65
1.13  Oceňování náhrady škody vzorcem (matematickým modelem) - str. 65
1.14  Zákonná odpovědnost za vady - str. 66
1.15  Režim odpovědnosti za plnění - str. 66
2  Vzájemné ovlivňování common law a kontinentálně-evropského práva - str. 67
Kapitola III Metody dodávky - str. 71
1  Základní charakteristiky metod dodávky - str. 71
1.1  Odpovědnost za projektovou dokumentaci - str. 72
1.2  Určení ceny díla - str. 73
1.3  Správa zakázky - str. 73
1.4  Rozdělení odpovědností (alokace rizik) a nároky na dodatečné peníze a čas (claimy) - str. 73
1.5  Generální dodavatelství / Design-Bid-Build (DBB) - str. 74
1.6  Design-Build (DB) - str. 75
1.6.1  Odpovědnost za plnění: Řádná péče versus zajištění vhodnosti díla k danému účelu - str. 77
1.6.2  Pojištění profesní odpovědnosti u projektů Design-Build - str. 77
1.6.3  Zadávání zakázek u projektů Design-Build - str. 79
1.6.4  Požadavky objednatele u projektů Design-Build - str. 80
1.7  Rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metod dodávky - str. 81
1.7.1  Design-Build podle FIDIC - str. 82
1.8  Construction Management (CM) - str. 85
1.8.1  CM at-risk - str. 86
1.9  Multiple-Prime Contracts - str. 87
1.10  Rozšířené metody dodávky - str. 87
1.10.1 PPP - str. 88
1.11  Další metody dodávky - str. 88
1.11.1  Partnering - str. 88
1.11.2  Projekty Fast Track - str. 89
1.11.3  Alliancing - str. 89
1.11.4  Včasné zapojení zhotovitele (ECI) a dohoda o předrealizačních službách - str. 90
1.11.5  BIM (Building Information Modeling) - str. 91
Kapitola IV Specifika EPC a EPCM - str. 95
1  Metody technologických dodávek - str. 95
2  EPC (Engineer-Procure-Construct) - str. 96
2.1  Výhody metody EPC - str. 97
2.2  Nevýhody metody EPC - str. 97
2.3  Klíčové otázky při přípravě EPC projektů - str. 98
2.4  Smlouva v režimu EPC připravená „na míru“ - str. 98
2.5  Zakázky „na klíč“ v režimu EPC - str. 99
2.6  Projektová dokumentace u projektů EPC- str. 100
3  EPCM (Engineer-Procure-Construction Management) - str. 101
3.1  Výhody metody EPCM - str. 103
3.2  Nevýhody metody EPCM - str. 104
4  EPC nebo EPCM? - str. 104
Kapitola V  Unifikace a standardizace stavebního smluvního práva - str. 109
1 Unifikace - str. 109
1.1 Unifikace na úrovni zákona, zásad a vzorových dokumentů - str. 109
1.1.1 Unifikace na úrovni zákona - str. 109
1.1.2 Unifikace na úrovni zásad - str. 110
1.1.3 Unifikace na úrovni vzorových dokumentů - str. 111
1.2 Stavební sdružení (společnost) - str. 111
1.2.1 Sdružení bez solidární odpovědnosti a bez právní subjektivity - str. 112
1.2.2 Sdružení ve společnosti - str. 113
1.2.3 Sdružení se solidární odpovědností a s právní subjektivitou (ARGE) - str. 113
1.3 Finanční instituce a jejich vliv na unifikaci a standardizaci - str. 114
1.3.1 Fondy Evropské unie - str. 114
1.3.2 Evropská investiční banka - str. 115
1.4 Smluvní (obchodní) podmínky podle rozhodného práva - str. 115
1.5 Smysl vzorových dokumentů v rámci výstavbových projektů - str. 117
1.6 Standardizované vzory smluv jako pramen objektivního dispozitivního práva - str. 118
1.7 Vliv na rozhodování sporů - str. 120
1.8 Obligační statut smlouvy - str. 120
1.9 Výklad - str. 122
1.10 Kontext obchodní zvyklosti - str. 123
2 Zásady lex constructionis - str. 124
2.1 Ochrana proaktivity a dobré víry z hlediska doby výstavby - str. 125
2.2 Přípustnost a nutnost změn - str. 126
Kapitola VI Cena - str. 129
1 Určení ceny díla - str. 129
1.1 Ekonomické vlivy na cenu díla - str. 131
1.2 Konstrukce ceny díla - str. 131
1.3 Položková cena (měřená zakázka) - str. 133
1.3.1 Metody měření - str. 135
1.3.2 Podmíněné obnosy - str. 135
1.3.3 Opce - str. 136
1.4 Paušální cena - str. 137
1.5 Nákladová cena - str. 138
1.6 Garantovaná maximální cena - str. 139
1.7 Cílová cena - str. 140
1.8 Určení ceny díla podle občanského zákoníku - str. 142
1.9 Vyúčtování, platby a splácení celkové ceny - str. 143
1.10 Projektové financování - str. 143
1.11 Cena ve smluvních podmínkách FIDIC pro smlouvy o dílo - str. 144
1.12 Překročení předpokládané ceny - str. 146
1.12.1 Příklady překročení předpokládané ceny ze zahraničí - str. 147
1.13 Změna ceny jako přirozená vlastnost velkých výstavbových projektů - str. 151
1.14 Mimořádně nízká nabídková cena - str. 153
Kapitola VII Čas - str. 159
1 Časové aspekty velkých výstavbových projektů - str. 159
1.1 Řízení času - str. 159
1.2 Zpoždění a prodloužení doby pro dokončení - str. 162
1.3 Metoda kritické cesty - str. 167
1.4 Harmonogram - str. 168
1.5 Časová rezerva - str. 170
1.6 Plnění v přiměřené době bez určení termínu dokončení (time at large) - str. 171
1.7 Souběžné zpoždění - str. 174
1.8 Ztížené podmínky realizace - str. 178
1.9 Doba pro dokončení podle FIDIC - str. 179
1.10 Harmonogram podle FIDIC - str. 181
1.11 Zpoždění a přerušení realizace podle FIDIC - str. 183
1.11.1 Zpoždění realizace - str. 183
1.11.2 Přerušení realizace - str. 184
1.12 Ukončení smlouvy podle FIDIC - str. 184
2 SCL Protokol: Standard pro řízení zpoždění a ztížených podmínek (poruch) realizace výstavbového projektu - str. 185
2.1 Harmonogram a průběžné záznamy - str. 187
2.2 Smysl prodloužení doby pro dokončení - str. 187
2.3 Oprávnění k prodloužení doby pro dokončení - str. 187
2.4 Postup pro uznání prodloužení doby pro dokončení - str. 188
2.5 Vliv zpoždění - str. 188
2.6 Postupná aktualizace prodloužení doby pro dokončení - str. 188
2.7 Časová rezerva a její vztah k době pro dokončení - str. 188
2.8 Časová rezerva a její vztah ke kompenzaci - str. 188
2.9 Souběžné zpoždění a jeho vliv na oprávnění  k prodloužení doby pro dokončení - str. 189
2.10 Souběžné zpoždění a jeho vliv na oprávnění ke kompenzaci za prodloužení - str. 189
2.11 Identifikace časových rezerv a souběžného zpoždění - str. 189
2.12 Následná analýza zpoždění - str. 189
2.13 Zmírnění zpoždění a zmírnění ztráty - str. 190
2.14 Vazba mezi prodloužením doby pro dokončení a kompenzací - str. 190
2.15 Ocenění změn díla (variací) - str. 190
2.16 Princip kalkulace kompenzace za prodloužení - str. 190
2.17 Význam nabídkových cen - str. 190
2.18 Lhůta pro ocenění kompenzace - str. 191
2.19 Souhrnné nároky - str. 191
2.20 Akcelerace - str. 191
2.21 Poruchy (ztížené podmínky realizace) - str. 191
2.22 Vývoj SCL Protokolu - str. 191
Kapitola VIII Změny - str. 195
1 Přirozená potřeba změn v průběhu realizace výstavbového projektu - str. 195
2 Změny v průběhu realizace - str.. 196
2.1 Důvody pro změny předmětu díla v průběhu jeho realizace - str. 202
3 Smluvní ustanovení o změnách - str. 203
3.1 Změna versus variace – jazykový problém překladu ve slovanských jazycích - str. 203
3.2 Funkční nastavení změnových mechanismů - str. 205
3.3 Způsob a postup při provedení změn - str. 206
3.3.1 Řízené změny - str. 206
3.3.2 Konstruktivní změny - str. 207
3.3.3 Dobrovolné změny - str. 207
3.4 Oceňování změn - str. 208
3.5 Akcelerace - str. 208
3.6 Změny versus claimy (nároky na dodatečné peníze a čas) - str. 210
3.7 Změny versus jiná naměřená množství v rámci stávajících položek výkazu výměr – měřená zakázka - str. 211
3.8 Změny versus úpravy ceny díla - str. 214
4 Změny podle FIDIC - str. 215
5 Soukromoprávní limity smlouvou předvídaných změnových procesů - str. 217
6 Změny ceny a bezdůvodné obohacení - str. 217
7 Veřejnoprávní limity smlouvou předvídaných změnových procesů - str. 220
Kapitola IX Claimy - str. 223
1 Claim - str. 223
1.1 Claimy zhotovitele podle FIDIC - str. 226
1.2 Claimy objednatele podle FIDIC - str. 226
1.3 Předložení vyčíslení claimu - str. 226
1.3.1 Formální postup při předložení vyčíslení claimu podle FIDIC - str. 227
1.3.2 Obecné metody oceňování a vyčíslení claimu - str. 228
1.3.3 Předložení vyčíslení claimu na prodloužení doby pro dokončení - str. 231
1.3.4 Praktická doporučení pro uplatnění claimů na prodloužení doby pro dokončení - str. 231
2 Ustanovení se sankčními lhůtami při pozdním oznámení claimu - str. 233
2.1 Vzájemná souvislost alokace rizika a možností uplatnění claimu - str. 235
2.2 Věcná podstata claimu - str. 237
2.3 Limity pro zánik claimu - str. 237
2.4 Hodnocení zániku konkrétního claimu - str. 238
2.5 Možné přístupy při rozhodování o platnosti ustanovení se sankčními lhůtami - str. 239
Kapitola X Claim Management - str. 243
1 Claim Management - str. 243
1.1 Claim Management zhotovitele podle FIDIC- str. 244
1.2 Claim Management objednatele podle FIDIC - str. 244
2 Interkulturní aspekty - str. 245
3 Úloha právníka v Claim Managementu - str. 246
4 Metody vyčíslování nároků - str. 247
4.1 Nárok při konstruktivní akceleraci - str. 247
4.1.1 Přístup ke konstruktivní akceleraci v jednotlivých jurisdikcích - str. 248
4.1.2 Přístup ke konstruktivní akceleraci v USA - str. 251
4.2 Nárok na výrobní režie v souvislosti se zpožděním - str. 254
4.2.1 Vyčíslení nároku na výrobní režii (náklad nebo hodnota) - str. 255
4.2.2 Doba, za kterou je nárok na výrobní režii uplatňován - str. 256
4.2.3 Alokace zdrojů výrobní režie - str. 257
4.3 Nárok na správní režie v souvislosti se zpožděním - str. 257
4.3.1 Vyčíslení nároku na správní režii - str. 258
4.3.2 Vzorce pro vyčíslení správní režie - str. 259
4.3.3 Vzorce pro vyčíslení správní režie v USA - str. 260
4.4 Nárok pří ztížených podmínkách realizace - str. 260
4.4.1 Vyčíslení nároku při ztížených podmínkách realizace - str. 262
4.5 Souhrnný nárok - str. 263
4.5.1 Zkušenosti se souhrnnými nároky z Velké Británie- str. 266
4.5.2 Souhrnné nároky v kontextu kontinentálního právního systému - str. 267
Kapitola XI Řešení sporů v adjudikaci - str. 271
1 Spory ve stavebnictví - str. 271
1.1 Rady pro řešení sporů - str. 272
1.1.1 Předcházení sporů (Dispute Avoidance) - str. 275
1.1.2 Rady pro řešení sporů (Dispute Boards): výhody a nevýhody - str. 276
1.1.3 Rada pro rozhodování sporů / Dispute Adjudication Board (DAB) - str. 277
1.1.4 Rada pro posouzení sporů / Dispute Review Board (DRB) - str. 277
1.2 Smluvní adjudikace: Užití DAB ve vzorech FIDIC - str. 278
1.2.1 Stanovisko FIDIC k alternativním metodám řešení sporů - str. 281
1.2.2 Nezávislost a nestrannost rozhodování v adjudikaci - str. 282
1.3 Vynutitelnost rozhodnutí Rady pro řešení sporů - str. 282
1.3.1 Nezávazná doporučení - str. 282
1.3.2 Mezitímní závazná rozhodnutí - str. 283
1.4 Zákonná adjudikace - str. 283
1.4.1 Režim zákonné adjudikace ve Spojeném království - str. 285
1.4.2 Britský Systém řešení sporů pro výstavbové projekty - str. 285
1.4.3 Některé procesní náležitosti zákonné adjudikace - str.286
1.5 Řešení sporů ve stavebnictví v Maďarsku - str. 287
Kapitola XII FIDIC - str. 291
1 Expanze vzorů FIDIC - str. 291
2 FIDIC- str. 291
2.1 Rozlišení smluvních podmínek FIDIC - str. 292
2.2 Základní součásti smlouvy podle FIDIC (First Edition 1999) - str. 294
2.2.1 Dokument smlouvy o dílo  - str. 294
2.2.2 Zvláštní podmínky - str. 294
2.2.3 Požadavky objednatele - str. 296
2.2.4 Návrh zhotovitele - str. 297
2.2.5 Výkresy - str. 297
2.2.6 Výkaz výměr a specifikace - str. 297
2.3 CONS/1999 Red Book - str. 298
2.3.1 Struktura CONS/1999 - str. 298
2.3.2 Struktura CONS/2017 - str. 299
2.4 P&DB/1999 Yellow Book - str. 300
2.4.1 Struktura P&DB/1999 - str. 301
2.4.2 Struktura P&DB/2017 - str. 301
2.5 EPC/1999 Silver Book - str. 302
2.5.1 Struktura EPC/1999 - str. 303
2.5.2 Struktura EPC/2017 - str. 304
2.6 Short Form of Contract/1999 Green Book - str. 304
2.6.1 Struktura Short Form of Contract - str. 305
2.7 Construction Subcontract - str. 305
2.7.1 Struktura Construction Subcontract - str. 306
2.8 Další vzorové dokumenty FIDIC - str. 307
2.9 Alokace rizik u smluvních podmínek FIDIC - str. 308
2.9.1 Alokace rizik podle CONS - str. 308
2.9.1.1 Rizika objednatele podle CONS - str. 308
2.9.1.2 Rizika zhotovitele podle CONS - str. 310
2.9.2 Alokace rizik podle P&DB - str. 312
2.9.3 Alokace rizik podle EPC - str. 312
2.10 Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci - str. 313
2.11 Záruční doba - str. 314
2.12 FIDIC DBO/2008 Gold Book - str. 315
2.12.1 Struktura FIDIC DBO - str. 316
2.13 Odpovědnost za projektovou dokumentaci podle FIDIC... 318
Kapitola XIII  Další vzory smluv pro výstavbové projekty:NEC, ICC, ENAA, IChemE, Orgalime, AIA, VOB, ČSS - str. 321
1 Vzorové smlouvy pro výstavbové projekty - str. 321
1.1 Smluvní vzory NEC (New Engineering Contract) - str. 323
1.1.1 FIDIC versus NEC - str. 325
1.2 Smluvní vzory ICC - str. 326
1.3 Smluvní vzory ENAA - str. 326
1.4 Smluvní vzory IChemE - str. 327
1.5 Smluvní vzory Orgalime - str. 329
1.6 Smluvní vzory AIA - str. 331
1.7 VOB - str. 334
1.7.1 Obsah VOB/B - str. 336
1.7.2 Omezení VOB - str. 338
1.7.3 Neplatná ujednání v německé judikatuře - str. 340
1.8 Český smluvní standard (ČSS) - str. 342
Kapitola XIV Riziko a pojištění - str. 345
1 Pojištění ve výstavbových projektech - str. 345
1.1 Základní rozlišení nebezpečí a rizik - str. 346
1.2 Zacházení s riziky ve standardizovaných smlouvách - str. 347
1.3 Nebezpečí a rizika výstavbového projektu - str. 349
2 Požadavky na pojištění ve standardizovaných smluvních podmínkách - str. 353
2.1 Pojištění podle FIDIC - str. 353
2.1.1 Obecné požadavky na pojištění - str. 354
2.1.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele - str. 354
2.1.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku - str. 354
2.1.4 Pojištění zaměstnanců zhotovitele - str. 354
3 Praktické aspekty pojištění pro velké výstavbové projekty - str. 355
3.1 Doporučení k fázi sjednávání pojištění - str. 356
3.2 Doporučení pro fázi realizace díla k zajištění kompatibility díla s uzavřenou pojistnou smlouvou - str. 357
4 Mezinárodní pojistné právo a standardy pojištění ve stavebnictví . 358
4.1 Standardy pojistných podmínek ABN 2011 a ABU 2011 . . 359
4.1.1 Podmínky ABU 2011 – oddíl A - str. 360
4.1.2 Podmínky ABN 2011 – oddíl A - str. 361
4.2 Mnichovské standardy pojistných podmínek CAR a EAR. . 362
4.2.1 Úvod k pojistným podmínkám CAR a EAR - str. 362
4.2.2 Podmínky CAR - str. 362
4.2.3 Podmínky EAR - str. 364
Kapitola XV Riziko výstavby v podzemí - str. 367
1 Nebezpečí a rizika výstavby v podzemí - str. 367
1.1 Prověřená praxe řízení rizik tunelových staveb - str. 368
1.2 Nepředvídatelnost - str. 370
1.3 Skryté překážky a nevhodná povaha věci předané objednatelem k provedení díla - str. 371
1.4 Zpráva o výchozích mezních hodnotách geotechnických rizik - str. 372
2 Alokace rizika nepředvídatelných fyzických podmínek podle FIDIC - str. 375
2.1 Definice „nepředvídatelnosti“ podle FIDIC - str. 375
2.2 Údaje o staveništi - str. 376
2.3 Dostatečnost přijaté smluvní částky - str. 377
2.4 Nepředvídatelné fyzické podmínky - str. 378
2.5  Nepředvídatelné přírodní síly - str. 379
2.6  Vyšší moc - str. 379
2.7  Osvobození z plnění - str. 380
3  Vhodná metoda dodávky pro výstavbu v podzemí - str. 380
4  Přístup Smaragdové knihy FIDIC - str. 381
Kapitola XVI Zajištění - str. 385
1  Zajištění ve výstavbových projektech - str. 385
2  Zajištění formou bankovních záruk - str. 386
2.1  Funkce a parametry jednotlivých bankovních záruk - str. 387
2.1.1  Jistota (záruka za nabídku) - str. 387
2.1.2  Akontační záruka (záruka za zálohu) - str. 387
2.1.3  Kauční záruka (realizační záruka) - str. 388
2.1.4  Záruka na záruční opravy (za záruční dobu) - str. 388
2.1.5  Záruka za zádržné - str. 389
2.1.6  Platební záruka - str. 389
2.2  Bankovní záruka za zádržné - str. 390
3  Záruky ve vztahu k právu a pravidlům vydávaným Mezinárodní obchodní komorou v Paříži - str. 392
4  Zajištění formou ručení - str. 394
5  Zajištění formou stand-by akreditivu - str. 396
6  Zajištění podle FIDIC - str. 397
Příloha  Slovník (anglicko-německo-francouzsko-maďarsko--česko-rusko-polsko-španělsko-portugalsko-čínský) - str. 401
1  Slovník – Obecná část - str. 402
2  Slovník – Claimy zhotovitele - str. 410
3  Slovník – Claimy objednatele - str. 415
Seznam literatury - str. 419
Rejstřík - str. 431

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.