Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

 • Předpis č. 16/2011 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2011, číslo 9, ze dne 20. 12. 2011

16

Změny

Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1. ledna 2012

 

Referent:
Ing. Jana Svatošová, tel.: 257 044 335
Ing. Jana Trávníčková, tel.: 257 044 018
Č.j.: 28/107410/2011-281

Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 003, č. 011 a č. 018 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodaji č. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009 a pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12. 2010; účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé od 1. ledna 2012.

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

1. V ČÚS č. 003:

 • v bodě 2.4. se slova „nerealizované ztrátě“ nahrazují slovy „převedení nevyužité daňové ztráty“.
 • v bodě 3.1. se slova „V prvním roce“ nahrazují slovy „Při prvním“.
 • v bodě 3.6. větě druhé se za slovo „zvýšena“ doplňují slova „(případně snížena)“, věta třetí zní „Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první.“ a věty čtvrtá a poslední se zrušují.

2. V ČÚS č. 011:

 • bod 2.1. zní:
  „2.1. Účetní závěrky sestavují zúčastněné účetní jednotky podle příslušných ustanovení zákona o přeměnách.
  2.1.1. Při sestavování konečné účetní závěrky ke dni předcházejícímu rozhodný den zúčastněné účetní jednotky rozhodnou, zda oceňovací rozdíly k nabytému majetku, goodwill, opravné položky k jednotlivým druhům majetku, přechodná aktiva a pasiva, rezervy a zajišťovací deriváty budou převáděny na nástupnickou účetní jednotku; důvody rozhodnutí uvedou v příloze.
  2.1.2. Při změně právní formy položky uvedené v bodu 2.1.1. přecházejí do zahajovací rozvahy účetní jednotky beze změn.“.
 • bod 2.4. zní:
  „2.4.
  2.4.1. O oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou při přeměně společnosti účetní jednotky účtují zejména v souladu se zákonem § 17 odst. 3 až 6 a vyhláškou § 6 odst. 3 a § 7 odst. 10, § 14a, § 54 až 54b.
  2.4.2. Postup účtování na příslušném účtu vykazovaném v položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ Účetní jednotka stanovená vyhláškou k okamžiku stanovenému vyhláškou
  a) účtuje při způsobu ocenění podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 2 zákona o rozdílech vzniklých z ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou na vrub nebo ve prospěch příslušných analytických účtů majetku a závazků souvztažně s příslušným účtem vykázaným v položce „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“. Souvztažně s tímto účtem zaúčtuje účetní jednotka na příslušný účet vykazovaný v položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ oceňovací rozdíly, které se vztahují k úbytkům majetku a závazků ode dne následujícího po rozvahovém dni pro ocenění do rozhodného dne,
  b) zaúčtuje při způsobu ocenění podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 zákona převzetí jednotlivých složek majetku a závazků na vrub nebo ve prospěch příslušných účtů majetku a závazků souvztažně s příslušným účtem vykázaným v položce „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“. Souvztažně s tímto účtem zaúčtuje účetní jednotka i oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Výše oceňovacího rozdílu k nabytému majetku zaúčtovaná na příslušném účtu vykazovaném v položce „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ se stanoví podle ocenění k rozvahovému dni pro ocenění. Existuje-li k rozhodnému dni ocenění jmění posudkem znalce a na základě tohoto ocenění jmění by došlo k úbytku položky „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ oproti její původní výši stanovené k rozvahovému dni pro ocenění, zaúčtuje účetní jednotka tento úbytek na příslušný účet vykazovaný v položce „B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku“ souvztažně s příslušným účtem vykazovaným v položce „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“.“.
 • bod 2.6. se zrušuje.
 • v bodě 2.7.1. v úvodu se slova „§ 17 odst. 3 zákona může být například“ nahrazují slovy „vyhlášky § 54b může být například i“, v písm. a) se slovo „která“ nahrazuje slovem „které“, v písm. b) se slova „která nejsou vykazována“ nahrazují slovy „které nejsou vykazovány“ a v písm. c) se slova „která byla vykázána“ nahrazují slovy „které byly vykázány“ a slova „aby byla vykázána“ nahrazují slovy „aby byly vykázány“.
 • v bodě 2.11. věta první zní: „Při přeměně společnosti postupují účetní jednotky při vedení účetnictví zejména podle § 17 odst. 3 až 6 zákona.“.
 • v bodě 2.12. větě první se slova „postupují účetní jednotky v souladu s § 17 odst. 3 zákona“ zrušují.

3. V ČÚS č. 018:

 • v bodě 1. se položka „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách“ nahrazuje položkou „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, za tuto položku se vládají položky „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ a „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ a položka „B.II.2 Závazky – ovládající a řídící osoba“ se nahrazuje položkou „B.II.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“.
 • v bodě 2.1. se slova „15, 17 a 18“ nahrazují slovy „14a, 15, 17, 18, 54 až 54b“.
 • v bodě 3.1.5. se za slovo „účtuje“ vkládá slovo „zejména“.
 • bod 3.1.8. zní:
  3.1.8. Na příslušných účtech účtové skupiny 41–Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaných v položkách „A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností“, „A.II.5. Rozdíly z přeměn společností“ a „A.II.6. Rozdíly z ocenění při přeměnách společností“ se účtuje zejména podle vyhlášky § 14a a 54 až 54b.“.
 • v bodě 3.3.3. věta první zní „Na příslušných účtech účtové skupiny 47–Dlouhodobé závazky vykazovaných v položce „B.II.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „B.II.3. Závazky – podstatný vliv“ respektive „B.III.2. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba“ nebo „B.III.3. Závazky – podstatný vliv“ se zachycují závazky v rámci konsolidačního celku.“.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele, rozvaha a výsledovka

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové ... pokračování

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.