Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, a podává přehled možných opatření a nástrojů, které mohou krizi zpomalit nebo odvrátit.

Jádrem publikace je podrobný právní výklad procesu zrušení a zániku obchodní korporace, včetně jejich příčin, důvodů a účinků, podstaty likvidace a postupu likvidace s jejím ukončením. Stěžejní postavou této složité a odborně náročné činnosti je likvidátor řídící likvidaci. Publikace mapuje postupy, podmínky, kterými se musí likvidátor řídit, i metody, kterými naplňuje účel likvidace.

Závěrečnou částí publikace je praktický průvodce procesem likvidace provázející čtenáře jednotlivými etapami tohoto procesu, včetně podrobného výkladu problematiky účetní a daňové. Vše je doloženo množstvím názorných vzorů a příkladů.

autoři: Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková; podle stavu k 5. 10. 2023, 324 stran
ISBN: 978-80-7676-572-6

Cena: 820 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých částí - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Věnováno památce paní profesorky Pokorné - str. XIII
Předmluva - str. XV
I. Likvidace, její příčiny a průběh - str. 1
1 Životní cyklus podniku - str. 3
2 Členění krizí - str. 9
3 Příčiny ohrožující existenci podniku - str. 13
4 Varovné signály - str. 25
5 Nápravná a preventivní opatření - str. 31
6 Rozhodování podniku v krizi - str. 35
7 Důvody likvidace podniku - str. 37
II. Ekonomický pohled na likvidaci - str. 41
1 Likvidace jako řešení hospodářských potíží obchodní korporace - str. 43
2 Likvidace z jiných ekonomických důvodů - str. 47
3 Marketingové důsledky likvidace - str. 49
III. Zrušení a zánik obchodních korporací - str. 53
1 Obecný úvod - str. 55
1.1 Ukončení činnosti obchodní korporace - str. 55
1.2 Důvody a účinky zrušení, povinnost likvidace - str. 57
1.3 Neplatnost obchodní korporace - str. 67
2 Podstata likvidace, její příčiny, účel, zahájení a ukončení - str. 71
2.1 Charakteristika likvidace jako fáze existence společnosti, funkce a účel likvidace - str. 71
2.2 Vstup do likvidace - str. 80
2.3 Postupové kroky likvidace - str. 86
2.4 Ukončení likvidace - str. 90
2.5 Vypořádání majetku, který se objevil po ukončení likvidace nebo po zániku obchodní korporace - str. 99
2.6 Zrušení rozhodnutí o zrušení právnické osoby a vstupu do likvidace - str. 109
IV. Likvidátor - str. 113
1 Právní postavení likvidátora - str. 115
1.1 Charakteristika likvidátora - str. 115
2 Vznik funkce likvidátora - str. 119
2.1 Právní úprava povolání likvidátora - str. 119
2.2 Povolání likvidátora orgány obchodní korporace - str. 120
2.3 Jmenování likvidátora soudem - str. 123
2.3.1 Důvody pro jmenování likvidátora soudem - str. 123
2.3.2 Specifika u likvidátora jmenovaného soudem - str. 126
2.4 Absence likvidátora - str. 133
2.5 Pluralita likvidátorů - str. 135
3 Požadavky na osobu likvidátora z hlediska výkonu jeho funkce - str. 139
3.1 Požadavky na osobu likvidátora z obecného pohledu - str. 139
3.2 Speciální požadavky, které musí splňovat likvidátor u obchodních korporací - str. 140
3.3 Notifikační povinnost - str. 144
3.4 Evidence vyloučených osob - str. 146
3.5 Požadavky na osobu likvidátora jmenovaného soudem - str. 148
3.6 Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce likvidátora - str. 150
4 Likvidátor jako orgán obchodní korporace - str. 153
4.1 Likvidátor v soustavě vnitřních orgánů obchodních korporací - str. 153
4.2 Likvidátor a vnitřní orgány obchodních korporací - str. 158
4.2.1 Likvidátor a nejvyšší orgán obchodní korporace - str. 158
4.2.2 Likvidátor a statutární orgán - str. 159
4.2.3 Likvidátor a kontrolní orgány - str. 164
4.3 Působnost likvidátora - str. 166
4.4. Povinnost péče řádného hospodáře - str. 172
4.5 Odpovědnost a důsledky porušení povinností likvidátora - str. 178
4.5.1 Odvolání z funkce - str. 178
4.5.2 Povinnost poskytnout majetkové plnění - str. 183
4.5.3 Vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace) - str. 184
4.5.4 Následky spojené s úpadkem likvidované korporace - str. 186
4.5.5 Trestní odpovědnost - str. 187
5 Zánik funkce likvidátora - str. 189
5.1 Zánik funkce likvidátora spojený se skončením likvidace - str. 189
5.2 Zánik funkce likvidátora na základě právních skutečností nastalých v průběhu likvidace - str. 191
5.2.1 Odvolání likvidátora - str. 191
5.2.2 Odstoupení likvidátora - str. 193
5.2.3 Další právní skutečnosti způsobující zánik funkce likvidátora - str. 196
V. Praktický průvodce likvidací - str. 199
1 Přípravná fáze likvidace - str. 201
2 Vstup do likvidace - str. 207
2.1 Vstup obchodní korporace do likvidace - str. 208
2.1.1 Rozhodnutí o zrušení obchodní korporace s likvidací, vstup do likvidace, povolání likvidátora - str. 208
2.2 Podání návrhu na zápis vstupu společnosti do likvidace rejstříkovému soudu - str. 215
2.3 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace správci daně - str. 216
2.4 Mimořádná účetní závěrka za období předcházející dni vstupu do likvidace a související přiznání k daním z příjmů právnických osob - str. 219
2.4.1 Vliv termínu vstupu do likvidace na účetní závěrky - str. 219
2.4.2 Účetní závěrkové operace - str. 220
2.4.3 Sestavení účetní závěrky - str. 221
2.5 Daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob - str. 222
2.5.1 Daňové povinnosti při likvidaci vyplývající z daňového řádu – zahájení likvidace - str. 222
2.5.2 Daňové tvrzení při vstupu do likvidace - str. 223
2.5.3 Úprava základu daně o nerozpuštěné opravné položky a rezervy - str. 224
2.5.4 Odpisy - str. 225
2.5.5 Daňové přiznání za prodloužené období - str. 226
2.5.6 Platba záloh - str. 226
2.5.7 Podání vyúčtování daně vybírané srážkou - str. 226
2.6 Sestavení zahajovací rozvahy a přehledu jmění - str. 226
2.7 Oznámení o vstupu společnosti do likvidace v Obchodním věstníku - str. 229
3 Jednotlivé fáze likvidace - str. 233
3.1 Účetní část průběhu likvidace - str. 233
3.1.1 Přehled aktiv a pasiv - str. 234
3.1.2 Sestavení řádné účetní závěrky za období od vstupu do likvidace do rozvahového dne a souvisejícího tvrzení k daním z příjmů právnických osob - str. 240
3.1.3 Daň z příjmů v průběhu likvidace - str. 241
3.2 Archivace dokumentů zanikající společnosti - str. 242
3.2.1 Archivace dokumentů a povinnosti likvidátora - str. 242
3.2.2 Zveřejnění účetních závěrek v obchodním rejstříku - str. 244
3.3 Likvidace kmenových listů u společnosti s ručením omezeným, likvidace a zrušení akcií u akciové společnosti - str. 245
3.4 Další kroky v průběhu likvidace - str. 247
3.4.1 Zánik živnostenského oprávnění - str. 247
3.4.2 Zaměstnanci - str. 248
3.4.3 Odměna likvidátora - str. 249
4 Ukončení likvidace - str. 251
4.1 Likvidační zůstatek, účetní závěrka a související daňové přiznání k daním z příjmů - str. 251
4.1.1 Vyčíslení likvidačního zůstatku - str. 251
4.1.2 Zaúčtování likvidačního zůstatku - str. 254
4.1.3 Účetní závěrka sestavená ke dni zpracování konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - str. 255
4.1.4 Přiznání k daním z příjmů právnických osob za období končící dnem zpracování návrhu na použití likvidačního zůstatku - str. 257
4.1.5 Vyúčtování daně vybírané srážkou - str. 257
4.2 Konečná zpráva o průběhu likvidace - str. 258
4.3 Schválení konečné zprávy o průběhu likvidace, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky - str. 261
4.3.1 Schvalovací orgán podle jednotlivých právních forem obchodních korporací - str. 261
4.4 Žádost o souhlas správce daně s výmazem korporace z obchodního rejstříku - str. 265
4.5 Účetní zápisy vyhotovené po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku do zániku obchodní korporace - str. 267
4.6 Podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku - str. 269
4.7 Rozhodnutí soudu o obnovení právnické osoby - str. 271
5 Daňové otázky související s likvidací - str. 275
5.1 Daň z přidané hodnoty - str. 275
5.2 Zdanění výplat podílů na zisku poskytnutých v průběhu likvidace a zdanění likvidačního zůstatku - str. 276
5.2.1 Podmínky pro výplatu podílu na zisku obecně - str. 276
5.2.2 Výplata podílu na zisku v průběhu likvidace - str. 278
5.2.3 Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) a likvidačního zůstatku u fyzických osob - str. 279
5.2.4 Zdanění příjmů z podílů na zisku (dividend) a likvidačního zůstatku u právnických osob - str.  282
Přílohy - str. 293
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 295
Věcný rejstřík - str. 301

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.