Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ 2022

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Aktuální legislativa a podrobné výklady
Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které nabydou účinnosti od 1. 1. 2022, publikace vychází z legislativního stavu platného k 1. 2. 2022. V období posledních dvou let došlo k několika důležitým změnám, které mají souvislost s daňovou oblastí (nový režim paušální daně, změny lhůt v daňovém řádu), ale i v samotné oblasti zdravotního pojištění (úprava osobního rozsahu při novelizaci cizineckých zákonů, zjednodušení definic u OSVČ a další novinky přijaté správní novelou). V období pandemie covid-19 byly přijaty i legislativní změny, které byly připraveny velmi nedbale nebo nepromyšleně, čímž vznikla řada aplikačních nejasností (např. prominutí záloh OSVČ v roce 2020, změna penalizace v roce 2022 nebo akce „Milostivé léto“ z přelomu roků 2021 a 2022).

Vyznejte se i v rozdílech mezi sociálním a zdravotním pojištěním
Pozornost je dále věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů. V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění a oproti daním z příjmů.

Ukotvení v mezinárodní legislativě
Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného a nově také například problematiku zdravotního pojištění při home office zaměstnanců v zahraničí. Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.

autor: Mgr. Tomáš Červinka; podle stavu k 23. 2. 2022, 176 stran
ISBN: 978-80-7554-360-8

Cena: 359 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Používané zkratky - str. 10
1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2022 - str. 11
1.1 Právní předpisy - str. 11
1.2 Popis hlavních změn - str. 11
1.2.1 Sjednocení definic u OSVČ - str. 11
1.2.2 Bagatelní výše dluhu a přeplatku - str. 12
1.2.3 Milostivé léto - str. 12
1.2.4 Penále - str. 12
1.2.5 Paušální daň - str. 13
1.2.6 Cizinecké zákony - str. 13
1.2.7 Dopady onemocnění covid-19 - str. 14
1.3 Parametrické změny - str. 14
1.3.1 Zvýšení minimální mzdy - str. 14
1.3.2 Minimum u OSVČ - str. 15
1.3.3 Vyměřovací základ státu - str. 15
1.3.4 Započitatelný příjem - str. 15
2. Základní pojmy - str. 16
2.1 Účel zdravotního pojištění - str. 16
2.2 Účast na zdravotním pojištění - str. 16
2.3 Dlouhodobý pobyt v cizině - str. 17
2.4 Zvláštní případy vzniku a zániku pojištění - str. 21
2.5 Volba zdravotní pojišťovny - str. 22
2.5.1 Obecná pravidla pro volbu zdravotní pojišťovny - str. 23
2.5.2 Aktuální seznam zdravotních pojišťoven - str. 24
2.6 Průkaz pojištěnce- str. 25
3. Pojištěnci, oznamovací povinnost - str. 26
3.1 Základní povinnosti pojištěnců - str. 26
3.2 Oznamovací povinnost pojištěnců - str. 26
3.3 Nesplnění oznamovací povinnosti při plnění Nařízení Rady - str. 27
3.4 Místní příslušnost ve zdravotním pojištění - str. 30
3.5 Formuláře pro pojištěnce - str. 30
4. Plátci pojistného - str. 31
5. Placení pojistného - str. 31
5.1 Výše pojistného, zaokrouhlování - str. 31
5.2 Rozhodné období - str. 32
5.3 Způsob platby pojistného - str. 32
5.4 Přepočet kurzu - str. 33
5.5 Variabilní symbol a číslo účtu - str. 34
5.6 Splatnost pojistného - str. 35
5.7 Evropská unie - str. 36
5.7.1 Základní pojmy - str. 36
5.7.2 Vynětí ze zdravotního pojištění - str. 39
5.7.3 Základní principy - str. 40
5.7.4 Výdělečná činnost občanů ČR v zemích EU - str. 42
5.7.5 Výdělečná činnost osob ze zemí EU v ČR - str. 43
5.8 Pořadí plateb - str. 45
5.9 Přeplatek pojistného - str. 45
6. Zaměstnavatelé a zaměstnanci - str. 46
6.1 Zaměstnavatel - str. 46
6.2 Okruh zaměstnanců ve zdravotním pojištění - str. 47
6.3 Výjimky, kdy se nejedná o zaměstnance - str. 47
6.4 Přihlášení zaměstnavatele - str. 51
6.5 Oznamovací povinnost zaměstnavatele - str. 54
6.6 Kódy používané zaměstnavatelem - str. 58
6.6.1 Kódy pro přihlášení a odhlášení zaměstnance - str. 58
6.6.2 Kódy pro oznámení skutečností rozhodných pro platbu pojistného státem - str. 58
6.6.3 Kódy pro provádění oprav - str. 60
6.7 Přehled zaměstnavatele - str. 60
6.8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 62
6.8.1 Oznamovací povinnost, registrace - str. 62
6.8.2 Záznamy o pracovních úrazech, přirážky k pojistnému - str. 62
6.8.3 Souhrn povinností - str. 63
6.9 Odvod pojistného za zaměstnance – obecné zásady - str. 63
6.9.1 Zaměstnavatel – plátce pojistného - str. 63
6.9.2 Srážka pojistného zaměstnance - str. 64
6.9.3 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 64
6.9.4 Minimální vyměřovací základ - str. 64
6.9.5 Splatnost pojistného, rozhodné období - str. 65
6.9.6 Maximální vyměřovací základ - str. 65
6.10 Zaokrouhlování - str. 65
6.11 Zaměstnanci ve zdravotním pojištění - str. 65
6.11.1 Pracovní poměr - str. 65
6.11.2 Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti - str. 66
6.11.3 Dohoda o provedení práce - str. 68
6.11.4 Osoby ve služebním poměru - str. 70
6.11.5 Členové družstev - str. 70
6.11.6 Společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností - str. 72
6.11.7 Členové zastupitelstev územních samosprávných celků - str. 72
6.11.8 Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby - str. 73
6.11.9 Osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené k pravidelnému výkonu prací - str. 73
6.11.10 Pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů - str. 73
6.11.11 Členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob - str. 74
6.11.12 Další případy zaměstnání - str. 75
6.12 Kdo není považován za zaměstnance - str. 75
6.13 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 76
6.14 Započitatelnost příjmů do vyměřovacího základu - str. 77
6.14.1 Příjmy po skončení zaměstnání - str. 77
6.14.2 Příjmy v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů - str. 77
6.14.3 Příklady k započitatelnosti plnění - str. 77
6.15 Úpravy vyměřovacího základu - str. 79
6.16 Minimální vyměřovací základ zaměstnance - str. 79
6.16.1 Stanovení minimálního vyměřovacího základu - str. 80
6.16.2 Pojištěnci, kteří nemají stanoven minimální vyměřovací základ - str. 80
6.16.3 Snížení minimálního vyměřovacího základu - str. 81
6.16.4 Doplatek do minimálního vyměřovacího základu - str. 82
6.16.5 Obecně platné zásady pro řešení minimálního vyměřovacího základu - str. 84
6.17 Zaměstnanci, za které je plátcem pojistného i stát - str. 84
6.17.1 Oznamovací povinnost a minimální vyměřovací základ - str. 85
6.17.2 Odpočet - str. 85
6.18 Pracovní volno bez náhrady příjmu - str. 87
6.19 Zápočet přeplatku v aktuálním měsíci - str. 88
6.19.1 Přečerpaná dovolená - str. 89
6.19.2 Náborový příspěvek - str. 90
6.20 Maximální vyměřovací základ u jednoho zaměstnavatele - str. 91
6.21 Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností - str. 91
6.22 Příklady výpočtu pojistného u zaměstnanců - str. 91
6.23 Povinnosti spojené se zaměstnáváním zaměstnanců z EU - str. 94
7. Stát plátcem pojistného - str. 95
7.1 Vyměřovací základ, odpočet a pojistné osob, za něž pojistné hradí stát - str. 95
7.2 Oznamovací povinnost - str. 95
7.2.1 Nezaopatřené dítě - str. 96
7.2.2 Poživatel důchodu - str. 98
7.2.3 Příjemce rodičovského příspěvku - str. 99
7.2.4 Žena na mateřské a osoba na rodičovské dovolené - str. 99
7.2.5 Uchazeč o zaměstnání - str. 99
7.2.6 Osoba pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoba s ní společně posuzovaná - str. 99
7.2.7 Osoba, která je závislá na péči jiné osoby a osoba pečující- str. 100
7.2.8 Osoba ve výkonu trestu odnětí svobody - str. 100
7.2.9 Mladistvý umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - str. 100
7.2.10 Příjemci penze z doplňkového penzijního spoření - str. 100
7.2.11 Souběh kategorií - str. 101
7.3 Zvláštní případy, kdy je plátcem pojistného stát - str. 101
7.3.1 Osoba důchodového věku - str. 101
7.3.2 Celodenní osobní a řádná péče o děti - str. 101
7.3.3 Manželé státních zaměstnanců v zahraničí - str. 102
7.3.4 Doktorandi starší 26 let - str. 102
7.3.5 Další skupiny osob, za něž hradí pojistné stát - str. 103
8. Osoby samostatně výdělečně činné - str. 104
8.1 Povinnosti OSVČ - str. 104
8.2 Vyměřovací základ a pojistné OSVČ - str. 105
8.2.1 Nemoc u OSVČ - str. 106
8.2.2 Minimální vyměřovací základ - str. 107
8.2.3 Osoby, za které platí pojistné i stát - str. 108
8.3 Paušální daň - str. 108
8.4 Příklady placení pojistného OSVČ v roce 2022 - str. 108
8.5 Přehled OSVČ - str. 110
8.6 Zálohy na pojistné - str. 116
8.7 Cizinci – OSVČ - str. 120
9. Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 121
9.1 Splatnost pojistného - str. 121
9.2 Příklady OBZP - str. 121
10. Děti cizinců - str. 122
11. Sankce, splátkové kalendáře a přeplatky - str. 123
11.1 Pokuty - str. 123
11.1.1 Zaměstnavatelé - str. 123
11.1.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 125
11.1.3 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 125
11.2 Obecné zásady způsobu ukládání pokut - str. 126
11.3 Podání odvolání do platebního výměru - str. 126
11.4 Penále - str. 126
11.5 Splátkové kalendáře ve zdravotním pojištění - str. 127
11.6 Vracení přeplatku ve zdravotním pojištění - str. 129
11.6.1 Zaměstnavatelé - str. 129
11.6.2 Osoby samostatně výdělečně činné - str. 130
11.6.3 Osoby bez zdanitelných příjmů - str. 130
11.6.4 Zaměstnanci - str. 130
12. Vybraná ustanovení - str. 131
12.1 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - str. 131
12.2 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů - str. 155

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Sagit, a. s.

Soubor 24 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o pojišťovnách ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.