Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než podnikatel k zastoupení využít nemůže.

Ústřední zkoumanou otázkou je, jaké okolnosti jsou právně relevantní pro přičtení jednání podnikatelova výlučného zástupce podnikateli a v čem se právní režim výlučných zástupů shoduje a v čem nikoli. Autorka se proto zabývá mimo jiné

souběhy jednatelských oprávnění,
věcným rozsahem zástupčího oprávnění,
způsobem zastoupení,
střetem zájmů,
zjevným a skrytým překročením zástupčího oprávnění a
významem materiální publicity.
Publikace nabízí komplexní zpracování problematiky zastoupení podnikatele novým způsobem a přináší nové poznatky, které by mohly pozitivně ovlivnit nauku, praxi a judikaturu a přispět k hlubšímu pochopení institutů prokury, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce. Práce obsahuje i celou řadu úvah využitelných zákonodárcem při úvahách de lege ferenda. Pro své podrobně argumentované závěry by se monografie mohla stát dobrým základem pro další odborné diskuse.

autor: Kateřina Eichlerová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 26. 5. 2022, 444 stran
ISBN: 978-80-7598-286-5

Cena: 990 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XV
1 Úvod do problematiky zastoupení podnikatele - str. 1
2 Historie úpravy zastoupení podnikatele. Základní charakteristika zástupců podnikatele - str. 9
3 Podnikatel - str. 33
3.1 Podnikatel jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku - str. 36
3.1.1 Mají všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku status podnikatele? - str. 39
3.1.2 Fiktivní podnikatel - str. 42
3.1.3 Zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku - str. 51
3.1.4 Doplňkově podnikající právnické osoby - str. 54
3.1.5 Zápis dalších zástupců podnikatele do veřejného rejstříku - str. 67
3.2 Podnikatel jako osoba hlásící se k podnikatelskému stavu - str. 71
3.3 Podnikatel jako podnikající osoba - str. 77
3.4 Presumpce osoby s podnikatelským oprávněním jako podnikatele - str. 108
3.5 Význam výkladu právních jednání pro závěr o postavení podnikatele - str. 112
4 Obchodní závod. Pobočka. Odštěpný závod - str. 117
4.1 Obchodní závod vs. (obchodní) podnik - str. 117
4.2 Povaha obchodního závodu, pobočky a odštěpného závodu - str. 119
4.3 Charakteristika pobočky a odštěpného závodu - str. 131
4.4 Pluralita obchodních závodů - str. 140
4.5 Označení závodu, odštěpného závodu a jiné pobočky - str. 146
4.6 Pluralita vedoucích - str. 154
4.7 Rozhodné právo pro zahraniční podnikatele s obchodním  závodem či pobočkou v tuzemsku - str. 157
4.8 (Ne)provázanost výlučných zástupců podnikatele s obchodním závodem, resp. pobočkou - str. 160
4.8.1 Smrt podnikatele - str. 160
4.8.2 Přeměna – zánik podnikatele právnické osoby s právním nástupcem - str. 164
4.8.3 Vstup podnikatele právnické osoby do likvidace - str. 166
4.8.4 Převod a pacht obchodního závodu - str. 170
4.8.5 Účinky prohlášení konkursu - str. 172
5 Osoba výlučného zástupce - str. 175
5.1 Vznik a zánik zastoupení - str. 175
5.2 Obecné předpoklady - str. 179
5.2.1 Fyzická osoba - str. 179
5.2.2 Svéprávnost - str. 182
5.2.3 Zvláštní profesní kvalifikace - str. 184
5.2.4 Účinné rozhodnutí o diskvalifikaci - str. 185
5.2.5 Účinky zápisu v obchodním rejstříku - str. 188
5.3 Neslučitelnost funkcí - str. 195
5.3.1 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím v kontrolním orgánu kapitálové obchodní korporace - str. 196
5.3.2 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce s osobou podnikatele fyzické osoby - str. 205
5.3.3 (Ne)slučitelnost postavení výlučného zástupce se členstvím ve statutárním orgánu - str. 207
5.3.4 (Ne)slučitelnost postavení výlučných zástupců navzájem - str. 225
6 Věcný rozsah zástupčího oprávnění - str. 227
6.1 Věcný rozsah prokury - str. 228
6.2 Věcný a organizační rozsah filiální prokury - str. 241
6.3 Kvaziprokura - str. 246
6.4 Věcný rozsah zástupčího oprávnění obecného obchodního zmocněnce . 248
6.5 Věcný a organizační rozsah zástupčího oprávnění vedoucího odštěpného závodu - str.264
6.6 Udělování plných mocí výlučnými zástupci podnikatele - str. 274
7 Likvidace podnikatele právnické osoby - str. 277
8 Zákonné omezení - str. 293
9 Vnitřní omezení - str. 311
10 Střet zájmů - str. 325
11 Způsob zastoupení - str. 333
11.1 Podepisování - str. 335
11.2 Samostatné zastoupení - str. 341
11.3 Pluralita zástupců - str. 344
11.4 Kolektivní zastoupení - str. 344
11.5 Kombinované zastoupení - str. 353
12 Překročení zástupčího oprávnění - str. 363
13 Materiální publicita obchodního rejstříku - str. 381
14 Závěr - str. 393
Resumé - str. 395
Resume - str. 398
Seznam literatury - str. 402
Rejstřík - str. 417

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.