Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všechny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, ale i komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad). Podle potřeby odkazují rovněž na aktuální soudní judikaturu.

Podrobněji ke změnám
Přestože byl po 1. lednu 2022 zákoník práce dotčen jen několika zcela dílčími změnami vyvolanými novelizací jiných právních předpisů (např. v oblasti nemocenského pojištění, zaměstnanosti), k velmi zásadním změnám došlo například v oblasti bezpečnosti a ochrany vyhrazených technických zařízení, kdy k 1. 7. 2022 nabyl účinnosti nejen samotný zákon č. 250/2021 Sb., ale spolu s ním i některé podzákonné právní předpisy (nařízení vlády) k jednotlivým druhům VTZ. Během roku 2022 došlo k průběžným změnám v prováděcích předpisech k odměňování zaměstnanců, ale došlo také k mimořádným valorizacím v souvislosti s náhradami za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě poškozených pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání.

Nejpodrobnější výklady a komentáře
V komentářích k jednotlivým ustanovením zákoníku práce, ale také k vybraným souvisejícím právním předpisům (včetně podzákonných) jsou vedle zdůraznění aktuálních změn právní úpravy podle potřeby prezentovány i poznatky a zkušenosti z aplikace problematičtějších ustanovení nejen poslední novely zákoníku práce (zákonem č. 285/2020 Sb.). Výraznou předností publikace je ucelený soubor platných právních předpisů různé právní síly, které se k základnímu kodexu pracovního práva – zákoníku práce věcně vztahují.

Využití publikace
Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve firmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.

autoři: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied,; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 2. 2023, 1392 stran
ISBN: 978-80-7554-378-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvodní poznámka - str. 16
Poznámka k 16. vydání (rok 2023) - str. 26
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem) - str. 28
Část první – Všeobecná ustanovení - str. 28

Hlava I – Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 29
Hlava II – Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 41
Díl 1 – Zaměstnanec - str. 41
Díl 2 – Zaměstnavatel - str. 43
Hlava III - str. 45
Hlava IV – Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 45
Hlava V – Některá ustanovení o právním jednání - str. 51
Část druhá – Pracovní poměr - str. 62
Hlava I – Postup před vznikem pracovního poměru - str. 62
Hlava II – Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 71
Hlava III – Změny pracovního poměru - str. 93
Hlava IV – Skončení pracovního poměru - str. 110
Díl 1 – Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 110
Díl 2 – Dohoda - str. 112
Díl 3 – Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 115
Díl 4 – Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 134
Díl 5 – Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 138
Díl 6 – Hromadné propouštění - str. 143
Díl 7 – Další případy skončení pracovního poměru - str. 146
Díl 8 – Odstupné - str. 150
Díl 9 – Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 155
Díl 10 – Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 162
Část třetí – Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 166
Část čtvrtá – Pracovní doba a doba odpočinku - str. 175

Hlava I – Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 177
Hlava II – Rozvržení pracovní doby - str. 188
Díl 1 – Základní ustanovení - str. 188
Díl 2 – Pružné rozvržení pracovní doby - str. 193
Díl 3 – Konto pracovní doby - str. 197
Hlava III – Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 202
Hlava IV – Doba odpočinku - str. 206
Díl 1 – Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 206
Díl 2 – Dny pracovního klidu - str. 209
Díl 3 – Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 211
Hlava V – Práce přesčas - str. 213
Hlava VI – Noční práce - str. 216
Hlava VII – Pracovní pohotovost - str. 217
Hlava VIII – Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 219
Hlava IX – Zmocňovací ustanovení - str. 225
Část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 226
Hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci - str. 227
Hlava II – Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 231
Hlava III – Společná ustanovení - str. 240
Část šestá – Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu - str. 243
Hlava I – Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 243
Hlava II – Mzda - str. 254
Hlava III – Plat - str. 266
Hlava IV – Odměna z dohody - str. 290
Hlava V – Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 290
Hlava VI – Odměna za pracovní pohotovost - str. 292
Hlava VII – Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 293
Hlava VIII – Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 300
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 300
Díl 2 – Pořadí srážek ze mzdy - str. 302
Část sedmá – Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce - str. 305
Hlava I – Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 305
Hlava II – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 311
Díl 1 – Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 311
Díl 2 – Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 321
Díl 3 – Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 322
Díl 4 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 328
Hlava III – Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 329
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 329
Díl 2 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 330
Díl 3 – Náhrady při přijetí a přeložení - str. 331
Díl 4 – Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 333
Díl 5 – Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 335
Hlava IV – Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 336
Hlava V – Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 343
Část osmá – Překážky v práci - str. 343
Hlava I – Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 343
Díl 1 – Důležité osobní překážky - str. 343
Díl 2 – Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 369
Hlava II – Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 381
Hlava III – Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 383
Část devátá – Dovolená - str. 388
Hlava I – Základní ustanovení - str. 389
Hlava II – Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 390
Hlava III – Dodatková dovolená - str. 396
Hlava IV – Společná ustanovení o dovolené - str. 399
Díl 1 – Obecné ustanovení - str. 399
Díl 2 – Čerpání dovolené - str. 403
Díl 3 – Hromadné čerpání dovolené - str. 409
Díl 4 – Změna zaměstnání - str. 410
Díl 5 – Náhrada za dovolenou - str. 411
Díl 6 – Krácení dovolené - str. 413
Část desátá – Péče o zaměstnance - str. 414
Hlava I – Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 415
Hlava II – Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 417
Hlava III – Stravování zaměstnanců - str. 426
Hlava IV – Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 427
Díl 1 – Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 427
Díl 2 – Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 428
Díl 3 – Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 428
Díl 4 – Přestávky ke kojení - str. 431
Díl 5 – Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 431
Část jedenáctá – Náhrada majetkové a nemajetkové újmy - str. 434
Hlava I – Prevence - str. 434
Hlava II – Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 436
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 436
Díl 2 – Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 437
Díl 3 – Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 439
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 444
Díl 5 – Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 446
Hlava III – Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 448
Díl 1 – Obecná povinnost nahradit škodu - str. 448
Díl 2 – Odvracení škody - str. 449
Díl 3 – Odložené věci - str. 450
Díl 4 – Rozsah a způsob náhrady škody - str. 451
Díl 5 – Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 452
Hlava IV – Společná ustanovení - str. 474
Část dvanáctá – Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 478
Hlava I – Základní ustanovení - str. 478
Hlava II – Informování a projednání - str. 481
Hlava III – Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 484
Hlava IV – Působnost odborové organizace - str. 489
Hlava V – Přístup k nadnárodním informacím - str. 493
Část třináctá – Společná ustanovení - str. 508
Hlava I – Množství práce a pracovní tempo - str. 508
Hlava II – Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 509
Hlava III – Vnitřní předpis - str. 514
Hlava IV – Mzdová, platová a ostatní práva - str. 516
Hlava V – Agenturní zaměstnávání - str. 517
Hlava VI – Konkurenční doložka - str. 521
Hlava VII – Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 523
Hlava VIII – Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 526
Hlava IX – Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 527
Hlava X – Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 538
Hlava XI - str. 544
Hlava XII - str. 545
Hlava XIII – Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 546
Hlava XIV – Doručování - str. 549
Hlava XV – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 555
Díl 1 – Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 555
Díl 2 – Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 559
Hlava XVI – Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 562 Hlava XVII – Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 562
Hlava XVIII – Průměrný výdělek - str. 570
Díl 1 – Obecná ustanovení - str. 570
Díl 2 – Rozhodné období - str. 571
Díl 3 – Pravděpodobný výdělek - str. 571
Díl 4 – Formy průměrného výdělku - str. 572
Díl 5 – Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 572
Hlava XIX – Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 576
Část čtrnáctá – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 578
Hlava I – Přechodná ustanovení - str. 578
Díl 1 – Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 580
Díl 2 – Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 583
Díl 3 – Použití prováděcích právních předpisů - str. 583
Hlava II – Závěrečná ustanovení - str. 584
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 600
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci - str. 603
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 603
Komentář k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. - str. 605
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě - str. 612
Komentář k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. - str. 626
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 634
Komentář k nařízení vlády č. 227/2010 Sb. - str. 635
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené - str. 636
Komentář k vyhlášce č. 600/2006 Sb. - str. 636
Nařízení vlády č. 348/2021 Sb., o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 - str. 637
Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023 - str. 639
Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 - str. 641
Příloha k vyhlášce č. 401/2022 Sb. - str. 642
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 649
Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb. - str. 653
Orientační ceny ubytování - str. 664
Přehled právních předpisů, které mají vliv na stanovení průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých - str. 671
Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - str. 681
Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání - str. 701
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - str. 707
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. - str. 726
Společný komentář k prováděcím předpisům z oblasti BOZP - str. 733
Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru - str. 737
Komentář k nařízení vlády č. 339/2017 Sb. - str. 746
Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat - str. 747
Přílohy č. 1 až č. 8 k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 750
Komentář k nařízení vlády č. 27/2002 Sb. - str. 754
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - str. 755
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 758
Komentář k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - str. 765
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - str. 766
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 768
Komentář k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - str. 772
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - str. 773
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 778
Komentář k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - str. 785
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - str. 86
Komentář k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - str. 828
Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - str. 830
Přílohy č. 1 až č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 832
Komentář k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - str. 849
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - str. 851
Přílohy č. 1 až č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 855
Komentář k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - str. 859
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů - str. 860
Příloha k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 866
Komentář k nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - str. 876
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - str. 877
Přílohy č. 1 a č. 2 k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 880
Komentář k nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - str. 884
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - str. 885
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 889
Komentář k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - str. 899 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - str. 900
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 905
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - str. 937
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti - str. 938
Přílohy č. 1 až č. 3 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 944
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. - str. 952
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem) - str. 953
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - str. 969
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem) - str. 994
Přílohy č. 1 až č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. - str. 018
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - str. 1027
Komentář k vyhlášce č. 114/2002 Sb. - str. 1034
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli - str. 1039
Komentář k zákonu č. 120/1990 Sb. - str. 1039
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (s komentářem) - str. 1041
Práva zaměstnanců, která lze (příkladmo) sjednat v kolektivní smlouvě - str. 1060
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů - str. 1064
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (s komentářem) - str. 1075
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - str. 1275 
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - str. 1288
Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek - str. 1290
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení - str. 1295
Zákon č. 251/20 05 Sb., o inspekci práce (s komentářem) - str. 1300
Příloha k zákonu č. 251/2005 Sb. - str. 1346
Adresy Inspektorátů práce - str. 1347
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (s komentářem) - str. 1348
Směrnice Evropské unie zapracované do zákoníku práce - str. 1371
Chronologický přehled úmluv Mezinárodní organizace práce, které se promítají do zákoníku práce a souvisejících předpisů - str. 1381

Další nabídka k tématu

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.