Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se:

výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních, jakož i právní úpravy těchto přechodů,
zpřesnění týkajících se právní úpravy pracovní doby,
zpřesnění týkajících se náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce,
pracovního volna souvisejícího s akcí pro děti a mládež,
nové právní úpravy čerpání dovolené, v návaznosti na stanovenou týdenní pracovní dobu nebo na kratší týdenní pracovní dobu zaměstnance a krácení dovolené,
nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance a nové právní úpravy jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých,
nové právní úpravy sdíleného pracovního místa a
zpřesnění právní úpravy doručování písemností v pracovněprávních vztazích.
Autoři podávají ucelený výklad všech uvedených změn zákoníku práce i těch institutů pracovního práva, které změněny nebyly. Praktické je doplnění komentáře bohatými citacemi z použitelné judikatury.

Cílem komentáře je usnadnit čtenáři orientaci v novelizované právní úpravě a nabídnout výklad ustanovení, která by mohla v praxi vyvolávat nejasnosti nebo výkladové problémy.

autoři: Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 28. 7. 2021, 978 stran
ISBN: 978-80-7502-474-9

Cena: 1 969 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Citace právních předpisů a judikatury, harmonizační ustanovení  - str. 13
Předmluva - str.  21
Úvod - str. 23
Zákoník práce - str. 33
Část první Všeobecná ustanovení (§ 1–29) - str. 35
Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů - str. 35
Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů - str. 81
Díl 1 Zaměstnanec - str. 81
Díl 2 Zaměstnavatel - str. 83
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 92
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání - str. 98
Část druhá Pracovní poměr (§ 30–73a) - str. 128
Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru - str. 128
Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - str. 134
Hlava III Změny pracovního poměru - str. 168
Hlava IV Skončení pracovního poměru - str. 185
Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru - str. 185
Díl 2 Dohoda - str. 188
Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody - str. 190
Oddíl 1 Výpověď - str. 190
Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem - str. 198
Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem - str. 214
Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 220
Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru - str. 227
Díl 6 Hromadné propouštění - str. 37
Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru - str. 243
Díl 8 Odstupné - str. 246
Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru8 - str. 251
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa - str. 262
Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74-77) - str. 267
Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku (§ 78–100) - str. 275
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby - str. 275
Hlava II Rozvržení pracovní doby - str. 288
Díl 1 Základní ustanovení - str. 288
Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby - str. 294
Díl 3 Konto pracovní doby - str. 301
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka - str. 304
Hlava IV Doba odpočinku - str. 308
Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - str. 308
Díl 2 Dny pracovního klidu - str. 311
Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 316
Hlava V Práce přesčas - str. 319
Hlava VI Noční práce - str. 329
Hlava VII Pracovní pohotovost - str. 331
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku - str. 332
Hlava IX Zmocňovací ustanovení - str. 337
Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (§ 101–108) - str. 340
Hlava I Předchází ohrožení života a zdraví při práci - str. 340
Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance - str. 347
Hlava III Společná ustanovení - str. 363
Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  (§ 109–150) - str. 367
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 367
Hlava II Mzda - str. 384
Hlava III Plat - str. 402
Hlava IV Odměna z dohody - str. 437
Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce - str. 438
Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost - str. 440
Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost - str. 441
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 452 
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 452
Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy - str. 454
Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  (§ 151–190) - str. 459
Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce - str. 459
Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 - str. 470
Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště - str. 470
Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení - str. 493
Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě - str. 495
Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 507
Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 - str. 509
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 509
Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě - str. 510
Díl 3 Náhrady při přijetí a přeložení - str. 514
Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě - str. 518
Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí - str. 522
Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách - str. 524
Hlava V Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce - str. 536
Část osmá Překážky v práci  (§ 191–210) - str. 538
Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 538
Díl 1 Důležité osobní překážky - str. 538
Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu - str. 559
Hlava II Společná ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 573
Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 575
Část devátá Dovolená (§ 211–223) - str. 584
Hlava I Základní ustanovení - str. 584
Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené - str. 586
Hlava III Dodatková dovolená - str. 598
Hlava IV Společná ustanovení o dovolené - str. 604
Díl 1 Obecné ustanovení - str. 604
Díl 2 Čerpání dovolené - str. 607
Díl 3 Hromadné čerpání dovolené - str. 617
Díl 4 Změna zaměstnání - str. 618
Díl 5 Náhrada za dovolenou - str. 619
Díl 6 Krácení dovolené - str. 623
Část desátá Péče o zaměstnance (§ 224–247) - str. 625
Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 625
Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 628
Hlava III Stravování zaměstnanců - str. 642
Hlava IV Zvláštní podmínky některých zaměstnanců - str. 644
Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením - str. 644
Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň - str. 644
Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby - str. 645
Díl 4 Přestávky ke kojení - str. 651
Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců - str. 652
Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  (§ 248–275) - str. 656
Hlava I Prevence - str. 656
Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody - str. 659
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 659
Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 663
Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí - str. 665 Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - str. 665
Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí - str. 671
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 674
Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu - str. 681
Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody - str. 685
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu - str. 685
Díl 2 Odvracení škody - str. 689
Díl 3 Odložené věci - str. 690
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody - str. 693
Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 695
Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě - str. 695
Oddíl 2 Druhy náhrad - str. 709
Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance - str. 724
Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání - str. 732
Hlava IV Společná ustanovení - str. 748
Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (§ 276–299) - str. 759
Hlava I Základní ustanovení - str. 759
Hlava II Informování a projednání - str. 764
Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - str. 770
Hlava IV Působnost odborové organizace - str. 777
Hlava V Přístup k nadnárodním informacím - str. 782
Část třináctá Společná ustanovení (§ 300–363) - str. 803
Hlava I Množství práce a pracovní tempo - str. 803
Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti - str. 805
Hlava III Vnitřní předpis - str. 817
Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva - str. 823
Hlava V Agenturní zaměstnávání - str. 824
Hlava VI Konkurenční doložka - str. 832
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek - str. 837
Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance - str. 845
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie - str. 849
Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích - str. 865
Hlava XII Smrt zaměstnance - str. 874
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby - str. 876
Hlava XIV Doručování - str. 881
Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 891
Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba - str. 891
Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 901
Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí - str. 905
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů - str. 906
Hlava XVIII Průměrný výdělek - str. 920
Díl 1 Obecná ustanovení - str. 920
Díl 2 Rozhodné období - str. 923
Díl 3 Pravděpodobný výdělek - str. 925
Díl 4 Formy průměrného výdělku - str. 927
Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku - str. 929
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie - str. 934
Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná a závěrečná ustanovení (§ 364–396) - str. 936
Hlava I Přechodná ustanovení - str. 936
Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu - str. 938
Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení - str. 944
Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů - str. 945
Hlava II Závěrečná ustanovení - str. 947
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb. - str. 957
Věcný rejstřík - str. 96

Další nabídka k tématu

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Petr Podrazil, Tomáš Tintěra - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti. Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Pracovní právo ve víru změn

Pracovní právo ve víru změn

Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším. Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví. Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v ... pokračování

Cena: 2 173 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.