Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mechanismy jeho působení mnohdy výrazně vybočují z běžných standardů soukromého práva. Není proto nijak překvapivé, že se při aplikaci směnečného práva vyskytuje mnoho nejasností a objevují se další (a další) nezodpovězené otázky. Při užívání směnek jako zajišťovacích, utvrzovacích, platebních a sankčních nástrojů se lze setkat s nemalým počtem nevyjasněných aspektů. Z uvedeného vyplývá, že je vedeno i mnoho soudních sporů o zaplacení směnečného nároku. Výklad směnečné části směnečného a šekového zákona tudíž představuje nezbytnou součást odborné knihovny právníků, obchodníků a manažerů.

Publikace obsahuje podrobný komentář (výklad) článku I. a části článku III. směnečného a šekového zákona, tedy těch jeho partií, jež jsou věnovány právní úpravě směnek, a dále pak pasáží zákona o mezinárodním právu soukromém, jež upravují kolizní problematiku směnečných vztahů.

Kniha je určena jak odborným, tak i laickým čtenářům, kterým srozumitelným způsobem vyloží text zákona a co je důležitější, provede je nástrahami směnečného práva bez nutnosti předchozí zevrubné znalosti judikatury a teorie. Komentář je zpracován z pohledu advokáta, který se směnečným právem zabývá již více než 25 let a jehož téměř denní profesní „chléb“ představují směnečné spory.

autor: Radim Chalupa; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 1. 2022, 657 stran
ISBN: 978-80-7502-517-3

Cena: 1 190 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek- str. IX
Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. - str. 1
Čl. I. Směnka - str. 1
Část prvá Směnka cizí - str. 1
Oddíl první Vystavení a forma cizí směnky - str. 1
§ 1. [Cizí směnka] - str. 1
§ 2. [Podstatné náležitosti a nicotnost směnky] - str. 39
§ 3. [Redukované a komisionářské směnky] - str. 54
§ 4. [Domicil] - str. 59
§ 5. [Úrokové směnky] - str. 67
§ 6. [Rozpory v údaji směnečné sumy] - str. 71
§ 7. [Samostatnost směnečných závazků] - str. 74
§ 8. [Závazek neoprávněného zástupce] - str. 79
§ 9. [Postihový závazek výstavce cizí směnky] - str. 89
§ 10. [Blankosměnka] - str. 95
Oddíl druhý Indosament - str. 114
§ 11. [Převod směnky] - str. 114
§ 12. [Indosament podmíněný, dílčí a na majitele] - str. 132
§ 13. [Indosament] - str. 136
§ 14. [Převodní účinek indosamentu, další směnečné převody směnky] - str. 146
§ 15. [Záruční účinek indosamentu] - str. 154
§ 16. [Legitimační účinek indosamentu, nepřetržitá řada indosamentů] - str. 160
§ 17. [Legitimační účinek indosamentu, poctivé nabytí směnky] - str. 170
§ 18. [Prokuraindosament] - str. 194
§ 19. [Zástavní indosament] - str. 204
§ 20. [Podindosament] - str. 213
Oddíl třetí Přijetí směnky - str. 221
§ 21. [Předložení směnky k přijetí] - str. 221
§ 22. [Přikázání a zákaz předložení směnky k přijetí] - str. 227
§ 23. [Lhůty pro předložení směnky k přijetí] - str. 232
§ 24. [Opakované předložení směnky k přijetí] - str. 235
§ 25. [Přijetí směnky] - str. 240
§ 26. [Dílčí, podmíněný a modifikovaný akcept] - str. 247
§ 27. [Směnka domicilovaná příjemcem] - str. 253
§ 28. [Směnečný závazek příjemce] - str. 257
§ 29. [Odvolaný akcept] - str. 263
Oddíl čtvrtý Směnečné rukojemství - str. 269
§ 30. [Směnečné rukojemství] - str. 269
§ 31. [Rukojemské prohlášení] - str. 274
§ 32. [Závazek avalisty] - str. 279
Oddíl pátý Splatnost směnky - str. 288
§ 33 [Splatnost směnky] - str. 288
§ 34. [Splatnost vistasměnky a její předložení k placení] - str. 299
§ 35. [Splatnost lhůtní vistasměnky] - str. 307
§ 36. [Počítání lhůt] - str. 310
§ 37. [Přepočet data splatnosti při využití různých kalendářů] - str. 314
Oddíl šestý Placení - str. 319
§ 38. [Předložení směnky k placení] - str. 319
§ 39. [Zaplacení směnečného dluhu a protiplnění věřitele] - str. 328
§ 40. [Placení před splatností, zaplacení směnečného dluhu] - str. 335
§ 41. [Měna úhrady směnečného dluhu] - str. 343
§ 42. [Složení směnečného peníze do soudní úschovy] - str. 347
Oddíl sedmý Postih  pro nepřijetí a pro neplacení - str. 349
§ 43. [Směnečný postih] - str. 349
§ 44. [Protest] - str. 362
§ 45. [Notifikace] - str.372
§ 46. [Prominutí protestu] - str. 378
§ 47. [Solidarita a hierarchie směnečných závazků] - str. 382
§ 48. [Prvopostihové plnění] - str. 388
§ 49. [Další postih a směnečný regres] - str. 397
§ 50. [Protiplnění věřitele; vyškrtnutí indosamentů] - str. 405
§ 51. [Protiplnění při částečném postihu] - str. 412
§ 52. [Návratní směnka] - str. 421
§ 53. [Obmeškání] - str. 424
§ 54. [Vyšší moc] - str. 437
Oddíl osmý Směnečná intervence - str. 442
1. Všeobecná ustanovení - str. 442
§ 55. [Směnečná intervence] - str. 442
2. Přijetí pro čest - str. 446
§ 56. [Předpoklady a důsledky přijetí pro čest] - str. 446
§ 57. [Přijetí pro čest] - str. 452
§ 58. [Závazek příjemce pro čest] - str. 455
3. Placení pro čest - str. 459
§ 59. [Placení pro čest] - str. 459
§ 60. [Předložení směnky k placení pro čest; protestace] - str. 463
§ 61. [Odmítnutí nabídnutého placení pro čest] - str. 470
§ 62. [Protiplnění při placení pro čest, určení poctěného] - str. 472
§ 63. [Účinky placení pro čest] - str. 480
Oddíl devátý Směnečné stejnopisy a opisy - str. 485
1. Stejnopisy - str. 485
§ 64. [Stejnopisy směnky] - str. 485
§ 65. [Závazky ze směnečných stejnopisů] - str. 494
§ 66. [Akceptační a cirkulační stejnopisy, perkviziční povinnost a protestace] - str. 499
2. Opisy - str. 504
§ 67. [Opisy směnky] .- str. 504
§ 68. [Vydání prvopisu směnky majiteli opisu] - str. 510
Oddíl desátý Změny- str. 516
§ 69. [Změny textu směnky] - str. 516
Oddíl jedenáctý Promlčení - str. 522
§ 70. [Promlčení směnečných práv] - str. 522
§ 71. [Přerušení promlčení] - str. 530
Oddíl dvanáctý Všeobecné předpisy - str. 531
§ 72. [Směnečné úkony uskutečněné a lhůty běžící a končící v nepracovní dny] - str. 531
§ 73. [Počátek běhu lhůt] - str. 534
§ 74. [Dny odkladu] - str. 535
Část druhá Směnka vlastní - str. 536
§ 75. [Vlastní směnka] - str. 536
§ 76. [Podstatné náležitosti a nicotnost vlastní směnky] - str. 537
§ 77. [Úprava cizí směnky vztažená na směnku vlastní] - str. 541
§ 78. [Postavení výstavce vlastní směnky, předložení vlastní lhůtní vistasměnky k viděné] - str. 545
Část třetí Doplňující předpisy - str. 546
Oddíl první Protest a některé jiné směnečné úkony - str. 546
§ 79. [Protest, protestní orgány] - str. 546
§ 80. [Protestní listina] - str. 553
§ 81. [Společný a souhrnný protest] - str. 559
§ 82. [Úhrada dluhu protestnímu orgánu] - str. 560
§ 83. [Protestní listina, evidence protestů] - str. 561
§ 84. [Opravy chyb v protestní listině] - str. 564
§ 85. [Protestní hodiny] - str. 566
§ 86. [Protestační notifikace] - str. 567
§ 87. [Místo uskutečnění zachovacích a dalších úkonů] - str. 569
§ 88. [Směnečné úkony uskutečněné mimo místo uvedené ve směnce] - str. 574
Oddíl druhý Obohacení - str. 575
§ 89. [Směnečné obohacení] - str. 575
Oddíl třetí Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny - str. 584
§ 90. [Umoření směnky, náhrada protestní listiny] - str. 584
Čl. III. Ustanovení společná (výňatek) - str. 591
Směnečná a šeková způsobilost - str. 591
§ 1. [Svéprávnost ke směnečným jednáním] - str. 591
Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech - str. 593
§ 2. [Směnečná jednání hendikepovaných osob] - str. 593
§ 3. [Zastoupení při směnečných úkonech] - str. 597
§ 4. Příročí v cizích státech [Vládní nařízení k příročí v cizích státech] - str. 600
§ 5. Přerušení promlčení [Přerušení a stavení promlčení] - str. 601
§ 6. Odúčtovny - str. 602
Ustanovení přechodná a závěrečná - str. 602
§ 9. [Přechodné ustanovení] - str. 602
§ 10. Zrušovací ustanovení - str. 603
§ 11. Účinnost zákona - str. 603
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (výňatek) - str. 604
Směnečná a šeková způsobilost - str. 604
§ 31 [Směnečná způsobilost] - str. 604
§ 43 [Forma směnečného a šekového prohlášení a protestu] - str. 608
Poměry směnečného a šekového práva - str. 613
§ 93 [Účinky směnečných prohlášení] - str. 613
§ 94 [Lhůty k výkonu postihových práv] - str. 615
§ 95 [Vliv nabytí směnky věřitelem na příčinnou pohledávku] - str. 616
§ 96 [Omezitelnost akceptu, dílčí placení] - str. 618
§ 97 [Opatřenfí při ztrátě, zničení nebo odcizení směnky] - str. 620
Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 91/2012 Sb. (výňatek) - str. 623
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém (výňatek) - str. 641
Seznam literatury - str. 643

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.