Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Čtenáři v publikaci naleznou odpovědi na aktuální palčivá témata, jimiž jsou např. možnosti změn závazku ze smlouvy v souvislosti s pandemií covid-19 či dramatickým nárůstem cen materiálů a jiných vstupů, prokazování kvalifikace dceřinými společnostmi či v rámci koncernu, rozumná aplikace zásady environmentálně a sociálně odpovědného zadávání či judikaturou dovozené limity zadávání navazující veřejné zakázky (z oblasti IT) prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění z důvodu stavu exkluzivity (vendor lock-in).

Autoři v komentáři zohledňují aktuální judikaturu soudů a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a rovněž připojili řadu praktických příkladů a případů dobré praxe.

Komentář by měl být vhodným pomocníkem především pro samotné zadavatele a dodavatele veřejných zakázek, ale spolehlivým rádcem by měl být rovněž pro advokáty, soudce, rozhodce a další právnické profese.

Právní stav komentáře je k 1. 2. 2022.

autoři: Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 31. 3. 2022, 772 stran
ISBN: 978-80-7676-120-9

Cena: 1 650 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Úvod - str. XII
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Část první Obecná ustanovení (§ 1 až 32) - str. 1
Hlava I Základní ustanovení (§ 1 až 6) - str. 1
Hlava II Spolupráce zadavatele při zadávání veřejné zakázky
(§ 7 až 13) - str. 22
Hlava III Druhy a režimy veřejných zakázek (§ 14 až 28) - str. 41
Díl 1 Druhy veřejných zakázek (§ 14 až 15) - str. 41
Díl 2 Předpokládaná hodnota (§ 16 až 23) - str. 46
Díl 3 Režim veřejné zakázky (§ 24 až 28) - str. 61
Hlava IV Výjimky (§ 29 až 31) - str. 76
Hlava V Smíšená zakázka (§ 32) - str. 98
Část druhá Základní ustanovení o zadávacích řízeních (§ 33 až 51) - str. 101
Část třetí Podlimitní režim (§ 52 až 54) - str. 166
Část čtvrtá Nadlimitní režim (§ 55 až 128) - str. 177
Hlava I Volba druhu zadávacího řízení (§ 55) - str. 177
Hlava II Otevřené řízení (§ 56 až 57) - str. 179
Hlava III Užší řízení (§ 58 až 59) - str. 186
Hlava IV Jednací řízení s uveřejněním (§ 60 až 62) - str. 192
Hlava V Jednací řízení bez uveřejnění (§ 63 až 67) - str. 203
Hlava VI Řízení se soutěžním dialogem (§ 68 až 69) - str. 224
Hlava VII Řízení o inovačním partnerství (§ 70 až 72) - str. 229
Hlava VIII Zadávací podmínky v nadlimitním režimu (§ 73 až 106) - str. 237
Díl 1 Kvalifikace pro nadlimitní režim (§ 73 až 88) - str. 237
Oddíl 1 Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim (§ 73 až 77) - str. 237
Oddíl 2 Ekonomická kvalifikace (§ 78) - str. 251
Oddíl 3 Technická kvalifikace (§ 79 až 80) - str. 255
Oddíl 4 Společná ustanovení ke kvalifikaci (§ 81 až 88) - str. 263
Díl 2 Technické podmínky pro nadlimitní režim (§ 89 až 95) - str. 275
Díl 3 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim (§ 96 až 106) - str. 292
Hlava IX Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim (§ 107 až 113) - str. 322
Hlava X Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu (§ 114 až 121) - str. 337
Díl 1 Ekonomická výhodnost nabídek (§ 114 až 118) - str. 337
Díl 2 Postup při hodnocení nabídek (§ 119 až 121) - str. 349
Hlava XI Výběr dodavatele (§ 122 až 123) - str. 357
Hlava XII Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku (§ 124 až 126) - str. 364
Hlava XIII Zrušení zadávacího řízení (§ 127 až 128) - str. 369
Část pátá Zjednodušený režim (§ 129) - str. 381
Část šestá Zvláštní postupy (§ 130 až 150) - str. 387
Hlava I Obecné ustanovení (§ 130) - str.  387
Hlava II Rámcová dohoda (§ 131 až 137) - str. 389
Hlava III Dynamický nákupní systém (§ 138 až 142) - str. 401
Hlava IV Soutěž o návrh (§ 143 až 150) - str. 417
Část sedmá Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 až 173) - str. 444
Hlava I Obecná ustanovení (§ 151 až 157) - str. 444
Hlava II Zvláštní pravidla pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 158 až 173) - str. 460
Část osmá Postup pro zadávání koncesí (§ 174 až 186) - str. 487
Hlava I Obecná ustanovení (§ 174 až 175) - str. 487
Hlava II Pravidla pro zadávání koncesí (§ 176 až 179) - str. 493
Hlava III Koncesní řízení (§ 180 až 185) - str. 501
Hlava IV Zvláštní ustanovení k uzavření a změně smlouvy (§ 186) - str. 512
Část devátá Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 až 209) - str. 517
Hlava I Obecná ustanovení (§ 187 až 190) - str. 517
Hlava II Zvláštní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 191 až 205) - str. 528
Hlava III Zvláštní ustanovení o poddodavatelích (§ 206 až 208) - str. 553
Hlava IV Zvláštní ustanovení pro změny závazků ze smluv na veřejnou zakázku (§ 209) - str. 559
Část desátá Společná ustanovení (§ 210 až 223) - str. 561
Část jedenáctá Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 až 232) - str. 617
Hlava I Věstník veřejných zakázek (§ 225) - str. 619
Hlava II Seznam kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 až 232) - str. 620
Část dvanáctá Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 až 240) - str. 631
Část třináctá Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 až 272) - str. 641
Hlava I Námitky (§ 241 až 247) - str. 641
Hlava II Dozor nad dodržováním zákona (§ 248 až 272) - str. 667
Díl 1 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy (§ 248) - str. 667
Díl 2 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (§ 249 až 267) - str. 669
Díl 3 Přestupky (§ 268 až 270) - str. 705
Díl 4 Společná ustanovení o výkonu dozoru (§ 271 až 272) - str. 713
Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 až 278) - str. 716
Část patnáctá Účinnost (§ 279) - str. 726
Přílohy - str. 727
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 743
Slovo o autorech - str. 746
Věcný rejstřík - str. 747

Další nabídka k tématu

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.