Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022.

Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které jsou řešeny způsoby, jež nepovažují za ideální. Z toho důvodu v rámci rubriky přehledu výkladu zpracovávájí i témata, která přesahují materii zákona o silničním provozu do ostatních oblastí práva, ale s jeho aplikací úzce souvisí.

Své výklady autoři opírají i o rozsáhlou rešerši relevantní judikatury, kterou v některých případech podrobují kritickému pohledu, stejně jako tak činí na řadě míst i ve vztahu k právní úpravě. Zároveň se snaží nalézt vhodná doporučení de lege ferenda. Složení autorského kolektivu a rozdělení autorství k jednotlivým oblastem právní úpravy umožnilo zaměřit se na právní problematiky, kterými se jednotliví autoři dlouhodobě zabývají, ať už na poli praktickém, nebo pedagogickém a metodickém.

autoři: Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 12. 2022, 912 stran
ISBN: 978-80-7676-494-1

Cena: 1 995 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XI
Předmluva - str. XV
Poděkování - str. XVI
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (Zákon o silničním provozu)
§ 1–137 Část první Zákon o provozu na pozemních komunikacích - str. 1
§ 1–2 Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení základních pojmů - str. 20
§ 3–79a Hlava II Provoz na pozemních komunikacích - str.  56
§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích - str. 56
§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích - str. 70
§ 5 Povinnosti řidiče - str. 80
§ 6 Další povinnosti řidiče motorového vozidla - str. 120
§ 6a Technická silniční kontrola - str.  137
§ 6b Zadržení osvědčení o registraci vozidla - str. 142
§ 6c Vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla - str.  144
§ 7 Zakázaná jednání řidiče - str. 145
§ 8 Povinnosti řidiče tramvaje - str.  149
§ 8a Povinnosti učitele autoškoly - str. 151
§ 9 Povinnosti přepravované osoby - str. 153
§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla - str. 158
§ 11 Směr a způsob jízdy - str. 163
§ 12 Jízda v jízdních pruzích - str.  166
§ 13 Jízda podél nástupního nebo ochranného ostrůvku, vjíždění na tramvajový pás - str. 174
§ 14 Vyhrazený jízdní pruh - str. 179
§ 15 Povinnost zastavit vozidlo za vozidlem hromadné dopravy osob v zastávce - str. 183
§ 16 Objíždění - str.  185
§ 17 Předjíždění - str. 187
§ 18 Rychlost jízdy - str. 194
§ 19 Vzdálenost mezi vozidly - str.  204
§ 20 Vyhýbání - str. 207
§ 21 Odbočování - str. 208
§ 22 Jízda křižovatkou - str. 217
§ 23 Vjíždění na pozemní komunikaci - str. 227
§ 24 Otáčení a couvání - str. 229
§ 25 Dovolený způsob zastavení a stání - str. 234
§ 26 Další povinnosti v souvislosti s odstavením vozidla - str.  239
§ 27 Zákazy zastavení a stání - str. 243
§ 28 Způsob vjíždění na železniční přejezd - str.  256
§ 29 Zákaz vjíždění na železniční přejezd - str.  258
§ 30 Znamení o změně směru jízdy - str. 259
§ 31 Výstražná znamení - str. 262
§ 32 Užívání povinného osvětlení vozidel - str. 265
§ 33 Zvláštní požadavky na osvětlení některých vozidel - str. 268
§ 34 Vlečení motorových vozidel - str. 270
§ 35 Podmínky provozu na dálnici - str. 273
§ 36 Zákazy na dálnici - str.  276
§ 37 Použitelnost obecných ustanovení zákona při provozu na dálnici - str. 279
§ 38 Provoz na silnici pro motorová vozidla - str. 279
§ 39 Provoz v obytné a pěší zóně - str. 279
§ 39a Provoz v cyklistické zóně - str. 283
§ 40 Použití obecných ustanovení zákona pro jízdu v obytné, pěší a cyklistické zóně - str. 284
§ 40a Provoz vozidel v zimním období - str. 285
§ 41 Jízda vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem modré nebo modré a červené barvy - str. 289
§ 42 Jízda vozidel vybavených zvláštním výstražným světlem oranžové barvy - str. 309
§ 43 Omezení jízdy některých vozidel - str.  315
§ 43a Hmotnosti a rozměry vozidel - str. 321
§ 44 Čerpání pohonných hmot - str. 325
§ 45 Překážka provozu na pozemních komunikacích - str. 326
§ 46 Zastavení vozidla v tunelu - str. 330
§ 47 Dopravní nehoda - str.  332
§ 47a Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích - str. 345
§ 48 Přeprava osob - str.  347
§ 49 Přeprava osob vozidlem hromadné dopravy osob - str.  349
§ 50 Přeprava osob vozidlem taxislužby - str.  351
§ 51 Přeprava osob v ložném prostoru nákladního automobilu a v ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru - str. 351
§ 52 Přeprava nákladu - str.  353
§ 53 Způsob chůze - str. 358
§ 54 Přecházení pozemní komunikace - str. 362
§ 55 Přecházení železničního přejezdu - str. 367
§ 56 Útvar chodců - str. 367
§ 57 Způsob jízdy na jízdním kole a užívání dopravních prostorů pro cyklisty - str. 372
§ 58 Další podmínky jízdy na jízdním kole - str. 378
§ 59 Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky - str. 381
§ 60 Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat - str. 383
§ 60a Užívání osobního přepravníku - str. 390
§ 61 Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - str.  393
§ 62 Dopravní značky - str. 397
§ 63 Svislé dopravní značky - str. 400
§ 64 Vodorovné dopravní značky - str. 405
§ 65 Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla - str. 405
§ 66 Dopravní zařízení - str.  407
§ 67 Speciální označení vozidel a osob - str.  408
§ 68 Zařízení pro provozní informace - str.  415
§ 69 Řízení provozu na pozemních komunikacích - str. 417
§ 70 Světelné signály užívané zejména při řízení provozu na křižovatce - str. 417
§ 71 Řízení provozu dalšími světelnými signály - str.  421
§ 72 Světelné signály pro tramvaje - str. 424
§ 73 Řízení provozu světelnými signály pro cyklisty - str. 425
§ 74 Řízení provozu světelnými signály pro chodce - str.  426
§ 75 Řízení provozu pokyny policisty - str. 426
§ 76 Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích - str. 430
§ 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích - str. 433
§ 77a Místní a přechodná úprava provozu na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné - str. 462
§ 78 Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací - str. 466
§ 79 Oprávněné osoby a způsob zastavování vozidel - str. 468
§ 79a Měření rychlosti vozidel - str. 477
§ 80–118c Hlava III Řidičské oprávnění a řidičský průkaz - str. 486
§ 80 Základní ustanovení - str. 486
§ 80a Skupiny vozidel - str. 488
§ 81 Rovnocennost řidičských oprávnění - str. 503
§ 82 Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění - str. 507
§ 83 Věk - str. 511
§ 84 Zdravotní způsobilost - str. 519
§ 85 Posuzování zdravotní způsobilosti - str. 522
§ 86 Oznamovací povinnost posuzujícího lékaře - str. 525
§ 87 Vstupní a pravidelné lékařské prohlídky - str. 526
§ 87a Dopravně psychologické vyšetření - str. 530
§ 87b Průběh a výsledek dopravně psychologického vyšetření - str. 536
§ 87c Opakované vyšetření a přezkum dopravně psychologického vyšetření - str. 542
§ 88 Lékařský posudek na základě pravidelné lékařské prohlídky - str. 545
§ 89 Zdravotní nezpůsobilost z důvodu absence lékařského posudku - str. 546
§ 89a Oznamovací povinnost každého lékaře - str. 547
§ 90 Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel - str. 548
§ 91 Další podmínky k udělení řidičského oprávnění - str. 550
§ 92 Udělení a rozšíření řidičského oprávnění - str. 551
§ 93 Podmínění a omezení řidičského oprávnění - str. 554
§ 94 Odnětí řidičského oprávnění a vzdání se řidičského oprávnění - str. 558
§ 94a Pozbytí řidičského oprávnění - str. 562
§ 95 Pozastavení řidičského oprávnění - str. 565
§ 96 Přezkoumání zdravotní způsobilosti - str. 568
§ 97 Přezkoušení z odborné způsobilosti - str. 571
§ 98 Zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění - str. 574
§ 99 Zrušení omezení řidičského oprávnění - str. 576
§ 100 Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti - str. 578
§ 101 Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti - str. 580
§ 102 Vrácení řidičského oprávnění pozbytého podle § 94a - str. 582
§ 102a neplatil - str. 590
§ 102b neplatil - str. 590
§ 102c neplatil - str. 590
§ 102d neplatil - str. 590
§ 102e neplatil - str. 590
§ 103 Pojem řidičský průkaz - str. 591
§ 104 Druhy řidičských průkazů - str. 592
§ 105 Údaje zapisované do řidičského průkazu - str. 596
§ 106 Zapisované údaje a doba platnosti mezinárodního řidičského průkazu - str. 597
§ 107 Vyznačení zákazu činnosti do mezinárodního řidičského průkazu - str. 598
§ 108 Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu - str. 600
§ 109 Výčet oprávněných osob a náležitosti žádosti o vydání řidičského průkazu - str. 600
§ 110 Vydání řidičského průkazu - str. 603
§ 110a Karta řidiče - str. 605
§ 111 Vydání mezinárodního řidičského průkazu - str. 610
§ 112 zrušen - str. 612
§ 113 Odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu - str. 612
§ 114 Vrácení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu - str. 615
§ 115 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu - str. 616
§ 116 Výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím státem - str. 618
§ 117 Zvláštní ustanovení o formě některých podání - str. 622
§ 118 Neplatnost řidičských průkazů - str. 623
§ 118a Zabránění v jízdě - str. 625
§ 118b Důvody a právní důsledky zadržení řidičského průkazu - str. 637
§ 118c Řízení o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o deliktu - str. 644
§ 119–123 Hlava IV Registr řidičů - str. 652
§ 119 Vymezení registru řidičů a údaje v něm vedené - str. 652
§ 120 Zvláštní příslušnost úřadu a provádění záznamů v registru - str. 654
§ 121 Výdej dat z registru řidičů - str.  656
§ 122 Centrální registr řidičů - str. 657
§ 122a zrušen - str.  659
§ 122b Zmocnění k vydání prováděcího předpisu - str. 659
§ 122c Informační systém digitálního tachografu - str. 660
§ 122d Předávání údajů dálkovým a nepřetržitým přístupem - str. 662
§ 123 Evidence dopravních nehod - str. 663
§ 123a–123f Hlava V Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem - str. 666
§ 123a Účel bodového hodnocení - str. 666
§ 123b Záznam v registru řidičů a poskytování výpisů z bodového hodnocení - str. 670
§ 123c Pozbytí řidičského oprávnění - str.  684
§ 123d Vrácení řidičského oprávnění - str. 695
§ 123e Odečítání bodů - str. 700
§ 123f Námitky proti provedení záznamu bodů v registru řidičů - str. 708
§ 124–125j Hlava VI Státní správa - str. 718
§ 124 Působnost - str. 718
§ 124a Vybírání kauce - str. 728
§ 124b Vrácení, započtení a propadnutí kauce - str. 741
§ 124c Zajištění vozidla - str. 746
§ 125 zrušen - str. 751
§ 125a zrušen - str. 751
§ 125b Státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor - str. 751
§ 125c Přestupky fyzických osob - str. 752
§ 125d Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 796
§ 125e Společná ustanovení k přestupkům - str.  809
§ 125f Přestupek provozovatele vozidla - str. 812
§ 125g Předpoklady pro vedení řízení o přestupku řidiče - str. 841
§ 125h Výzva provozovateli vozidla k uhrazení určené částky - str. 844
§ 125i Rozhodnutí správního orgánu - str. 855
§ 125j Podezřelá osoba z přestupku s bydlištěm v jiném členském státě Evropské unie - str.  857
§ 126–137 Hlava VII Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 862
§ 126 Působnost ve zvláštních případech - str. 862
§ 127 Mlčenlivost - str. 863
§ 128 Oznamovací povinnost - str. 864
§ 128a Výkon přenesené působnosti - str. 865
§ 129 Vztah ke správnímu řádu - str. 866
§ 130 Pracovněprávní vztahy - str. 874
§ 131 Předání agendy dopravním úřadům - str. 874
§ 132 Řízení před nabytím účinnosti - str. 874
§ 133 Rozsah platnosti dosavadních řidičských oprávnění - str. 875
§ 134 Výměna dosavadních řidičských průkazů - str. 876
§ 135 Platnost dosavadních mezinárodních řidičských průkazů - str. 876
§ 136 Platnost dosavadních speciálních označení - str. 877
§ 137 Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů - str. 877
§ 138 Část druhá Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - str. 878
§ 138 Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - str. 878
§ 139 Část třetí Změna zákona o silniční dopravě - str. 879
§ 139 Změna zákona o silniční dopravě - str. 879
§ 140 Část čtvrtá zrušena - str. 880
§ 140 zrušen - str. 880
§ 141 Část pátá zrušena - str. 881
§ 141 zrušen - str. 881
§ 142 Část šestá - str. 882
§ 142 Zrušovací ustanovení - str. 882
§ 143 Část sedmá Účinnost - str. 883
§ 143 Účinnost - str. 883
Příloha: Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání - str. 884
Vybraná ustanovení novel - str. 886
Slovo o autorech - str. 890
Věcný rejstřík - str.  891

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.