Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, byl přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice IDD) ze dne 20. 1. 2016. Zákon přinesl do právní úpravy oblasti zprostředkování pojištění a zajištění řadu podstatných změn oproti předchozí úpravě – např. novou kategorizaci zprostředkovatelů, změny v registracích, změny v odpovědnosti za škodu, požadavky na odbornou způsobilost, navýšení informační povinnosti, zpřísnění pravidel jednání se zákazníkem a zavedení nové dokumentace, požadavky na vnitřní předpisy či efektivnější dohled a zpřísnění sankcí.

Komentář, který je první a jediný na trhu, je zpracován podle právního stavu k 1. 10. 2021 a zohledňuje metodická doporučení a aplikační praxe České národní banky. Autoři v něm usilují o to, aby byla jednotlivá ustanovení nejen správně pochopena, ale také správně aplikována v praxi. I když jsou autoři komentáře zaměstnanci České národní banky, názory obsažené v komentáři nemohou být považovány za názory této instituce.

autoři: Luboš Jemelka, Tomáš Chudý, Olga Kočová, Dita Komárková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 2. 2022, 496 stran
ISBN: 978-80-7552-354-9

Cena: 1 455 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autorství dle jednotlivých částí - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Seznam předpisů citovaných v komentáři, - str. XV
Předmluva - str. XIX
Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
§ 1–4 Část první Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení pojmů - str. 2
§ 3 Výjimky z působnosti zákona a omezení jeho působnosti - str. 14
§ 4 Nabízení možnosti stát se pojištěným - str. 19
§ 5–39 Část druhá Osoby oprávněné zprostředkovávat pojištění nebo zajištění - str. 31
§ 5 Hlava I Základní ustanovení - str. 31
§ 5 Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění - str. 31
§ 6–14 Hlava II Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění - str. 35
§ 6 Samostatný zprostředkovatel - str. 35
§ 7 Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti - str. 36
§ 8 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti - str. 42
§ 9 Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti - str. 46
§ 10 Oznamování změn - str. 48
§ 11 Zánik oprávnění k činnosti - str. 50
§ 12 Pojišťovací agent a pojišťovací makléř - str. 53
§ 13 Povinné pojištění - str. 56
§ 14 Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem - str. 58
§ 15–23 Hlava III Vázaný zástupce a jeho oprávnění - str. 60
§ 15 Vázaný zástupce - str. 60
§ 16 Zápis do registru - str. 64
§ 17 Oznámení vázaného zástupce - str. 66
§ 18 Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti - str. 71
§ 19 Ukončení zastoupení - str. 74
§ 20 Zánik oprávnění k činnosti - str. 75
§ 21 Uchovávání dokumentů - str. 80
§ 22 Odpovědnost zastoupeného za přestupek - str. 83
§ 23 Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem - str. 84
§ 24–32 Hlava IV Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a jeho oprávnění - str. 86
§ 24 Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel - str. 86
§ 25 Zápis do registru - str. 87
§ 26 Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele - str. 90
§ 27 Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti - str. 95
§ 28 Ukončení zastoupení - str. 97
§ 29 Zánik oprávnění k činnosti - str. 99
§ 30 Uchovávání dokumentů - str. 104
§ 31 Odpovědnost zastoupeného za přestupek - str. 107
§ 32 Náhrada škody způsobené doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem - str. 108
§ 33–39 Hlava V Činnost pojišťovacího zprostředkovatele v hostitelském členském státě - str. 111
§ 33 Oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským 
členským státem jiným, než je Česká republika - str. 111
§ 34 Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody usazování - str. 113
§ 35 Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody dočasně poskytovat služby - str. 115
§ 36 Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce v jiném členském státě - str. 117
§ 37 Zahájení činnosti v jiném členském státě - str. 118
§ 38 Překážka provozování činnosti v jiném členském státě - str. 122
§ 39 Informování o změnách - str. 124
§ 40–46 Část třetí Registr - str. 127
§ 40 Vedení registru - str. 127
§ 41 Osoby zapisované do registru - str. 128
§ 42 Údaje zapisované do registru - str. 133
§ 43 Veřejnost registru a přístup k němu - str. 145
§ 44 Presumpce správnosti údajů vedených v registru - str. 146
§ 45 Výpis z registru - str. 147
§ 46 Změna údajů zapsaných v registru - str. 150
§ 47–54 Část čtvrtá Zajištění řádného provozování činnosti a další pravidla distribuce - str. 155
§ 47 Zastoupení - str. 155
§ 48 Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů - str. 158
§ 49 Vstupní platba a odměna - str. 168
§ 50 Pravidla pro rozložení odměny - str. 171
§ 51 Zákaz ovlivňování zaměstnance při výběru pojištění - str. 173
§ 52 Vázané produkty - str. 174
§ 53 Produktové řízení - str. 177
§ 54 Oprávnění přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění - str. 187
§ 55–70 Část pátá Personální předpoklady k provozování činnosti - str. 191
§ 55 Osoby s požadavkem na odbornou způsobilost - str. 191
§ 56 Odborná způsobilost - str. 195
§ 57 Odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti - str. 204
§ 58 Odborná zkouška - str. 211
§ 59 Následné vzdělávání - str. 217
§ 60 Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání - str. 221
§ 61 Akreditovaná osoba - str. 222
§ 62 Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace - str. 224
§ 63 Řízení o žádosti o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace - str. 230
§ 64 Trvání a prodloužení akreditace - str. 235
§ 65 Oznamování změn - str.238
§ 66 Zánik akreditace - str. 240
§ 67 Osvědčení o vykonání odborné zkoušky - str. 244
§ 68 Osvědčení o absolvování následného vzdělávání - str. 248
§ 69 Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek a následného vzdělávání - str. 251
§ 70 Důvěryhodnost - str. 253
§ 71–93 Část šestá Pravidla jednání - str. 259
§ 71–81 Hlava I Základní ustanovení - str. 259
§ 71 Odborná péče - str. 259
§ 72 Jednání se zákazníkem - str. 262
§ 73 Obecná pravidla komunikace se zákazníkem - str. 265
§ 74 Povinnost mlčenlivosti - str. 268
§ 75 Peněžitá a nepeněžitá výhoda - str. 270
§ 76 Zákaz souběhu agentské a makléřské činnosti - str. 273
§ 77 Získávání informací a doporučení - str. 275
§ 78 Rada zákazníkovi - str. 279
§ 79 Záznam z jednání - str. 283
§ 80 Uchovávání dokumentů a záznamů - str. 288
§ 81 Pravidla pro výpočet odkupného - str. 296
§ 82–89 Hlava II Informační povinnosti vůči zákazníkovi - str. 299
§ 82 Obecná ustanovení o poskytování informací zákazníkovi - str. 299
§ 83 Informace o pojišťovně - str. 300
§ 84 Informace o pojištění - str. 302
§ 85 Další informace o životním pojištění - str. 305
§ 86 Další informace o rezervotvorném pojištění - str. 308
§ 87 Další informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby - str. 311
§ 88 Informace o pojišťovacím zprostředkovateli - str. 313
§ 89 Informace o pojišťovně, pojištění a pojišťovacím zprostředkovateli - str. 316
§ 90–93 Hlava III Společná ustanovení k pravidlům jednání - str. 321
§ 90 Forma poskytování informací a záznamu z jednání - str. 321
§ 91 Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním pojištění - str. 324
§ 92 Doba pro poskytnutí informací - str. 326
§ 93 Povinnosti související s nabízením možnosti stát se pojištěným - str. 329
§ 94–106 Část sedmá Dohled - str. 331
§ 94–95 Hlava I Základní ustanovení - str. 331
§ 94 Osoby podléhající dohledu a orgán dohledu - str. 331
§ 95 Povinnost mlčenlivosti - str. 338
§ 96–97 Hlava II Dohled nad činností pojišťovacího zprostředkovatele v Evropské unii - str. 347
§ 96 Dohled nad pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika - str. 347
§ 97 Dohled nad samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem v jiném členském státě - str. 354
§ 98–103 Hlava III Mezinárodní spolupráce při výkonu dohledu nad pojišťovacími zprostředkovateli- str. 358
§ 98 Spolupráce příslušných orgánů dohledu - str. 358
§ 99 Informace o pravidlech distribuce - str. 360
§ 100 Kontaktní místo - str. 361
§ 101 Výměna informací - str. 362
§ 102 Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací - str. 365
§ 103 Dohoda o převzetí dohledu - str. 369
§ 104–106 Hlava IV Opatření k nápravě a odnětí oprávnění k činnosti - str. 372
§ 104 Opatření k nápravě - str. 372
§ 105 Odnětí oprávnění k činnosti a odnětí akreditace - str. 382
§ 106 Uveřejňování rozhodnutí o opatření k nápravě - str. 391
§ 107–118 Část osmá Přestupky - str. 395
§ 107 Přestupky fyzických osob - str. 404
§ 108 Přestupky pojišťovny - str. 407
§ 109 Přestupky samostatného zprostředkovatele - str. 409
§ 110 Přestupky pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele - str. 412
§ 111 Přestupky vázaného zástupce - str. 417
§ 112 Přestupky doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele - str. 418
§ 113 Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika - str. 420
§ 114 Přestupky osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění - str. 424
§ 115 Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele a pojistníka - str. 430
§ 116 Přestupky akreditované osoby - str. 432
§ 117 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob - str. 437
§ 118 Společná ustanovení k přestupkům - str. 442
§ 119–123 Část devátá Přechodná ustanovení - str. 447
§ 119 Informační povinnosti - str. 447
§ 120 Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění - str. 448
§ 121 Dokončení zahájených řízení - str. 452
§ 122 Prokazování odborné způsobilosti - str. 453
§ 123 Registr - str. 457
§ 124–126 Část desátá Závěrečná ustanovení - str. 459
§ 124 Zmocnění - str. 459
§ 125 Zrušovací ustanovení - str. 462
§ 126 Účinnost - str. 463
Slovo o autorech - str. 465
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 467
Rejstřík - str. 470

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1596 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od posledního vydání došlo ke změnám většiny nosných předpisů – k 1. 4. 2024 nabyl účinnosti zcela nový zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho prováděcí vyhláška; v souvislosti s tím byl ... pokračování

Cena: 169 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková - C. H. Beck

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího ... pokračování

Cena: 1 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.