Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.
Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.

autor: Dana Dvořáková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 7. 2021, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-158-2

Cena: 495 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  – str. XI
1 Úvod  – str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací  – str. 1
1.1.1 Základní pojmy  – str. 1
1.1.1.1 Definice účetnictví, cíle účetnictví, předmět účetnictví  – str. 1
1.1.1.2 Účetní období  – str. 4
1.1.1.3 Účetní cyklus a účetní závěrka  – str. 4
1.1.1.4 Účetní forma  – str. 4
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému  – str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví – str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady  – str. 10
1.3.1 Předpoklady  – str. 11
1.3.1.1 Předpoklad vymezení účetní jednotky – str. 11
1.3.1.2 Předpoklad měřitelnosti hodnoty peněžní jednotkou  – str. 12
1.3.1.3 Předpoklad trvání podniku (going concern) – str. 12
1.3.1.4 Předpoklad periodického zjišťování výsledku hospodaření  – str. 13
1.3.1.5 Akruální koncept  – str. 13
1.3.2 Zásady  – str.13
1.3.2.1 Zásada přednosti obsahu před formou  – str. 13
1.3.2.2 Zásada konzistence a kontinuity účetních informací  – str. 14
1.3.2.3 Zásada historických nákladů (cen)  – str. 14
1.3.2.4 Zásada opatrnosti  – str. 14
1.3.2.5 Okamžik uznání (realizace) výnosů  – str. 15
1.3.2.6 Zásada přiřazování nákladů výnosům  – str. 15
1.3.2.7 Zásada významnosti  – str. 16
1.3.2.8 Zásada rovnováhy nákladů a užitku  – str. 16
2 Bilancování, rozvaha  – str. 17
2.1 Bilancování  – str. 17
2.2 Rozvaha  – str. 20
2.3 Definice aktiva  – str. 21
2.3.1 Budoucí ekonomický prospěch z aktiva  – str. 22
2.3.2 Výsledek minulých událostí  – str. 24
2.3.3 Spolehlivá ocenitelnost  – str. 24
2.4 Definice závazku  – str. 25
2.5 Definice vlastního kapitálu  – str. 25
2.6 Klasifikace aktiv v rozvaze  – str. 26
2.6.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých aktiv  – str. 27
2.6.2 Klasifikace krátkodobých aktiv  – str. 28
2.6.3 Klasifikace dlouhodobých aktiv  – str. 30
2.7 Klasifikace pasiv v rozvaze  – str. 32
2.7.1 Vlastní zdroje  – str. 32
2.7.2 Závazky  – str. 37
2.7.2.1 Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých cizích zdrojů  – str. 37
2.7.2.2 Klasifikace krátkodobých závazků  – str. 37
2.7.2.3 Klasifikace dlouhodobých závazků  – str. 38
2.8 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy  – str. 38
2.8.1 Horizontální forma rozvahy  – str. 38
2.8.1.1 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv se stoupající likvidností  – str. 39
2.8.1.2 Horizontální forma rozvahy s řazením aktiv s klesající likvidností  – str. 42
2.8.2 Vertikální forma rozvahy  – str. 43
2.9 Změny rozvahových stavů  – str. 45
2.9.1 Zvýšení aktiv a pasiv  – str. 45
2.9.2 Změna v rámci aktiv  – str. 46
2.9.3 Snížení aktiv a pasiv  – str. 46
2.9.4 Změna v rámci pasiv  – str. 47
2.9.5 Změny ovlivňující výsledek hospodaření  – str. 48
3 Cyklus účetní práce – str. 55
3.1 Účetní doklady  – str. 56
3.1.1 Oběh účetních dokladů  – str. 56
3.1.2 Klasifikace účetních dokladů  – str. 58
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy – str. 59
3.3 Syntetické účty hlavní knihy  – str. 61
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní  – str. 63
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů  – str. 66
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů  – str. 69
3.4 Analytická evidence  – str. 71
3.5 Inventarizace  – str. 74
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  – str. 74
3.5.2 Fáze inventarizace  – str. 75
3.5.2.1 Zjištění skutečného stavu aktiv a závazků  – str. 75
3.5.2.2 Porovnání skutečného stavu se stavem účetním  – str. 75
3.5.2.3 Zjištění příčin vzniku inventarizačních rozdílů a jejich zaúčtování  – str. 76
3.5.2.4 Opatření k prevenci vzniků inventarizačních rozdílů  – str. 77
3.6 Předvaha  – str. 77
4 Náklady a výnosy, systémy účtů, výsledovka  – str. 79
4.1 Pojetí výsledku hospodaření  – str. 79
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip)  – str. 83
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  – str. 86
4.1.3 Časové rozlišování  – str. 91
4.1.4 Dohadné položky  – str. 100
4.1.5 Rezervy  – str. 105
4.1.6 Shrnutí problematiky zabezpečení časového souladu výnosů a nákladů  – str. 108
4.2 Klasifikace nákladů a výnosů ve finančním účetnictví  – str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce)  – str. 111
4.2.1.1 Náklady výkonů (cost)  – str. 112
4.2.1.2 Náklady výsledku (expenses)  – str. 113
4.2.1.3 Vypovídací schopnost účelového členění nákladů  – str. 114
4.2.2 Druhové členění nákladů  – str. 116
4.2.2.1 Vypovídací schopnost druhového členění nákladů  – str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví  – str. 118
4.2.3.1 Členění nákladů podle místa vzniku  – str. 119
4.2.3.2 Členění nákladů podle odpovědnosti  – str. 120
4.2.3.3 Členění nákladů podle vztahu k objemu vyráběných výkonů  – str. 120
4.3 Členění výnosů  – str. 121
4.4 Systémy účtů  – str. 121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů  – str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů  – str. 125
4.4.2.1 Změna stavu vyráběných zásob, aktivace  – str. 128
4.4.2.2 Aktivace  – str. 129
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů  – str. 132
4.4.3.1 Jednookruhový systém účtů  – str. 132
4.4.3.2 Dvouokruhový systém účtů  – str. 134
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice  – str. 138
4.5 Výsledovka  – str. 140
4.5.1 Formáty výsledovky  – str. 140
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP  – str. 142
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS  – str. 143
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice  – str. 145
5 Výkaz o peněžních tocích  – str. 155
5.1 Peněžní toky z provozních činností  – str. 158
5.1.1. Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 158
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků  – str. 161
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti  – str. 165
5.3 Peněžní toky z financování  – str. 166
6 Oceňování  – str. 175
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  – str. 177
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení nakupovaných aktiv  – str. 177
6.1.1.1 Účetní zachycení nakupovaných zásob  – str. 179
6.1.1.2 Účetní zachycení pořizování dlouhodobých aktiv  – str. 184
6.1.2 Ocenění aktiv pořízených směnou  – str. 186
6.1.3 Ocenění bezúplatně nabytých aktiv  – str. 186
6.1.4 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktiv  – str. 186
6.1.5 Specifika ocenění pohledávek a závazků  – str. 189
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání  – str. 193
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv  – str. 194
6.2.1.1 Odpisy závislé na výkonu  – str. 196
6.2.1.2 Odpisy závislé na času  – str. 196
6.2.2 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky na bázi historických nákladů (cen)  – str. 200
6.2.2.1 Snížení hodnoty aktiv  – str. 200
6.2.3 Oceňování položek účetní závěrky ve fair value  – str. 212
6.2.3.1 Zjištění fair value  – str. 212
6.2.3.2 Vypořádání rozdílů z přecenění na fair value  – str. 213
6.2.4 Uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.1 Finanční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 217
6.2.4.2 Produkční pojetí uchování podnikové podstaty  – str. 218
6.2.5 Přehled oceňovacích bází užívaných pro ocenění jednotlivých segmentů aktiv a závazků  – str. 222
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  – str. 225
7 Účetnictví – historie a budoucnost  – str. 227
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví  – str. 227
7.1.1 Počátky účetnictví  – str. 227
7.1.1.1 Babylon  – str. 228
7.1.1.2 Egypt  – str. 229
7.1.1.3 Řecko  – str. 229
7.1.1.4 Řím  – str. 230
7.1.1.5 Itálie na rozhraní středověku a novověku  – str. 231
7.1.2 Vývoj účetních forem  – str. 232
7.1.2.1 Přepisovací účetní formy  – str. 232
7.1.2.2 Tabelární forma (tabelární deník, americký deník)  – str. 234
7.1.2.3 Propisovací účetní formy  – str. 234
7.1.2.4 Účetnictví vedené prostřednictvím výpočetní techniky  – str. 234
7.2 Regulace účetnictví  – str. 236
7.2.1 Základní přístupy k regulaci  – str. 236
7.2.1.1 Přímá regulace účtových systémů a postupů účtování  – str. 237
7.2.1.2 Regulace orientovaná na účetní výkaznictví  – str. 238
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  – str. 239
7.2.2.1 Zákon o účetnictví  – str. 239
7.2.2.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb.  – str. 241
7.2.2.3 České účetní standardy pro podnikatele  – str.242
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví  – str. 242
7.3.1 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví  – str. 243
7.3.2 Evropská unie  – str.245
7.3.3 US GAAP  – str. 245
Přílohy  – str. 247
Literatura  – str. 270
Rejstřík  – str. 27

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.