Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové pohledy na tradiční instituty trestního práva a načerpat širší souvislosti trestněprávního postihu osob jednajících za veřejnou správu.

Autor v publikaci spojuje teoretický základ získaný jeho působením na Právnické fakultě Univerzity Karlovy spolu s praktickými dlouholetými zkušenostmi z různých pozic ve veřejné správě. Unikátnost publikace tedy spočívá v tom, že zohledňuje teoretické i praktické aspekty posuzování chování ve veřejné správě a nabízí komplexní odpovědi na mnohdy dosud neřešené či komplikované otázky. Publikace se tak například zabývá problematikou odpovědnosti za hlasování, konfrontuje teorie pachatelství, spolupachatelství a účastenství s různými stupni rozhodovacího procesu nebo se zabývá otázkou, co lze vlastně považovat za škodu na veřejném majetku. Odpovědi však nabízí i na některé principiální otázky, například zda justice může přezkoumávat politická rozhodnutí, když není účastníkem politické soutěže a politicky se nezodpovídá. Zvláštní pozornost je věnována otázce posouzení subjektivní stránky u osoby podílející se na rozhodovacím procesu veřejné správy, která bývá obvykle stěžejní pro posouzení viny z trestných činů, které měly být spáchány při výkonu veřejné správy.

Publikace je primárně určena odborníkům z řad trestněprávní teorie i praxe, zejména soudcům, státním zástupcům, advokátům, policistům nebo právníkům zaměstnaným ve veřejném sektoru. Zároveň však představuje podrobný studijní zdroj pro posluchače právnických fakult, jakož i pro kohokoliv se zájmem o trestní právo.

autor: Martin Richter; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 1. 2022, 320 stran
ISBN: 978-80-7676-060-8

Cena: 755 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XII
Obecná část
1 Jednání ve veřejné správě - str. 3
1.1 Opomenutí při výkonu veřejné správy - str. 4
1.2 Hlasování - str. 8
1.2.1 Aktivní hlasování - str. 9
1.2.2 Opomenutí hlasovat - str. 12
2 Trestněprávní relevance jednání ve veřejné správě – kauzální nexus - str. 15
2.1 Teorie příčinné souvislosti - str. 16
2.2 Politické rozhodnutí, diskreční pravomoc a jejich trestněprávní relevance - str. 19
3 Následek ve veřejné správě - str. 31
3.1 Škoda na veřejném majetku - str. 32
3.1.1 Negativní ekonomická bilance - str. 33
3.1.2 Stanovení veřejného zájmu a škoda - str. 38
3.1.3 Účelnost a škoda - str. 41
3.1.4 Efektivnost a škoda - str. 47
3.1.5 Hospodárnost a škoda - str. 49
3.1.6 Dokazování škody - str. 51
4 Subjekt trestného činu v kontextu veřejné správy - str. 59
4.1 Trestná součinnost v rozhodovacích procesech veřejné správy - str. 60
4.1.1 Definiční znaky pachatelství, spolupachatelství a účastenství - str. 62
4.1.2 Pachatelství v rozhodovacím procesu - str. 64
4.1.3 Spolupachatelství v rozhodovacím procesu - str. 69
4.2 Úřední osoba - str. 78
4.2.1 Vyjmenované pozice úředních osob - str. 79
4.2.2 Plnění úkolu státu nebo společnosti - str. 85
4.2.3 Pravomoc - str. 85
4.2.4 Souvislost s pravomocí a odpovědností - str. 89
5 Subjektivní stránka trestného činu ve veřejné správě - str. 91
5.1 Zavinění jednotlivých stupňů rozhodovacího procesu veřejné správy - str. 97
5.1.1 Standard péče odborného referenta - str. 98
5.1.2 Standard péče odborného vedení - str. 114
5.1.3 Standard péče politického vedení - str. 122
5.1.4 Standard péče horizontálního (projektového) řízení - str. 131
5.1.5 Spolehnutí se na výstupy podřízených nebo na jiné odborné rady - str. 133
5.1.6 Shrnutí - str. 152
5.2 Formy zavinění - str. 154
5.2.1 Úmysl - str. 156
5.2.2 Nedbalost - str. 159
5.3 Právní omyl - str. 164
5.3.1 Druhy právního omylu - str. 170
5.3.2 Co lze skutečně posuzovat jako omyl právní? - str. 177
5.3.3 Vyvarovatelnost právního omylu - str. 183
5.3.4 Nejasný výklad právního předpisu - str. 186
6 Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 189
6.1 Přípustné riziko - str. 190
6.2 Krajní nouze - str. 191
Zvláštní část
7 Vybrané trestné činy postihující neveřejnou správu - str. 197
7.1 Zpronevěra - str. 197
7.1.1 Chráněný zájem - str. 199
7.1.2 Cizí věc - str. 199
7.1.3 Svěřená cizí věc - str. 201
7.1.4 Přisvojení cizí věci - str. 203
7.1.5 Způsobení škody - str. 205
7.1.6 Zavinění - str. 205
7.1.7 Zvlášť uložená povinnost hájit zájmy poškozeného - str. 206
7.1.8 Člen organizované skupiny - str. 206
7.2 Porušení povinnosti při správě cizího majetku - str. 207
7.2.1 Chráněný zájem - str. 209
7.2.2 Cizí majetek - str. 210
7.2.3 Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek - str. 210
7.2.4 Způsobení škody - str. 213
7.2.5 Zavinění - str. 214
7.2.6 Důležitá povinnost - str. 215
7.2.7 Zvlášť uložená povinnost hájit zájmy poškozeného - str. 216
8 Vybrané trestné činy úřední - str. 219
8.1 Zneužití pravomoci úřední osoby - str. 219
8.1.1 Chráněný zájem - str. 220
8.1.2 Úřední osoba a výkon pravomoci - str. 220
8.1.3 Formy zneužití pravomoci - str. 224
8.1.4 Úmysl způsobit škodu, jinou závažnou újmu, nebo neoprávněný prospěch - str. 225
8.1.5 Zavinění - str. 226
8.2 Úplatkářství - str. 228
8.2.1 Chráněný zájem - str. 229
8.2.2 Úplatek - str. 230
8.2.3 Obstarání věci obecného zájmu - str. 233
8.2.4 Přijetí, poskytnutí, slíbení, nabídnutí a žádání úplatku - str. 234
9 Trestné činy přímo související se zadáváním veřejných zakázek - str. 237
9.1 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže - str. 241
9.1.1 Chráněný zájem - str. 243
9.1.2 Rozpor s jiným právním předpisem o veřejných zakázkách - str. 244
9.1.3 Závažný způsob porušení závazných pravidel zadávacího řízení - str. 245
9.1.4 Způsobení újmy soutěžitelům nebo dodavateli - str. 248
9.1.5 Způsobení újmy zadavateli - str. 251
9.1.6 Opatření neoprávněné výhody - str. 254
9.1.7 Zavinění - str. 257
9.1.8 Člen organizované skupiny - str. 259
9.1.9 Opětovné spáchání - str. 260
9.2 Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě - str. 260
9.2.1 Chráněný zájem - str. 262
9.2.2 Zjednání přednosti nebo výhodnějších podmínek na úkor jiných dodavatelů nebo soutěžitelů - str. 262
9.2.3 Souvislost se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží - str. 265
9.2.4 V úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému prospěch - str. 268
9.2.5 Člen hodnotící komise, vyhlašovatel nebo pořadatel veřejné soutěže - str. 268
9.2.6 Zavinění - str. 270
9.2.7 Žádání, přijetí nebo akceptování slibu majetkového nebo jiného prospěchu - str. 273
9.3 Pletichy při zadání veřejné zakázky a veřejné soutěži - str. 275
9.3.1 Chráněný zájem - str. 276
9.3.2 Pletichy - str. 277
9.3.3 Souvislost se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží - str. 277
9.3.4 Zdržení účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži - str. 277
9.3.5 Lest, pohrůžka násilí, pohrůžka jiné těžké újmy - str. 279
9.3.6 Aktivní a pasivní úplatkářství - str. 279
9.3.7 Dohoda mezi zájemci o veřejnou zakázku - str. 283
Závěr - str. 283
Seznam judikatury - str. 289
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 295
Věcný rejstřík - str. 301

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ... pokračování

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ... pokračování

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.