Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn.

Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.

Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

autoři: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, 496 stran
ISBN: 978-80-7502-692-7

Cena: 720 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Jednotlivé kapitoly učebnice zpracovali - str. 23
Seznam zkratek - str. 24
Kapitola 1 Předmět, systém a vývoj obchodního práva, jeho zařazení v systému práva, principy obchodního práva, české a evropské prameny obchodního práva - str. 25
1.1 Předmět a systém obchodního práva a jeho zařazení v systému práva - str. 25
1.2 Stručný nástin vývoje obchodního práva na území České republiky - str. 27
1.3 Principy obchodního práva - str. 29
1.4 Prameny obchodního práva - str. 30
1.4.1 České prameny obchodního práva - str. 30
1.4.1.1 Občanský zákoník - str. 31
1.4.1.2 Zákon o obchodních korporacích - str. 32
1.4.1.3 Další české prameny obchodního práva - str. 32
1.4.2 Evropské prameny obchodního práva - str. 34
Kapitola 2 Podnikatel a podnikání - str. 36
2.1 Podnikatel a podnikání - str. 36
2.2 Právní úprava podmínek podnikání - str. 37
2.2.1 Živnostenské podnikání - str. 38
2.2.2 Neživnostenské podnikání - str. 42
2.3 Postavení podnikatele - str. 42
2.4 Sídlo podnikatele - str. 44
Kapitola 3 Obchodní firma - str. 45
3.1 Jméno podnikatele – fyzické osoby - str. 45
3.2 Jméno podnikatele – právnické osoby - str. 46
3.3 Tvorba firmy - str. 47
3.4 Ochrana firmy - str. 48
Kapitola 4 Jednání podnikatele - str. 51
4.1 Právní jednání obecně - str. 51
4.2 Nároky na jednání podnikatele - str. 54
4.3 Jednání podnikatele vůči třetím osobám obecně - str. 55
4.4 Jednání statutárního orgánu právnické osoby - str. 55
4.5 Jednání zástupců - str. 57
4.5.1 Jednání ve střetu zájmů - str. 57
4.5.2 Rozsah zástupčího oprávnění a jeho překročení - str. 58
4.5.3 Zastoupení podnikatele při provozu závodu - str. 59
4.5.4 Smluvní zastoupení - str. 61
4.5.5 Prokura - str. 61
4.5.6 Opatrovnictví podnikatele - str. 62
4.5.7 Nepřikázané jednatelství - str. 63
Kapitola 5 Obchodní závod, obchodní tajemství - str. 65
5.1 Obchodní závod - str. 65
5.1.1 Vymezení - str. 65
5.1.2 Pobočka - str. 66
5.1.3 Provozovna - str. 66
5.1.4 Rodinný závod - str.  67
5.1.5 Dispozice se závodem - str.  68
5.2 Obchodní tajemství - str. 71
Kapitola 6 Nedovolené omezování hospodářské soutěže - str.  74
6.1 Obecná část - str.  74
6.2 Zakázané dohody - str.  77
6.2.1 Podstata zakázaných dohod - str.  77
6.2.2 Horizontální a vertikální zakázané dohody - str.  78
6.2.3 Dohody nepodléhající zákazu a výjimky ze zakázaných dohod - str.  79
6.2.3.1 Vertikální bloková výjimka - str.  80
6.2.3.2 Vertikální bloková výjimka v odvětví motorových vozidel - str.  81
6.2.3.3 Bloková výjimka pro dohody o výzkumu a vývoji - str.  81
6.2.3.4 Bloková výjimka pro dohody o převodu technologií - str.  81
6.2.3.5 Pravomoci soutěžních orgánů ve vztahu k zakázaným dohodám - str.  82
6.2.3.6 Zvláštní procesní nástroje soutěžních orgánů ve vztahu k zakázaným dohodám - str.  82
6.2.3.7 Trestněprávní důsledky porušení ustanovení čl. 101 SFEU a § 3 ZOHS - str.  83
6.3 Zneužití dominantního (monopolního) postavení - str.  84
6.3.1 Dominantní postavení - str. 84
6.3.2 Zneužití dominantního postavení - str.  85
6.3.3 Skutkové podstaty zneužití dominantního postavení - str.  86
6.4 Kontrola spojování podniků - str.  88
6.4.1 Test posuzování spojení - str.  88
6.4.2 Spojení a kontrola - str.  88
6.4.3 Spojení podléhající povolení ÚOHS nebo Komise - str.  89
6.4.4 Notifikační povinnost - str.  90
6.4.5 Přestupky a pravomoci soutěžních úřadů - str. 90
6.5 Soukromoprávní vymáhání práva hospodářské soutěže - str. 90
6.6 Právo státních (veřejných) podpor - str.  91
6.6.1 Pojmové znaky veřejné podpory - str.  92
6.6.1.1 Zvýhodnění - str.  92
6.6.1.2 Poskytnutí státem či ze státních prostředků - str.  93
6.6.1.3 Selektivita - str.  93
6.6.1.4 Způsobilost narušit hospodářskou soutěž - str.  94
6.6.1.5 Ovlivnění obchodu mezi členskými státy - str.  94
6.6.2 Opatření veřejné podpory - str.  94
6.6.3 Posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem EU - str.  94
6.6.4 Blokové výjimky - str.  96
6.6.5 Procesní úprava - str.  97
6.6.6 Práva soutěžitelů vyplývající z čl. 107 a 108 SFEU - str. 98
6.6.7 Právní úprava ochrany proti zvýhodňování podniků zahraničními subvencemi - str.  99
Kapitola 7 Nekalá soutěž - str.  101
7.1 Právo proti nekalé soutěži – tradiční součást práva soutěžního - str.  101
7.2 Generální klauzule nekalé soutěže - str.  104
7.2.1 Jednání v hospodářském styku - str.  105
7.2.2 Rozpor jednání s dobrými mravy - str.  107
7.2.3 Způsobilost jednání přivodit újmu soutěžiteli nebo zákazníkovi - str. 109
7.3 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 111
7.3.1 Klamavá reklama - str.  111
7.3.2 Klamavé označení zboží nebo služby - str.  114
7.3.3 Srovnávací reklama - str.  115
7.3.4 Vyvolání nebezpečí záměny - str.  117
7.3.5 Parazitování na pověsti - str.  118
7.3.6 Podplácení - str.  119
7.3.7 Zlehčování - str. 120
7.3.8 Porušení obchodního tajemství - str.  121
7.3.9 Dotěrné obtěžování - str. 123
7.3.10 Ohrožení zdraví nebo životního prostředí - str. 125
7.4 Prostředky ochrany proti jednání nekalé soutěže - str. 125
7.4.1 Obecně k nárokům osoby dotčené nekalou soutěží - str. 125
7.4.2 Zdržovací a odstraňovací nárok - str. 126
7.4.3 Nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení - str. 127
7.4.4 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str.  128
7.4.5 Aktivní a pasivní legitimace - str. 129
7.4.6 Další prostředky ochrany dle občanského zákoníku - str. 131
7.4.7 Prostředky ochrany dle procesního předpisu - str. 131
7.4.7.1 Zveřejnění rozsudku - str. 131
7.4.7.2 Žaloba na určení - str. 133
7.4.7.3 Předběžné opatření - str. 133
7.4.8 Možnosti ochrany dle veřejnoprávních předpisů - str. 135
Kapitola 8 Zadávání veřejných zakázek - str. 137
8.1 Obecná charakteristika - str. 137
8.2 Prameny právní úpravy a její povaha - str. 138
8.3 Vymezení některých základních pojmů - str. 139
8.4 Povinnost zadavatele zadat zakázku v zadávacím řízení - str. 141
8.5 Povinnost dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek - str. 142
8.6 Druhy veřejných zakázek - str. 143
8.7 Druhy zadávacích řízení - str. 144
8.8 Postup zadavatele před podáním nabídek - str. 146
8.9 Postup zadavatele po podání nabídek - str. 148
8.10 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek - str. 149
Kapitola 9 Obchodní rejstřík - str. 151
9.1 Vývoj, pojem a úprava - str. 151
9.2 Vedení obchodního rejstříku - str. 152
9.3 Princip publicity - str. 152
9.3.1 Princip formální publicity - str. 152
9.3.2 Princip materiální publicity - str. 153
9.3.2.1 Pozitivní složka principu publicity - str. 153
9.3.2.2 Negativní složka principu materiální publicity - str. 154
9.3.3 Důsledky zveřejnění zápisu člena voleného orgánu - str. 154
9.4 Povaha zápisů do obchodního rejstříku - str. 154
9.5 Zapisované osoby a zapisované skutečnosti - str. 155
9.5.1 Zapisované osoby - str. 155
9.5.2 Zapisované skutečnosti  - str. 155
9.6 Návrh na zápis - str. 156
9.6.1 Forma návrhu - str. 156
9.6.2 Účastníci rejstříkového řízení - str. 157
9.7 Rejstříkové řízení - str. 158
9.7.1 Zahájení rejstříkového řízení - str. 158
9.7.2 Postup rejstříkového soudu - str. 159
9.7.2.1 Odmítnutí návrhu - str. 159
9.7.2.2 Rozsah rejstříkového přezkumu - str. 159
9.7.2.3 Rozhodnutí o návrhu - str. 160
9.7.2.4 Zápis bez rozhodnutí - str. 160
9.7.2.5 Provedení zápisu - str. 161
9.7.2.6 Lhůty pro rozhodnutí a provedení zápisu - str. 162
9.7.2.7 Fikce zápisu - str. 162
9.7.2.8 Opravné prostředky - str. 162
9.7.2.9 Následky porušení povinnosti podle zákona o veřejných rejstřících - str. 163
9.7.3 Zápis notářem - str. 163
9.7.3.1 Předpoklady zápisu notářem - str. 163
9.7.3.2 Postup notáře - str. 164
Kapitola 10 Základní principy práva obchodních korporací - str. 166
10.1 Úvod - str. 166
10.2 Prospěšnost - str. 167
10.3 Sdružení osob - str. 168
10.4 Vertikální organizace - str. 169
10.5 Právní osobnost obchodní korporace a odpovědnost společníků - str. 171
10.5.1 Právní osobnost obchodní korporace - str. 171
10.5.2 Odpovědnost společníků - str. 172
10.6 Smíšená smluvní a věcněprávní povaha - str. 173
10.6.1 Smluvní povaha obchodní korporace a teorie nákladů zmocnění- str.  173
10.6.2 Věcněprávní povaha obchodní korporace a právo na reziduální výsledek hospodaření - str.  175
Kapitola 11 Právní úprava obchodních korporací a jejich druhy - str.  178
11.1 Právní úprava obchodních korporací - str.  178
11.2 Druhy obchodních korporací - str.  179
11.2.1 Základní vymezení druhů obchodních korporací - str.  179
11.2.2 Osobní společnosti - str.  180
11.2.3 Kapitálové společnosti - str.  181
11.2.4 Družstva - str. 182
Kapitola 12 Jednočlenná společnost - str. 184
12.1 Obecně k jednočlenné společnosti - str. 184
12.2 Výkon působnosti nejvyššího orgánu jednočlenné společnosti - str. 185
12.3 Uzavírání smluv mezi jediným společníkem a společností - str. 185
12.4 Převoditelnost podílu jednočlenné společnosti - str. 186
12.5 Ukončení účasti jediného společníka (akcionáře) - str. 187
Kapitola 13 Vznik, zánik a neplatnost obchodních korporací - str. 188
13.1 Vznik obchodní korporace - str. 188
13.1.1 Založení obchodní korporace - str. 188
13.1.2 Jednání před vznikem obchodní korporace - str. 188
13.1.3 Vznik obchodní korporace - str. 189
13.2 Zánik obchodní korporace - str. 189
13.2.1 Zrušení obchodní korporace - str. 189
13.2.1.1 Právní důvody zrušení obchodní korporace - str. 190
13.2.1.1.1 Právní jednání a jiné právní skutečnosti - str. 190
13.2.1.1.2 Rozhodnutí orgánu veřejné moci - str. 191
13.2.1.2 Zrušení obchodní korporace s likvidací - str. 193
13.2.1.2.1 Proces likvidace - str. 193
13.2.1.2.2 Postavení likvidátora - str. 194
13.2.1.2.3 Postavení věřitele - str. 195
13.2.1.2.4 Postavení společníka - str. 196
13.2.1.3 Zrušení obchodní korporace bez likvidace - str. 196
13.2.2 Zánik obchodní korporace - str. 197
13.3 Prohlášení obchodní korporace za neplatnou - str. 197
Kapitola 14 Vklad, základní kapitál a podíl - str. 199
14.1 Vklady a základní kapitál - str. 199
14.1.1 Právní institut vkladů - str. 199
14.1.2 Základní pojmy - str. 199
14.1.2.1 Vklad a základní kapitál - str. 199
14.1.2.2 Vkladová povinnost - str. 200
14.1.2.3 Předmět vkladu - str. 200
14.1.2.4 Druhy (předmětů) vkladů - str. 201
14.1.2.4.1 Peněžitý vklad - str. 201
14.1.2.4.2 Nepeněžitý vklad - str. 201
14.1.2.4.2.1 Věci movité - str. 202
14.1.2.4.2.2 Věci nemovité - str. 202
14.1.2.4.2.3 Závod - str. 203
14.1.2.4.2.4 Práce a služby - str. 203
14.1.2.5 Emisní kurs, emisní ážio a vkladové ážio - str. 204
14.1.3 Vznik a změna vkladu - str. 204
14.1.3.1 Průběh vzniku vkladu - str. 204
14.1.3.2 Právní skutečnosti rozhodné pro vznik vkladové povinnosti - str. 204
14.1.3.3 Splnění vkladové povinnosti - str. 205
14.1.3.4 Převod vlastnického práva k předmětu vkladu - str. 206
14.1.3.5 Změny základního kapitálu, resp. vkladu - str. 206
14.1.3.6 Pravidlo minimálního základního kapitálu - str. 207
14.1.3.7 Omezení práv vkladatele - str. 207
14.1.3.7.1 Zákaz vrácení předmětu vkladu - str. 207
14.1.3.7.2 Zákaz úročení emisního kurzu - str. 207
14.1.3.7.3 Povinnost úhrady ceny předmětu nepeněžitého vkladu - str. 208
14.1.3.7.4 Povinnost doplacení ceny předmětu nepeněžitého vkladu - str. 208
14.1.3.7.5 Obchody obchodní korporace a vkladatele - str. 208
14.2 Podíl - str. 208
14.2.1 Vymezení pojmu - str. 208
14.2.2 Práva spojená s podílem - str. 209
14.2.2.1 Věcná práva k podílu - str. 209
14.2.2.2 Práva vůči obchodní korporaci spojená s podílem - str. 210
14.2.3 Povinnosti spojené s podílem - str. 211
14.3 Podíl na zisku - str. 212
14.3.1 Vymezení pojmů - str. 212
14.3.1.1 Podíl na zisku - str.  212
14.3.1.2 Zisk - str. 213
14.3.2 Postup při rozdělení a výplatě zisku - str. 213
14.3.3 Výše podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů - str. 214
14.3.4 Rozdělení zisku - str. 216
14.3.5 Výplata zisku - str. 216
14.3.6 Záloha na výplatu podílu na zisku - str. 217
14.3.7 Dispozice s podílem na zisku - str. 217
14.4 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 217
14.4.1 Vymezení pojmu likvidační zůstatek - str. 218
14.4.2 Výše podílu na likvidačním zůstatku - str. 218
14.4.3 Rozdělení a výplata podílu na likvidačním zůstatku - str. 219
14.4.4 Ručení společníků - str. 220
14.5 Vypořádací podíl - str. 220
14.5.1 Vznik a zánik vypořádacího podílu - str. 220
14.5.2 Výše vypořádacího podílu - str. 222
Kapitola 15 Orgány obchodních korporací - str. 224
15.1 Právní úprava - str. 224
15.2 Základní charakteristika - str. 224
15.3 Překážky (podmínky) výkonu funkce - str. 227
15.4 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce - str. 228
15.4.1 Rozhodnutí soudu o vyloučení z výkonu funkce - str. 228
15.4.2 Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace - str. 230
15.5 Ručení člena voleného orgánu za dluhy obchodní korporace - str. 231
15.5.1 Ručení při způsobení škody - str. 231
15.5.2 Ručení při porušení zákazu výkonu funkce - str. 231
15.6 Zákaz konkurence - str. 231
15.7 Struktura orgánů obchodních korporací a jejich působnost - str. 232
15.8 Rozhodnutí orgánů obchodních korporací - str. 233
15.8.1 Charakter rozhodnutí a jeho právní režim - str. 233
15.8.2 Účinnost rozhodnutí orgánu - str. 234
15.8.3 Souhlas orgánu s právním jednáním - str. 234
15.8.4 Požadavek znaleckého posudku - str. 235
15.9 Výkon funkce člena orgánu - str. 235
15.9.1 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře - str. 235
15.9.1.1 Posuzování péče řádného hospodáře - str. 236
15.9.1.2 Důsledky porušení péče řádného hospodáře - str. 236
15.9.2 Zákaz udělování pokynů týkajících se obchodního vedení - str. 237
15.9.3 Pravidla o střetu zájmů - str. 237
15.9.3.1 Pravidla pro obecný střet zájmů - str. 237
15.9.3.2 Pravidla pro uzavření smlouvy - str. 238
15.9.4 Smlouva o výkonu funkce - str. 238
15.10 Faktický (stínový) vedoucí - str. 239
15.11 Ukončení výkonu funkce - str. 240
Kapitola 16 Podnikatelská seskupení - str. 242
16.1 Povaha podnikatelských seskupení - str. 243
16.1.1 Základní znaky podnikatelského seskupení - str. 243
16.1.2 Typy podnikatelských seskupení - str. 244
16.1.3 Jednání ve shodě - str. 246
16.1.4 Domněnky existence ovládání - str. 246
16.2 Důsledky existence podnikatelských seskupení - str. 247
16.2.1 Obecně - str. 247
16.2.2 Povinnost vlivné osoby k náhradě újmy - str. 248
16.2.3 Ručení věřitelům ovlivněné osoby - str. 249
16.2.4 Koncernové pokyny - str. 249
16.2.5 Vyrovnání újmy v přiznaném koncernu - str. 250
16.2.6 Některé další povinnosti vázané na „ovlivnění“ - str. 251
16.2.7 Některé zvláštní povinnosti vázané na „ovládání“ - str. 251
Kapitola 17 Veřejná obchodní společnost - str. 253
17.1 Vývoj, pojem a právní povaha veřejné obchodní společnosti - str. 253
17.2 Založení a vznik veřejné obchodní společnosti - str. 254
17.2.1 Založení společnosti - str. 254
17.2.2 Vznik společnosti - str. 254
17.3 Společníci veřejné obchodní společnosti - str. 255
17.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 255
17.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 256
17.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 257
17.3.4 Práva a povinnosti společníků - str. 257
17.3.4.1 Práva společníků - str. 257
17.3.4.1.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 257
17.3.4.1.2 Právo na podíl na zisku - str. 257
17.3.4.1.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 258
17.3.4.1.4 Právo nahlížet do dokladů společnosti - str. 258
17.3.4.1.5 Právo na náhradu výdajů - str. 259
17.3.4.2 Povinnosti společníků - str. 259
17.3.4.2.1 Povinnost loajality - str. 259
17.3.4.2.2 Vkladová povinnost - str. 259
17.3.4.2.3 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 260
17.4 Organizační struktura veřejné obchodní společnosti - str. 260
17.5 Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti - str. 261
17.5.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 261
17.5.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 262
17.5.3 Zánik společnosti - str. 262
Kapitola 18 Komanditní společnost - str. 263
18.1 Vývoj, pojem a právní povaha komanditní společnosti - str. 263
18.2 Založení a vznik komanditní společnosti - str. 264
18.2.1 Založení společnosti - str. 264
18.2.2 Vznik společnosti - str. 264
18.3 Společníci komanditní společnosti - str. 265
18.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 265
18.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 266
18.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 267
18.3.4 Práva a povinnosti společníků - str. 268
18.3.4.1 Práva společníků - str. 268
18.3.4.1.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 268
18.3.4.1.2 Právo na podíl na zisku - str. 268
18.3.4.1.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 269
18.3.4.1.4 Právo nahlížet do dokladů společnosti - str. 270
18.3.4.1.5 Právo na náhradu výdajů - str. 270
18.3.4.2 Povinnosti společníků - str. 270
18.3.4.2.1 Povinnost loajality - str. 270
18.3.4.2.2 Vkladová povinnost - str. 270
18.3.4.2.3 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 271
18.4 Organizační struktura komanditní společnosti - str. 272
18.5 Zrušení a zánik komanditní společnosti - str. 272
18.5.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 272
18.5.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 273
18.5.3 Zánik společnosti - str. 273
Kapitola 19 Společnost s ručením omezeným - str. 275
19.1 Vývoj, pojem a právní povaha společnosti s ručením omezeným - str. 275
19.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 276
19.2.1 Založení společnosti - str. 276
19.2.2 Vznik společnosti - str. 277
19.3 Společníci společnosti s ručením omezeným - str. 278
19.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 278
19.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 279
19.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 280
19.3.4 Podíl a práva a povinnosti společníků - str. 281
19.3.4.1 Podíl společníka - str. 281
19.3.4.2 Zastavení podílu - str. 282
19.3.4.3 Práva společníků - str. 283
19.3.4.3.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 283
19.3.4.3.2 Právo na informace - str. 284
19.3.4.3.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 285
19.3.4.3.4 Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích - str. 285
19.3.4.3.5 Právo na vypořádací podíl - str. 286
19.3.4.4 Povinnosti společníků - str. 287
19.3.4.4.1 Povinnost loajality - str. 287
19.3.4.4.2 Vkladová povinnost - str. 287
19.3.4.4.3 Příplatková povinnost - str. 288
19.3.4.4.4 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 288
19.4 Organizační struktura společnosti s ručením omezeným - str. 288
19.4.1 Volené orgány - str. 289
19.4.1.1 Jednatelé - str. 289
19.4.1.1.1 Postavení a působnost jednatelů - str. 289
19.4.1.1.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 289
19.4.1.2 Dozorčí rada - str. 290
19.4.1.2.1 Postavení a působnost dozorčí rady - str. 290
19.4.1.2.2 Vznik a zánik funkce člena dozorčí rady - str. 291
19.4.1.3 Úprava společná pro jednatele a dozorčí radu - str. 291
19.4.1.3.1 Počet jednatelů a členů dozorčí rady - str. 291
19.4.1.3.2 Schopnost usnášení a potřebný počet hlasů - str. 292
19.4.1.3.3 Základní povinnosti jednatelů a členů dozorčí rady - str. 292
19.4.2 Valná hromada - str. 293
19.4.2.1 Postavení valné hromady - str. 293
19.4.2.2 Působnost valné hromady - str. 293
19.4.2.2.1 Rozhodování o statusových věcech - str. 294
19.4.2.2.2 Rozhodování o majetkových otázkách - str. 294
19.4.2.2.3 Rozhodování týkající se společníků - str. 294
19.4.2.2.4 Rozhodování týkající se vnitřního řízení společnosti - str. 294
19.4.2.3 Svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.1 Povinnost svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.2 Svolavatel valné hromady - str. 295
19.4.2.3.3 Způsob svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.4 Náležitosti pozvánky na valnou hromadu - str. 295
19.4.2.4 Průběh valné hromady - str. 296
19.4.2.5 Neplatnost usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.1 Obecně k (ne)platnosti usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.2 Oprávnění dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.3 Právo společníka na zadostiučinění - str. 298
19.5 Změny výše základního kapitálu - str. 298
19.6 Zrušení a zánik společnosti s ručením omezeným - str. 300
19.6.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 300
19.6.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 301
19.7 Zánik společnosti - str. 301
Kapitola 20 Akciová společnost - str. 302
20.1 Vývoj, pojem a právní povaha akciové společnosti - str. 302
20.2 Založení a vznik akciové společnosti - str. 303
20.2.1 Založení společnosti - str. 303
20.2.1.1 Stanovy akciové společnosti - str. 303
20.2.1.1.1 Náležitosti, které musí stanovy obsahovat po celou dobu trvání společnosti - str. 304
20.2.1.1.2 Náležitosti, které musí stanovy obsahovat při založení společnosti - str. 304
20.2.1.2 Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů - str. 305
20.2.2 Vznik společnosti - str. 306
20.3 Cenné papíry vydávané akciovou společností - str. 306
20.3.1 Akcie- str. 307
20.3.1.1 Kusové akcie- str. 307
20.3.1.2 Zvýhodněné akcie pro zaměstnance - str. 308
20.3.1.3 Náležitosti akcie- str. 308
20.3.1.4 Forma akcie - str. 308
20.3.1.4.1 Akcie na jméno - str. 309
20.3.1.4.2 Akcie na majitele - str. 310
20.3.1.5 Zaknihované akcie - str. 310
20.3.1.6 Druhy akcií - str. 311
20.3.1.7 Samostatně převoditelná práva - str. 312
20.3.1.8 Rozhodný den - str. 312
20.3.2 Zatímní listy - str. 313
20.3.3 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy - str. 313
20.3.4 Opční listy - str. 314
20.3.5 Kupóny - str. 315
20.4 Upisování a nabývání vlastních akcií - str. 315
20.4.1 Upisování vlastních akcií - str. 315
20.4.2 Jiné nabývání vlastních akcií - str. 315
20.4.3 Finanční asistence - str. 317
20.4.4 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení - str. 318
20.5 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů - str. 318
20.5.1 Postup při veřejném návrhu smlouvy - str. 318
20.5.2 Povinný veřejný návrh smlouvy - str. 319
20.6 Povinný odkup účastnických cenných papírů - str. 320
20.7 Výměna akcií - str.  321
20.8 Práva a povinnosti akcionářů - str. 321
20.8.1 Práva akcionářů - str. 321
20.8.1.1 Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 322
20.8.1.2 Hlasovací právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
20.8.1.3 Právo na vysvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
20.8.1.4 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy . . . . . . . . . . . . . . 324
20.8.1.5 Právo na rovné zacházení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
20.8.1.6 Práva kvalifikovaných akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
20.8.1.6.1 Právo na svolání valné hromady . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.2 Právo na zařazení navržené záležitosti na pořad valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.3 Právo na přezkoumání výkonu působnosti statutárního orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.4 Akcionářská žaloba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
20.8.1.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů . . . . . . . 327
20.8.1.8 Právo odkupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
20.8.1.9 Další práva akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
20.8.2 Povinnosti akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.1 Vkladová povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.2 Příplatková povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.3 Povinnost loajality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
20.8.2.4 Zvláštní povinnosti akcionářů společnosti s kótovanými účastnickými cennými papíry . . . . . . . . . 332
20.8.2.4.1 Oznamovací povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
20.8.2.4.2 Povinnost učinit nabídku převzetí . . . . . . . . 332
20.8.2.5 Další povinnosti akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
20.9 Orgány akciové společnosti a systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . 334
20.9.1 Monistický a dualistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . 334
20.9.2 Valná hromada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.1 Působnost valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.2 Frekvence konání valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.3 Svolání valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
20.9.2.4 Účast na valné hromadě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
20.9.2.5 Rozhodování valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
20.9.2.6 Neplatnost a fikce nepřijetí usnesení valné hromady . . 339
20.9.2.7 Rozhodování per rollam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.2.8 Rozhodování jediného akcionáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.3 Dualistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.3.1 Působnost představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
20.9.3.2 Standardní a německý model volby členů představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
20.9.3.3 Členství v představenstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
20.9.3.4 Povinnosti a rozhodování členů představenstva . . . . . . 343
20.9.3.5 Působnost dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
20.9.3.6 Volba členů dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
20.9.3.7 Členství v dozorčí radě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
20.9.3.8 Povinnosti a rozhodování členů dozorčí rady . . . . . . . . 346
20.9.4 Monistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.1 Působnost správní rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.2 Volba členů správní rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.3 Členství ve správní radě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
20.9.4.4 Povinnosti a rozhodování členů správní rady . . . . . . . . 348
20.10 Změny výše základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
20.10.1 Zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.1.1 Nominální zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.1.2 Efektivní zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.2 Snížení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
20.10.2.1 Způsoby snížení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . 350
20.10.2.2 Ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu . . . . . 351
20.10.2.3 Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií . . . . . . . . . . 351
20.11 Zrušení a zánik akciové společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.3 Zánik společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Kapitola 21 Družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1 Pojem a vývoj právní úpravy družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1.1 Základní charakteristika družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1.2 Historický vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
21.1.3 Druhy družstev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.1.4 Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.2 Založení a vznik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.3 Členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
21.3.1 Vznik členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
21.3.2 Zánik členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
21.3.3 Vklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
21.3.4 Práva členů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.1 Právo podílet se na řízení družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.2 Práva informační a kontrolní povahy . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.3 Právo podílet se na výhodách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
21.3.4.4 Právo domáhat se za družstvo náhrady újmy členskou 
žalobou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
21.3.4.5 Právo disponovat s družstevním podílem . . . . . . . . . . . . 367
21.3.4.6 Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 367
21.3.4.7 Právo napadat platnost usnesení členské schůze . . . . . . 368
21.3.4.8 Právo na vypořádací podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.4.9 Právo na podíl na likvidačním zůstatku . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5 Povinnosti členů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.1 Povinnost dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.2 Vkladová povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.3 Uhrazovací povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
21.3.5.4 Povinnost loajality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6 Družstevní podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6.1 Pojem družstevní podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6.2 Převod družstevního podílu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
21.3.6.3 Přechod družstevního podílu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
21.3.6.4 Finanční asistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
21.3.7 Vypořádací podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
21.4 Organizační struktura družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.4.1 Základní charakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.4.2 Členská schůze a shromáždění delegátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
21.4.3 Představenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
21.4.4 Kontrolní komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
21.4.5 Orgány malého družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
21.5 Zrušení a zánik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.1 Zrušení družstva bez právního nástupce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.2 Zrušení družstva s právním nástupcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.3 Zánik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6 Bytové družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6.1 Pojem bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6.2 Družstevní byt a jeho nájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
21.6.3 Členství v bytovém družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
21.6.4 Družstevní podíl v bytovém družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
21.6.5 Vypořádací podíl člena bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
21.6.6 Omezení hospodaření bytového družstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
21.6.7 Specifika organizačního uspořádání bytového družstva . . . . . . . . 394
21.6.8 Zrušení a zánik bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
21.6.9 Přeměna bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
21.7 Sociální družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
21.8 Družstevní záložna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Kapitola 22 Nadnárodní formy obchodních korporací . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
22.1 Evropská (akciová) společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
22.1.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropské společnosti . . . . . . . . . . . 400
22.1.2 Založení a vznik evropské společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
22.1.3 Akcionáři evropské společnosti a jejich práva a povinnosti . . . . . 402
22.1.4 Organizační struktura evropské společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.1 Valná hromada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.2 Dualistický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.3 Monistický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.1.5 Zapojení zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.1.6 Zánik evropské společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.2 Evropské hospodářské zájmové sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
22.2.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropského hospodářského zájmového sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
22.2.2 Založení a vznik evropského hospodářského zájmového sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
22.2.3 Členové v evropském hospodářském zájmovém sdružení . . . . . . 408
22.2.4 Vznik členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení 408
22.2.5 Zánik členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení 409
22.2.6 Ručení za dluhy sdružení - str. 409
22.2.7 Práva a povinnosti členů evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  409
22.2.7.1 Právo rozhodovat ve věcech sdružení - str. 409
22.2.7.2 Právo na podíl na zisku - str. 410
22.2.7.3 Právo podat členskou žalobu - str. 410
22.2.7.4 Právo na informace - str. 410
22.2.7.5 Právo na náhradu výdajů - str. 410
22.2.7.6 Povinnost loajality - str. 411
22.2.7.7 Vkladová povinnost - str. 411
22.2.7.8 Povinnost přispět na úhradu ztráty - str. 411
22.2.8 Organizační struktura evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  411
22.2.9 Zrušení evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  412
22.2.10 Zánik evropského hospodářského zájmového sdružení - str. 412
22.3 Evropská družstevní společnost - str.  412
22.3.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropské družstevní společnosti - str. 412
22.3.2 Založení a vznik evropské družstevní společnosti - str. 414
22.3.3 Členové evropské družstevní společnosti - str. 414
22.3.4 Zánik členství v evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.5 Ručení za dluhy evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.6 Práva a povinnosti členů evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.6.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 416
22.3.6.2 Právo na podíl na zisku - str. 416
22.3.6.3 Právo na informace - str. 416
22.3.6.4 Právo podat členskou žalobu - str. 416
22.3.6.5 Povinnost loajality - str. 416
22.3.6.6 Vkladová povinnost - str. 417
22.3.6.7 Povinnost přispět na úhradu ztráty - str. 417
22.3.7 Organizační struktura evropské družstevní společnosti - str. 417
22.3.7.1 Valná hromada - str. 417
22.3.7.2 Dualistický systém - str. 418
22.3.7.3 Monistický systém - str. 418
22.3.8 Zrušení a zánik evropské družstevní společnosti - str. 418
Kapitola 23 Přeměny obchodních korporací - str. 421
23.1 Pojem a prameny právní úpravy - str. 421
23.1.1 Vymezení pojmu - str. 421
23.1.2 Prameny právní úpravy přeměn - str. 421
23.1.3 Specifika terminologie zákona o přeměnách - str. 422
23.2 Druhy přeměn obchodních korporací - str. 423
23.2.1 Fúze - str. 423
23.2.2 Rozdělení - str. 424
23.2.3 Převod jmění na společníka - str. 427
23.2.4 Změna právní formy - str. 429
23.2.5 Přeshraniční přemístění sídla - str. 430
23.3 Projekt přeměny - str.  431
23.3.1 Právní povaha projektu přeměny a jeho náležitosti - str.  431
23.3.2 Rozhodný den přeměny a den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy - str.  433
23.3.3 Publikace projektu přeměny - str. 434
23.3.4 Právo společníků (členů) na informace před schválením přeměny - str. 435
23.3.5 Schvalování projektu přeměny - str. 437
23.3.6 Účinnost projektu přeměny - str. 438
23.4 Ochrana věřitelů a společníků (členů) - str. 439
23.4.1 Ochrana věřitelů - str. 439
23.4.2 Ochrana společníků (členů) - str. 439
23.4.2.1 Neplatnost přeměny - str. 440
23.4.2.2 Právo na dorovnání - str. 440
23.4.2.3 Právo na odprodej podílů kapitálové společnosti - str. 441
23.4.2.4 Právo vystoupit z kapitálové společnosti - str. 442
Kapitola 24 Státní podnik - str. 444
24.1 Povaha státního podniku - str. 444
24.2 Prameny právní úpravy, stručný historický exkurs - str. 445
24.3 Základní charakteristika státního podniku - str. 447
24.4 Založení a vznik státního podniku - str. 449
24.5 Postavení zakladatele - str. 451
24.6 Majetek a jmění státního podniku - str. 452
24.7 Právo hospodařit se svěřeným majetkem - str. 455
24.8 Orgány a jejich působnost - str. 457
24.8.1 Ředitel - str. 458
24.8.2 Dozorčí rada - str. 460
24.8.3 Zákaz konkurence - str. 461
24.9 Zrušení, přeměna, likvidace a zánik státního podniku - str. 462
Kapitola 25 Kolektivní investování - str. 465
25.1 Pojem a prameny právní úpravy - str. 465
25.1.1 Pojem - str. 465
25.1.2 Prameny právní úpravy - str. 465
25.2 Účastníci kolektivního investování - str. 466
25.2.1 Investiční společnost - str. 466
25.2.2 Obhospodařování a obhospodařovatel - str. 466
25.2.3 Administrace a administrátor - str. 467
25.2.4 Depozitář - str. 467
25.2.5 Hlavní podpůrce - str. 468
25.3 Členění investičních fondů - str. 468
25.3.1 Základní členění investičních fondů - str. 468
25.3.1.1 Investiční fondy s právní subjektivitou - str. 468
25.3.1.1.1 Samosprávné investiční fondy - str. 468
25.3.1.1.2 Investiční fond s individuálním statutárním orgánem - str. 468
25.3.1.2 Investiční fondy bez právní subjektivity - str. 469
25.3.2 Členění investičních fondů podle intenzity právní regulace - str. 469
25.3.2.1 Fond kolektivního investování - str. 469
25.3.2.1.1 Standardní fond kolektivního investování 470
25.3.2.1.2 Speciální fond kolektivního investování . . . 470
25.3.2.2 Fond kvalifikovaných investorů - str. 470
25.3.3 Přípustné právní formy investičních fondů - str. 471
25.3.3.1 Přehled přípustných právních forem - str. 471
25.3.3.2 Podílový fond - str. 472
25.3.3.2.1 Otevřený podílový fond - str. 473
25.3.3.2.2 Uzavřený podílový fond - str. 474
25.3.3.3 Svěřenský fond - str. 475
25.3.3.4 Akciová společnost s proměnným základním kapitálem - str. 475
25.3.3.5 Komanditní společnost na investiční listy - str. 477
25.3.3.6 Ostatní formy investičních fondů - str. 478
O autorech - str. 481
Věcný rejstřík - str. 485

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.