Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn.

Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.

Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

autoři: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, 496 stran
ISBN: 978-80-7502-692-7

Cena: 720 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Jednotlivé kapitoly učebnice zpracovali - str. 23
Seznam zkratek - str. 24
Kapitola 1 Předmět, systém a vývoj obchodního práva, jeho zařazení v systému práva, principy obchodního práva, české a evropské prameny obchodního práva - str. 25
1.1 Předmět a systém obchodního práva a jeho zařazení v systému práva - str. 25
1.2 Stručný nástin vývoje obchodního práva na území České republiky - str. 27
1.3 Principy obchodního práva - str. 29
1.4 Prameny obchodního práva - str. 30
1.4.1 České prameny obchodního práva - str. 30
1.4.1.1 Občanský zákoník - str. 31
1.4.1.2 Zákon o obchodních korporacích - str. 32
1.4.1.3 Další české prameny obchodního práva - str. 32
1.4.2 Evropské prameny obchodního práva - str. 34
Kapitola 2 Podnikatel a podnikání - str. 36
2.1 Podnikatel a podnikání - str. 36
2.2 Právní úprava podmínek podnikání - str. 37
2.2.1 Živnostenské podnikání - str. 38
2.2.2 Neživnostenské podnikání - str. 42
2.3 Postavení podnikatele - str. 42
2.4 Sídlo podnikatele - str. 44
Kapitola 3 Obchodní firma - str. 45
3.1 Jméno podnikatele – fyzické osoby - str. 45
3.2 Jméno podnikatele – právnické osoby - str. 46
3.3 Tvorba firmy - str. 47
3.4 Ochrana firmy - str. 48
Kapitola 4 Jednání podnikatele - str. 51
4.1 Právní jednání obecně - str. 51
4.2 Nároky na jednání podnikatele - str. 54
4.3 Jednání podnikatele vůči třetím osobám obecně - str. 55
4.4 Jednání statutárního orgánu právnické osoby - str. 55
4.5 Jednání zástupců - str. 57
4.5.1 Jednání ve střetu zájmů - str. 57
4.5.2 Rozsah zástupčího oprávnění a jeho překročení - str. 58
4.5.3 Zastoupení podnikatele při provozu závodu - str. 59
4.5.4 Smluvní zastoupení - str. 61
4.5.5 Prokura - str. 61
4.5.6 Opatrovnictví podnikatele - str. 62
4.5.7 Nepřikázané jednatelství - str. 63
Kapitola 5 Obchodní závod, obchodní tajemství - str. 65
5.1 Obchodní závod - str. 65
5.1.1 Vymezení - str. 65
5.1.2 Pobočka - str. 66
5.1.3 Provozovna - str. 66
5.1.4 Rodinný závod - str.  67
5.1.5 Dispozice se závodem - str.  68
5.2 Obchodní tajemství - str. 71
Kapitola 6 Nedovolené omezování hospodářské soutěže - str.  74
6.1 Obecná část - str.  74
6.2 Zakázané dohody - str.  77
6.2.1 Podstata zakázaných dohod - str.  77
6.2.2 Horizontální a vertikální zakázané dohody - str.  78
6.2.3 Dohody nepodléhající zákazu a výjimky ze zakázaných dohod - str.  79
6.2.3.1 Vertikální bloková výjimka - str.  80
6.2.3.2 Vertikální bloková výjimka v odvětví motorových vozidel - str.  81
6.2.3.3 Bloková výjimka pro dohody o výzkumu a vývoji - str.  81
6.2.3.4 Bloková výjimka pro dohody o převodu technologií - str.  81
6.2.3.5 Pravomoci soutěžních orgánů ve vztahu k zakázaným dohodám - str.  82
6.2.3.6 Zvláštní procesní nástroje soutěžních orgánů ve vztahu k zakázaným dohodám - str.  82
6.2.3.7 Trestněprávní důsledky porušení ustanovení čl. 101 SFEU a § 3 ZOHS - str.  83
6.3 Zneužití dominantního (monopolního) postavení - str.  84
6.3.1 Dominantní postavení - str. 84
6.3.2 Zneužití dominantního postavení - str.  85
6.3.3 Skutkové podstaty zneužití dominantního postavení - str.  86
6.4 Kontrola spojování podniků - str.  88
6.4.1 Test posuzování spojení - str.  88
6.4.2 Spojení a kontrola - str.  88
6.4.3 Spojení podléhající povolení ÚOHS nebo Komise - str.  89
6.4.4 Notifikační povinnost - str.  90
6.4.5 Přestupky a pravomoci soutěžních úřadů - str. 90
6.5 Soukromoprávní vymáhání práva hospodářské soutěže - str. 90
6.6 Právo státních (veřejných) podpor - str.  91
6.6.1 Pojmové znaky veřejné podpory - str.  92
6.6.1.1 Zvýhodnění - str.  92
6.6.1.2 Poskytnutí státem či ze státních prostředků - str.  93
6.6.1.3 Selektivita - str.  93
6.6.1.4 Způsobilost narušit hospodářskou soutěž - str.  94
6.6.1.5 Ovlivnění obchodu mezi členskými státy - str.  94
6.6.2 Opatření veřejné podpory - str.  94
6.6.3 Posuzování slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem EU - str.  94
6.6.4 Blokové výjimky - str.  96
6.6.5 Procesní úprava - str.  97
6.6.6 Práva soutěžitelů vyplývající z čl. 107 a 108 SFEU - str. 98
6.6.7 Právní úprava ochrany proti zvýhodňování podniků zahraničními subvencemi - str.  99
Kapitola 7 Nekalá soutěž - str.  101
7.1 Právo proti nekalé soutěži – tradiční součást práva soutěžního - str.  101
7.2 Generální klauzule nekalé soutěže - str.  104
7.2.1 Jednání v hospodářském styku - str.  105
7.2.2 Rozpor jednání s dobrými mravy - str.  107
7.2.3 Způsobilost jednání přivodit újmu soutěžiteli nebo zákazníkovi - str. 109
7.3 Zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 111
7.3.1 Klamavá reklama - str.  111
7.3.2 Klamavé označení zboží nebo služby - str.  114
7.3.3 Srovnávací reklama - str.  115
7.3.4 Vyvolání nebezpečí záměny - str.  117
7.3.5 Parazitování na pověsti - str.  118
7.3.6 Podplácení - str.  119
7.3.7 Zlehčování - str. 120
7.3.8 Porušení obchodního tajemství - str.  121
7.3.9 Dotěrné obtěžování - str. 123
7.3.10 Ohrožení zdraví nebo životního prostředí - str. 125
7.4 Prostředky ochrany proti jednání nekalé soutěže - str. 125
7.4.1 Obecně k nárokům osoby dotčené nekalou soutěží - str. 125
7.4.2 Zdržovací a odstraňovací nárok - str. 126
7.4.3 Nárok na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení - str. 127
7.4.4 Nárok na přiměřené zadostiučinění - str.  128
7.4.5 Aktivní a pasivní legitimace - str. 129
7.4.6 Další prostředky ochrany dle občanského zákoníku - str. 131
7.4.7 Prostředky ochrany dle procesního předpisu - str. 131
7.4.7.1 Zveřejnění rozsudku - str. 131
7.4.7.2 Žaloba na určení - str. 133
7.4.7.3 Předběžné opatření - str. 133
7.4.8 Možnosti ochrany dle veřejnoprávních předpisů - str. 135
Kapitola 8 Zadávání veřejných zakázek - str. 137
8.1 Obecná charakteristika - str. 137
8.2 Prameny právní úpravy a její povaha - str. 138
8.3 Vymezení některých základních pojmů - str. 139
8.4 Povinnost zadavatele zadat zakázku v zadávacím řízení - str. 141
8.5 Povinnost dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek - str. 142
8.6 Druhy veřejných zakázek - str. 143
8.7 Druhy zadávacích řízení - str. 144
8.8 Postup zadavatele před podáním nabídek - str. 146
8.9 Postup zadavatele po podání nabídek - str. 148
8.10 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek - str. 149
Kapitola 9 Obchodní rejstřík - str. 151
9.1 Vývoj, pojem a úprava - str. 151
9.2 Vedení obchodního rejstříku - str. 152
9.3 Princip publicity - str. 152
9.3.1 Princip formální publicity - str. 152
9.3.2 Princip materiální publicity - str. 153
9.3.2.1 Pozitivní složka principu publicity - str. 153
9.3.2.2 Negativní složka principu materiální publicity - str. 154
9.3.3 Důsledky zveřejnění zápisu člena voleného orgánu - str. 154
9.4 Povaha zápisů do obchodního rejstříku - str. 154
9.5 Zapisované osoby a zapisované skutečnosti - str. 155
9.5.1 Zapisované osoby - str. 155
9.5.2 Zapisované skutečnosti  - str. 155
9.6 Návrh na zápis - str. 156
9.6.1 Forma návrhu - str. 156
9.6.2 Účastníci rejstříkového řízení - str. 157
9.7 Rejstříkové řízení - str. 158
9.7.1 Zahájení rejstříkového řízení - str. 158
9.7.2 Postup rejstříkového soudu - str. 159
9.7.2.1 Odmítnutí návrhu - str. 159
9.7.2.2 Rozsah rejstříkového přezkumu - str. 159
9.7.2.3 Rozhodnutí o návrhu - str. 160
9.7.2.4 Zápis bez rozhodnutí - str. 160
9.7.2.5 Provedení zápisu - str. 161
9.7.2.6 Lhůty pro rozhodnutí a provedení zápisu - str. 162
9.7.2.7 Fikce zápisu - str. 162
9.7.2.8 Opravné prostředky - str. 162
9.7.2.9 Následky porušení povinnosti podle zákona o veřejných rejstřících - str. 163
9.7.3 Zápis notářem - str. 163
9.7.3.1 Předpoklady zápisu notářem - str. 163
9.7.3.2 Postup notáře - str. 164
Kapitola 10 Základní principy práva obchodních korporací - str. 166
10.1 Úvod - str. 166
10.2 Prospěšnost - str. 167
10.3 Sdružení osob - str. 168
10.4 Vertikální organizace - str. 169
10.5 Právní osobnost obchodní korporace a odpovědnost společníků - str. 171
10.5.1 Právní osobnost obchodní korporace - str. 171
10.5.2 Odpovědnost společníků - str. 172
10.6 Smíšená smluvní a věcněprávní povaha - str. 173
10.6.1 Smluvní povaha obchodní korporace a teorie nákladů zmocnění- str.  173
10.6.2 Věcněprávní povaha obchodní korporace a právo na reziduální výsledek hospodaření - str.  175
Kapitola 11 Právní úprava obchodních korporací a jejich druhy - str.  178
11.1 Právní úprava obchodních korporací - str.  178
11.2 Druhy obchodních korporací - str.  179
11.2.1 Základní vymezení druhů obchodních korporací - str.  179
11.2.2 Osobní společnosti - str.  180
11.2.3 Kapitálové společnosti - str.  181
11.2.4 Družstva - str. 182
Kapitola 12 Jednočlenná společnost - str. 184
12.1 Obecně k jednočlenné společnosti - str. 184
12.2 Výkon působnosti nejvyššího orgánu jednočlenné společnosti - str. 185
12.3 Uzavírání smluv mezi jediným společníkem a společností - str. 185
12.4 Převoditelnost podílu jednočlenné společnosti - str. 186
12.5 Ukončení účasti jediného společníka (akcionáře) - str. 187
Kapitola 13 Vznik, zánik a neplatnost obchodních korporací - str. 188
13.1 Vznik obchodní korporace - str. 188
13.1.1 Založení obchodní korporace - str. 188
13.1.2 Jednání před vznikem obchodní korporace - str. 188
13.1.3 Vznik obchodní korporace - str. 189
13.2 Zánik obchodní korporace - str. 189
13.2.1 Zrušení obchodní korporace - str. 189
13.2.1.1 Právní důvody zrušení obchodní korporace - str. 190
13.2.1.1.1 Právní jednání a jiné právní skutečnosti - str. 190
13.2.1.1.2 Rozhodnutí orgánu veřejné moci - str. 191
13.2.1.2 Zrušení obchodní korporace s likvidací - str. 193
13.2.1.2.1 Proces likvidace - str. 193
13.2.1.2.2 Postavení likvidátora - str. 194
13.2.1.2.3 Postavení věřitele - str. 195
13.2.1.2.4 Postavení společníka - str. 196
13.2.1.3 Zrušení obchodní korporace bez likvidace - str. 196
13.2.2 Zánik obchodní korporace - str. 197
13.3 Prohlášení obchodní korporace za neplatnou - str. 197
Kapitola 14 Vklad, základní kapitál a podíl - str. 199
14.1 Vklady a základní kapitál - str. 199
14.1.1 Právní institut vkladů - str. 199
14.1.2 Základní pojmy - str. 199
14.1.2.1 Vklad a základní kapitál - str. 199
14.1.2.2 Vkladová povinnost - str. 200
14.1.2.3 Předmět vkladu - str. 200
14.1.2.4 Druhy (předmětů) vkladů - str. 201
14.1.2.4.1 Peněžitý vklad - str. 201
14.1.2.4.2 Nepeněžitý vklad - str. 201
14.1.2.4.2.1 Věci movité - str. 202
14.1.2.4.2.2 Věci nemovité - str. 202
14.1.2.4.2.3 Závod - str. 203
14.1.2.4.2.4 Práce a služby - str. 203
14.1.2.5 Emisní kurs, emisní ážio a vkladové ážio - str. 204
14.1.3 Vznik a změna vkladu - str. 204
14.1.3.1 Průběh vzniku vkladu - str. 204
14.1.3.2 Právní skutečnosti rozhodné pro vznik vkladové povinnosti - str. 204
14.1.3.3 Splnění vkladové povinnosti - str. 205
14.1.3.4 Převod vlastnického práva k předmětu vkladu - str. 206
14.1.3.5 Změny základního kapitálu, resp. vkladu - str. 206
14.1.3.6 Pravidlo minimálního základního kapitálu - str. 207
14.1.3.7 Omezení práv vkladatele - str. 207
14.1.3.7.1 Zákaz vrácení předmětu vkladu - str. 207
14.1.3.7.2 Zákaz úročení emisního kurzu - str. 207
14.1.3.7.3 Povinnost úhrady ceny předmětu nepeněžitého vkladu - str. 208
14.1.3.7.4 Povinnost doplacení ceny předmětu nepeněžitého vkladu - str. 208
14.1.3.7.5 Obchody obchodní korporace a vkladatele - str. 208
14.2 Podíl - str. 208
14.2.1 Vymezení pojmu - str. 208
14.2.2 Práva spojená s podílem - str. 209
14.2.2.1 Věcná práva k podílu - str. 209
14.2.2.2 Práva vůči obchodní korporaci spojená s podílem - str. 210
14.2.3 Povinnosti spojené s podílem - str. 211
14.3 Podíl na zisku - str. 212
14.3.1 Vymezení pojmů - str. 212
14.3.1.1 Podíl na zisku - str.  212
14.3.1.2 Zisk - str. 213
14.3.2 Postup při rozdělení a výplatě zisku - str. 213
14.3.3 Výše podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů - str. 214
14.3.4 Rozdělení zisku - str. 216
14.3.5 Výplata zisku - str. 216
14.3.6 Záloha na výplatu podílu na zisku - str. 217
14.3.7 Dispozice s podílem na zisku - str. 217
14.4 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 217
14.4.1 Vymezení pojmu likvidační zůstatek - str. 218
14.4.2 Výše podílu na likvidačním zůstatku - str. 218
14.4.3 Rozdělení a výplata podílu na likvidačním zůstatku - str. 219
14.4.4 Ručení společníků - str. 220
14.5 Vypořádací podíl - str. 220
14.5.1 Vznik a zánik vypořádacího podílu - str. 220
14.5.2 Výše vypořádacího podílu - str. 222
Kapitola 15 Orgány obchodních korporací - str. 224
15.1 Právní úprava - str. 224
15.2 Základní charakteristika - str. 224
15.3 Překážky (podmínky) výkonu funkce - str. 227
15.4 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce - str. 228
15.4.1 Rozhodnutí soudu o vyloučení z výkonu funkce - str. 228
15.4.2 Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace - str. 230
15.5 Ručení člena voleného orgánu za dluhy obchodní korporace - str. 231
15.5.1 Ručení při způsobení škody - str. 231
15.5.2 Ručení při porušení zákazu výkonu funkce - str. 231
15.6 Zákaz konkurence - str. 231
15.7 Struktura orgánů obchodních korporací a jejich působnost - str. 232
15.8 Rozhodnutí orgánů obchodních korporací - str. 233
15.8.1 Charakter rozhodnutí a jeho právní režim - str. 233
15.8.2 Účinnost rozhodnutí orgánu - str. 234
15.8.3 Souhlas orgánu s právním jednáním - str. 234
15.8.4 Požadavek znaleckého posudku - str. 235
15.9 Výkon funkce člena orgánu - str. 235
15.9.1 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře - str. 235
15.9.1.1 Posuzování péče řádného hospodáře - str. 236
15.9.1.2 Důsledky porušení péče řádného hospodáře - str. 236
15.9.2 Zákaz udělování pokynů týkajících se obchodního vedení - str. 237
15.9.3 Pravidla o střetu zájmů - str. 237
15.9.3.1 Pravidla pro obecný střet zájmů - str. 237
15.9.3.2 Pravidla pro uzavření smlouvy - str. 238
15.9.4 Smlouva o výkonu funkce - str. 238
15.10 Faktický (stínový) vedoucí - str. 239
15.11 Ukončení výkonu funkce - str. 240
Kapitola 16 Podnikatelská seskupení - str. 242
16.1 Povaha podnikatelských seskupení - str. 243
16.1.1 Základní znaky podnikatelského seskupení - str. 243
16.1.2 Typy podnikatelských seskupení - str. 244
16.1.3 Jednání ve shodě - str. 246
16.1.4 Domněnky existence ovládání - str. 246
16.2 Důsledky existence podnikatelských seskupení - str. 247
16.2.1 Obecně - str. 247
16.2.2 Povinnost vlivné osoby k náhradě újmy - str. 248
16.2.3 Ručení věřitelům ovlivněné osoby - str. 249
16.2.4 Koncernové pokyny - str. 249
16.2.5 Vyrovnání újmy v přiznaném koncernu - str. 250
16.2.6 Některé další povinnosti vázané na „ovlivnění“ - str. 251
16.2.7 Některé zvláštní povinnosti vázané na „ovládání“ - str. 251
Kapitola 17 Veřejná obchodní společnost - str. 253
17.1 Vývoj, pojem a právní povaha veřejné obchodní společnosti - str. 253
17.2 Založení a vznik veřejné obchodní společnosti - str. 254
17.2.1 Založení společnosti - str. 254
17.2.2 Vznik společnosti - str. 254
17.3 Společníci veřejné obchodní společnosti - str. 255
17.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 255
17.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 256
17.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 257
17.3.4 Práva a povinnosti společníků - str. 257
17.3.4.1 Práva společníků - str. 257
17.3.4.1.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 257
17.3.4.1.2 Právo na podíl na zisku - str. 257
17.3.4.1.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 258
17.3.4.1.4 Právo nahlížet do dokladů společnosti - str. 258
17.3.4.1.5 Právo na náhradu výdajů - str. 259
17.3.4.2 Povinnosti společníků - str. 259
17.3.4.2.1 Povinnost loajality - str. 259
17.3.4.2.2 Vkladová povinnost - str. 259
17.3.4.2.3 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 260
17.4 Organizační struktura veřejné obchodní společnosti - str. 260
17.5 Zrušení a zánik veřejné obchodní společnosti - str. 261
17.5.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 261
17.5.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 262
17.5.3 Zánik společnosti - str. 262
Kapitola 18 Komanditní společnost - str. 263
18.1 Vývoj, pojem a právní povaha komanditní společnosti - str. 263
18.2 Založení a vznik komanditní společnosti - str. 264
18.2.1 Založení společnosti - str. 264
18.2.2 Vznik společnosti - str. 264
18.3 Společníci komanditní společnosti - str. 265
18.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 265
18.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 266
18.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 267
18.3.4 Práva a povinnosti společníků - str. 268
18.3.4.1 Práva společníků - str. 268
18.3.4.1.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 268
18.3.4.1.2 Právo na podíl na zisku - str. 268
18.3.4.1.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 269
18.3.4.1.4 Právo nahlížet do dokladů společnosti - str. 270
18.3.4.1.5 Právo na náhradu výdajů - str. 270
18.3.4.2 Povinnosti společníků - str. 270
18.3.4.2.1 Povinnost loajality - str. 270
18.3.4.2.2 Vkladová povinnost - str. 270
18.3.4.2.3 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 271
18.4 Organizační struktura komanditní společnosti - str. 272
18.5 Zrušení a zánik komanditní společnosti - str. 272
18.5.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 272
18.5.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 273
18.5.3 Zánik společnosti - str. 273
Kapitola 19 Společnost s ručením omezeným - str. 275
19.1 Vývoj, pojem a právní povaha společnosti s ručením omezeným - str. 275
19.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 276
19.2.1 Založení společnosti - str. 276
19.2.2 Vznik společnosti - str. 277
19.3 Společníci společnosti s ručením omezeným - str. 278
19.3.1 Vznik účasti ve společnosti - str. 278
19.3.2 Zánik účasti ve společnosti - str. 279
19.3.3 Ručení za dluhy společnosti - str. 280
19.3.4 Podíl a práva a povinnosti společníků - str. 281
19.3.4.1 Podíl společníka - str. 281
19.3.4.2 Zastavení podílu - str. 282
19.3.4.3 Práva společníků - str. 283
19.3.4.3.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 283
19.3.4.3.2 Právo na informace - str. 284
19.3.4.3.3 Právo podat společnickou žalobu - str. 285
19.3.4.3.4 Právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích - str. 285
19.3.4.3.5 Právo na vypořádací podíl - str. 286
19.3.4.4 Povinnosti společníků - str. 287
19.3.4.4.1 Povinnost loajality - str. 287
19.3.4.4.2 Vkladová povinnost - str. 287
19.3.4.4.3 Příplatková povinnost - str. 288
19.3.4.4.4 Povinnost dodržovat zákaz konkurence - str. 288
19.4 Organizační struktura společnosti s ručením omezeným - str. 288
19.4.1 Volené orgány - str. 289
19.4.1.1 Jednatelé - str. 289
19.4.1.1.1 Postavení a působnost jednatelů - str. 289
19.4.1.1.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 289
19.4.1.2 Dozorčí rada - str. 290
19.4.1.2.1 Postavení a působnost dozorčí rady - str. 290
19.4.1.2.2 Vznik a zánik funkce člena dozorčí rady - str. 291
19.4.1.3 Úprava společná pro jednatele a dozorčí radu - str. 291
19.4.1.3.1 Počet jednatelů a členů dozorčí rady - str. 291
19.4.1.3.2 Schopnost usnášení a potřebný počet hlasů - str. 292
19.4.1.3.3 Základní povinnosti jednatelů a členů dozorčí rady - str. 292
19.4.2 Valná hromada - str. 293
19.4.2.1 Postavení valné hromady - str. 293
19.4.2.2 Působnost valné hromady - str. 293
19.4.2.2.1 Rozhodování o statusových věcech - str. 294
19.4.2.2.2 Rozhodování o majetkových otázkách - str. 294
19.4.2.2.3 Rozhodování týkající se společníků - str. 294
19.4.2.2.4 Rozhodování týkající se vnitřního řízení společnosti - str. 294
19.4.2.3 Svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.1 Povinnost svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.2 Svolavatel valné hromady - str. 295
19.4.2.3.3 Způsob svolání valné hromady - str. 295
19.4.2.3.4 Náležitosti pozvánky na valnou hromadu - str. 295
19.4.2.4 Průběh valné hromady - str. 296
19.4.2.5 Neplatnost usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.1 Obecně k (ne)platnosti usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.2 Oprávnění dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady - str. 297
19.4.2.5.3 Právo společníka na zadostiučinění - str. 298
19.5 Změny výše základního kapitálu - str. 298
19.6 Zrušení a zánik společnosti s ručením omezeným - str. 300
19.6.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce - str. 300
19.6.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem - str. 301
19.7 Zánik společnosti - str. 301
Kapitola 20 Akciová společnost - str. 302
20.1 Vývoj, pojem a právní povaha akciové společnosti - str. 302
20.2 Založení a vznik akciové společnosti - str. 303
20.2.1 Založení společnosti - str. 303
20.2.1.1 Stanovy akciové společnosti - str. 303
20.2.1.1.1 Náležitosti, které musí stanovy obsahovat po celou dobu trvání společnosti - str. 304
20.2.1.1.2 Náležitosti, které musí stanovy obsahovat při založení společnosti - str. 304
20.2.1.2 Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů - str. 305
20.2.2 Vznik společnosti - str. 306
20.3 Cenné papíry vydávané akciovou společností - str. 306
20.3.1 Akcie- str. 307
20.3.1.1 Kusové akcie- str. 307
20.3.1.2 Zvýhodněné akcie pro zaměstnance - str. 308
20.3.1.3 Náležitosti akcie- str. 308
20.3.1.4 Forma akcie - str. 308
20.3.1.4.1 Akcie na jméno - str. 309
20.3.1.4.2 Akcie na majitele - str. 310
20.3.1.5 Zaknihované akcie - str. 310
20.3.1.6 Druhy akcií - str. 311
20.3.1.7 Samostatně převoditelná práva - str. 312
20.3.1.8 Rozhodný den - str. 312
20.3.2 Zatímní listy - str. 313
20.3.3 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy - str. 313
20.3.4 Opční listy - str. 314
20.3.5 Kupóny - str. 315
20.4 Upisování a nabývání vlastních akcií - str. 315
20.4.1 Upisování vlastních akcií - str. 315
20.4.2 Jiné nabývání vlastních akcií - str. 315
20.4.3 Finanční asistence - str. 317
20.4.4 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení - str. 318
20.5 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů - str. 318
20.5.1 Postup při veřejném návrhu smlouvy - str. 318
20.5.2 Povinný veřejný návrh smlouvy - str. 319
20.6 Povinný odkup účastnických cenných papírů - str. 320
20.7 Výměna akcií - str.  321
20.8 Práva a povinnosti akcionářů - str. 321
20.8.1 Práva akcionářů - str. 321
20.8.1.1 Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 322
20.8.1.2 Hlasovací právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
20.8.1.3 Právo na vysvětlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
20.8.1.4 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy . . . . . . . . . . . . . . 324
20.8.1.5 Právo na rovné zacházení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
20.8.1.6 Práva kvalifikovaných akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
20.8.1.6.1 Právo na svolání valné hromady . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.2 Právo na zařazení navržené záležitosti na pořad valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.3 Právo na přezkoumání výkonu působnosti statutárního orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
20.8.1.6.4 Akcionářská žaloba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
20.8.1.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů . . . . . . . 327
20.8.1.8 Právo odkupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
20.8.1.9 Další práva akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
20.8.2 Povinnosti akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.1 Vkladová povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.2 Příplatková povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
20.8.2.3 Povinnost loajality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
20.8.2.4 Zvláštní povinnosti akcionářů společnosti s kótovanými účastnickými cennými papíry . . . . . . . . . 332
20.8.2.4.1 Oznamovací povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
20.8.2.4.2 Povinnost učinit nabídku převzetí . . . . . . . . 332
20.8.2.5 Další povinnosti akcionářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
20.9 Orgány akciové společnosti a systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . 334
20.9.1 Monistický a dualistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . 334
20.9.2 Valná hromada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.1 Působnost valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.2 Frekvence konání valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
20.9.2.3 Svolání valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
20.9.2.4 Účast na valné hromadě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
20.9.2.5 Rozhodování valné hromady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
20.9.2.6 Neplatnost a fikce nepřijetí usnesení valné hromady . . 339
20.9.2.7 Rozhodování per rollam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.2.8 Rozhodování jediného akcionáře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.3 Dualistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
20.9.3.1 Působnost představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
20.9.3.2 Standardní a německý model volby členů představenstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
20.9.3.3 Členství v představenstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
20.9.3.4 Povinnosti a rozhodování členů představenstva . . . . . . 343
20.9.3.5 Působnost dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
20.9.3.6 Volba členů dozorčí rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
20.9.3.7 Členství v dozorčí radě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
20.9.3.8 Povinnosti a rozhodování členů dozorčí rady . . . . . . . . 346
20.9.4 Monistický systém vnitřní struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.1 Působnost správní rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.2 Volba členů správní rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20.9.4.3 Členství ve správní radě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
20.9.4.4 Povinnosti a rozhodování členů správní rady . . . . . . . . 348
20.10 Změny výše základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
20.10.1 Zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.1.1 Nominální zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.1.2 Efektivní zvýšení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . 349
20.10.2 Snížení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
20.10.2.1 Způsoby snížení základního kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . 350
20.10.2.2 Ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu . . . . . 351
20.10.2.3 Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií . . . . . . . . . . 351
20.11 Zrušení a zánik akciové společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.1 Zrušení společnosti bez právního nástupce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.2 Zrušení společnosti s právním nástupcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
20.11.3 Zánik společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Kapitola 21 Družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1 Pojem a vývoj právní úpravy družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1.1 Základní charakteristika družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
21.1.2 Historický vývoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
21.1.3 Druhy družstev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.1.4 Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.2 Založení a vznik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
21.3 Členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
21.3.1 Vznik členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
21.3.2 Zánik členství v družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
21.3.3 Vklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
21.3.4 Práva členů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.1 Právo podílet se na řízení družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.2 Práva informační a kontrolní povahy . . . . . . . . . . . . . . . 365
21.3.4.3 Právo podílet se na výhodách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
21.3.4.4 Právo domáhat se za družstvo náhrady újmy členskou 
žalobou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
21.3.4.5 Právo disponovat s družstevním podílem . . . . . . . . . . . . 367
21.3.4.6 Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 367
21.3.4.7 Právo napadat platnost usnesení členské schůze . . . . . . 368
21.3.4.8 Právo na vypořádací podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.4.9 Právo na podíl na likvidačním zůstatku . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5 Povinnosti členů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.1 Povinnost dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.2 Vkladová povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
21.3.5.3 Uhrazovací povinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
21.3.5.4 Povinnost loajality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6 Družstevní podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6.1 Pojem družstevní podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
21.3.6.2 Převod družstevního podílu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
21.3.6.3 Přechod družstevního podílu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
21.3.6.4 Finanční asistence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
21.3.7 Vypořádací podíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
21.4 Organizační struktura družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.4.1 Základní charakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
21.4.2 Členská schůze a shromáždění delegátů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
21.4.3 Představenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
21.4.4 Kontrolní komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
21.4.5 Orgány malého družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
21.5 Zrušení a zánik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.1 Zrušení družstva bez právního nástupce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.2 Zrušení družstva s právním nástupcem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.5.3 Zánik družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6 Bytové družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6.1 Pojem bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
21.6.2 Družstevní byt a jeho nájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
21.6.3 Členství v bytovém družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
21.6.4 Družstevní podíl v bytovém družstvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
21.6.5 Vypořádací podíl člena bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
21.6.6 Omezení hospodaření bytového družstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
21.6.7 Specifika organizačního uspořádání bytového družstva . . . . . . . . 394
21.6.8 Zrušení a zánik bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
21.6.9 Přeměna bytového družstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
21.7 Sociální družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
21.8 Družstevní záložna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Kapitola 22 Nadnárodní formy obchodních korporací . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
22.1 Evropská (akciová) společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
22.1.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropské společnosti . . . . . . . . . . . 400
22.1.2 Založení a vznik evropské společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
22.1.3 Akcionáři evropské společnosti a jejich práva a povinnosti . . . . . 402
22.1.4 Organizační struktura evropské společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.1 Valná hromada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.2 Dualistický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
22.1.4.3 Monistický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.1.5 Zapojení zaměstnanců . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.1.6 Zánik evropské společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
22.2 Evropské hospodářské zájmové sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
22.2.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropského hospodářského zájmového sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
22.2.2 Založení a vznik evropského hospodářského zájmového sdružení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
22.2.3 Členové v evropském hospodářském zájmovém sdružení . . . . . . 408
22.2.4 Vznik členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení 408
22.2.5 Zánik členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení 409
22.2.6 Ručení za dluhy sdružení - str. 409
22.2.7 Práva a povinnosti členů evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  409
22.2.7.1 Právo rozhodovat ve věcech sdružení - str. 409
22.2.7.2 Právo na podíl na zisku - str. 410
22.2.7.3 Právo podat členskou žalobu - str. 410
22.2.7.4 Právo na informace - str. 410
22.2.7.5 Právo na náhradu výdajů - str. 410
22.2.7.6 Povinnost loajality - str. 411
22.2.7.7 Vkladová povinnost - str. 411
22.2.7.8 Povinnost přispět na úhradu ztráty - str. 411
22.2.8 Organizační struktura evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  411
22.2.9 Zrušení evropského hospodářského zájmového sdružení - str.  412
22.2.10 Zánik evropského hospodářského zájmového sdružení - str. 412
22.3 Evropská družstevní společnost - str.  412
22.3.1 Vývoj, pojem a právní povaha evropské družstevní společnosti - str. 412
22.3.2 Založení a vznik evropské družstevní společnosti - str. 414
22.3.3 Členové evropské družstevní společnosti - str. 414
22.3.4 Zánik členství v evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.5 Ručení za dluhy evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.6 Práva a povinnosti členů evropské družstevní společnosti - str. 415
22.3.6.1 Právo rozhodovat ve věcech společnosti - str. 416
22.3.6.2 Právo na podíl na zisku - str. 416
22.3.6.3 Právo na informace - str. 416
22.3.6.4 Právo podat členskou žalobu - str. 416
22.3.6.5 Povinnost loajality - str. 416
22.3.6.6 Vkladová povinnost - str. 417
22.3.6.7 Povinnost přispět na úhradu ztráty - str. 417
22.3.7 Organizační struktura evropské družstevní společnosti - str. 417
22.3.7.1 Valná hromada - str. 417
22.3.7.2 Dualistický systém - str. 418
22.3.7.3 Monistický systém - str. 418
22.3.8 Zrušení a zánik evropské družstevní společnosti - str. 418
Kapitola 23 Přeměny obchodních korporací - str. 421
23.1 Pojem a prameny právní úpravy - str. 421
23.1.1 Vymezení pojmu - str. 421
23.1.2 Prameny právní úpravy přeměn - str. 421
23.1.3 Specifika terminologie zákona o přeměnách - str. 422
23.2 Druhy přeměn obchodních korporací - str. 423
23.2.1 Fúze - str. 423
23.2.2 Rozdělení - str. 424
23.2.3 Převod jmění na společníka - str. 427
23.2.4 Změna právní formy - str. 429
23.2.5 Přeshraniční přemístění sídla - str. 430
23.3 Projekt přeměny - str.  431
23.3.1 Právní povaha projektu přeměny a jeho náležitosti - str.  431
23.3.2 Rozhodný den přeměny a den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy - str.  433
23.3.3 Publikace projektu přeměny - str. 434
23.3.4 Právo společníků (členů) na informace před schválením přeměny - str. 435
23.3.5 Schvalování projektu přeměny - str. 437
23.3.6 Účinnost projektu přeměny - str. 438
23.4 Ochrana věřitelů a společníků (členů) - str. 439
23.4.1 Ochrana věřitelů - str. 439
23.4.2 Ochrana společníků (členů) - str. 439
23.4.2.1 Neplatnost přeměny - str. 440
23.4.2.2 Právo na dorovnání - str. 440
23.4.2.3 Právo na odprodej podílů kapitálové společnosti - str. 441
23.4.2.4 Právo vystoupit z kapitálové společnosti - str. 442
Kapitola 24 Státní podnik - str. 444
24.1 Povaha státního podniku - str. 444
24.2 Prameny právní úpravy, stručný historický exkurs - str. 445
24.3 Základní charakteristika státního podniku - str. 447
24.4 Založení a vznik státního podniku - str. 449
24.5 Postavení zakladatele - str. 451
24.6 Majetek a jmění státního podniku - str. 452
24.7 Právo hospodařit se svěřeným majetkem - str. 455
24.8 Orgány a jejich působnost - str. 457
24.8.1 Ředitel - str. 458
24.8.2 Dozorčí rada - str. 460
24.8.3 Zákaz konkurence - str. 461
24.9 Zrušení, přeměna, likvidace a zánik státního podniku - str. 462
Kapitola 25 Kolektivní investování - str. 465
25.1 Pojem a prameny právní úpravy - str. 465
25.1.1 Pojem - str. 465
25.1.2 Prameny právní úpravy - str. 465
25.2 Účastníci kolektivního investování - str. 466
25.2.1 Investiční společnost - str. 466
25.2.2 Obhospodařování a obhospodařovatel - str. 466
25.2.3 Administrace a administrátor - str. 467
25.2.4 Depozitář - str. 467
25.2.5 Hlavní podpůrce - str. 468
25.3 Členění investičních fondů - str. 468
25.3.1 Základní členění investičních fondů - str. 468
25.3.1.1 Investiční fondy s právní subjektivitou - str. 468
25.3.1.1.1 Samosprávné investiční fondy - str. 468
25.3.1.1.2 Investiční fond s individuálním statutárním orgánem - str. 468
25.3.1.2 Investiční fondy bez právní subjektivity - str. 469
25.3.2 Členění investičních fondů podle intenzity právní regulace - str. 469
25.3.2.1 Fond kolektivního investování - str. 469
25.3.2.1.1 Standardní fond kolektivního investování 470
25.3.2.1.2 Speciální fond kolektivního investování . . . 470
25.3.2.2 Fond kvalifikovaných investorů - str. 470
25.3.3 Přípustné právní formy investičních fondů - str. 471
25.3.3.1 Přehled přípustných právních forem - str. 471
25.3.3.2 Podílový fond - str. 472
25.3.3.2.1 Otevřený podílový fond - str. 473
25.3.3.2.2 Uzavřený podílový fond - str. 474
25.3.3.3 Svěřenský fond - str. 475
25.3.3.4 Akciová společnost s proměnným základním kapitálem - str. 475
25.3.3.5 Komanditní společnost na investiční listy - str. 477
25.3.3.6 Ostatní formy investičních fondů - str. 478
O autorech - str. 481
Věcný rejstřík - str. 485

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.