Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.

První část publikace vysvětluje základní pojmy závazkového práva a principy, na kterých je závazkové právo založeno. Objasňuje systematiku třídění závazků, právní důvody jejich vzniku a obsah závazků. Na vysvětlení stěžejních pojmů navazuje část zabývající se vznikem, zánikem a změnami závazků, problematikou zajištění a utvrzení dluhu či společných dluhů a pohledávek. Tuto část uzavírá výklad promlčení práv ze závazků a prekluze.

Druhá část se obecně zabývá smluvním právem. Vysvětluje pojem smlouvy, rozebírá formy, kterými ji lze uzavřít i jednotlivé fáze kontraktačního procesu. Samostatná kapitola je věnována smlouvám o smlouvě budoucí a jiným přípravným smlouvám. Na ni navazuje rozsáhlé pojednání o spotřebitelských smlouvách, které zapracovává změny provedené velkou novelou občanského zákoníku účinnou od ledna 2023.

Nejobsáhlejší část publikace pojednává o závazcích z jednotlivých právních jednání. Výklad postupuje systematicky podle části čtvrté hlavy druhé občanského zákoníku a vykládá závazky ze smluv, kterými se věci převádí do vlastnictví jiného (tj. darování, koupě, směna), či ze smluv, kterými jsou přenechány věci k užití jinému (výprosa, výpůjčka, nájem, pacht, licence, zápůjčka a další). Následuje úprava pracovního poměru, závazky ze schovacích smluv, závazky ze smluv příkazního typu, zájezd, závazky z přepravních smluv, dílo, péče o zdraví, kontrolní činnost, závazky ze smluv o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu, závazky ze zaopatřovacích smluv, společnost a tichá společnost a závazky z odvážných smluv. Nakonec se publikace zabývá závazky z právního jednání jedné osoby.

Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského závazkového práva i pochopení fungování práva obecně. Informace v ní uvedené však mohou být přínosné i pro advokáty, soudce, podnikové právníky a ekonomy, stejně jako pro podnikatele.

autoři: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 10. 2023, 542 stran
ISBN: 978-80-7502-631-6

Cena: 820 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Část I. Závazky obecně - str. 31
Kapitola 1 Pojem, funkce a systém závazkového práva - str. 33
Kapitola 2 Třídění závazků - str. 37
2.1 Prvotní třídění - str. 37
2.2 Závazky podle počtu stran - str. 38
2.3 Závazky podle počtu subjektů - str. 38
2.4 Závazky podle druhu předmětu plnění - str. 39
2.5 Závazky podle způsobu vymezení plnění - str. 39
2.6 Závazky podle rozsahu plnění - str. 40
2.7 Závazky podle vzájemnosti plnění - str. 40
2.8 Závazky podle rozsahu pohledávky - str. 41
Kapitola 3 Právní důvody vzniku závazků - str. 43
Kapitola 4 Obsah závazku - str. 45
4.1 Pojem obsah závazku - str. 45
4.2 Pohledávka, dluh a plnění - str. 46
4.3 Hospodářský důvod závazku a jeho vyjádření - str. 48
Kapitola 5 Společné dluhy a pohledávky - str. 51
5.1 Úvod - str. 51
5.2 Společné dluhy - str. 52
5.2.1 Společné dluhy s dělitelným plněním - str. 53
5.2.1.1 Dílčí dluhy s dělitelným plněním - str. 53
5.2.1.2 Solidární dluhy s dělitelným plněním - str. 54
5.2.2 Společné dluhy s nedělitelným plněním - str. 55
5.2.2.1 Dílčí (nerozlučné) dluhy s nedělitelným plněním - str. 55
5.2.2.2 Solidární dluhy s nedělitelným plněním - str. 56
5.3 Společné pohledávky - str. 56
5.3.1 Společné pohledávky s dělitelným plněním - str. 56
5.3.1.1 Dílčí pohledávky s dělitelným plněním - str. 57
5.3.1.2 Solidární pohledávky s dělitelným plněním - str. 57
5.3.2 Společné pohledávky s nedělitelným plněním - str. 58
5.3.2.1 Dílčí (nerozlučné) pohledávky s nedělitelným plněním - str. 58
5.3.2.2 Solidární pohledávky s nedělitelným plněním - str. 59
Kapitola 6 Změny závazku - str. 61
6.1 Pojem a třídění - str. 61
6.2 Změny stran závazku - str. 63
6.2.1 Změny na straně věřitele – postoupení pohledávky (cese) - str. 63
6.2.1.1 Dohoda o postoupení pohledávky - str. 63
6.2.1.2 Postavení dlužníka při postoupení pohledávky - str. 64
6 2.1.3 Vzájemná práva a povinnosti postupitele a postupníka - str. 65
6.2.2 Změny na straně dlužníka (intercese) - str. 66
6.2.2.1 Převzetí dluhu (privativní intercese) - str. 66
6.2.2.2 Přistoupení k dluhu (kumulativní intercese) - str. 67
6.2.2.2.1 Dohoda o přistoupení k dluhu - str. 67
6.2.2.2.2 Přistoupení k dluhu převzetím majetku - str. 68
6.2.3 Postoupení smlouvy - str. 68
6.3 Změny obsahu závazku – dohoda o změně obsahu závazku - str. 69
6.3.1 Novace - str. 70
6.3.2 Narovnání - str. 71
Kapitola 7 Zánik závazku - str. 73
7.1 Splnění - str. 73
7.1.1 Řádné plnění - str. 74
7.1.2 Způsob plnění - str. 76
7.1.2.1 Poukázka - str. 78
7.1.2.2 Kvitance - str. 79
7.1.2.3 Dlužní úpis - str. 79
7.1.2.4 Náhradní splnění - str. 79
7.1.2.5 Placení s využitím směnky - str. 80
7.1.3 Místo plnění - str. . 81
7.1.3.1 Nepeněžitý dluh - str. 81
7.1.3.2 Peněžitý dluh - str. 81
7.1.3.2.1 Splnění peněžitého dluhu prostřednictvím poskytovatele platebních služeb - str. 82
7.1.3.2.2 Splnění peněžitého dluhu poštovním poukazem - str. 84
7.1.3.2.3 Splnění peněžitého dluhu jinak než prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem - str. 85
7.1.4 Čas plnění - str. 85
7.1.4.1 Prodlení dlužníka - str. 87
7.1.4.2 Prodlení věřitele - str. 88
7.1.4.3 Fixní závazek - str. 88
7.1.4.4 Odstoupení od smlouvy pro prodlení - str. 88
7.1.4.4.1 Odstoupení při porušení povinnosti podstatným způsobem - str. 89
7.1.4.4.2 Odstoupení při porušení povinnosti nepodstatným způsobem - str. 89
7.2 Dohoda o zániku závazku (dissoluce) - str. 89
7.3 Započtení - str. 90
7.4 Odstupné - str. 91
7.5 Splynutí (konsolidace) - str. 92
7.6 Prominutí dluhu - str. 93
7.7 Výpověď - str. 94
7.8 Odstoupení od smlouvy - str. 95
7.9 Následná nemožnost plnění - str. 97
7.10 Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 98
7.11 Jiné způsoby zániku závazku - str. 99
Kapitola 8 Zajištění a utvrzení dluhu - str. 101
8.1 Úvod - str. 101
8.2 Jistota - str. 102
8.3 Zajištění dluhu - str. 104
8.3.1 Ručení - str. 104
8.3.1.1 Principy ručení - str. 104
8.3.1.2 Uplatnění práva z ručení - str. 106
8.3.2 Finanční záruka - str. 107
8.3.3 Zástavní právo - str. 109
8.3.3.1 Principy zástavního práva - str. 109
8.3.3.2 Realizace zástavního práva - str. 110
8.3.4 Zadržovací právo - str. 111
8.3.5 Zajišťovací převod práva - str. 113
8.3.6 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str. 114
8.3.7 Další vybrané případy zajištění - str. 114
8.3.7.1 Směnečný rukojmí (aval) - str. 114
8.3.7.2 Akreditiv - str. 114
8.3.7.3 Pojištění - str. 114
8.4 Utvrzení dluhu - str. 115
8.4.1 Smluvní pokuta - str. 115
8.4.2 Uznání dluhu - str. 117
8.4.3 Závdavek - str. 117
Kapitola 9 Promlčení práv ze závazku a prekluze - str. 119
9.1 Pojem a podstata promlčení - str. 119
9.1.1 Právní úprava promlčení - str. 119
9.1.2 Funkce promlčení - str. 119
9.2 Předpoklady promlčení - str. 120
9.2.1 Promlčení jako složená objektivní občanskoprávní skutečnost - str. 120
9.2.2 Způsobilost k promlčení - str. 120
9.2.3 Promlčecí lhůty - str. 121
9.2.4 Zvláštní promlčecí lhůty - str. 122
9.2.5 Dohoda o modifikaci promlčecí lhůty - str. 123
9.2.6 Limity smluvní modifikace - str. 124
9.2.7 Pasivita oprávněné osoby - str. 124
9.3 Počátek běhu promlčecí lhůty - str. 125
9.3.1 Actio nata - str. 125
9.3.2 Zákonem stanovená splatnost - str. 125
9.3.3 Právo učinit dluh splatným - str. 126
9.3.4 Promlčecí lhůta u mimosmluvních pohledávek - str. 127
9.3.5 Promlčecí lhůta u dílčích plnění - str. 127
9.3.6 Promlčení práva, které je nutno uplatnit u jiné osoby - str. 128
9.3.7 Promlčecí lhůty u akcesorických závazků - str. 128
9.3.7.1 Úrok z prodlení - str. 128
9.3.7.2 Smluvní pokuta - str. 129
9.4 Běh promlčecí lhůty - str. 129
9.4.1 Nepřerušený běh promlčecí lhůty - str. 129
9.4.2 Stavení promlčecí lhůty - str. 130
9.4.3 Odložení počátku běhu promlčecí lhůty - str. 130
9.4.4 Přerušení promlčecí lhůty - str. 130
9.4.5 Obnovení nároku a počátek běhu nové promlčecí lhůty - str. 131
9.5 Právní následky spojené s promlčením - str. 132
9.5.1 Hmotněprávní následky promlčení - str. 132
9.5.2 Procesní následky promlčení - str. 132
9.6 Povaha námitky promlčení - str. 133
9.6.1 Vznesení námitky promlčení - str. 133
9.6.2 Námitka promlčení a dobré mravy - str. 133
9.6.3 Přechod práva vznést námitku promlčení - str. 133
9.7 Prekluze - str. 134
9.7.1 Zánik práva prekluzí - str. 134
9.7.2 Předpoklady prekluze - str. 134
9.7.3 Práva podléhající prekluzi - str. 134
9.7.4 Prekluzi není třeba namítat - str. 135
9.7.5 Právní následky prekluze - str. 135
Část II. Závazky ze smluv - str. 137
Oddíl A Smlouvy obecně - str. 139
Kapitola 1 Smlouva, smluvní svoboda, předsmluvní odpovědnost a smluvní vůle - str. 139
1.1 Pojem smlouvy - str. 139
1.1.1 Právní podstata smlouvy a její odraz v zákoně - str. 139
1.1.2 Smlouva a závazkové právo - str. 140
1.1.3 Pojmosloví - str. 140
1.2 Třídění smluv - str. 141
1.3 Smluvní svoboda a předsmluvní odpovědnost - str. 143
1.3.1 Smluvní svoboda - str. 143
1.3.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 144
1.4 Vůle uzavřít smlouvu, její zákonná ochrana a výklad - str. 146
1.4.1 Vůle uzavřít smlouvu a její zákonná ochrana - str. 146
1.4.2 Řešení nejasností ve smlouvách - str. 146
Kapitola 2 Uzavírání smlouvy - str. 149
2.1 Pravidelný postup při uzavírání smlouvy - str. 149
2.1.1 Charakteristika postupu při uzavírání smlouvy - str. 149
2.1.2 Návrh na uzavření smlouvy (nabídka) - str. 150
2.1.2.1 Znaky nabídky - str. 150
2.1.2.2 Účinnost nabídky - str. 151
2.1.2.3 Forma nabídky - str. 151
2.1.2.4 Změna nabídky - str. 152
2.1.2.5 Zánik nabídky - str. 152
2.1.3 Přijetí nabídky (akceptace) - str. 153
2.1.3.1 Znaky přijetí nabídky - str. 153
2.1.3.2 Pozměňovací akcept - str. 154
2.1.3.3 Účinnost přijetí nabídky - str. 155
2.1.3.4 Forma přijetí nabídky - str. 155
2.1.3.5 Včasnost přijetí nabídky a pozdní přijetí s účinky včasného přijetí - str. 156
2.1.3.6 Zrušení přijetí nabídky - str. 157
2.1.4 Vznik smlouvy a účinnost smlouvy - str. 157
2.1.4.1 Vznik smlouvy - str. 157
2.1.4.2 Účinnost smlouvy a vznik závazku ze smlouvy - str. 158
2.2 Zvláštní způsoby uzavírání smluv - str. 159
2.2.1 Dražba - str. 160
2.2.2 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku - str. 160
2.2.3 Veřejná nabídka - str. 162
Kapitola 3 Forma smlouvy - str. 165
3.1 Úprava formy smlouvy v občanském zákoníku - str. 165
3.2 Konkludentní smlouvy - str. 166
3.3 Písemné potvrzení smlouvy - str. 167
3.4 Smluvní výhrada formy - str. 168
Kapitola 4 Obsah smlouvy - str. 171
4.1 Úprava obsahu smlouvy v občanském zákoníku - str. 171
4.2 Formování obsahu smlouvy - str. 171
4.3 Úplata za plnění - str. 175
4.4 Úroky - str. 175
4.5 Neúměrné zkrácení a lichva - str. 176
4.6 Závdavek a záloha - str. 177
Kapitola 5 Účinky smlouvy - str. 181
5.1 Úprava účinků smlouvy v občanském zákoníku - str. 181
5.2 Principiální pravidla - str. 181
5.3 Specifická pravidla - str. 182
5.4 Změna okolností uzavření smlouvy - str. 183
5.5 Smlouva ve prospěch třetí osoby a smlouva o plnění třetí osoby - str. 185
5.5.1 Smlouva ve prospěch třetího - str. 185
5.5.2 Smlouva o plnění třetí osoby - str. 186
Kapitola 6 Smlouva o smlouvě budoucí a jiné smlouvy přípravného druhu - str. 189
6.1 Smlouva o smlouvě budoucí - str. 189
6.1.1 Pojem - str. 189
6.1.2 Náležitosti - str. 189
6.1.3 Postup uzavření budoucí smlouvy - str. 190
6.1.4 Určení obsahu budoucí smlouvy soudem nebo stranami určenou třetí osobou - str. 191
6.1.5 Zánik závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí - str. 192
6.2 Další smlouvy přípravného druhu - str. 193
Kapitola 7 Smlouvy uzavírané se spotřebitelem - str. 197
7.1 Ochrana spotřebitele obecně - str. 197
7.2 Vymezení pojmů - str. 198
7.2.1 Spotřebitelská smlouva - str. 198
7.2.2 Pojem „spotřebitel“ - str. 198
7.2.2.1 Pojem „zvláště zranitelný spotřebitel“ - str. 200
7.2.3 Pojem „podnikatel“ - str. 200
7.3 Ochrana spotřebitele - str. 201
7.3.1 Systematika ochrany spotřebitele - str. 201
7.4 Obecná ochrana spotřebitele - str. 202
7.4.1 Obecná předsmluvní informační povinnost - str. 202
7.4.2 Výklad pro spotřebitele nejpříznivější - str. 203
7.4.3 Zákaz odchýlení se od ustanovení na ochranu spotřebitele - str. 204
7.4.4 Zákaz zneužívajících ujednání - str. 204
7.5 Ochrana spotřebitele vzhledem ke specifickému způsobu sjednání spotřebitelské smlouvy - str. 206
7.5.1 Smlouva sjednaná distančním způsobem - str. 207
7.5.2 Smlouva sjednaná mimo obchodní prostory - str. 208
7.5.3 Neobjednané plnění - str. 210
7.6 Ochrana vzhledem ke specifickému předmětu plnění - str. 210
7.6.1 Finanční služby vzniklé z titulu smlouvy sjednané distančním způsobem - str. 210
 7.6.2 Poskytování služeb v oblasti energetiky - str. 212
 7.6.3 Realitní zprostředkování a ochrana spotřebitele - str. 213
 7.7 Speciální ochrana v rámci typového závazku (subtyp či quasi subtyp) - str. 215
 7.7.1 Spotřebitelský úvěr - str. 215
 7.7.2 Timeshare (dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby) - str. 221
Oddíl B Závazky z jednotlivých právních jednání - str. 225
Kapitola 1 Převedení věci do vlastnictví jiného - str. 225
1.1 Darování - str. 225
1.1.1 Pojem - str. 225
1.1.2 Náležitosti - str. 226
1.1.3 Zvláštní omezení platnosti darování - str. 226
1.1.4 Předmět - str. 227
1.1.5 Vady darované věci - str. 228
1.1.6 Nabytí vlastnického práva k darovanému předmětu - str. 228
1.1.7 Zvláštní modality upravené pod darováním - str. 228
1.1.8 Odepření daru a odvolání daru - str. 230
1.2 Koupě a prodej - str. 233
1.2.1 Obecně - str. 233
1.2.2 Koupě věci movité - str. 235
1.2.2.1 Definice - str. 235
1.2.2.2 Předmět koupě - str. 235
1.2.2.3 Povinnosti stran - str. 236
1.2.2.4 Práva z vadného plnění - str. 237
1.2.3 Koupě věci nemovité - str. 239
1.2.4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě - str. 242
1.2.4.1 Výhrada vlastnického práva - str. 242
1.2.4.2 Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje - str. 243
1.2.4.3 Předkupní právo - str. 244
1.2.4.4 Koupě na zkoušku - str. 245
1.2.4.5 Výhrada lepšího kupce - str. 245
1.2.4.6 Cenová doložka - str. 246
1.2.5 Prodej zboží spotřebiteli - str. 246
1.2.5.1 Transpozice práva Evropské unie a ochrana spotřebitele - str. 246
1.2.5.2 Práva kupujícího ze spotřebitelské kupní smlouvy - str. 249
1.2.6 Koupě závodu - str. 251
1.2.6.1 Charakter smlouvy o koupi závodu a její účel - str. 251
1.2.6.2 Podstatné části smlouvy o koupi závodu - str. 252
1.2.6.3 Nabytí vlastnického práva k závodu a jeho důsledky - str. 253
1.2.6.4 Odstoupení od smlouvy o koupi závodu - str. 255
1.3 Směna - str. 257
Kapitola 2 Přenechání věci k užití jinému - str. 261
2.1 Výprosa - str. 261
2.1.1 Pojem - str. 261
2.1.2 Náležitosti - str. 261
2.1.3 Předmět - str. 262
2.1.4 Vady předmětu výprosy - str. 262
2.1.5 Přenechání věci - str. 263
2.1.6 Užívání věci - str. 263
2.1.7 Vrácení věci - str. 263
2.1.8 Náhrada škody - str. 263
2.2 Výpůjčka - str. 264
2.2.1 Pojem - str. 264
2.2.2 Náležitosti - str. 265
2.2.3 Předmět - str. 265
2.2.4 Vady předmětu výpůjčky - str. 265
2.2.5 Přenechání věci - str. 265
2.2.6 Užívání věci a její další přenechání - str. 266
2.2.7 Vrácení věci - str. 266
2.2.8 Nesení nákladů užívání věci a náhrada škody - str. 267
2.3 Nájem - str. 268
2.3.1 Pojem - str. 268
2.3.2 Utřídění - str. 269
2.3.3 Náležitosti - str. 271
2.3.4 Předmět - str. 272
2.3.5 Obecná úprava nájmu - str. 273
2.3.5.1 Právní režim - str. 273
2.3.5.2 Hlavní povinnosti pronajímatele - str. 273
2.3.5.3 Hlavní povinnosti nájemce - str. 273
2.3.5.4 Ochrana nájemce - str. 274
2.3.5.5 Nájemné - str. 274
2.3.5.6 Údržba, opravy a změny věci - str. 275
2.3.5.7 Podnájem - str. 276
2.3.5.8 Změna vlastnictví pronajaté věci - str. 277
2.3.5.9 Skončení nájmu - str. 278
2.3.5.9.1 Pojem a úprava skončení nájmu - str. 278
2.3.5.9.2 Skončení nájmu na základě výpovědi (základní principy) - str. 279
2.3.5.9.3 Skončení nájmu podle obecné úpravy nájmu - str. 279
2.3.5.10 Obnova nájmu mlčky (tacitní relokace) - str. 280
2.3.6 Nájem bytu a domu - str. 281
2.3.6.1 Obecně - str. 281
2.3.6.2 Strany smlouvy a předmět nájmu - str. 282
2.3.6.3 Nájemné - str. 283
2.3.6.4 Peněžitá jistota (kauce) - str. 284
2.3.6.5 Práva a povinnosti stran - str. 285
2.3.6.6 Podnájem - str. 285
2.3.6.7 Zánik nájmu bytu - str. 286
2.3.6.8 Přechod nájmu bytu - str. 292
2.3.6.9 Nájem družstevního bytu - str. 294
2.3.6.10 Nájem služebního bytu - str. 296
2.3.6.11 Nájem bytu zvláštního určení - str. 296
2.3.7 Nájem prostoru sloužícího podnikání - str. 297
2.3.7.1 Právní režim - str. 297
2.3.7.2 Opatření nemovitosti znameními - str. 298
2.3.7.3 Služby spojené s nájmem - str. 299
2.3.7.4 Změna činnosti nájemce - str. 299
2.3.7.5 Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání - str. 299
2.3.7.6 Skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání - str. 299
2.3.7.7 Náhrada při převzetí zákaznické základny - str. 300
2.3.8 Ubytování (přechodný nájem) - str. 301
2.3.8.1 Právní režim - str. 301
2.3.8.2 Základní povinnosti ubytovatele - str. 302
2.3.8.3 Užívání ubytování - str. 303
2.3.8.4 Úplata za ubytování - str. 303
2.3.8.5 Skončení ubytování - str. 303
2.3.9 Ostatní nájmy nemovitostí nebo jejich částí - str. 304
2.3.10 Podnikatelský pronájem věcí movitých - str. 305
2.3.10.1 Právní režim - str. 305
2.3.10.2 Předání věci - str. 306
2.3.10.3 Užívání věci - str. 306
2.3.10.4 Skončení nájmu - str. 307
2.3.11 Nájem dopravního prostředku - str. 307
2.3.11.1 Právní režim - str. 307
2.3.11.2 Odevzdání dopravního prostředku a jeho způsobilost - str. 308
2.3.11.3 Údržba dopravního prostředku - str. 309
2.3.11.4 Pojištění dopravního prostředku - str. 309
2.3.11.5 Nájemné - str. 309
2.3.12 Ostatní nájmy věcí movitých, popř. jejich částí - str. 309
2.4 Pacht - str. 313
2.4.1 Pojem - str. 313
2.4.2 Předmět pachtu - str. 314
2.4.3 Zemědělský pacht - str. 314
2.4.4 Pacht závodu - str. 315
2.4.5 Pachtovné - str. 315
2.4.6 Práva a povinnosti pachtýře a propachtovatele - str. 316
2.4.7 Dočasnost pachtu - str. 317
2.5 Licence, závazky o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu - str. 318
2.5.1 Význam licencí v moderní ekonomice - str. 318
2.5.2 Právní pojetí licence - str. 320
2.5.2.1 Které instituty nejsou licencí - str. 320
2.5.2.2 Co rozumíme licencí? - str. 321
2.5.2.3 Přímý a nepřímý předmět licence - str. 322
2.5.2.4 Podstatné náležitosti licenční smlouvy, pojmové znaky licence - str. 322
2.5.2.5 Označení smluvních stran - str. 323
2.5.2.6 Vznik licenční smlouvy - str. 324
2.5.2.7 Druhy licence a forma licenční smlouvy - str. 324
2.5.2.8 Účinky licenční smlouvy, zápis do veřejného seznamu, postoupení licence - str. 326
2.5.2.9 Podlicence a převod licence - str. 328
2.5.2.10 Odměna za poskytnutí licence - str. 329
2.5.2.11 Další práva a povinnosti subjektů licenčního závazku - str. 331
2.5.2.12 Zánik licence - str. 332
2.5.2.13 Licence a smrt fyzické osoby nebo zánik právnické osoby - str. 333
2.5.3 Závazky ze smluv o poskytování digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu - str. 333
2.5.3.1 Závazky o poskytování digitálního obsahu nebo služeb digitálního obsahu a jejich vztah k prodeji „věcí s digitálními vlastnostmi“ - str. 333
2.5.3.2 Vymezení základních pojmů a smluvních stran - str. 336
2.5.3.3 Práva a povinnost smluvních stran z důvodu pozdního nebo vadného plnění - str. 338
2.5.3.3.1 Peněžní protiplnění, poskytování osobních údajů - str. 338
2.5.3.3.2 Pozdní plnění digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu - str. 338
2.5.3.3.3 Vadné plnění digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu - str. . 339
2.5.3.3.4 Zvláštní práva spotřebitele z vadného plnění ohledně digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu - str. 340
2.5.3.4 Aktualizace, které nemají vliv na zachování digitálního obsahu bez vad - str. 343
2.5.3.5 Vztahy B2B v rámci dodavatelského řetězce - str. 344
2.6 Zápůjčka - str. 346
2.6.1 Obecně - str. 346
2.6.2 Pojmové znaky zápůjčky - str. 346
2.6.3 Obsah závazku - str. 346
2.7 Úvěr - str. 348
2.7.1 Obecná charakteristika - str. 348
2.7.2 Obsah úvěrového závazku - str. 349
2.7.3 Úroky z úvěru - str. 350
2.7.4 Účel úvěru - str. 351
2.7.5 Splacení úvěru a předčasné splacení úvěru - str. 352
Kapitola 3 Pracovní poměr a smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek - str. 353
3.1 Obecně - str. 353
3.2 Pracovní poměr - str. 354
3.3 Smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) - str. 356
3.3.1 Dohoda o provedení práce - str. 356
3.3.2 Dohoda o pracovní činnosti - str. 356
3.3.3 Zrušení dohody o práci konané mimo pracovní poměr - str. 356
Kapitola 4 Závazky ze schovacích smluv - str. 359
4.1 Úschova - str. 359
4.1.1 Obecná úprava - str. 359
4.1.2 Úschova cenného papíru - str. 361
4.2 Skladování - str. 364
4.2.1 Obecná charakteristika skladování - str. 364
4.2.2 Povinnosti skladovatele - str. 365
4.2.3 Povinnosti ukladatele - str. 365
4.2.4 Předmět skladování - str. 365
4.2.5 Doba skladování a splatnost skladného - str. 366
4.2.6 Skladištní list a práva třetích osob na vydání skladované věci - str. 366
4.2.7 Náhrada škody - str. 367
4.2.8 Zadržovací právo skladovatele a svépomocný prodej - str. 368
4.2.9 Výpověď bez výpovědní doby - str. 368
Kapitola 5 Závazky ze smluv příkazního typu - str. 371
5.1 Příkaz - str. 371
5.1.1 Pojem - str. 371
5.1.2 Náležitosti - str. 372
5.1.3 Uzavírání příkazní smlouvy - str. 372
5.1.4 Plnění příkazu - str. 373
5.1.5 Zánik příkazu - str. 375
5.1.6 Vypořádání příkazu - str. 375
5.2 Zprostředkování - str. 378
5.2.1 Pojem - str. 378
5.2.2 Náležitosti - str.379
5.2.3 Postup zprostředkování - str. 380
5.2.4 Zánik zprostředkování - str. 381
5.2.5 Vypořádání zprostředkování - str. 381
5.3 Komise - str. 383
5.3.1 Pojem - str. 383
5.3.2 Náležitosti - str. 383
5.3.3 Plnění příkazu - str. 384
5.3.4 Účinky obstarání záležitosti - str. 386
5.3.5 Vymáhání plnění u třetí osoby - str. 386
5.3.6 Ručení a samovstup komisionáře - str. 387
5.3.7 Zánik komise - str. 387
5.3.8 Vypořádání komise - str. 388
5.4 Zasílatelství - str. 390
5.4.1 Účel a význam zasílatelství - str. 390
5.4.2 Pojmové znaky zasílatelské smlouvy - str. 391
5.4.3 Práva a povinnosti smluvních stran - str. 391
5.4.3.1 Povinnosti zasílatele - str. 392
5.4.3.2 Práva zasílatele - str. 392
5.4.3.3 Práva a povinnosti příkazce - str. 393
5.5 Obchodní zastoupení - str. 394
5.5.1 Obecně - str. 394
5.5.2 Povinnosti obchodního zástupce - str. 395
5.5.3 Povinnosti zastoupeného - str. 396
5.5.4 Výhradní a nevýhradní obchodní zastoupení - str. 396
5.5.5 Rozhodné území - str. 397
5.5.6 Provize a zvláštní odměna - str. 397
5.5.7 Konkurenční doložka - str. 400
5.5.8 Trvání obchodního zastoupení a jeho výpověď - str. 401
Kapitola 6 Zájezd - str. 403
6.1 Vazba na právo Evropské unie - str. 403
6.2 Zájezd - str. 403
6.3 Práva a povinnosti pořadatele a zákazníka - str. 404
6.4 Odstoupení od smlouvy - str. 406
6.5 Práva z vadného plnění - str. 406
Kapitola 7 Závazky ze smluv o přepravě - str. 411
7.1 Obecně - str. 411
7.2 Přeprava osob a věcí - str. 412
7.2.1 Přeprava osob - str. 412
7.2.1.1 Smlouva a její náležitosti, povinnosti dopravce a cestujícího - str. 412
7.2.1.2 Zavazadla - str. 413
7.2.1.3 Újma cestujícího - str. 414
7.2.1.4 Přepravní řády - str. 414
7.2.2 Přeprava věci - str. 416
7.2.2.1 Smlouva a její náležitosti - str. 416
7.2.2.2 Smluvní strany a další zúčastněné subjekty - str. 418
7.2.2.3 Práva a povinnosti dopravce - str. 419
7.2.2.4 Práva a povinnosti odesílatele - str. 420
7.2.2.5 Přepravní doklady - str. 420
7.2.2.6 Odpovědnost za škodu - str. 421
7.2.2.7 Prodej zásilky - str. 422
7.2.2.8 Související právní předpisy - str. 423
7.2.2.9 Přepravní řády - str. 424
7.3 Provoz dopravního prostředku - str. 425
7.3.1 Pojem - str. 425
7.3.2 Smlouva a její náležitosti - str. 425
7.3.3 Odpovědnost za škodu - str. 426
7.3.4 Odlišení od ostatních smluvních typů v přepravě - str. 427
7.3.5 Právo postoupení - str. 427
Kapitola 8 Dílo - str. 429
8.1 Pojem - str. 429
8.2 Vymezení, podstatné náležitosti a forma - str. 429
8.2.1 Dílo jako předmět plnění - str. 430
8.2.2 Cena díla - str. 431
8.2.2.1 Pevná cena - str. 431
8.2.2.2 Způsob určení ceny - str. 432
8.2.2.3 Cena odhadem - str. 433
8.2.3 Forma smlouvy - str. 433
8.3 Doba plnění - str. 433
8.4 Způsob provádění díla - str. 434
8.5 Vlastnické právo k předmětu díla - str. 435
8.6 Provedení díla - str. 436
8.7 Vadné plnění - str. 436
8.7.1 Uplatnění práv z vadného plnění - str. 437
8.7.2 Práva z vadného plnění - str. 437
8.7.3 Právní vady díla - str. 438
8.8 Stavba jako předmět díla - str. 438
8.9 Dílo s nehmotným výsledkem - str. 440
Kapitola 9 Smlouva o péči o zdraví - str. 443
9.1 Základní ustanovení - str. 443
9.2 Poučení ošetřovaného - str. 445
9.3 Další práva a povinnosti stran - str. 446
9.4 Záznamy o péči o zdraví - str. 448
Kapitola 10 Kontrolní činnost - str. 451
10.1 Vymezení smlouvy o kontrolní činnosti - str. 451
10.2 Práva a povinnosti smluvních stran - str. 452
10.3 Zvláštní ustanovení o náhradě škody - str. 454
Kapitola 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 457
11.1 Účet - str. 457
11.1.1 Smlouva o účtu - str. 457
11.1.2 Platební transakce - str. 458
11.1.3 Peněžní prostředky - str. 459
11.1.4 Účty a jejich druhy - str. 460
11.1.5 Majitel účtu a disponent - str. 461
11.1.6 Zrušení účtu - str. 462
11.1.7 Platební účet - str. 463
11.1.7.1 Platební služby - str. 464
11.1.7.2 Uzavírání, změna a výpověď smlouvy o platebních službách - str. 465
11.1.7.3 Úplata za platební služby- str. 467
11.1.7.4 Provádění platebních transakcí - str. 468
11.1.7.4.1 Platební příkaz - str. 468
11.1.7.4.2 Platební prostředky - str. 468
11.1.7.4.3 Autorizace platební transakce - str. 469
11.1.7.4.4 Lhůty provádění platebních transakcí - str. 471
11.1.7.4.5 Nesprávně provedená platební transakce - str. 472
11.1.7.4.6 Lhůty pro uplatnění práv z neautorizované či nesprávně provedené platební transakce - str. 474
11.1.7.5 Právní úprava elektronických peněz - str. 474
11.1.7.6 Dohled a řešení sporů - str. 474
11.2 Jednorázový vklad - str. 475
11.3 Akreditiv - str. 476
11.3.1 Předmět závazku z akreditivu - str. 476
11.3.2 Notifikační povinnost výstavce akreditivu a obsah smlouvy - str. 477
11.3.3 Vznik závazku výstavce vůči oprávněnému - str. 478
11.3.4 Pověřený výstavce a avizující výstavce - str. 478
11.3.5 Druhy akreditivu - str. 479
11.3.5.1 Akreditiv odvolatelný a neodvolatelný - str. 479
11.3.5.2 Akreditiv potvrzený a nepotvrzený - str. 479
11.3.6 Dokumentární akreditiv - str. 479
11.4 Inkaso - str. 481
11.4.1 Předmět závazku z inkasa - str. 481
11.4.2 Povinnosti obstaravatele inkasa - str. 481
11.4.3 Dokumentární inkaso - str. 482
Kapitola 12 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 485
12.1 Důchod - str. 485
12.2 Výměnek - str. 486
Kapitola 13 Společnost - str. 489
13.1 Vznik společnosti a její účel - str. 489
13.2 Sdružení majetku a činností - str. 490
13.2.1 Sdružení majetku - str. 490
13.2.1.1 Způsob sdružení majetku - str. 490
13.2.1.2 Právní důsledky sdružení majetku - str. 490
13.2.2 Sdružení činností - str. 491
13.3 Práva a povinnosti společníků - str. 491
13.3.1 Režim práv a povinností společníků - str. 491
13.3.2 Výše příspěvku a jeho změna - str. 491
13.3.3 Přičinění společníků k dosažení společného cíle - str. 492
13.3.4 Zákaz konkurence - str. 492
13.3.5 Podíl na majetku, zisku a ztrátě - str. 492
13.3.6 Rozhodování ve věcech společnosti - str. 493
13.3.7 Právo na informace- str. 493
13.4 Správa společnosti - str. 493
13.4.1 Rozdělení působnosti - str. 493
13.5 Práva a povinnosti společníků ve vztahu ke třetím osobám - str. 494
13.6 Zánik členství (účasti) ve společnosti - str. 494
13.6.1 Způsoby ukončení účasti - str. 494
13.6.2 Vypořádání členství - str. 495
13.6.3 Právní nástupnictví - str. 495
13.7 Zánik společnosti - str. 496
Kapitola 14 Tichá společnost - str. 499
14.1 Charakteristika tiché společnosti - str. 499
14.2 Strany tiché společnosti - str. 500
14.3 Vznik tiché společnosti - str. 500
14.4 Vklad - str. 500
14.5 Kontrolní oprávnění tichého společníka - str. 501
14.6 Ručení tichého společníka - str. 502
14.7 Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě - str. 503
14.8 Zánik tiché společnosti - str. 504
14.9 Vypořádání tiché společnosti - str. 505
Kapitola 15 Závazky z odvážných smluv - str. 507
15.1 Pojistná smlouva - str. 507
15.1.1 Předmět závazku z pojistné smlouvy a jeho účel - str. 507
15.1.2 Pojistný zájem - str. 509
15.1.3 Forma pojistné smlouvy - str. 509
15.1.4 Obsah pojistné smlouvy - str. 509
15.1.5 Zánik pojištění - str. 510
15.1.6 Rozdělení pojištění v občanském zákoníku - str. 511
15.1.6.1 Škodové pojištění - str. 511
15.1.6.1.1 Rozsah - str. 511
15.1.6.1.2 Hranice pojistného plnění - str. 512
15.1.6.1.3 Spoluúčast - str. 512
15.1.6.1.4 Množné pojištění - str. 513
15.1.6.1.5 Přechod práva na pojistitele - str. 513
15.1.6.2 Obnosové pojištění - str. 514
15.1.7 Pojištění osob - str. 514
15.1.7.1 Obecný výklad o pojištění osob - str. 514
15.1.7.2 Skupinové pojištění - str. 515
15.1.7.3 Zjišťování zdravotního stavu a příčiny smrti pojištěného - str. 515
15.1.7.4 Obmyšlený - str. 515
15.1.8 Životní pojištění - str. 516
15.1.8.1 Rezervotvorné životní pojištění - str. 516
15.1.8.2 Výluka z pojištění- str. 517
15.1.8.3 Odkupné - str. 517
15.1.9 Úrazové pojištění - str. 518
15.1.10 Pojištění pro případ nemoci - str. 518
15.1.11 Pojištění majetku - str. 519
15.1.11.1 Obecný výklad o pojištění majetku - str. 519
15.1.11.2 Pojistná nebezpečí - str. 520
15.1.11.3 Postup v případě pojistné události - str. 520
15.1.11.4 Přepojištění a podpojištění - str. 521
15.1.12 Pojištění právní ochrany - str. 522
15.1.12.1 Vymezení pojištění právní ochrany - str. 522
15.1.12.2 Judikatura Soudního dvora Evropské unie - str. 522
15.1.12.3 Povinnosti pojištěného - str. 524
15.1.12.4 Povinnosti pojistitele při řešení sporů s pojistníkem - str. 524
15.1.12.5 Vyloučení použití právní úpravy pojištění právní ochrany - str. 525
15.1.13 Pojištění odpovědnosti - str. 525
15.1.13.1 Definice - str. 525
15.1.13.2 Způsobení pojistné události pod vlivem alkoholu 526
15.1.13.3 Změna vlastnictví nebo spoluvlastnictví . . . . . . . . . 526
15.1.14 Pojištění úvěru a pojištění záruky - str. 527
15.1.14.1 Pojištění úvěru - str. 527
15.1.14.2 Pojištění záruky - str. 527
15.1.14.3 Následky neoznámení vzniku škodné události v případě pojištění úvěru nebo záruky - str. 527
15.1.15 Pojištění finančních ztrát - str. 528
15.1.16 Pojištění velkého pojistného rizika - str. 528
15.2 Sázka, hra a los - str. 529
15.2.1 Předmět a specifika závazku ze sázky, hry a losu a jeho účel - str. 529
15.2.2 Sázka - str. 529
15.2.3 Hra - str. 530
15.2.4 Los - str. 530
Kapitola 16 Závazky z právního jednání jedné osoby - str. 531
16.1 Veřejný příslib - str. 531
16.1.1 Příslib odměny - str. 531
16.1.2 Vypsání ceny - str. 532
16.2 Slib odškodnění - str. 532
Věcný rejstřík- str. 535

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.