Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.

První část publikace se věnuje věcným právům. Po úvodu do pojetí a systému věcných práv vykládá jednotlivá věcná práva, a to vlastnické právo jako věcné právo k věci vlastní (na což navazují kapitoly o spoluvlastnictví, držbě a detenci) a věcná práva k věcem cizím (právo stavby, práva odpovídající věcným břemenům, právo zástavní, právo zadržovací, jakož i „zvěcnělá“ práva). Tuto část uzavírá výklad o katastru nemovitostí.

Druhá část je věnována dědickému právu. Po vysvětlení pojetí a systému dědického práva vymezuje jeho základní instituty (pozůstalost a dědictví, dědění a odkaz, pořízení pro případ smrti a právní jednání pro případ smrti, substituce v dědickém právu, povinný díl). Dále se zabývá děděním a odkazem jako dvěma hlavními instituty řešení majetkových poměrů zůstavitele po jeho smrti. Zvláštní kapitoly jsou věnovány zaopatření některých osob, odúmrti, správě pozůstalosti a zcizení dědictví.

Do třetí části byly vyčleněny obecnější instituty majetkového práva, v jehož rámci bývají často řazeny do věcných práv, nicméně mohou zahrnovat i práva závazková či dědická. Výklad obsahuje společenství jmění, správu cizího majetku, svěřenský fond a majetkové vypořádání.

Učebnice zpracovává látku čtivě a srozumitelně, aby poskytla studentům pevný základ k ovládnutí nelehké materie občanského práva i pochopení fungování práva obecně.

autoři: Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 10. 2023, 300 stran
ISBN: 978-80-7502-676-7

Cena: 580 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Jednotlivé kapitoly zpracovali - str. 15
Seznam zkratek - str. 17
Část I Věcná práva - str. 19
Kapitola 1 Úvod do věcných práv - str. 21
1.1 Pojem věcných práv - str. 21
1.2 Právní úprava věcných práv - str. 22
1.3 Systém věcných práv - str.  23
Kapitola 2 Vlastnické právo - str. 27
2.1 Pojem a právní úprava vlastnického práva - str.  27
2.2 Vlastník jako subjekt vlastnického práva - str. 30
2.2.1 Obecně - str. 30
2.2.2 Zvláštnost: svěřenský fond - str. 31
2.3 Předmět vlastnického práva - str. 31
2.3.1 Obecně - str. 31
2.3.2 Zvláštnost: věci vyloučené z právního obchodu - str. 32
2.4 Obsah vlastnického práva - str. 32
2.4.1 Obecně - str. 32
2.4.1.1 Celkové vymezení - str. 32
2.4.1.2 Odpovědnost jako součást obsahu vlastnického práva - str.  33
2.4.2 Zvláštnosti: omezení vlastnického práva a povinnost ochrany majetku a řádného hospodaření s ním - str. 33
2.5 Vznik vlastnického práva - str. 34
2.5.1 Obecně - str. 34
2.5.2 Jednotlivé způsoby nabytí vlastnického práva - str. 35
2.5.2.1 Originární způsoby - str. 35
2.5.2.1.1 Přivlastnění - str. 35
2.5.2.1.2 Nález - str. 36
2.5.2.1.3 Přírůstek - str. 37
2.5.2.1.4 Vydržení - str. 38
2.5.2.1.5 Jiné originární způsoby - str. 39
2.5.2.2 Derivativní způsoby - str. 39
2.5.2.2.1 Převod - str. 39
2.5.2.2.2 Jiné derivativní způsoby - str. 42
2.5.3 Problémové situace nabývání vlastnického práva - str. 42
2.5.3.1 Vícečetný převod vlastnického práva - str. 43
2.5.3.2 Přechod závad na věci - str. 43
2.5.3.3 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného - str. 44
2.6 Omezení vlastnického práva; vyvlastnění - str. 45
2.6.1 Pojem a právní úprava omezení vlastnického práva - str. 45
2.6.2 Třídění omezení vlastnického práva - str. 46
2.6.3 Vybrané instituty omezení vlastnického práva - str. 47
2.6.3.1 Sousedská práva - str. 47
2.6.3.1.1 Imise - str. 48
2.6.3.1.2 Povinnost umožnit vlastníku movité věci vstup na pozemek - str. 48
2.6.3.1.3 Zadržovací právo k movité věci, která způsobila na pozemku zadržovatele škodu - str. 49
2.6.3.1.4 Vstup sousedovi na pozemek za účelem údržby - str. 49
2.6.3.1.5 Další sousedská práva - str. 49
2.6.3.2 Věcná břemena - str. 49
2.6.3.3 Přenechání věci k užití jinému - str. 50
2.6.3.4 Zákaz zcizení a/nebo zatížení věci - str. 50
2.6.3.5 Nezbytná cesta - str. 50
2.6.3.6 Omezení vlastnického práva a vyvlastnění - str. 51
2.7 Nepromlčitelnost vlastnického práva; jeho zánik - str. 52
2.8 Ochrana vlastnického práva - str. 52
2.8.1 Pojem a systém ochrany vlastnického práva - str. 52
2.8.2 Vlastnické žaloby - str. 53
2.8.2.1 Žaloba na vydání věci (reivindikace) - str. 54
2.8.2.2 Negatorní žaloba - str. 55
2.8.2.3 Žaloba z domnělého vlastnického práva - str. 56
2.8.2.4 Další žaloby - str. 57
Kapitola 3 Spoluvlastnictví - str. 61
3.1 Pojem a právní úprava spoluvlastnictví - str. 61
3.2 Obecná úprava spoluvlastnictví - str. 63
3.2.1 Pojem podílového spoluvlastnictví - str. 63
3.2.2 Struktura vztahů při spoluvlastnictví - str. 64
3.2.2.1 Spoluvlastníci navzájem - str. 64
3.2.2.2 Spoluvlastník a třetí osoba, pokud jde o společnou věc - str. 68
3.2.2.3 Spoluvlastník a třetí osoba, pokud jde o spoluvlastnický podíl - str. 69
3.2.3 Vznik podílového spoluvlastnictví - str. 71
3.2.4 Oddělení ze spoluvlastnictví; zrušení, zánik a vypořádání spoluvlastnictví - str. 71
3.3 Bytové spoluvlastnictví - str. 73
3.3.1 Pojem a právní úprava bytového spoluvlastnictví - str. 73
3.3.2 Jednotka - str. 75
3.3.2.1 „Nové“ jednotky - str. 75
3.3.2.2 „Staré“ jednotky - str. 75
3.3.3 Práva a povinnosti vlastníků jednotek - str. 76
3.3.4 Ochrana nájemce při prvním převodu jednotky vymezené podle občanského zákoníku - str. . 78
3.3.5 Správa domu a pozemku - str. 79
3.3.6 Vznik bytového spoluvlastnictví - str. 80
3.3.7 Zánik bytového spoluvlastnictví - str. 81
3.4 Přídatné spoluvlastnictví - str. 81
3.4.1 Pojem a právní úprava přídatného spoluvlastnictví - str. 81
3.4.2 Specifika přídatného spoluvlastnictví - str. 82
3.4.2.1 Pravidla k ochraně účelu a trvání přídatného spoluvlastnictví - str. 82
3.4.2.2 Pravidlo o stanovení velikosti spoluvlastnického podílu v přídatném spoluvlastnictví - str. 83
3.4.2.3 Pravidla o správě věci v přídatném spoluvlastnictví - str. 83
3.4.3 Trvání přídatného spoluvlastnictví - str. 84
Kapitola 4 Držba - str. 87
4.1 Pojem a právní úprava držby - str. 87
4.1.1 Úvod - str. 87
4.1.2 Vývoj institutu držby a její právní úpravy na našem území - str. 87
4.1.2.1 Římskoprávní základy držby - str. 87
4.1.2.2 Rakouské pojetí držby a její další vývoj na našem území - str. 88
4.1.3 Pojem a právní úprava držby v současném občanském zákoníku - str. . 91
4.2 Třídění držby - str. 91
4.3 Držitel jako subjekt držby - str. 92
4.4 Předmět držby - str. 93
4.5 Obsah držby - str. 94
4.6 Nabytí držby - str. 94
4.7 Zánik držby a její vypořádání - str. 95
4.8 Ochrana držby - str. 96
Kapitola 5 Detence - str. 99
5.1 Pojem a právní úprava detence - str. 99
5.2 Povaha detence; její nabývání a zánik - str. 99
5.3 Ochrana detence - str. 100
Kapitola 6 Právo stavby - str. 103
6.1 Pojem a právní úprava práva stavby - str. 103
6.2 Subjekty při právu stavby - str. 104
6.3 Předmět práva stavby - str. 105
6.4 Obsah práva stavby - str. 106
6.4.1 Práva stavebníka - str. 106
6.4.2 Povinnosti stavebníka - str. 107
6.4.3 Práva vlastníka pozemku - str. 107
6.4.4 Povinnosti vlastníka pozemku - str. 107
6.5 Vznik práva stavby - str. 108
6.5.1 Vznik práva stavby smlouvou - str. 108
6.5.2 Vznik práva stavby vydržením - str. 109
6.5.3 Vznik práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 109
6.6 Zánik práva stavby a jeho vypořádání - str. 110
6.6.1 Zánik práva stavby uplynutím doby - str. 110
6.6.2 Zánik práva stavby dohodou - str. 110
6.6.3 Další způsoby zániku práva stavby - str. 111
6.6.4 Důsledky zániku práva stavby - str. 111
6.6.5 Zřeknutí se práva stavby - str. 112
6.7 Ochrana práva stavby - str. 112
6.8 Ochrana třetích osob - str. 112
Kapitola 7 Práva odpovídající věcným břemenům - str.  115
7.1 Pojem a právní úprava práv odpovídajících věcným břemenům - str. 115
7.2 Třídění práv odpovídajících věcným břemenům - str. 116
7.3 Služebnosti - str. 117
7.3.1 Podstata služebností a řešení jejich právní úpravy v občanském zákoníku - str. 117
7.3.2 Subjekty při služebnostech - str. 119
7.3.3 Předmět služebnosti - str. 120
7.3.4 Obsah, rozsah a míra služebností - str. 120
7.3.4.1 Obsah a rozsah služebnosti - str. 120
7.3.4.2 Míra služebnosti - str. 121
7.3.5 Vznik služebnosti - str. 121
7.3.5.1 Způsoby nabytí služebnosti - str. 121
7.3.5.2 Smlouva o zřízení služebnosti - str. 122
7.3.5.3 Pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva, dovětek) - str. 123
7.3.5.4 Nabytí vydržením po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena - str. 123
7.3.5.5 Nabytí služebnosti ze zákona - str. 124
7.3.5.6 Nabytí služebnosti rozhodnutím soudů a orgánů veřejné moci v případech stanovených zákonem - str. 124
7.3.5.7 Speciální právní úprava nabytí lesní služebnosti - str. 125
7.3.6 Promlčení služebnosti a zánik služebnosti - str. 125
7.3.6.1 Promlčení - str. 125
7.3.6.2 Zánik služebnosti - str. 126
7.3.7 Ochrana služebnosti - str. 128
7.3.8 Pojmenované osobní a pozemkové služebnosti podle občanského zákoníku; nepravidelná služebnost; nepojmenované služebnosti - str. 128
7.3.8.1 Pojmenované osobní služebnosti podle občanského zákoníku - str. 128
7.3.8.1.1 Užívací právo - str. 129
7.3.8.1.2 Požívací právo - str. 130
7.3.8.1.3 Služebnost bytu - str. 131
7.3.8.2 Pojmenované pozemkové služebnosti podle občanského zákoníku - str. 131
7.3.8.2.1 Služebnost inženýrské sítě - str. 131
7.3.8.2.2 Opora cizí stavby - str. 132
7.3.8.2.3 Služebnost okapu - str. 132
7.3.8.2.4 Právo na svod dešťové vody - str. 132
7.3.8.2.5 Právo na vodu - str. 133
7.3.8.2.6 Služebnost rozlivu - str. 133
7.3.8.2.7 Služebnost stezky, cesty a průhonu - str. 133
7.3.8.2.8 Právo pastvy - str. 134
7.3.8.3 Nepravidelná služebnost - str. 134
7.3.8.4 Nepojmenované služebnosti - str. 135
7.4 Reálná břemena - str. 135
7.4.1 Podstata reálných břemen a řešení jejich právní úpravy v občanském zákoníku - str. 135
7.4.2 Subjekty při reálných břemenech - str. 136
7.4.3 Předmět reálného břemene - str. 136
7.4.4 Obsah, rozsah a míra reálného břemene - str. 137
7.4.5 Vznik reálného břemene - str. 138
7.4.6 Promlčení a zánik reálného břemene - str. 138
7.4.6.1 Promlčení - str. 138
7.4.6.2 Zánik reálného břemene - str. 139
7.4.7 Ochrana reálného břemene - str. 139
7.4.8 Příklady reálných břemen - str. 140
Kapitola 8 Zástavní právo - str. 143
8.1 Pojem a právní úprava zástavního práva - str. 143
8.2 Subjekty při zástavním právu - str. 144
8.3 Předmět zástavního práva - str. 145
8.4 Obsah zástavního práva - str. 147
8.4.1 Obsah odpovídající funkci zajišťovací - str. 147
8.4.2 Obsah odpovídající funkci uhrazovací - str. 148
8.5 Vznik zástavního práva - str. 149
8.5.1 Předpoklady a důvody vzniku zástavního práva - str. 149
8.5.2 Zástavní právo zřízené právním jednáním - str. 149
8.5.2.1 Zástavní právo zřízené smlouvou - str. 149
8.5.2.2 Zástavní právo zřízené jednostranným právním jednáním - str. 150
8.5.2.3 Zástavní právo zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci - str. 151
8.5.2.4 Zástavní právo zřízené zákonem - str. 151
8.6 Realizace zástavního práva - str. 151
8.6.1 Způsoby uspokojení pohledávky zástavního věřitele - str. 151
8.6.2 Výkon zástavního práva - str. 152
8.6.3 Žaloba o zaplacení dluhu - str. 154
8.7 Promlčení a zánik zástavního práva - str. 154
8.7.1 Promlčení - str. 154
8.7.2 Zánik zástavního práva - str. 155
8.8 Uvolnění zástavního práva a záměna zástavního práva - str. 157
8.8.1 Uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.1 Vymezení uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.2 Charakteristické rysy uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.1.3 Účel právní úpravy uvolnění zástavního práva - str. 157
8.8.2 Záměna zástavního práva - str. 157
8.8.2.1 Vymezení záměny zástavního práva - str. 157
8.8.2.2 Charakteristické rysy záměny zástavního práva - str. 158
8.8.2.3 Účel právní úpravy záměny zástavního práva - str. 158
8.9 Ochrana zástavního práva - str. 158
8.10 Zvláštnosti zastavení některých předmětů - str. 159
8.10.1 Zastavení podílu v korporaci - str. 160
8.10.1.1 Podmínky zastavení - str. 160
8.10.1.2 Vznik zástavního práva - str. 160
8.10.1.3 Realizace zástavního práva - str. 161
8.10.2 Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru - str. 161
8.10.2.1 Vznik zástavního práva - str. 161
8.10.3 Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů - str. 162
8.10.3.1 Vznik zástavního práva - str. 162
8.10.3.2 Rozsah zástavního práva - str. 162
8.10.4 Zastavení pohledávky - str. 163
8.10.4.1 Podmínky zastavení - str. 163
8.10.4.2 Vznik zástavního práva - str. 163
8.10.4.3 Realizace zástavního práva - str. 163
8.11 Podzástavní právo - str. 164
Kapitola 9 Zadržovací právo - str. 167
9.1 Pojem a právní úprava zadržovacího práva - str. 167
9.2 Subjekty při zadržovacím právu - str. 168
9.3 Předmět zadržovacího práva - str. 169
9.4 Obsah zadržovacího práva - str. 169
9.4.1 Fáze zajišťovací - str. 170
9.4.2 Fáze uhrazovací - str. 170
9.5 Vznik zadržovacího práva - str. 171
9.5.1 Předpoklady zadržovacího práva - str. 171
9.5.2 Vznik zadržovacího práva - str. 171
9.6 Promlčení a zánik zadržovacího práva - str. 172
9.6.1 Promlčení zadržovacího práva - str. 172
9.6.2 Zánik zadržovacího práva - str. 172
9.7 Ochrana zadržovacího práva - str. 173
Kapitola 10 Tzv. zvěcnělá práva - str. 175
10.1 Pojem a právní úprava tzv. zvěcnělých práv - str. 175
10.2 Přehled tzv. zvěcnělých práv - str. 176
10.2.1 Výhrada vlastnického práva - str. 176
10.2.2 Výhrada zpětné koupě a zpětného prodeje - str. 177
10.2.3 Předkupní právo - str. 177
10.2.4 Koupě na zkoušku - str. 179
10.2.5 Výhrada lepšího kupce - str. 180
10.2.6 Zákaz zatížení a zcizení - str. 180
Kapitola 11 Katastr nemovitostí - str. 183
11.1 Pojem a právní úprava katastru nemovitostí - str. 183
11.2 Základní pojmy katastru nemovitostí - str. 184
11.3 Principy katastru nemovitostí - str. 86
11.4 Zápisy do katastru nemovitostí - str. 189
Část II Dědické právo - str. 193
Kapitola 1 Úvod do soukromoprávního nástupnictví - str. 195
 1.1 Pojem soukromoprávního nástupnictví - str. 195
 1.2 Právní úprava soukromoprávního nástupnictví - str. 196
 1.3 Systém soukromoprávního nástupnictví po zemřelém člověku - str. 197
Kapitola 2 Úvod do dědického práva - str. 199
2.1 Pojem dědického práva - str. 199
2.2 Právní úprava dědického práva - str. 200
2.3 Systém dědického práva - str. 202
Kapitola 3 Základní instituty dědického práva - str. 205
3.1 Pozůstalost a dědictví - str. 205
3.2 Dědění a odkaz - str. 206
3.2.1 Dědění - str. 206
3.2.2 Odkaz - str. 208
3.3 Pořízení pro případ smrti - str. 209
3.4 Substituce v dědickém právu - str. 210
3.4.1 Úvod - str. 210
3.4.2 Náhradnictví (obecná substituce, vulgární substituce) - str. 210
3.4.3 Svěřenské nástupnictví (fideikomisární substituce) - str. 211
3.5 Povinný díl - str. 212
Kapitola 4 Dědění - str. 215
4.1 Pojem a právní úprava dědění - str. 215
4.1.1 Pojem dědění - str. 215
4.1.2 Právní úprava dědění - str. 216
4.2 Předpoklady dědění - str. 216
4.2.1 Smrt fyzické osoby - str. 216
4.2.2 Existence pozůstalosti - str. 217
4.2.3 Existence způsobilého dědice - str. 218
4.2.4 Neexistence nařízení likvidace pozůstalosti - str. 218
4.3 Dědická nezpůsobilost, vydědění a tzv. negativní závěť - str. 219
4.3.1 Dědická nezpůsobilosti - str. 219
4.3.2 Vydědění - str. 220
4.3.3 Negativní závěť - str. 222
4.3.4 Nesplnění příkazu jako rozvazovací podmínky - str. 222
4.4 Zřeknutí se dědického práva, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví - str. 222
4.4.1 Zřeknutí se dědického práva - str. 222
4.4.2 Odmítnutí dědictví - str. 224
4.4.3 Vzdání se dědictví - str. 225
4.5 Dědění z dědické smlouvy - str. 225
4.6 Dědění ze závěti - str. 227
4.6.1 Závěť pořízená ve formě veřejné listiny - str. 228
4.6.2 Holografní závěť - str. 229
4.6.3 Alografní závěť - str. 229
4.6.4 Závěť pořízená s úlevami - str. 230
4.6.5 Obecné náhradnictví, svěřenské nástupnictví - str. 231
4.6.6 Změna a zrušení závěti; tzv. obživnutí závěti - str. 231
4.7 Dědění ze zákona - str. 232
4.7.1 První dědická třída - str. 232
4.7.2 Druhá dědická třída - str. 232
4.7.3 Třetí dědická třída - str. 232
4.7.4 Čtvrtá dědická třída - str. 233
4.7.5 Pátá dědická třída - str. 233
4.7.6 Šestá dědická třída - str. 233
4.8 Vznik dědického práva a nabytí dědictví - str. 234
4.9 Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele - str. 234
Kapitola 5 Odkaz - str. 237
5.1 Pojem a právní úprava odkazu - str. 237
5.2 Předpoklady nabytí odkazu a odkazovnická nezpůsobilost - str. 237
5.3 Odmítnutí odkazu - str. 238
5.4 Odkaz smluvní, ze závěti a z dovětku - str. 239
5.5 Vznik práva na odkaz, nabytí odkazu a zvláštnosti některých druhů odkazů - str. 240
5.5.1 Odkaz věcí určitého druhu - str. 240
5.5.2 Odkaz určité věci - str. 241
5.5.3 Odkaz pohledávky - str. 241
5.5.4 Prominutí dluhu - str. 241
5.6 Odvolání odkazu - str. 242
5.7 Zánik odkazu - str. 242
Kapitola 6 Právo některých osob na zaopatření - str. 243
6.1 Pojem a právní úprava práva některých osob na zaopatření - str. 243
6.2 Jednotlivé případy práva na zaopatření - str. 243
6.2.1 Přehled - str. 243
6.2.2 Ten, kdo by jinak byl nepominutelným dědicem - str. 244
6.2.3 Pozůstalý manžel - str. 245
6.2.4 Pozůstalý rodič - str. 245
6.2.5 Pozůstalý poživatel zaopatření v domácnosti zůstavitele - str. 246
Kapitola 7 Odúmrť - str. 249
Kapitola 8 Správa pozůstalosti - str. 253
8.1 Pojem a právní úprava správy pozůstalosti - str. 253
8.2 Osoba spravující pozůstalost - str. 253
8.3 Výkon správy pozůstalosti a její hlavní obsah - str. 255
Kapitola 9 Zcizení dědictví - str. 259
Část III Obecnější instituty majetkového práva - str. 263
Kapitola 1 Úvod do obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.1 Pojem obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.2 Právní úprava obecnějších institutů majetkového práva - str. 265
1.3 Okruh obecnějších institutů majetkového práva - str. 266
Kapitola 2 Společenství jmění - str. 267
2.1 Pojem a právní úprava společenství jmění - str. 267
2.2 Subjekty společenství jmění - str. 268
2.3 Obecná pravidla o společenství jmění - str. 268
2.4 Vznik společenství jmění - str. 269
2.5 Zánik společenství jmění - str. 269
Kapitola 3 Správa cizího majetku - str. 271
3.1 Pojem a právní úprava správy cizího majetku - str. 271
3.2 Subjekty správy cizího majetku - str. 271
3.3 Obecná pravidla o správě cizího majetku - str. 272
3.3.1 Práva a povinnosti správce - str. 272
3.3.2 Práva a povinnosti beneficienta - str. 274
3.4 Správa cizího majetku prostá a plná - str. 274
3.4.1 Prostá správa cizího majetku - str. 275
3.4.2 Plná správa cizího majetku - str. 275
3.5 Vznik správy cizího majetku - str. 276
3.6 Zánik správy cizího majetku - str. 276
Kapitola 4 Svěřenský fond - str. 279
4.1 Pojem a právní úprava svěřenského fondu - str. 279
4.2 Subjekty v rámci svěřenského fondu - str. 283
4.2.1 Zakladatel - str. 283
4.2.2 Svěřenský správce - str. 283
4.2.3 Obmyšlený - str. 284
4.2.4 Osoba s právem dohledu - str. 285
4.3 Některá obecná pravidla o svěřenském fondu - str. 285
4.3.1 Změna svěřenského fondu - str. 285
4.3.2 Soudní ingerence do svěřenského fondu - str. 286
4.4 Vznik svěřenského fondu - str. 287
4.4.1 Předpoklady vzniku svěřenského fondu - str. 287
4.4.2 Vznik svěřenského fondu - str. 287
4.5 Zánik svěřenského fondu; jeho vypořádání - str. 288
4.5.1 Zánik svěřenského fondu - str. 288
4.5.2 Vypořádání při zániku svěřenského fondu - str. 288
Kapitola 5 Majetkové vypořádání - str. 291
5.1 Pojem a právní úprava majetkového vypořádání - str. 291
5.2 Uplatnění institutu majetkového vypořádání - str. 291
5.3 Společné zásady vypořádání - str. 292
5.4 Vybrané právní režimy majetkového vypořádání - str. 293

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.