Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde tedy o stanovení legálních a legitimních zásahů do základních práv a svobod subjektů trestního řízení orgány činnými v trestním řízení.

Autor se nejprve věnuje pojmovému vymezení atributů demokratického právního státu, právního principu a zásady, pak stručně nastiňuje dva základní modely trestního řízení (kontinentální a angloamerický). Dále podrobně pojednává o obecnějších otázkách spojených se základními zásadami a následně o jednotlivých základních zásadách upravených v § 2 tr. řádu, přičemž mimořádnou pozornost věnuje zásadě legality a oportunity a zásadě kontradiktornosti. Autor dospívá k závěru, že základní zásady je nutno upravit výslovně a koncentrovaně i v připravované rekodifikaci, a to v jejím úvodu.V práci jsou předloženy argumenty ve prospěch stávající kontinentální koncepce trestního procesu a tomu odpovídajících zásad. Základní zásady je nutné chápat jako ústavní limity trestního řízení. Monografie je určena nejen zástupcům legislativní a aplikační praxe, ale i širší odborné veřejnosti, která se o trestní řízení a jeho koncepci zajímá.


autor: Jiří Mulák; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2019, 340 stran
ISBN: 978-80-7502-387-2

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva  - str. 9
1. Úvod  - str. 11
1.1 Aktuálnost tématu a důvody výběru práce - str. 11
1.2 Dosavadní stav zkoumání  - str. 21
1.3 Cíle práce a metody zkoumání  - str. 26
2. Úvahy introdukční  - str. 29
2.1 Demokratický právní stát  - str. 29
2.2 Pojem a funkce právních principů  - str. 34
2.2.1 Pojmové vymezení právního principu  - str. 34
2.2.2 Právní principy a hodnoty  - str. 38
2.2.3 Funkce právních principů  - str. 39
2.3 Základní modely trestního procesu  - str. 41
2.3.1 Úvodní poznámka  - str. 41
2.3.2 Inkviziční model – historie a zobecňující úvahy  - str. 44
2.3.3 Adversární model – historie a zobecňující úvahy  - str. 49
2.3.4 Vzájemné ovlivňování systémů  - str. 54
3. Základní zásady trestního řízení  - str. 58
3.1 Pojem základních zásad a širší souvislosti  - str. 58
3.2 Význam a funkce základních zásad  - str. 78
3.3 Výjimky ze základních zásad  - str. 89
3.4 Klasifikace základních zásad  - str. 95
3.5 Výčet základních zásad taxativní nebo demonstrativní?  - str. 98
3.6 Explicitní a implicitní zakotvení základních zásad  - str. 102
3.7 Základní zásady v novém trestním řádu  - str. 111
4. Jednotlivé základní zásady  - str. 117
4.1 Zásada řádného zákonného procesu  - str. 117
4.2 Zásada presumpce neviny - str. 121
4.2.1 Pojem, historie a obsah  - str. 122
4.2.2 Normativní zakotvení  - str. 124
4.3 Zásada oficiality  - str. 136
4.4 Zásada procesní legality a oportunity  - str. 139
4.4.1 Úvodem  - str. 139
4.4.2 Zásada legality  - str. 142
4.4.3 Zásada oportunity  - str. 158
4.4.4 Dílčí závěr  - str. 175
4.5 Zásada rychlosti řízení a právo na přiměřenou délku řízení  - str. 181
4.6 Zásada přiměřenosti  - str. 191
4.7 Zásada materiální pravdy  - str. 195
4.7.1 Obecně k principu zjišťování skutkového stavu  - str. 195
4.7.2 Právní a formálně-logické limity zjišťování skutkového stavu věci  - str. 199
4.7.3 Vady zjišťování skutkového stavu věci  - str. 200
4.8 Zásada vyhledávací  - str. 207
4.9 Zásada volného hodnocení důkazů  - str. 214
4.9.1 Úvodem  - str. 214
4.9.2 Zákonná teorie průvodní  - str. 215
4.9.3 Historický exkurz  - str. 217
4.9.4 Recentní stav  - str. 218
4.9.5 Fundamentální složky - str. 221
4.9.6 Otázky souvisící  - str. 225
4.10 Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů  - str. 227
4.11 Zásada obžalovací  - str. 232
4.12 Zásada veřejnosti  - str. 238
4.12.1 Obecně k principu veřejnosti  - str. 238
4.12.2 Účast veřejnosti na soudním projednání věci  - str. 242
4.12.3 Veřejné vyhlášení meritorního rozhodnutí  - str. 248
4.12.4 Právo veřejnosti na informace o trestním řízení  - str. 250
4.13 Zásada ústnosti  - str. 252
4.14  Zásada bezprostřednosti  - str. 254
4.15 Zásada zajištění práva na obhajobu  - str. 257
4.16 Zásada zajištění práv poškozeného  - str. 264
4.16.1 Procesní práva poškozeného  - str. 266
4.16.2 Procesní práva poškozeného de lege ferenda  - str. 271
4.17 Zásada kontradiktornosti  - str. 273
4.17.1 Úvod  - str. 273
4.17.2 Pojmové vymezení  - str. 273
4.17.3 Kontradiktornost v trestním řízení  - str. 275
4.17.4 Evropské souvislosti  - str. 280
 4.17.5 Projevy kontradiktornosti v řízení před soudem  - str. 294
4.17.6  Dílčí závěr  - str. 306
5. Závěr  - str. 309
Seznam použitých zdrojů  - str. 320
Abstrakt - str. 336
O autorovi  - str. 337

Další nabídka k tématu

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.