Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.

Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“.

Téma je rozebíráno odborníky z pohledu právního, účetního, ekonomického a daňového, které souvisí s problematikou sociálního a zdravotního pojištění a obsahuje řadu konkrétních příkladů, výpočtů a odkazů na judikaturu.

autor: Jan Ondřej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 11. 2022, 308 stran
ISBN: 978-80-7676-445-3

Cena: 710 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XV
Předmluva - str. XVII
Část první Vymezení základních pojmů - str. 1
I. Podnikatel - str. 1
II. Obchodní závod (podnik) - str. 6
III. Forma podnikání - str. 9
Část druhá Finanční projekt - str. 11
I. Majetek podniku a zdroje jeho krytí - str. 12
II. Majetek podniku - str. 12
III. Zdroje krytí majetku podniku - str. 18
IV. Náklady a jejich členění - str. 22
V. Bod zvratu - str. 25
1. Variantnost finančního plánu - str. 29
2. Plán výnosů a stanovení ceny - str. 30
3. Plán vs. realita - str. 31
4. Případová studie - str. 32
Část třetí Zahájení podnikání fyzických osob  - str. 37
I. Podnikání fyzických osob (OSVČ) - str. 37
II. Zahájení živnostenského podnikání - str. 39
1. Znaky živnostenského podnikání - str. 39
2. Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 44
3. Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 48
4. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - str. 51
5. Vznik živnostenského oprávnění - str. 55
6. Povinnosti podnikatele při provádění živnosti - str. 59
7. Provozovna - str. 62
8. Živnostenské úřady - str. 66
III. OSVČ - str. 68
1. Registrace na živnostenském úřadě - str. 69
2. Registrace k daním - str. 69
3. Registrace k dani z příjmů - str. 69
4. Registrace ke zdravotnímu pojištění - str. 70
5. Registrace k důchodovému pojištění - str. 71
6. Registrace k nemocenskému pojištění - str. 71
7. Účetní evidence - str. 72
8. Založení účtu u bankovního ústavu - str. 73
9. Otevření účetních knih - str. 73
10. Pomocné účetní knihy - str. 76
11. Evidence obchodního majetku - str. 76
12. Uzavření účetních knih k rozvahovému dni - str. 78
13. Daňové otázky - str. 81
IV. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 97
1. Rodinný závod - str. 98
2. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 104
V. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
1. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
2. Společnost bez právní subjektivity – ekonomický pohled - str. 120
Část čtvrtá Zahájení podnikání některých právnických osob - str. 137
I. Obecné výklady o založení a vzniku obchodní korporace - str. 137
1. Úvodní výklady - str. 137
2. Příprava založení obchodní korporace - str. 137
3. Doba trvání obchodní korporace - str. 139
4. Zakladatel a člen obchodní korporace - str. 140
5. Zakladatelské právní jednání obchodní korporace – základní otázky - str. 144
6. Akt založení obchodní korporace - str. 147
7. Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení obchodní korporace - str. 148
8. Předběžná obchodní korporace - str. 149
9. Den vzniku obchodní korporace - str. 150
10. Neplatnost obchodní korporace - str. 150
II. Založení a vznik V. O. S. - str. 152
1. Společníci v. o. s. - str. 152
2. Společenská smlouva v. o. s. - str. 153
3. Vznik v. o. s. - str. 157
III. Založení a vznik k. s. - str. 157
1. Úvodní výklady - str. 157
2. Společníci k. s. - str. 157
3. Společenská smlouva k. s. - str. 158
IV. Založení a vznik s. r. o. - str. 160
1. Zakladatelské právní jednání s. r. o. - str. 160
2. Vznik s. r. o. - str. 169
V. Založení a vznik družstva - str. 170
1. Úvodní výklady - str.170
2. Stanovy družstva - str. 170
3. Jednotlivé způsoby založení družstva- str. 177
4. Vznik družstva - str. 179
VI. V. o. s. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 180
1. Účetní legislativa - str. 180
2. Specifika ve v. o. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 181
3. Sociální zabezpečení - str. 182
4. Zdravotní pojištění - str. 182
5. Sociální pojištění - str. 183
6. Daňová problematika v. o. s. - str. 183
VII. K. S. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 191
1. Účetní legislativa - str. 191
2. Specifika v k. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 192
3. Sociální zabezpečení - str. 193
4. Zdravotní pojištění - str. 193
5. Sociální pojištění - str. 194
6. Daňová problematika k. s. - str. 195
VIII.S. R. O. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 201
1. Účetní specifika s. r. o. - str. 201
2. Daňová problematika s. r. o. - str. 207
IX. Družstva – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 214
1. Účetní otázky při zahájení podnikatelské činnosti - str. 214
2. Daňová problematika družstev - str. 221
Část pátá Podnikání zahraničních osob - str. 227
I. Zahájení podnikání zahraničních osob - str. 227
1. Cizinci - str. 227
2. Připuštění cizinců na území státu - str. 227
3. Evropská unie - str. 228
4. Podnikání zahraničních osob - str. 232
II. Živnostenské podnikání - str. 233
III. Účast v české právnické osobě - str. 236
IV. Odštěpné závody zahraničních právnických osob - str. 236
1. Principy ODZ - str. 237
2. Registrace ODZ - str. 237
3. Účetnictví ODZ - str. 238
4. Majetek - str. 238
5. Pořízení majetku - str. 238
6. Zásoby - str. 239
7. Rozhodovací funkce - str. 240
8. Peněžní prostředky - str. 240
9. Pohledávky a závazky - str. 242
10.Rezervy a opravné položky - str. 242
11. Náklady a výnosy - str. 242
12. Výsledek hospodaření - str. 243
13. Účetní závěrka - str.243
14. Daňové otázky - str. 245
15. Přemístění majetku bez změny vlastnictví - str. 245
V. Podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“ – účetní a daňové otázky - str. 247
1. Společné podnikání bez kapitálové účasti - str. 247
VI. Společné podnikání s kapitálovou účastí - str. 255
1. Společný podnik smluvní (contractual joint ventures) - str. 255
2. Společný podnik s kapitálovou investicí (equity joint ventures) - str. 256
Část šestá Ochrana zdraví zaměstnanců a bezpečnost práce v podniku  - str. 259
I. Určení rizika práce a zařazení zaměstnanců do kategorií - str. 259
II. Pracovnělékařské služby - str. 260
III. Lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 261
1. Vstupní prohlídky uchazeče o zaměstnání - str. 263
2. Periodická zdravotní prohlídka - str. 263
3. Mimořádná zdravotní prohlídka - str. 264
4. Výstupní zdravotní prohlídka - str. 264
5. Následná zdravotní prohlídka - str. 265
IV. Shrnutí pracovnělékařských služeb - str. 265
V. Zaměstnanci pracující v noci a práce v noci - str. 266
VI. Bezpečnost práce - str. 266
VII. Školení bezpečnosti práce - str. 266
VIII. Školení první pomoci na pracovišti - str. 268
IX. Školení řidičů - str. 268
X. Kniha úrazů a drobných poranění - str. 268
XI. Zkoušky na alkohol a jiné návykové látky - str. 270
XII. Označování provozovny - str. 270
XIII. Strojní vybavení na pracovišti - str. 271
XIV. Bezpečnostní listy a technické listy - str. 272
XV. Požární ochrana - str. 273
XVI. Školení požární ochrany - str. 274
XVII. Zákonné pojištění zaměstnanců - str. 274
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 278
Právní předpisy - str. 282
Věcný rejstřík - str. 285

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ...

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Zvláštní odměna obchodního zástupce

Jana Mattich - C. H. Beck

Zvláštní odměna představuje pro kontinentální právo jedinečný právní institut. Jedná se totiž o specifické protiplnění ze smlouvy, které je z části určeno na základě posouzení spravedlnosti jeho placení. Spravedlnost sama o sobě je pojmem velmi těžko uchopitelným a je o to ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Živnostenský zákon. Komentář. 2. vydání

Kristýna Solomonová, Lukáš Balada, Tatiana Kunštátová, František Dickelt - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k živnostenskému zákonu svým pojetím navazuje na jeho předchozí vydání a reflektuje právní stav zákona k 15. 1. 2023, kdy byl zatím naposled novelizován zákonem č. 416/2022 Sb. V reakci na přijaté novely je převážná část komentáře přepracována a rozšířena, a to ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.