Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře.

Vybranými aspekty a instituty, jimiž se autorka v několika částech zabývá, jsou například:

otázka definice pojmu zadavatele či nová kategorie tzv. dobrovolného zadavatele;
institut směřující k odstraňování nedostatků v nabídkách uchazečů (využití postupu dle § 46 ZZVZ);
situace, kdy se jedná o přípustnou změnu nabídky, a kdy již naopak půjde o nepřípustnou materiální změnu nabídky;
pravidla pro vylučování účastníků zadávacího řízení a otázka tzv. nezpůsobilosti dodavatele;
zakázané dohody typu bid rigging;
zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií (fenomén vendor lock-in);
právo na náhradu škody způsobené v důsledku pochybení zadavatele v zadávacím řízení.
Publikace je postavena na praktických tipech a doporučeních, jak by měli zadavatelé co nejefektivněji postupovat, vycházejících z dosavadních závěrů relevantní rozhodovací praxe ÚHOS a judikatury a konečně i praktické zkušenosti některých konkrétních zadavatelů.

autor: Marcela Káňová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 6. 2023, 224 stran
ISBN: 978-80-7676-563-4

Cena: 570 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Poděkování - str. IX
O autorce - str. X
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XIII
Část první Osobní působnost zákona o zadávání veřejných zakázek – zadavatel - str. 1
I. Veřejný zadavatel – jiná právnická osoba - str. 2
1. Uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou a obchodní povahu - str. 3
2. Financování, ovládání a jmenování nebo volba členů orgánu jiné právnické osoby - str. 8
3. Jiná právnická osoba jako veřejný zadavatel – příklady z praxe - str. 9
3.1 Lesy České republiky, s. p. - str. 9
3.2 MERO ČR, a. s. - str. 10
3.3 Další příklady veřejných (ne)zadavatelů - str. 11
II. Zadavatel zadávající sektorovou veřejnou zakázku - str. 13
Relevantní činnost v oblasti dopravy - str. 13
III. (Ne) naplnění definice veřejného a „sektorového“ zadavatele u společnosti ČD Cargo, a. s. - str. 14
1. Činnost a funkce ČDC - str. 16
2. ČDC není veřejným zadavatelem - str. 17
3. Vztah ČDC ke státu nebo jinému veřejnému zadavateli - str. 19
4. ČDC není jinou osobou zadávající sektorovou veřejnou zakázku - str. 21
IV.  „Dobrovolný zadavatel“ podle § 4 odst. 5 ZZVZ - str. 25
1. Výklad spojení „zahájení zadávacího řízení“ dle zákona - str. 26
2. Časový aspekt statusu zadavatele a limity pravomoci Úřadu - str. 27
3. Podstatná změna smlouvy? - str. 29
4. Rozhodovací praxe Úřadu - str. 33
Část druhá Limity možnosti náprav chyb v nabídkách (§ 46 ZZVZ) - str. 35
I. Jazykový výklad § 46 ZZVZ - str. 36
1. Obligatorní nebo fakultativní postup zadavatele - str. 37
2. Okruh situací umožňujících využití § 46 odst. 1 ZZVZ - str. 40
2.1 Objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů - str. 42
2.2 Doplnění chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů v 42
2.3 Doplnění dalších údajů, dokladů, vzorků nebo modelů - str. 42
2.4 Oprava chyb položkového rozpočtu - str. 44
3. Kdy postupu podle § 46 ZZVZ využít (ne)lze – jistota - str. 45
II. Co na to rozhodovací praxe Úřadu a judikatura - str. 47
1. Předložení nových dokumentů za účelem prokázání kvalifikace - str. 48
1.1 Možnost předložit zcela novou „vlastní“ referenční zakázku - str. 49
1.2 Možnost předložit zcela novou „cizí“ referenční zakázku - str. 52
1.3 Časový aspekt chybějících nebo nových údajů ke kvalifikaci - str. 55
1.4 Hodnocení kvalifikace - str. 56
2. Materiální změna nabídky - str. 59
2.1 Změna nabízeného plnění - str. 59
2.2 Změna položkového rozpočtu - str. 62
2.3 Praktické dopady rozhodovací praxe Úřadu a recentní judikatury - str. 65
Část třetí Dílčí aspekty vylučování účastníků zadávacího řízení- str. 69
I. Nezpůsobilost účastníka zadávacího řízení - str. 73
II. Pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu – § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ - str. 75
1. Existence pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu - str. 76
2. Dílčí podmínky pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu - str. 80
2.1 Podmínka subjektu smluvního vztahu - str. 80
2.2 Podmínka intenzity pochybení - str. 81
2.3 Podmínka kvalifikovaného následku - str. 82
2.4 Časová podmínka a podmínka opakovatelnosti - str. 83
3. Procesní aspekty aplikace § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ - str. 84
III. Bid rigging jako důvod pro vyloučení ze zadávacího řízení - str. 86
1. Bid rigging – nezpůsobilost podle § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ - str. 88
1.1 Podmínky pro vyloučení dle § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ - str. 90
1.2 Fakultativnost vyloučení a self-cleaning - str. 91
1.3 Vyloučení podle § 48 odst. 5 písm. f) ZZVZ – ano, či ne? - str. 94
2. Bid rigging – nezpůsobilost podle § 48 odst. 6 ZZVZ - str. 95
2.1 Věrohodné informace, aneb jak odhalit bid rigging - str. 96
2.2 Sdělení komise o nástrojích pro boj proti tajným ujednáním při zadávání veřejných zakázek a pokynech, jak uplatňovat 
související důvod pro vyloučení - str. 97
2.3 Soutěžní prověrka jako nástroj boje s protisoutěžním jednáním - str. 100
2.4 Možnost tzv. sebeočištění (self-cleaning) - str. 101
3. Procesní otázky vylučování podle § 48 odst. 6 ZZVZ a efektivita prosazování soutěžního práva - str. 102
3.1 Vyloučení, nebo podnět k Úřadu? - str. 103
3.1 Jakými opatřeními může zadavatel skutečně účinně přispět k boji proti bid riggingu? - str. 104
Část čtvrtá Jednací řízení bez uveřejnění v IT veřejných zakázkách aneb možná kolize hospodářské soutěže a efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků - str. 113
I. Fenomén jménem vendor lock-in - str. 116
II. Boj proti jednacímu řízení bez uveřejnění v IT veřejných zakázkách - str. 118
1. Kauza „Ministerstvo zemědělství“ - str. 119
2. Kauza „Opencard“ - str. 121
3. Rozhodnutí Úřadu z roku 2016 - str. 124
4. Co na to správní soudy aneb jaké mantinely pro jednací řízení bez uveřejnění aktuálně platí? - str. 127
4.1 Kdy ano a kdy ne jednací řízení bez uveřejnění pro IT veřejné zakázky zadávané v budoucnu - str. 129
4.2 Jednací řízení bez uveřejnění u IT veřejných zakázek navazujících na historické smlouvy - str. 130
III. Praktické problémy plynoucí z nemožnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění - str. 132
1. Zajištění funkčnosti stávajících IT systémů po přechodnou dobu - str. 133
1.1 Případová studie – otevřené řízení s „povinným“ poddodavatelem - str. 134
1.2 Tzv. partnerské programy - str. 140
2. Nahrazení stávajícího systému zatíženého vendor lock-in v souladu s principy 3E - str. 143
2.1 Požadavek na postoupení výkonu majetkových práv a výhradní licence, ano či ne? - str. 143
2.2 Požadavek na předání zdrojových kódů – ve většině případů ano! - str. 147
2.3 Kolize principů a systémové řešení? - str. 149
Část pátá Náhrada škody ve veřejných zakázkách - str. 153
I.  Obecná východiska náhrady škody v důsledku porušení zákona - str. 154
1. Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu - str. 156
2. Protiprávní jednání zadavatele - str. 156
II.  Náklady na účast v zadávacím řízení jako škoda? - str. 158
1. Vznik škody a příčinná souvislost - str. 161
2. Úplnost nabídky žalobce - str. 165
3. Prostor pro novelizaci zákona? - str. 166
III. Škoda spočívající v ušlém zisku - str. 167
1. Příčinná souvislost z hlediska tzv. řetězení příčin - str. 167
2. Nevyloučení vybraného dodavatele v rozporu se zákonem - str. 168
3. Neoprávněné vyloučení ze zadávacího řízení - str. 172
4. Nezákonné zrušení zadávacího řízení - str. 176
IV. Náhrada škody z titulu předsmluvní odpovědnosti - str. 179
1. Předpoklady vzniku nároku na náhradu škody - str. 179
2. Jak minimalizovat riziko náhrady škody z titulu předsmluvní odpovědnosti - str. 184
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 189
Seznam použité judikatury - str. 194
Věcný rejstřík - str. 201

Další nabídka k tématu

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.