Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem.

Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně

Po osmnáctileté „éře“ správy daní podle zákona o správě daní a poplatků, jehož platnost skončila rokem 2010, je správa všech daní upravena od roku 2011 daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Protože i v prostředí této zákonné normy se veškeré dění neustále vyvíjí, přičemž určitě nejde o zjednodušování vztahu mezi daňovými subjekty a správci daně, nabízí publikace mnoho vzorů pro takřka všechny nejčastější, ale i ojedinělé situace, které mohou vznikat v reálném životě.

Průřezový rozbor příslušných souvisejících pasáží zákona

Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní, účetním i daňovým poradcům využít některý z příkladů, které jsou vždy doplněny stručným odkazem na příslušný paragraf daňového zákona. Na tuto praktickou část navazuje průřezový rozbor příslušných souvisejících pasáží zákona, který objasňuje všechny pojmy daňového řízení a jeho jednotlivé fáze i s upozorněním na nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci s finančním úřadem předejít.

Všechny vzory také ke stažení v editovatelné podobě

Součástí publikace je odkaz pro stažení editovatelné podoby vzorů uvedených v publikaci, které lze využít jako základ při sestavení příslušného podání a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi vztahujícími se k daňovému řízení.


autoři: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 24. 3. 2021, 472 stran
ISBN: 978-80-7554-312-7

Cena: 529 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Konstrukce daňového řádu - str. 11
Část první - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu - str. 15
1. Úvodní ustanovení - str. 16
1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní - str. 16
2. Obecná část o správě daní - str. 26
2.1 Vymezení pojmu "správce daně" a "osob zúčastněných na správě daní" - str. 26
2.2 Vymezení lhůt ve správě daní - str. 45
2.3 Stanovení způsobu doručování - str. 56
2.4 Zajištění ochrany informací - str. 63
2.5 Organizace a způsob vedení dokumentace - str. 71
2.6 Vymezení obecných náležitostí při řízeních a postupech - str. 80
2.7 Vyhledávací postupy - str. 90
2.8 Kontrolní postupy - str. 93
2.9 Vymezení opravných a dozorčích prostředků - str. 119
3. Zvláštní část o správě daní - str. 130
3.1 Vymezení registračního řízení - str. 130
3.2 Stanovení náležitostí v řízení o závazném posouzení - str. 139
3.3 Vymezení daňového řízení - str. 142
3.4 Úprava nalézacího řízení - str. 144
3.5 Úprava řízení při placení daní - str. 166
3.6 Úprava daní vybíraných srážkou - str. 197
3.7 Úprava právního nástupnictví - str. 199
4. Následky porušení povinností při správě daní a náhrady - str. 205
4.1 Přestupky - str. 205
4.2 Pokuty a penále - str. 206
4.3 Úroky - str. 210
5. Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 215
5.1 Společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 215
Část druhá - Vzory korespondence - str. 221
Žádosti - str. 223
1. Žádost o prominutí penále - str. 223
2. Žádost o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání - str. 225
3. Žádost o prominutí pokuty za opoždění tvrzení daně (od roku 2021) - str. 227
4. Žádost o informaci o úřední osobě - str. 229
5. Žádost o delegování místní příslušnosti - str. 230
6. Žádost o prodloužení lhůty k předložení dokladu - str. 231
7. Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání - str. 232
8. Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav - str. 233
9. Žádost o doručování na jinou adresu - str. 234
10. Žádost o vyloučení doručování písemností vhozením do schránky - str. 235
11. Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení - str. 236
12. Žádost o umožnění nahlédnutí do spisu - str. 238
13. Žádost o vydání náhradního dokladu o registraci - str. 239
14. Žádost o sdělení přístupových údajů do daňové informační schránky (od roku 2021) - str. 240
15. Sdělení o pověření přístupem do daňové informační schránky (od roku 2021)  - str. 241
16. Žádost o potvrzení podání - str. 242
17. Žádost o upuštění od úředního překladu listiny - str. 243
18. Žádost o připuštění tlumočníka k ústnímu jednání - str. 244
19. Žádost o vyznačení nabytí právní moci rozhodnutí - str. 245
20. Uplatnění nároků na náhradu vynaložených výdajů a ušlého výdělku - str. 246
21. Žádost o zrušení registrace - str. 247
22. Žádost o závazné posouzení, zda zásah do majetku je technickým zhodnocením - str. 248
23. Žádost o závazné posouzení ceny sjednávané mezi spojenými osobami - str. 250
24. Žádost o závazné posouzení výměru výdajů (nákladů) spojených s provozem nemovité věci používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k nájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad) - str. 252
25. Žádost o závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu - str. 254
26. Žádost o závazné posouzení  splnění podmínek stanovených pro uplatnění daňové ztráty vzniklé před podstatnou změnou ve složení osob účastných na kapitálu či kontrole - str. 256
27. Žádost o závazné posouzení způsobu rozdělení výdajů (nákladů), které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům - str. 258
28. žádost o závazné posouzení správnosti zařazení  zdanitelného plnění z hlediska sazby DPH - str. 260
29. Žádost o prominutí odvodu, prominutí penále a zastavení dopočtu penále uložených podle zákona o rozpočtových pravidlech - str. 261
30. Žádost o vydání platebního výměru i vyměření daně - str. 263
31. Žádost o vydání dodatečného platebního výměru o doměření daně - str. 264
32. Žádost o potvrzení stavu osobního daňového účtu - str. 263
33. Žádost o převod vratitelného přeplatku na dani na jiný osobní daňový účet téhož nebo jiného správce daně - str. 266
34. Žádost o vrácení vratitelného přeplatku - str. 267
35. Žádost o posečkání se zaplacením daně - str. 268
36. Žádost o rozložení úhrady daně na splátky - str. 270
37. Žádost o vrácení platby provedené zřejmým omylem - str. 272
38. Žádost o sdělení výše ručeného nedoplatku - str. 273
39. Žádost o posečkání ručeného nedoplatku - str. 274
40. Žádost o vydání potvrzení o úhradě daně ručitelem - str. 275
41. Žádost o snížení povinnosti zálohovat daň - str. 276
42. Žádost o stanovení zálohy k úhradě nejvyššího dražebního podání - str. 278
43. Žádost o prodloužení lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání - str. 278
44. Žádost o vydání souhlasu s výmazem z obchodního rejstříku - str. 279
45. Žádost o potvrzení postavení daňového subjektu pro nástupnickou právnickou osobu - str. 280
46. Žádost o prominutí daně (příslušenství daně)  - str. 281
47. Žádost o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně  - str. 282
48. Žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 284
49. Žádost o přidělení vlastního identifikátoru fyzické osoby - str. 285
Opravné prostředky - str. 286
50. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení lhůty - str. 286
51. Odvolání proti rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav - str. 287
52. Podnět k ochraně před nečinností správce daně - str. 288
53. Odvolání proti rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti doručení - str. 289
54. Stížnost proti postupu správce daně při nahlížení do spisu - str. 290
55. Námitka podjatosti úřední osoby - str. 291
56. Odvolání proti rozhodnutí a zajištění věci - str. 292
57. Stížnost na postup správce daně při místním šetření - str. 293
58. Odvolání proti rozhodnutí o propadnutí věci státu - str. 295
59. Stížnost na postup správce daně při kontrole - str. 296
60. Odvolání proti doměření daně po daňové kontrole - str. 298
61. Stížnost na postup správce daně při odstraňování pochybností o správnosti podaného daňového tvrzení - str. 300
62. Výhrada k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění - str. 301
63. Odvolání proti vyměření daně po ukončení postupu k odstranění ¨pochybností o správnosti podaného daňového tvrzení - str. 303
64. Odvolání proti rozhodnutí o ustanovení znalcem - str. 305
65. Odvolání proti rozhodnutí o uložení povinnosti součinnosti při vypracovávání znaleckého posudku - str. 306
66. Odvolání proti rozhodnutí o stanovení záznamní povinnosti - str. 307
67. Odvolání proti stanovení daně podle pomůcek - str. 309
68. Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení - str. 310
69. Doplnění odvolání - str. 311
70. Vzdání se práva na odvolání - str. 312
71. Vzdání se práva odvolání spolupříjemce rozhodnutí - str. 313
72. Zpětvzetí odvolání - str. 314
73. Vyjádření ke zjištěným skutečnostem a návrh nových důkazů - str. 315
74. Odvolání proti zamítnutí žádosti o povolení obnovy řízení - str. 316
75. Odvolání proti rozhodnutí o registraci z moci úřední - str. 317
76. Odvolání proti platebnímu výměru na daň, která se odchyluje od daně vyplývající z daňového přiznání - str. 318
77. Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku - str. 319
78. Odvolání proti zajišťovacímu příkazu - str. 320
79. Odvolání ručitele proti výzvě k úhradě ručeného nedoplatku - str. 322
80. Odvolání proti dražební vyhlášce - str. 323
81. Stížnost na postup plátce daně - str. 324
82. Odvolání proti pokutě za opožděné podání tvrzení daně - str. 325
83. Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob správce daně - str. 326
Plné moci - str. 328
84. Pověření k jednání před správcem daně - str. 328
85. Generální plná moc - str. 328
86. Plná moc k zastupování při daňové kontrole - str. 330
87. Plná moc ke zpracování a podání daňového přiznání - str. 331
88. Udělení nové plné moci - str. 332
Sdělení, oznámení, návrhy, podněty - str. 333
89. Souhlas s ustanovením zástupce - str. 333
90. Návrh na zrušení ustanoveného zástupce - str. 334
91. Sdělení o volbě společného zástupce pro daňové řízení ve věci daně z nemovitých věcí - str. 335
92. Oznámení o zpřístupnění datové schránky - str. 336
93. Podnět k prošetření porušení povinnosti mlčenlivosti - str. 337
94. Zproštění mlčenlivosti pracovníka správce daně - str. 338
95. Sdělení o poskytnutí plnění, které je předmětem daně - str. 339
96. Potvrzení podání učiněného datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu - str. 340
97. Sdělení o odstraněné vady podání - str. 341
98. Sdělení k navrženému termínu pro zahájení daňové kontroly - str. 342
99. Sdělení důvodu pro odklad zahájení daňové kontroly - str. 343
100. Vyjádření k výsledku kontrolního zjištění - str. 344
101. Vyjádření k výzvě k odstranění pochybností - str. 345
102. Návrh na pokračování v dokazování s návrhem nových důkazů - str. 346
103. Návrh na účast třetí osoby v řízení - výslech svědka - str. 347
104. Návrh na provedení důkazu - str. 348
105. Omluva z předvolání na osobní jednání - návrh nového termínu - str. 349
106. Podnět k opravě zřejmé nesprávnosti - str. 350
107. Podnět k prohlášení nicotnosti rozhodnutí - str. 351
108. Vyjádření spolupříjemce rozhodnutí k podanému odvolání - str. 352
109. Návrh na povolení obnovy řízení - str. 353
110. Podnět k nařízení přezkoumání rozhodnutí - str. 354
111. Oznámení změny registrovaných údajů - str. 355
112. Sdělení, že nevznikla daňová povinnost na registrované dani - str. 356
113. Prohlášení o majetku - str. 357
114. Návrh dlužníka na snížení srážky ze mzdy ve prospěch exekuce - str. 358
115. Podnět k přiznání úroku z nesprávně stanovené daně - str. 359
Část třetí - Aktuální normy související s daňovým řádem - str. 361
Výňatek ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (týkající se správy daní) - str. 362
Vyhláška č. 382/2010 Sb., o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní - str. 365
Pokyn č MF-5 o stanovení lhůt při správě daní - str. 368
Pokyn GFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek - str. 372
Pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů - str. 376
Pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu - str. 398
Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení - str. 402
Pokyn GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně - str. 427
Pokyn GFŘ-D-46 k rozhodování ve věci žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně - str. 451
Pokyn GFŘ-D-24 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu - str. 456
Kalendář základních daňových povinností poplatníků a plátců daně - str. 464
Zevrubný přehled trestných činů, na které se vztahuje § 53 odst. 2 daňového řádu, podle § 367 trestního zákoníku - str. 469 

Další nabídka k tématu

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Manuál k daňovému řádu, 3. rozšířené a aktualizované vydání

Ing. Miloslav Kopřiva, JUDr. Jan Breburda, Mgr. Jaroslav Novotný - Sagit, a. s.

Jedinečná kniha s úctyhodným obsahem je praktickým a uceleným průvodcem daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.). Základní charakteristiky knihy: aktuálnost k 1. 1. 2023 praktické a fundované komentáře ke všem ustanovením daňového řádu zásadní pasáže z několika ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Správu daní lze za více jak 10 let od účinnosti DŘ označit již za ustálenou oblast. Výklad daňového řádu je dnes jen výjimečně předmětem významnějších judikatorních zásahů a změn. Judikatura k tomuto zákonu zůstává něčím, co by daňový profesionál měl průběžně sledovat, zejména, když ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Jiří Kappel - C. H. Beck

Publikace se komplexně zabývá problematikou obecných a specifických pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, se kterými se lze v českém kontextu setkat. V této souvislosti jsou analyzována také pravidla, která v posledních letech přinesla do vnitrostátního, unijního i ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Elektronizace správy daní, právní spekty

Elektronizace správy daní, právní spekty

Michal Tuláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.