Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná se o souhrn poznatků z oblasti stavebnictví, práva a ekonomie.

Kniha je primárně určena pro pracovníky veřejných zadavatelů, nicméně užitečné informace v ní naleznou i zástupci projektantů, administrátorů veřejných zakázek, technických dozorů investora, dotačních manažerů či stavebních podnikatelů. Uvedené poznatky mohou s úspěchem využívat i soukromí investoři, pro které pouze odpadá povinnost vybírat dodavatele prostřednictvím procedury definované zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Ambicí autorského kolektivu bylo přispět ke zlepšení vzájemného porozumění jednotlivých aktérů výstavbových projektů a pomoci tak zlepšit situaci v sektoru stavebnictví.


autoři: Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka,; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019, 392 stran
ISBN: 978-80-7502-322-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Autoři - str. 11
Poděkování - str. 11
O autorech - str. 13
Předmluva - str. 17
1. Úvod - str. 19
1.1 Pohled do statistik - str. 19
1.2 K zaměření publikace - str. 24
1.3 Použité zdroje - str. 25
2. Příprava projektů - str. 26
2.1 Možnosti způsobu realizace výstavbového projektu - str. 27
2.2 Certifikační nástroje - str. 29
2.3 Domácí zkušenosti z oblasti managementu veřejných stavebních investic - str. 31
2.4 Zahraniční reformy – Německo a Velká Británie - str. 37
2.5 BIM - str. 40
2.6 Komunikace - str. 44
2.7 Shrnutí - str. 46
2.8 Použité zdroje- str. 47
3. Hodnocení projektů - str. 49
3.1 Životní cyklus projektu stavby- str. 49
3.2 Metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů- str. 54
3.2.1 Metoda CMA - str. 54
3.2.2 Metoda CEA - str. 55
3.2.3 Metoda CUA - str. 55
3.2.4 Metoda CBA - str. 58
3.3 Shrnutí - str. 70
3.4 Použité zdroje - str. 71
4. Řízení rizik - str. 72
4.1 Citlivostní analýza - str. 76
4.2 Kvalitativní analýza rizik - str. 82
4.3 Kvantitativní analýza rizik - str. 87
4.4 Shrnutí - str. 99
4.5 Použité zdroje - str. 100
5. Diagnostika - str. 101
5.1 Diagnostika betonových a železobetonových konstrukcí - str. 102
5.1.1 Shromáždění relevantních podkladů - str. 102
5.1.2 Průzkum „in situ“ - str. 103
5.1.3 Pevnost betonu v tlaku - str. 105
5.1.4 Modul pružnosti betonu - str. 105
5.1.5 Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek - str. 105
5.1.6 Fyzikálněchemické analýzy - str. 107
5.1.7 Doporučení k rozsahu průzkumu - str. 110
5.1.8 Vyhodnocení průzkumu - str. 110
5.2 Diagnostika zděných konstrukcí - str. 112
5.2.1 Shromáždění relevantních podkladů - str. 112
5.2.2 Průzkum „in situ“ - str. 113
5.2.3 Laboratorní zkoušky- str. 115
5.2.4 Doporučení k rozsahu průzkumu - str. 118
5.2.5 Vyhodnocení průzkumu - str. 119
5.3 Diagnostika dřevěných konstrukcí - str. 119
5.3.1 Průzkum „in situ“ - str. 122
5.3.2 Laboratorní zkoušky - str. 125
5.3.3 Doporučení k rozsahu průzkumu - str. 127
5.3.4 Vyhodnocení průzkumu - str. 129
5.3.5 Použité zdroje - str. 129
6. Spotřeba energie - str. 134
6.1 Přehled o energetice - str. 134
6.1.1 Energetický management - str. 134
6.1.2 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie - str. 147
6.2 Ceny energie - str. 169
6.2.1 Složení ceny elektrické energie - str. 169
6.2.2 Složení ceny plynu - str. 171
6.2.3 Složení ceny tepla - str. 173
6.3 Úsporná opatření - str. 174
6.3.1 Hodnocení spotřeby a úspor - str. 174
6.3.2 Elektřina - str. 179
6.3.3 Plyn - str. 180
6.3.4 Ostatní - str. 180
6.4 Praktické rady - str. 180
6.4.1 Zvýšení/snížení rezervované kapacity - str. 180
6.4.2 Odpojení odběratele od systému zásobování teplem - str. 182
6.5 Použité zdroje - str. 187
7. Účastníci výstavbových projektů a jejich výběr - str. 189
7.1 Účastníci výstavbových projektů - str. 189
7.1.1 Investor - str. 190
7.1.2 Projektant - str. 192
7.1.3 Technický dozor stavebníka a správce stavby - str. 199
7.1.4 Koordinátor BOZP - str. 199
7.2 Odhad nákladů na projektanta, TDS a dalších profesí - str. 201
7.3 Výběr dodavatelů - str. 205
7.4 Použité zdroje - str. 214
8. Smlouva o dílo - str. 216
8.1 Smluvní podmínky veřejné zakázky na stavební práce - str. 216
8.2 Právní úprava smlouvy o dílo - str. 216
8.3 Defi nice smlouvy o dílo - str. 218
8.4 Určení smluvních stran - str. 219
8.5 Specifi kace díla - str. 220
8.6 Závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele - str. 222
8.7 Dokončení díla - str. 223
8.8 Předání díla - str. 224
8.9 Závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu - str. 225
8.10 Cena za dílo nebo způsob jejího určení - str. 228
8.11 Osobní provedení díla - str. 229
8.12 Věci k provedení díla - str. 232
8.13 Doba plnění - str. 232
8.14 Forma smlouvy o dílo - str. 235
8.15 Vady díla - str. 236
8.16 Použité zdroje - str. 238
9. Zajištění a pojištění - str. 239
9.1 Pojištění - str. 240
9.2 Peníze - str. 243
9.3 Bankovní záruka - str. 244
9.4 Smluvní pokuta - str. 245
9.5 Shrnutí - str. 247
9.6 Použité zdroje - str. 247
10. FIDIC a adjudikace - str. 248
10.1 Vzory FIDIC - str. 248
10.2 Adjudikace - str. 250
10.3 Použité zdroje - str. 252
11. Náklady životního cyklu - str. 253
11.1 Životní cyklus projektu stavby - str. 254
11.2 Výpočet ukazatele LCC - str. 254
11.2.1 Náklady související s technickými parametry budovy - str. 256
11.2.2 Způsob stanovení hodnoty nákladů na opravu FD - str. 264
11.2.3 Náklady související s provozem budovy - str. 266
11.2.4 Náklady budovy administrativní - str. 268
11.2.5 Analýza LCC - str. 269
11.3 Celoživotní náklady stavby - str. 271
11.4 Shrnutí - str. 273
11.5 Použité zdroje - str. 273
12. Rozpočtování staveb - str. 275
12.1 Cenové soustavy - str. 276
12.2 Číselníky a klasifi kace používané ve stavebnictví - str. 277
12.3 Ceny ve stavebnictví - str. 279
12.4 Směrné ceny - str. 280
12.5 Náklady stavby - str. 280
12.5.1 Hlava I. Projektové a průzkumné práce - str. 281
12.5.2 Hlava II. Provozní soubory - str. 281
12.5.3 Hlava III. Stavební objekty - str. 281
12.5.4 Hlava IV. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě - str. 282
12.5.5 Hlava V. Umělecká díla - str. 282
12.5.6 Hlava VI. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby (VRN) - str. 282
12.5.7 Hlava VII. Práce prováděná nestavebními organizacemi - str. 283
12.5.8 Hlava VIII. Rezerva - str. 283
12.5.9 Hlava IX. Ostatní náklady - str. 283
12.5.10 Hlava X. Vyvolané investice - str. 283
12.5.11 Hlava XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby - str. 284
12.6 Náklady stavebního objektu - str. 284
12.6.1 Orientační propočty - str. 284
12.6.2 Položkové rozpočty - str. 285
12.6.3 Kalkulace nákladů - str. 288
12.7 Specifi ka veřejných zakázek z pohledu stanovení ceny - str. 288
12.7.1 Vyhláška č. 169/2016 Sb. - str. 289
12.7.2 Aplikace vyhlášky 169/2016 Sb. v softwaru BuildPower a Kros - str. 290
12.8 Použité zdroje - str. 298
13. Harmonogramy - str. 299
13.1 Plánování projektu - str. 299
13.2 Sestavení harmonogramu - str. 304
13.3 Druhy harmonogramů - str. 306
13.3.1 Ganttův diagram - str. 306
13.3.2 Síťový graf - str. 306
13.3.3 Časoprostorový graf - str. 313
13.4 Nástroje pro tvorbu harmonogramů - str. 314
13.5 Sledování a změny harmonogramu - str. 316
13.6 Shrnutí - str. 317
13.7 Použité zdroje - str. 317
14. Bezpečnost stavebních objektů - str. 319
14.1 Aplikace modelování při posouzení požární bezpečnosti - str. 320
14.1.1 Technologie modelů pohybu osob - str. 320
14.1.2 Technologie modelů šíření požáru - str. 322
14.2 Verifi kace, kalibrace a validace modelu - str. 326
14.2.1 Standardizace procesu verifikace a validace modelu - str. 327
14.3 Základy procesu evakuace osob - str. 328
14.3.1 Doba pro evakuaci osob - str. 329
14.3.2 Doba dostupná pro evakuaci - str. 330
14.3.3 Doba potřebná pro evakuaci - str. 330
14.4 Charakteristika osob a podmínky osob v průběhu evakuace - str. 333
14.4.1 Charakteristika osob - str. 333
14.5 Prostorové nároky a dynamika osob - str. 340
14.5.1 Osobní prostor jednotlivce - str. 341
14.5.2 Statická hustota skupiny osob - str. 342
14.5.3 Dynamická hustota skupiny osob - str. 342
14.5.4 Úroveň kvality pěší dopravy - str. 343
14.6 Shrnutí - str. 346
14.7 Použité zdroje - str. 346
15. Zkratky - str. 349
16. Zelená kniha FIDIC - str. 352
16.1 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - str. 352
16.2 Smlouva o dílo - str. 371
16.3 Pravidla adjudikace - str. 377
16.4 Smlouva s adjudikátorem - str. 383
Shrnutí - str. 386
Summary - str. 387

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Vnitřní kontrola ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Kniha je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Kromě související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné ... pokračování

Cena: 285 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.