Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Pouze ustanovení změněná k 1. 7. 2012

Znění účinné od 1. 7. 2012 do 31.12.2013.Celý předpis   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 76/2008 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 417/2009 Sb., č. 179/2010 Sb., č. 423/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 258/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 1/2012 Sb., č. 55/2012 Sb. a č. 167/2012 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

* * * * *

§ 128

Vydání výpisu ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního přepisu69).

(2) Provozovatel seznamu vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

(3) Výpis je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou značkou.

(4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

(5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.

* * * * *

§ 139

Certifikát

(1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) identifikační údaje certifikačního orgánu pro kvalifikaci, který certifikát vydal,
b) název systému certifikovaných dodavatelů,
c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,
e) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,
f) právní formu právnické osoby,
g) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
h) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,
i) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou je certifikát vydán,
j) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou je certifikát vydán,
k) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, s tím, že jde-li o
  1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,
  2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,
  3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,
l)údaj o tom, které kvalifikační předpoklady podle § 56 byly prokázány, včetně údaje o dosažené úrovni prokázané kvalifikace s ohledem na jednotlivé kvalifikační předpoklady,
m) datum vydání certifikátu,
n) datum platnosti certifikátu a
o) podpis osoby oprávněné jednat za certifikační orgán pro kvalifikaci.

(2) Certifikát je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Certifikát se vydává v českém jazyce.

* * * * *

§ 149

Elektronické prostředky a elektronické nástroje

(1) Elektronickými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí síť a služby elektronických komunikací22). Za elektronický prostředek se pro účely tohoto zákona nepovažuje fax.

(2) Elektronickými nástroji se pro účely tohoto zákona rozumí programové vybavení, případně jeho součásti, které jsou spojeny se sítí nebo službou elektronických komunikací a umožňují prostřednictvím této sítě nebo služby provádění úkonů v elektronické podobě podle tohoto zákona, včetně zpracování zahrnujícího digitální kompresi a uchovávání dat. Zadavatel může použít elektronické nástroje pouze za předpokladu, že použití těchto elektronických nástrojů neporušuje zákaz diskriminace, tyto elektronické nástroje jsou s ohledem na předmět veřejné zakázky obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.

(3) Při elektronické komunikaci související se zadávacím řízením nebo soutěží o návrh poskytne zadavatel dodavatelům, kteří mohou mít zájem účastnit se řízení či soutěže, k dispozici veškeré informace technické povahy, včetně kódování a šifrování, které jsou nezbytné pro komunikaci elektronickými prostředky, zejména pro elektronické podání nabídek a žádostí o účast.

(4) Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži o návrh nebo odesílá-li zadavatel elektronickými prostředky vyhlášení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek či výzvu o zahájení zadávacího řízení, výzvu k jednání nebo k podání nabídky v zadávacím řízení či k účasti v soutěžním dialogu, oznámení o zadání veřejné zakázky, oznámení o způsobu vyřízení námitek či rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, musí být datová zpráva71) podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Zadavatel je oprávněn požadovat podepsání datové zprávy uznávaným elektronickým podpisem nebo označení datové zprávy uznávanou elektronickou značkou u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky.

(5) Neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě, předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle § 52 nebo § 65.

(6) Zadavatel je povinen zajistit, aby u elektronických nástrojů, jejichž prostřednictvím je realizována elektronická komunikace, zejména elektronický přenos a příjem nabídek, případně elektronický příjem žádostí o účast a návrhů v soutěžích o návrh, bylo zaručeno, aby

a) byly splněny požadavky na elektronické podpisy, vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k předávání plánů a projektů, uvedené ve zvláštním právním předpisu72),
b) mohl být přesně určen čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů,
c) bylo možné přiměřeně zajistit, že před stanovenými lhůtami nikdo nemůže mít přístup k údajům zaslaným v souladu s těmito požadavky,
d) v případě porušení zákazu přístupu podle písmene c) mohlo být přiměřeně zajištěno, že porušení bude spolehlivě zjistitelné,
e) pouze oprávněné osoby mohly stanovit nebo změnit data pro zpřístupnění doručených údajů,
f) během různých fází zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, byl přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze na základě předchozího rozhodnutí oprávněných osob,
g) rozhodnutí oprávněných osob podle písmene f) mohlo umožnit přístup k předaným údajům až po předem stanoveném datu,
h) údaje doručené a zpřístupněné v souladu s těmito požadavky mohly zůstat přístupné pouze osobám, které jsou oprávněné se s nimi seznamovat,
i) byly chráněny proti neoprávněnému přístupu třetích osob,
j) byla pro ně zajištěna technická podpora a servis v případě poruchy.

(7) Dodavatel může předložit zadavateli údaje nezbytné pro hodnocení nabídky též ve formě elektronického katalogu, a to zejména v případě veřejných zakázek zadávaných zadavatelem na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému. Elektronickým katalogem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor informací obsahující ceny odpovídající jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky, popis takových položek, případně další údaje s nimi související. Elektronický katalog musí splňovat veškeré požadavky stanovené pro elektronické nástroje používané pro komunikaci elektronickými prostředky podle tohoto paragrafu.

(8) Podrobnější podmínky týkající se nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek stanoví prováděcí právní předpis.

(9) Zadavatel musí zajistit, aby elektronické nástroje, jejichž prostřednictvím jsou úkony při zadávání veřejných zakázek uskutečňovány, prokazatelně splňovaly požadavky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Splnění požadavků na elektronické nástroje lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný vnitrostátním akreditačním orgánem na základě zvláštního právního předpisu51). Podrobnosti týkající se podmínek pro vydání certifikátu shody, údajů v certifikátu shody a platnosti certifikátu shody stanoví prováděcí právní předpis.

* * * * *


 Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis   účinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
Zákon č. 110/2007 Sb.1. června 2007,
Zákon č. 296/2007 Sb.1. ledna 2008,
Zákon č. 76/2008 Sb.15. března 2008,
Zákon č. 124/2008 Sb.1. července 2008,
Zákon č. 41/2009 Sb.1. ledna 2010,
Zákon č. 110/2009 Sb.1. července 2009,
Zákon č. 227/2009 Sb.1. července 2010,
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011,
Zákon č. 417/2009 Sb.1. ledna 2010,
Zákon č. 179/2010 Sb.15. září 2010,
Zákon č. 423/2010 Sb.30. prosince 2010,
Zákon č. 73/2011 Sb.1. dubna 2011,
Zákon č. 258/2011 Sb.12. září 2011,
Zákon č. 367/2011 Sb.1. ledna 2012,
Zákon č. 420/2011 Sb.1. ledna 2012,
Zákon č. 1/2012 Sb.5. ledna 2012,
Zákon č. 55/2012 Sb.1. dubna 2012,
Zákon č. 167/2012 Sb.1. července 2012.

* * * * *

69)Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
22)Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).
71)§ 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
72)Zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
51)§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.