Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize:

„V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?´ Abych na ni mohl odpovědět, potřebuji znát právě ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. A ještě před tím, než analyzuji faktory, které brání a které napomáhají úspěšné integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit, potřebuji si položit a zodpovědět otázku ohledně úspěšnosti. Co to vlastně je úspěšnost?“

Kniha dále obsahuje případové studie tří obcí, ve kterých autor zjišťuje, jak charakterizované faktory přispívají k úspěšnosti místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. Dvě případové studie ukazují různé modely integrace, které je možné označit za úspěšné. Jedna z případových studií ukazuje v protikladu integrační program, který je možné označit za neúspěšný.

Kniha je určena všem, kteří se zabývají integrací v obcích, a to nejen v teoretické rovině, ale i přímo v praxi obcí.

autor: Jan Vašat; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, 208 stran
ISBN: 978-80-7676-854-3

Cena: 435 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. IX
Úvod - str. X
1 Obce a jejich sociálně vyloučené lokality - str.1
1.1 Sociální vyloučení a sociálně vyloučené lokality - str. 2 
1.1.1 Koncept sociálního vyloučení - str. 2
1.1.2 Dimenze sociálního vyloučení - str. 5
1.1.3 Exkluzivní a inkluzivní společnost - str. 9
1.1.4 Koncept kultury chudoby - str. 11
1.1.5 Sociálně vyloučené lokality - str. 13
1.1.6 Pierson a stavební kameny sociálního začleňování - str. 19
1.2 Otázka etnicity vnímané a připisované - str. 22
1.3 Integrace a její dimenze - str. 24
1.3.1 Strukturální dimenze integrace - str. 26
1.3.2 Kulturní dimenze integrace - str. 29
1.3.3 Interaktivní dimenze integrace - str. 30
1.3.4 Identifikační dimenze integrace - str. 31
1.4 Alternativy integrace - str. 32
1.4.1 Asimilace - str. 32
1.4.2 Segregace - str. 34
1.4.3 Marginalizace - str. 35
1.5 Obecní politika vůči sociálně vyloučeným lokalitám - str. 35
2 Úspěšnost naplňování cílů programů zaměřených na integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit - str. 39
2.1 Naplňování cílů jako výsledek - str. 40
2.2 Naplňování cílů jako proces - str. 42
3 Faktory integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit - str. 47
3.1 Strukturální faktory - str. 49
3.1.1 Sociální struktura regionu - str. 49
3.1.2 Státní politika - str. 52
3.2 Systémové faktory - str. 55
3.2.1 Politika na úrovni obcí - str. 55
3.2.2 Sociální dumping - str. 58
3.2.3 Veřejné mínění - str. 59
3.3 Individuální faktory - str. 60
3.3.1 Individuální faktory na straně obyvatel sociálně vyloučených lokalit - str. 60
3.3.2 Individuální faktory na straně obyvatel ostatních částí obce - str. 61
4 Faktory úspěšnosti programu - str. 63
4.1 Konceptualizace faktorů úspěšnosti - str. 64
4.2 Charakteristiky integračního programu jako faktory jeho úspěšnosti - str. 67
4.2.1 Jasné a konzistentní cíle programu - str. 68
4.2.2 Adekvátní teoretický kauzální model vlivu - str. 70
4.2.3 Angažovaní, s programem loajální a kompetentní implementující úředníci - str. 73
4.3 Vnější faktory působící na úspěšnost integračního programu - str. 78
4.3.1 Právně strukturovaný implementační proces - str. 78
4.3.2 Podpora zájmových skupin a politických autorit, politická legitimita programu - str. 80
4.3.3     Stabilita sociálně ekonomických podmínek - str. 85
5 Metody výzkumu - str. 89
5.1 Dílčí výzkumné otázky - str. 89
5.1.1 Koho můžeme označovat za „aktéra programu“ zaměřujícího se na integraci obce a její vyloučené lokality? - str. 90
5.1.2 Formulují autoři programu jeho cíle jazykem integrace nebo jazykem některé z alternativ integrace? - str. 90
5.1.3 Jsou aktéry programu žity integrační cíle nebo cíle, které vycházejí z některé z alternativ integrace? - str. 91
5.1.4 Jaký je obsah kauzálního modelu a byl tento záměrně vytvořen? - str. 91
5.1.5 Je kauzální model vlivu programu adekvátní? - str. 92
5.1.6 Je možné považovat zkoumaný program za úspěšný z hlediska procesu a z hlediska výsledku? - str. 92
5.1.7 Které vnější a vnitřní faktory působí a jak na změnu intenzity a kvality interakcí mezi majoritou a minoritou („jádrem“ a „okrajem“)? - str. 93
5.1.8 Které vnější faktory a jak působí na charakteristiky programu? - str. 93
5.2 Výzkumná metoda - str. 94
5.3 Výzkumné techniky - str. 95
5.3.1 Studium písemných dokumentů - str. 98
5.3.2 Pozorování - str. 99
5.3.3 Rozhovory s aktéry programu - str. 99
5.4 Jednotka zkoumání a jednotka zjišťování - str. 100
5.5 Výzkumný postup, interpretace a anonymita - str. 101
6 Případové studie integračních programů tří obcí - str. 105
6.1Obec Alfa - str. 105
6.1.1 Aktéři seskupení kolem starosty - str. 106
6.1.2 Integrační jazyk starosty Alfy - str. 107
6.1.3 Žité cíle aktérů programu: přes inkluzi k integraci - str. 109
6.1.4 Kauzální model: práce, bydlení, role starosty a veřejného prostoru - str. 110
6.1.5 Adekvátnost kauzálního modelu - str. 113
6.1.6 Úspěšnost programu - str. 114
6.1.7 Vnější faktory působící na úspěšnost programu v Alfě aneb odolávání „jakobysmu“ - str. 116
6.1.8 Vnější faktory působící na charakteristiky samotného programu v Alfě - str. 119
6.1.9 Shrnutí - str. 120
6.2 Obec Beta - str. 122
6.2.1 Skladba aktérů aneb „v Betě je všechno o politice“ - str. 122
6.2.2 Tři různá pojetí cílů v Betě - str. 124
6.2.3 Rozdílnost žitých cílů aktérů - str. 127
6.2.4 Dvě varianty kauzálního modelu aneb Beta rozdělená nejen politicky, ale i etnicky - str. 129
6.2.5 Adekvátnost kauzálního modelu aneb kdo o tu integraci vlastně stojí? - str. 133
6.2.6 Úspěšnost a neúspěšnost aneb neúspěšnost výsledku vede k rezignaci na proces - str. 135
6.2.7 Vliv vnějších faktorů působících na (ne)úspěšnost integračního programu - str. 138
6.2.8 Vliv vnějších podmínek na charakteristiky programu aneb spoléhání na vnější zdroje - str. 142
6.2.9 Shrnutí - str. 144
6.3 Obec Gama - str. 145
6.3.1 Tandem v čele aktérů programu v Gamě - str. 146
6.3.2 Integrační jazyk programu - str. 148
6.3.3 Cíle žité aktéry programu - str. 150
6.3.4 Kauzální model aneb integrační trojnožka - str. 151
6.3.5 Adekvátnost kauzálního modelu - str. 154
6.3.6 Úspěšnost programu aneb vzájemný vztah integrace a inkluze - str. 156
6.3.7 Vliv vnějších faktorů působících na úspěšnost integračního programu - str. 158
6.3.8 Vliv vnějších podmínek na charakteristiky programu - str. 160
6.3.9 Shrnutí - str. 161
6.4 Souhrnná zjištění - str. 164
6.4.1 Aktéři programů - str. 165
6.4.2 Jazyk formulace cílů programu - str. 166
6.4.3 Žité cíle aktérů programu - str. 167
6.4.4 Kauzální model - str. 167
6.4.5 Adekvátnost kauzálního modelu - str. 169
6.4.6 Úspěšnost integračního programu z hlediska procesu a výsledku - str. 169
6.4.7 Vnější faktory ovlivňující úspěšnost integračních programů - str. 170
6.4.8 Vliv vnějších faktorů na charakteristiky programů - str. 171
7 Diskuse a doporučení - str. 173
7.1 Co a jak brání a co napomáhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit? - str. 173
7.1.1 Faktory bránící úspěšnému naplňování cílů integračních programů - str. 173
7.1.2 Faktory napomáhající úspěšnému naplňování cílů integračních programů - str. 176
7.2 Doporučení pro tvorbu a realizaci integračních programů - str. 179
Závěr - str. 181
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 183
Věcný rejstřík - str. 189

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Zákon o obcích - Komentář, 4. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Jana Balounová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), vychází již ve čtvrtém aktualizovaném vydání a reaguje mimo jiné i na změny v souvisejících předpisech a v judikatuře. Komentář k zákonu o obcích byl nově doplněn komentářem k zákonu č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ... pokračování

Cena: 315 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.