Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a dobrovolných svazků obcí.

Komplexní přehled aktuální legislativy
V této praktické příručce naleznete aktuální informace z oblasti účetnictví těchto některých vybraných účetních jednotek, některá významná specifika v oblasti účetních metod včetně nezbytného výkladu některých ustanovení právních předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2013 Sb. a rovněž úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, včetně mnoha názorných příkladů postupů účtování a ukázek použití účetních metod u uvedených účetních jednotek.

autor: Jaroslava Svobodová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 23. 3. 2023, 640 stran
ISBN: 978-80-7554-386-8

Cena: 669 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 21
Vyhláška č. 410/2009 Sb. - str. 47
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 142
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 174
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 194
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 194
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 197
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 217
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. - str. 217
Vyhláška č. 383/2009 Sb. - str. 261
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 291
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 292
Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 292
Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 307
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 309
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 311
Příloha č. 3b k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 311
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 312
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 314
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 315
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 316
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 318
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 319
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 319
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 319
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 319
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 321
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - str. 322
České účetní standardy č. 701 až č. 710 - str. 321
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 
Účty a zásady účtování na účtech - str. 329
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702 
Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 334
Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 - str. 336
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703 
Transfery - str. 371
Poskytnutí transferu - str. 382
Poskytovatel – významná informace poskytnutí transferu - str. 383
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 
Fondy účetní jednotky - str. 384
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 705 
Rezervy - str. 393
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 
Opravné položky a vyřazení pohledávek - str. 396
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 
Zásoby - str. 403
Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob A) - str. 411
Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob B) - str. 411
Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 411
Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 412
Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 412
Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 413
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 
Odpisování dlouhodobého majetku - str. 414
Postup účtování pořízení dlouhodobého hmotného majetku, účtování odpisů k 31. 12. 2011 - str. 422
Postup účtování odpisu dlouhodobého majetku - str. 423
A. Postup účtování u územního samosprávného celku (vlastníka majetku) předání majetku příspěvkové organizaci jím zřizované - str. 423
B. Postup účtování u příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem - str. 424
C. Postup účtování u příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem - str. 425
D. Postup účtování u územního samosprávného celku (vlastníka majetku) předání majetku příspěvkové organizaci jím zřizované - str. 426
E. Postup účtování u příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem - str. 427
F. Postup účtování u příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem - str. 428
Příloha č. 1 - str. 430
Příloha č. 2 – č. 3 - str. 461
Příloha č. 4 - str. 461
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 
Vlastní zdroje - str. 462
Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (stavba) - str. 475
Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (samostatná movitá věc a soubor movitých věcí) - str. 475
Přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 
bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů (samostatná movitá věc a soubor movitých věcí) - str. 476
Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 476
Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (stavba) - str. 476
Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (samostatná movitá věc a soubor movitých věcí) - str. 476
Úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo 
bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů (samostatná movitá věc a soubor movitých věcí) - str. 476
Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 477
Přijetí dotace na pořízení dlouhodobého majetku příspěvkovou organizací od jejího zřizovatele - str. 477
Přijetí transferu na pořízení dlouhodobého majetku - str. 477
Změna účetní metody odpisování dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací v souladu s příslušným Českým účetním 
standardem (č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku) v účetním období započatém 1. 1. 2013 - str. 477
Majetek určený k prodeji (oceněn reálnou hodnotou – rozdíl z přecenění majetku na reálnou hodnotu je kladný) - str. 477
Majetek určený k prodeji (oceněn reálnou hodnotou – rozdíl z přecenění majetku na reálnou hodnotu je záporný) - str. 478
Majetek určený k prodeji (k okamžiku prodeje zrušení kladného rozdílu z přecenění) - str. 478
Majetek určený k prodeji (k okamžiku prodeje zrušení záporného rozdílu z přecenění) - str. 478
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - str. 479
Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 494
 Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 494
Technické zhodnocení softwaru provedené ke dni 1. 1. 2023 (ocenění technického zhodnocení je ve výši 125 000 Kč, tzn. převyšuje částku 60 000 Kč) - str. 494
Rekonstrukce WC provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 495
Rekonstrukce šatny provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 495
Technické zhodnocení stavby provedené ke dni 1. 1. 2023 (ocenění technického zhodnocení je ve výši 750 000 Kč, tzn. převyšuje částku 40 000 Kč) - str. 495
Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 495
Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 496
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 496
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 496
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 496
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 497
Inventarizační rozdíl (přebytek) dlouhodobého nehmotného majetku - str. 497
Inventarizační rozdíl (přebytek) dlouhodobého hmotného majetku - str. 497
Pořízení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku vybranou účetní jednotkou (ocenění technického zhodnocení je vyšší než stanovená částka) - str. 497
Pořízení technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku vybranou účetní jednotkou (ocenění technického zhodnocení je vyšší než stanovená částka) - str. 497
Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 498
Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností - str. 498
Nabytí drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem nebo přechodem od účetní jednotky, která je vybranou účetní jednotkou - str. 498
Nabytí drobného dlouhodobého nehmotného majetku bezúplatným převodem nebo přechodem od účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 498
Inventarizační rozdíl (přebytek) drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 498
Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu (viz § 25 odst. 6 ZoÚ ) - str. 499
Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 499
Vytvoření drobného dlouhodobého hmotného majetku vlastní činností - str. 499
Nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem nebo přechodem od účetní jednotky, která je vybranou účetní jednotkou - str. 499
Nabytí drobného dlouhodobého hmotného majetku bezúplatným převodem nebo přechodem od účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 499
Inventarizační rozdíl (přebytek) drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 500
Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu (viz § 25 odst. 6 ZoÚ) - str. 500
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 500
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu jeho likvidace - str. 500
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, který byl určen k prodeji - str. 500
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu 
neuskutečněného zařazení do užívání - str. 501
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, který nebyl určen k prodeji a je plně odepsán - str. 501
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu bezúplatného převodu nebo přechodu ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 501
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu jeho likvidace - str. 501
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, který byl určen k prodeji - str. 502
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu neuskutečněného zařazení do užívání - str. 502
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku, který nebyl určen k prodeji a je plně odepsán - str. 502
Názorné příklady účtování organizačních složek státu - str. 503
1. Účtování výnosů a nákladů v organizačních složkách státu - str. 503
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje v organizačních složkách státu - str. 503
3. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – software v organizačních složkách státu - str. 503
4. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva v organizačních složkách státu - str. 504
5. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – povolenky na emise a preferenční limity v organizačních složkách státu - str. 504
6. Pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 504
7. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 505
8. Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 505
9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – stavba v organizačních složkách státu - str. 506
10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a souboru hmotných movitých věcí v organizačních složkách státu - str. 505
11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelský celek trvalých porostů v organizačních složkách státu - str. 506
12. Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 506
13. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 507
14. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v organizačních složkách státu - str. 507
15. Pořízení krátkodobého majetku způsobem A v organizačních složkách státu - str. 507
16. Pořízení krátkodobého majetku způsobem B v organizačních složkách státu - str. 507
17. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob A) - str. 508
18. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob B) - str. 508
19. Účtování nákladů v organizačních složkách státu - str. 508
Účty příštích období a dohadné účty 
Účtování časového rozlišení nákladů, výdajů, výnosů a příjmů příštích období - str. 509
20. Náklady příštích období - str. 509
21. Výdaje příštích období - str. 509
22. Výnosy příštích období - str. 510
23. Příjmy příštích období - str. 510
24. Účtování dohadných účtů aktivních - str. 510
25. Účtování dohadných účtů pasivních - str. 510
26. Poskytnutí peněžních prostředků - str. 510
27. Poskytnutí peněžních prostředků (transferu) - str. 511
28. Poskytnutí peněžních prostředků (transferu) prostřednictvím zálohy - str. 511
29. Poskytnutí provozní zálohy vnitřní organizační jednotce organizační složky státu - str. 511
30. Tvorba opravné položky k pohledávce v účetním období 2021 - str. 512
31. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 512
32. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 512
33. Rekonstrukce WC provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 512
34. Rekonstrukce šatny provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 512
35. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 513
36. Účtování cenin - str. 513
37. Náhrada mezd v době dočasné pracovní neschopnosti - str. 513
38. Tvorba a použití rezervy - str. 514
39. Tvorba opravné položky k ostatním zásobám - str. 514
40. Tvorba a použití rezervy na budoucí závazky - str. 514
41. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 514
42. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – software - str. 514
43. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva - str. 514
44. Odpisování ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - str. 514
45. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – stavba - str. 514
46. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí) - str. 515
47. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelské celky trvalých porostů - str. 515
48. Odpisování ostatního dlouhodobého hmotného majetku - str. 515
49. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 515
50. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 515
51. Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 515
52. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 515
53. Zaúčtování vyřazené pohledávky z aktiv na podrozvahový účet - str. 516
54. Vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu - str. 516
55. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 516
56. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 516
57. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 516
58. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 516
59. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 60 000 Kč - str. 517
60. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 40 000 Kč - str. 517
61. Změna příslušnosti k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 517
62. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 517
63. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 517
64. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 518
65. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 517
66. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 518
67. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 518
68. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 518
69. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 518
70. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 519
71. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 519
72. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (pozemek) - str. 519
73. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 519
74. Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 519
75. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu 
neuskutečněného zařazení do užívání - str. 520
76. Účtování odvodu sociálního zabezpečení - str. 520
77. Účtování odvodu zdravotního pojištění - str. 520
78. Prodej nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 012 ve výši 100 000 Kč, oprávky ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 200 000 Kč - str. 520
79. Prodej stavby, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 021 ve výši 100 000 Kč, oprávky 
ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 200 000 Kč - str. 521
80. Prodej pozemku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 031 ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 200 000 Kč - str. 521
81. Prodej kulturního předmětu, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 032 ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 150 000 Kč - str. 521
82. Prodej softwaru, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 013 ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 20 000 Kč - str. 522
83. Prodej ocenitelných práv, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 014 ve výši 400 000 Kč, oprávky ve výši 250 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 600 000 Kč - str. 522
84. Prodej povolenek na emise a preferenčních limitů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 015 ve výši 1 000 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 2 000 000 Kč - str. 522
85. Prodej drobného dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 018 ve výši 55 000 Kč, oprávky ve výši 55 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 15 000 Kč - str. 523
86. Prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 019 ve výši 180 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 523
87. Prodej samostatné hmotné movité věci, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 022 ve výši 600 000 Kč, oprávky ve výši 400 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 80 000 Kč - str. 523
88. Prodej pěstitelských celků trvalých porostů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 025 
ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 800 000 Kč - str. 524
89. Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 028 ve výši 40 000 Kč, oprávky ve výši 40 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 10 000 Kč - str. 524
90. Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 029 ve výši 110 000 Kč, oprávky ve výši 20 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 525
91. Postup účtování transferu u poskytovatele (organizační složky státu) - str. 525
92. Postup účtování transferu u poskytovatele (organizační složky státu) - str. 525
93. Postup účtování opravy dlouhodobého hmotného majetku u organizační složky státu - str. 525
Názorné příklady účtování územních samosprávných celků - str. 526
1. Účtování výnosů územních samosprávných celků - str. 526
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje v územních samosprávných celcích - str. 526
3. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – softwaru v územních samosprávných celcích - str. 526
4. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva v územních samosprávných celcích - str. 527
5. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – povolenky na emise a preferenční limity v územních samosprávných celcích - str. 527
6. Pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 527
7. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 528
8. Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 528
9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – stavba v územních samosprávných celcích - str. 528
10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a souboru hmotných movitých věcí územních samosprávných celků - str. 528
11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelský celek trvalých porostů v územních samosprávných celcích - str. 529
12. Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 529
13. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 529
14. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v územních samosprávných celcích - str. 530
15. Pořízení krátkodobého majetku – zásob způsobem A v územních samosprávných celcích - str. 530
16. Pořízení krátkodobého majetku – zásob způsobem B v územních samosprávných celcích - str. 530
17. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob A) - str. 530
18. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob B) - str. 531
19. Účtování nákladů v územních samosprávných celcích - str. 531
Účty příštích období a dohadné účty
Účtování časového rozlišení nákladů, výdajů, výnosů a příjmů příštích období - str. 531
20. Náklady příštích období - str. 532
21. Výdaje příštích období - str. 532
22. Výnosy příštích období - str. 532
23. Příjmy příštích období - str. 532
24. Účtování dohadných účtů aktivních - str. 532
25. Účtování dohadných účtů pasivních - str. 533
26. Poskytnutí peněžních prostředků - str. 533
27. Poskytnutí peněžních prostředků (transferu) - str. 533
28. Poskytnutí peněžních prostředků (transferu) prostřednictvím zálohy - str. 534
29. Poskytnutí provozní zálohy organizační složce – středisku účetní jednotky - str. 534
30. Tvorba opravné položky k pohledávce v účetním období 2021 - str. 534
31. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 535
32. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 535
33. Rekonstrukce WC provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 535
34. Rekonstrukce šatny provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 535
35. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 535
36. Účtování cenin - str. 536
37. Náhrada mezd v době dočasné pracovní neschopnosti - str. 536
38. Tvorba a použití rezervy - str. 536
39. Tvorba opravné položky k ostatním zásobám - str. 536
40. Tvorba a použití rezervy na budoucí závazky - str. 536
41. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 537
42. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – software - str. 537
43. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva - str. 537
44. Odpisování ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - str. 537
45. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – stavby - str. 537
46. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku (samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí) - str. 537
47. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelské celky trvalých porostů - str. 537
48. Odpisování ostatního dlouhodobého hmotného majetku - str. 537
49. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 538
50. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 538
51. Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 38
52. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 538
53. Zaúčtování vyřazené pohledávky z aktiv na podrozvahový účet - str. 538
54. Vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu - str. 538
55. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 538
56. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 539
57. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 539
58. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 539
59. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 60 000 Kč - str. 539
60. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 40 000 Kč - str. 539
61. Darování kulturního předmětu - str. 540
62. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 540
63. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 540
64. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 540
65. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 540
66. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 540
67. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 541
68. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 541
69. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 541
70. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou 
účetní jednotkou - str. 541
71. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou - str. 541
72. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (pozemek) - str. 541
73. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 542
74. Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 542
75. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu 
neuskutečněného zařazení do užívání - str. 542
76. Účtování odvodu sociálního zabezpečení - str. 542
77. Účtování odvodu zdravotního pojištění - str. 542
78. Prodej pozemku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 031 ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 200 000 Kč - str. 543
79. Prodej kulturního předmětu, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 032 ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 150 000 Kč - str. 543
80. Prodej softwaru, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 013 ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 20 000 Kč - str. 543
81. Prodej ocenitelných práv, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 014 ve výši 400 000 Kč, oprávky ve výši 250 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 600 000 Kč - str. 544
82. Prodej povolenek na emise a preferenčních limitů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 015 ve výši 1 000 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 2 000 000 Kč - str. 544
83. Prodej drobného dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 018 ve výši 55 000 Kč, oprávky ve výši 55 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 15 000 Kč - str. 544
84. Prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 019 ve výši 180 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 545
85. Prodej samostatné hmotné movité věci, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 022 ve výši 600 000 Kč, oprávky ve výši 400 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 80 000 Kč - str. 545
86. Prodej pěstitelských celků trvalých porostů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 025 
ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 800 000 Kč - str. 545
87. Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 028 ve výši 40 000 Kč, oprávky ve výši 40 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 10 000 Kč - str. 546
88. Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 029 ve výši 110 000 Kč, oprávky ve výši 20 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 546
 89. Postup účtování transferu u zprostředkovatele (územního samosprávného celku) - str. 547
 90. Postup účtování transferu u poskytovatele (územního samosprávného celku) - str. 547
 91. Postup účtování transferu u poskytovatele (územního samosprávného celku) - str. 547
 92. Postup účtování opravy dlouhodobého hmotného majetku u územního samosprávného celku - str. 547
Názorné příklady účtování příspěvkových organizací - str. 548
1. Účtování výnosů a nákladů v příspěvkových organizacích - str. 548
2. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje v příspěvkových organizacích - str. 548
3. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – software v příspěvkových organizacích - str. 548
4. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva v příspěvkových organizacích - str. 549
5. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – povolenky na emise a preferenční limity v příspěvkových organizacích - str. 549
6. Pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 549
7. Pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 549
8. Vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 550
9. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – stavba v příspěvkových organizacích - str. 550
10. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – samostatné movité věci a soubory movitých věcí v příspěvkových organizacích - str. 550
11. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelské celky trvalých porostů v příspěvkových organizacích - str. 550
12. Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 551
13. Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 551
14. Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v příspěvkových organizacích - str. 551
15. Pořízení krátkodobého majetku způsobem A v příspěvkových organizacích - str. 551
16. Pořízení krátkodobého majetku způsobem B v příspěvkových organizacích - str. 551
17. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob A) - str. 552
18. Pořízení nemovité a movité věci za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 ZoÚ (způsob B) - str. 552
19. Účtování nákladů v příspěvkových organizacích - str. 552
Účty příštích období a dohadné účty
Účtování časového rozlišení nákladů, výdajů, výnosů a příjmů příštích období - str. 553
20. Náklady příštích období - str. 553
21. Výdaje příštích období - str. 553
22. Výnosy příštích období - str. 553
23. Příjmy příštích období - str. 553
24. Účtování dohadných účtů aktivních - str. 554
25. Účtování dohadných účtů pasivních - str. 554
26. Přijetí peněžních prostředků – příspěvek příspěvkovou organizací - str. 554
27. Přijetí peněžních prostředků příspěvkovou organizací - str. 554
28. Poskytnutí provozní zálohy (zálohy na drobná vydání) – jednorázová záloha - str. 555
29. Účtování cenin - str. 555
30. Tvorba opravné položky k pohledávce v účetním období 2021 - str. 555
31. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 555
32. Modernizace softwaru provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění modernizace nepřevyšuje částku 60 000 Kč) - str. 555
33. Rekonstrukce WC provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 556
34. Rekonstrukce šatny provedená ke dni 1. 1. 2023 (ocenění rekonstrukce nepřevyšuje částku 40 000 Kč) - str. 556
35. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 556
36. Účtování cenin - str. 556
37. Náhrada mezd v době dočasné pracovní neschopnosti - str. 557
38. Tvorba a použití rezervy - str. 557
39. Tvorba opravné položky k ostatním zásobám - str. 557
40. Tvorba a použití rezervy na budoucí závazky - str. 557
41. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 557
42. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – software - str. 557
43. Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku – ocenitelná práva - str. 558
44. Odpisování ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - str. 558
45. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – stavby - str. 558
46. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - str. 558
47. Odpisování dlouhodobého hmotného majetku – pěstitelské celky trvalých porostů - str. 558
48. Odpisování ostatního dlouhodobého hmotného majetku - str. 558
49. Pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 558
50. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 558
51. Pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 559
52. Vyřazení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku - str. 559
53. Zaúčtování vyřazené pohledávky z aktiv na podrozvahový účet - str. 559
54. Vyřazení pohledávky z podrozvahového účtu - str. 559
55. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 559
56. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 559
57. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 560
58. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce - str. 560
59. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 60 000 Kč - str. 560
60. Technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ocenění technického zhodnocení je vyšší než 40 000 Kč - str. 560
61. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku vybranou účetní jednotkou - str. 560
62. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 561
63. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 561
64. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 561
65. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, 
která není vybranou účetní jednotkou - str. 561
66. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, 
která není vybranou účetní jednotkou - str. 561
67. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem A) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, 
která není vybranou účetní jednotkou - str. 561
68. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 562
69. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch vybrané účetní jednotky - str. 562
70. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, 
která není vybranou účetní jednotkou - str. 562
71. Bezúplatné předání zásob (účtovaných způsobem B) podle § 25 odst. 6 ZoÚ ve prospěch účetní jednotky, která není vybranou 
účetní jednotkou - str. 562
72. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (pozemek) - str. 562
73. Bezúplatně převzatý dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 562
74. Bezúplatně pozbytý (snížení aktiv) dlouhodobý majetek (stavba), který byl u předávající účetní jednotky odpisován - str. 563
75. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu manka, škody nebo jiné obdobné skutečnosti včetně vyřazení z důvodu 
neuskutečněného zařazení do užívání - str. 563
76. Účtování odvodu sociálního zabezpečení - str. 563
77. Účtování odvodu zdravotního pojištění - str. 563
78. Prodej pozemku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 031 ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 200 000 Kč - str. 563
79. Prodej kulturního předmětu, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 03 na syntetickém účtu 032 ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 150 000 Kč - str. 564
80. Prodej softwaru, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 013 ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 50 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 20 000 Kč - str. 564
81. Prodej ocenitelných práv, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 014 ve výši 400 000 Kč, oprávky ve výši 250 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 600 000 Kč - str. 564
82. Prodej povolenek na emise a preferenčních limitů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 015 ve výši 1 000 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 2 000 000 Kč - str. 565
83. Prodej drobného dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 018 ve výši 55 000 Kč, oprávky ve výši 55 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 15 000 Kč - str. 565
84. Prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 01 na syntetickém účtu 019 ve výši 180 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 566
85. Prodej samostatné hmotné movité věci, v účetnictví zachycena v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 022 ve výši 600 000 Kč, oprávky ve výši 400 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 80 000 Kč - str. 566
86. Prodej pěstitelských celků trvalých porostů, v účetnictví zachyceny v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 025 
ve výši 200 000 Kč, oprávky ve výši 100 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 800 000 Kč - str. 566
87. Prodej drobného dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 028 ve výši 40 000 Kč, oprávky ve výši 40 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 10 000 Kč - str. 567
88. Prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku, v účetnictví zachycen v aktivech v účtové skupině 02 na syntetickém účtu 029 ve výši 110 000 Kč, oprávky ve výši 20 000 Kč, reálná hodnota při prodeji stanovena ve výši 60 000 Kč - str. 567
89. Tvorba a čerpání fondu odměn - str. 567
90. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) - str. 568
91. Použití peněžních prostředků FKSP - str. 568
92. Použití peněžních prostředků FKSP - str. 568
93. Tvorba rezervního fondu - str. 568
94. Čerpání rezervního fondu - str. 568
95. Tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic - str. 569
96. Čerpání fondu reprodukce majetku, fondu investic - str. 569
97. Postup účtování transferu u příjemce (příspěvkové organizace) - str. 569
98. Postup účtování transferu u příjemce (příspěvkové organizace) - str. 569
99. Postup účtování opravy dlouhodobého hmotného majetku u příspěvkové organizace - str. 569
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 571

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž ... pokračování

Cena: 419 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.