Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. Úvodní kapitoly obsahují základní informace o účetnictví, metodické postupy a účetní terminologii. Tím velmi dobře pochopíte uvedené účetní případy, se kterými se účetní denně setkává při své práci. K osvojení nabytých znalostí vám pomůže celá řada praktických příkladů. Stejný význam pro vás mají i uvedené kontrolní otázky. Poslední kapitoly se věnují uzávěrkovým operacím a správnému sestavení účetní závěrky včetně následných povinností.

autor: Pavel Novotný; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 2. 2024, 224 stran
ISBN: 978-80-2715-241-4

Cena: 289 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Úvodní slovo autora - str. 11
1. Základy účetnictví - str. 13
1.1 Účetnictví, jeho vývoj, význam a funkce - str. 13
1.1.1 Vznik účetnictví - str. 13
1.1.2 Historický vývoj účetnictví z pohledu forem jeho vedení - str. 13
1.1.3 Vliv informačních technologií na účetnictví - str. 14
1.1.4 Význam a funkce účetnictví - str. 16
Kontrolní otázky - str. 19
1.2 Účetnictví, jeho zásady a regulace - str. 19
1.2.1 Všeobecné účetní zásady - str. 19
1.2.2 Harmonizace účetnictví - str. 20
1.2.3 Regulace českého účetnictví - str. 21
1.2.4 Novela účetních přepisů  - str.  23
Kontrolní otázky - str. 24
1.3 Aktiva a pasiva - str. 25
1.3.1 Majetek účetní jednotky a jeho krytí - str. 25
1.3.2 Rozvaha, její funkce, obsah a členění - str. 27
Kontrolní otázky - str. 34
1.4 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření - str. 34
1.4.1 Osamostatnění nákladů a výnosů - str. 35
1.4.2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty - str. 37
1.4.3 Struktura druhového členění výkazu zisku a ztráty - str. 38
1.4.4 Struktura účelového členění výkazu zisku a ztráty - str. 39
Kontrolní otázky - str. 43
1.5 Metodické prvky v účetnictví - str. 43
1.5.1 Účet, jeho podstata, funkce a forma - str. 44
1.5.2 Princip podvojnosti, souvztažnost účtů - str. 53
1.5.3 Účetní zápisy - str. 53
1.5.4 Účetní knihy - str. 55
Kontrolní otázky - str. 58
1.6 Nástroje průkaznosti účetnictví - str. 59
1.6.1 Účetní doklady - str. 59
1.6.2 Inventarizace majetku a závazků - str. 64
1.6.3 Význam kontroly došlých faktur  - str. 66
1.6.4 Vnitřní kontrolní systém - str. 68
Kontrolní otázky - str. 70
1.7 Oceňování aktiv a dluhů - str. 70
1.7.1 Regulace oceňování majetku a závazků - str. 71
1.7.2 Princip opatrnosti - str. 71
1.7.3 Oceňování majetku a závazků v České republice - str. 71
1.7.4 Měna v účetnictví - str. 72
Kontrolní otázky - str. 75
1.8 Odpisování, tvorba a použití opravných položek a rezervy - str. 75
1.8.1 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 75
1.8.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 76
1.8.3 Podstata, význam a funkce rezerv - str. 77
Kontrolní otázky - str. 78
2. Základy účtování na účtech - str. 79
2.1 Dlouhodobý majetek - str. 88
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 89
2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 91
2.1.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 93
2.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku a jeho zařazení do užívání - str. 95
2.1.5 Poskytování záloh na pořízení dlouhodobého majetku - str. 100
2.1.6 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 102
2.1.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 104
2.1.8 Účtování odpisů dlouhodobého majetku - str. 107
2.1.9 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 108
2.1.10 Dlouhodobý finanční majetek - str. 113
2.1.11 Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů - str. 116
Kontrolní otázky - str. 118
2.2 Zásoby - str. 119
2.2.1 Oceňování zásob - str. 119
2.2.2 Účtování zásob - str. 121
2.2.3 Aktivace materiálu, zboží a služeb - str. 130
2.2.4 Účtování zásob přímo do spotřeby - str. 130
2.2.5 Stanovení normy přirozených úbytků - str. 130
2.2.6 Analytické a podrozvahové účty - str. 130
2.2.7 Kontrola korunou - str. 130
2.2.8 Význam zásob pro likviditu účetní jednotky - str. 131
Kontrolní otázky - str. 139
2.3 Krátkodobý finanční majetek - str. 139
2.3.1 Peněžní prostředky v pokladně a ceniny - str. 139
2.3.2 Peněžní prostředky na účtech - str. 140
2.3.3 Krátkodobé úvěry - str. 141
2.3.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str. 142
2.3.5 Krátkodobý finanční majetek - str. 142
2.3.6 Převody mezi finančními účty - str. 142
Kontrolní otázky - str. 150
2.4 Zúčtovací vztahy  - str. 150
2.4.1 Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce - str. 150
2.4.2 Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce - str. 154
2.4.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str. 159
2.4.4 Promlčení a zánik pohledávek a závazků - str. 160
2.4.5 Odpis pohledávek - str. 160
2.4.6 Opravné položky k pohledávkám - str. 160
2.4.7 Pohledávky a závazky v cizí měně - str. 162
2.4.8 Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev - str. 163
Kontrolní otázky - str. 164
2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 165
2.5.1 Vlastní kapitál - str. 165
2.5.2 Rezervy - str. 171
Kontrolní otázky - str. 173
2.5.3 Dlouhodobé závazky - str. 173
Kontrolní otázky - str. 175
2.6 Náklady a výnosy - str. 176
2.6.1 Podstata nákladů a výnosů - str. 176
2.6.2 Členění nákladů a výnosů - str. 175
2.6.3 Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 – Náklady - str. 177
2.6.4 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové třídě 5 – Náklady - str. 177
2.6.5 Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 – Výnosy - str. 185
2.6.6 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové třídě 6 – Výnosy - str. 185
Kontrolní otázky - str. 189
2.7 Účetní závěrka - str. 189
2.7.1 Účetní uzávěrka - str. 189
2.7.2 Účetní závěrka - str. 192
2.8 Kontrolní příklady k procvičení - str. 198
Použité zdroje - str. 203
Seznam příloh - str. 204
Příloha 1 Vzor účtového rozvrhu - str. 205
Příloha 2 Přiřazení syntetických účtů k položkám rozvahy - str. 212
Příloha 3 Přiřazení syntetických účtů k položkám výkazu zisku a ztráty – druhové členění - str. 218
Příloha 4 Inventurní soupis majetku - str. 220
Příloha 5 Inventurní soupis o provedení inventury peněžních prostředků v hotovosti - str. 221
Příloha 6 Seznam interpretací Národní účetní rady - str. 222

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.