Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu přispívají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Jaké změny přináší aktuální vydání trestních kodexů? Především se zdvojnásobilo peněžité vyjádření rozsahu škody způsobené trestným činem a byl zaveden nový druh trestu zákaz držení a chovu zvířat. Nově se při ukládání trestů přihlíží k postoji pachatele v trestním řízení, byl zakotven institut prohlášení viny a byly rozšířeny možnosti využití dohody o vině a trestu. Jednotlivých změn je však mnohem více.

Uváděné judikáty jsou vybrány zejména ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu.

Součástí publikace jsou i předpisy souvisící – zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 1. září 2022.

Publikace je oblíbenou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 6. 12. 2022, 1424 stran
ISBN: 978-80-7502-637-8

Cena: 1 880 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
Trestní zákoník - str. 15
Část první Obecná část (§ 1–139) - str. 17
Hlava I Působnost trestních zákonů (§ 1–11) - str. 17
Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona (§ 1) - str. 17
Díl 2 Časová působnost (§ 2–3) - str. 17
Díl 3 Místní působnost (§ 4–11) - str. 21
Hlava II Trestní odpovědnost (§ 12–27) - str. 26
Díl 1 Základy trestní odpovědnosti (§ 12–14) - str. 26
Díl 2 Zavinění (§ 15–19) - str. 33
Díl 3 Příprava a pokus trestného činu (§ 20–21) - str. 45
Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22–27) - str. 50
Hlava III Okolnosti vylučující protiprávnost činu (§ 28–32) - str. 62
Hlava IV Zánik trestní odpovědnosti (§ 33–35) - str. 69
Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33) - str. 69
Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34–35) - str. 71
Hlava V Trestní sankce (§ 36–104) - str. 75
Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36–38) - str. 75
Díl 2 Tresty (§ 39–95) - str.  77
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39–45) - str. 77
Oddíl 2 Upuštění od potrestání (§ 46–48) - str. 95
Oddíl 3 Dohled (§ 49–51) - str. 100
Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52–54) - str. 101
Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55–80) - str. 104
Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81–87) - str. 138
Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88–91) - str. 148
Oddíl 8 Započítání vazby a trestu (§ 92–93) - str. 158
Oddíl 9 Zánik výkonu trestu (§ 94–95) - str. 160
Díl 3 Ochranná opatření (§ 96–104) - str. 162
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96–97) - str. 162
Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98–104) - str. 164
Hlava VI Zahlazení odsouzení (§ 105–106) - str.  179
Hlava VII Zvláštní ustanovení o některých pachatelích (§ 107–109) - str. 181
Hlava VIII Výkladová ustanovení (§ 110–139) - str. 183
Část druhá Zvláštní část (§ 140–418) - str. 214
Hlava I Trestné činy proti životu a zdraví (§ 140–167) - str. 214
Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140–144) - str. 214
Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145–148) - str. 229
Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149–158) - str. 239
Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159–163) - str. 250
Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164–167) - str. 253
Hlava II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 
168–184) - str. 259
Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168–179) - str. 259
Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180–184) - str. 282
Hlava III Trestné činy proti lidské důstojnosti  sexuální oblasti (§ 185–193b) - str. 290
Hlava IV Trestné činy proti rodině a dětem (§ 194–204) - str. 307
Hlava V Trestné činy proti majetku (§ 205–232) - str. 322
Hlava VI Trestné činy hospodářské (§ 233–271) - str. 377
Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233–239) - str. 377
Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240–247) - str. 385
Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248–267) - str. 396
Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268–271) - str. 419
Hlava VII Trestné činy obecně nebezpečné (§ 272–292) - str. 424
Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272–289) - str. 424
Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (§ 290–292) - str. 452
Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293–308) - str. 454
Hlava IX Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309–322) - str. 471
Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309–315) - str. 471
Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316–318) - str. 486
Díl 3 Trestné činy proti obraně státu (§ 319–322) - str. 489
Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (§ 323–368) - str. 493
Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323–328) - str. 493
Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329–330) - str. 499
Díl 3 Úplatkářství (§ 331–334) - str. 505
Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335–351) - str. 511
Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352–356) - str. 549
Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357–360) - str. 554
Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361–363) - str. 560
Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364–368) - str. 563
Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti (§ 369–374) - str. 570
Hlava XII Trestné činy vojenské (§ 375–399) - str. 573
Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375–383) - str. 573
Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384–387)- str. 579
Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388–391) - str. 582
Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392–397) - str. 584
Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (§ 398–399) - str. 587
Hlava XIII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (§ 400–418) - str. 588
Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400–405) - str. 588
Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 405a–417) - str. 596
Díl 3 Společné ustanovení (§ 418) - str. 605
Část třetí Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 419–421) - str. 606
Přechodné ustanovení zákona č. 333/2020 Sb. - str. 610
Trestní řád - str. 611
Část první Společná ustanovení (§ 1 -156) - str. 613
Hlava první Obecná ustanovení (§ 1–12) - str. 613
Hlava druhá Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 13–51b) - str. 654
Oddíl 1 Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13–26) - str. 654
Oddíl 2 Pomocné osoby (§ 27–29) - str. 667
Oddíl 3 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30–31a) - str. 671
Oddíl 4 Obviněný (§ 32–34) - str. 677
Oddíl 5 Obhájce (§ 35–41) - str. 682
Oddíl 6 Zúčastněná osoba (§ 42) - str. 695
Oddíl 7 Poškozený (§ 43–49) - str. 696
Oddíl 8 Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50–51a) - str. 712
Oddíl 9 Přístup k utajovaným informacím (§ 51b) - str. 716
Hlava třetí Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52–66) - str. 717
Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52) - str. 717
Oddíl 1 Dožádání (§ 53–54) - str. 718
Oddíl 2 Protokol (§ 55–58) - str. 719
Oddíl 3 Podání (§ 59) - str. 724
Oddíl 4 Lhůty (§ 60–61) - str. 726
Oddíl 5 Doručování (§ 62–64a) - str. 728
Oddíl 6 Nahlížení do spisů (§ 65) - str. 732
Oddíl 7 Pořádková pokuta (§ 66) - str. 735
Hlava čtvrtá Předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení (§ 67–88a) - str. 737
Oddíl 1 Vazba (§ 67–74a) - str. 737
Oddíl 2 Zadržení (§ 75–77) - str. 765
Oddíl 3 Zákaz vycestování do zahraničí - str. 770
Oddíl 4 Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti (§ 78–81b) - str. 771
Oddíl 5 Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82–85c) - str. 783
Oddíl 6 Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86–87c) - str. 794
Oddíl 7 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88–88a) - str. 796
Oddíl 8 Předběžná opatření (§ 88b–88o) - str. 805
Hlava pátá Dokazování (§ 89–118) - str. 813
Obecná ustanovení (§ 89) - str. 813
Oddíl 1 Výpověď obviněného (§ 90–96) - str. 820
Oddíl 2 Svědci (§ 97–104) - str. 823
Oddíl 3 Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a–104e) - str. 836
Oddíl 4 Znalci (§ 105–111) - str. 842
Oddíl 5 Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení (§ 111a)- str. 852
Oddíl 6 Věcné a listinné důkazy (§ 112) - str. 854
Oddíl 7 Ohledání (§ 113–118) - str. 855
Hlava šestá Rozhodnutí (§ 119–140) - str. 860
Způsob rozhodování (§ 119) - str. 860
Oddíl 1 Rozsudek (§ 120–133) - str. 861
Oddíl 2 Usnesení (§ 134–138) - str. 872
Oddíl 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139–140) - str. 876
Hlava sedmá Stížnost a řízení o ní (§ 141–150) - str. 880
Hlava osmá Náklady trestního řízení (§ 151–156) - str. 893
Část druhá Přípravné řízení (§ 157–179h) - str. 904
Obecné ustanovení (§ 157) - str. 904
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce (§ 157a) - str. 906
Hlava devátá Postup před zahájením trestního stíhání (§ 158–158f) - str. 906
Hlava desátá Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (§ 160–171) - str. 925
Oddíl 1 Zahájení trestního stíhání (§ 160) - str. 925
Oddíl 2 Vyšetřování (§ 161–167) - str. 932
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů (§ 168–170) - str. 944
Oddíl 4 Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171–173a) - str. 945
Oddíl 5 Dozor státního zástupce (§ 174–175) - str. 952
Oddíl 6 Dohoda o vině a trestu (§v 175a–175b) - str. 955
Oddíl 7 Obžaloba (§ 176–179) - str. 959
Oddíl 8 Zkrácené přípravné řízení (§ 179a–179h) - str. 964
Část třetí Řízení před soudem (§ 180-365) - str. 975
Hlava jedenáctá Základní ustanovení (§ 180–184) - str. 975
Hlava dvanáctá Předběžné projednání obžaloby (§ 185–195) - str. 980
Hlava třináctá Hlavní líčení (§ 196–231) - str. 994
Oddíl 1 Příprava hlavního líčení (§ 196–198a) - str. 994
Oddíl 2 Veřejnost hlavního líčení (§ 199–201) - str. 998
Oddíl 3 Zahájení hlavního líčení (§ 202–206) - str. 1000
Oddíl 4 Dokazování (§ 207–215) - str. 1008
Oddíl 5 Závěr hlavního líčení (§ 216–218) - str. 1019
Oddíl 6 Odročení hlavního líčení (§ 219) - str. 91020
Oddíl 7 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220–230) - str. 1022
Oddíl 8 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§ 231) - str. 1042
Hlava čtrnáctá Veřejné zasedání (§ 232–239a) - str. 1043
Hlava patnáctá Neveřejné zasedání (§ 240–244) - str. 1047
Hlava šestnáctá Odvolání a řízení o něm (§ 245–265) - str. 1048
Hlava sedmnáctá Dovolání (§ 265a–265s) - str. 1106
Hlava osmnáctá Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní (§ 266–276) - str.  1157
Hlava devatenáctá Obnova řízení (§ 277–289) - str. 1173
Hlava dvacátá Zvláštní způsoby řízení (§ 290–314n) - str. 1192
Obecné ustanovení (§ 290) - str.  1192
Oddíl 1 Řízení ve věcech mladistvých (§ 291–301) - str. 1193
Oddíl 2 Řízení proti uprchlému (§ 302–306a) - str. 1194
Oddíl 3 Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307–308) - str. 1203
Oddíl 4 Narovnání (§ 309–314) - str. 1217
Oddíl 5 Řízení před samosoudcem (§ 314a–314g) - str. 1220
Oddíl 6 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h–314k) - str. 1235
Oddíl 7 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l–314n) - str. 1236
Oddíl 8 Řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o–314s) - str. 1239
Hlava dvacátá první Vykonávací řízení (§ 315–362) - str. 1244
Příslušnost ve vykonávacím řízení (§ 315) - str. 1244
Oddíl 1 (§ 316–319) - str. 1246
Oddíl 2 Výkon trestu odnětí svobody (§ 320–334) - str. 1246
Oddíl 3 Výkon trestu domácího vězení (§ 334a–334g) - str. 1271
Oddíl 4 Výkon trestu obecně prospěšných prací (§ 335–340b) - str. 1278
Oddíl 5 Výkon některých dalších trestů (§ 341–350j) - str. 1286
Oddíl 6 Výkon dohledu a kontrola chování odsouzeného probačním úředníkem (§ 341-350l) - str. 1307
Oddíl 7 Promlčení výkonu trestu (§ 350m) - str. 1310
Oddíl 8 Výkon ochranného opatření (§ 351–358b) - str. 1310
Oddíl 9 Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359–362) - str. 1319
Hlava dvacátá druhá Zahlazení odsouzení (§ 363–365) - str. 1324
Část čtvrtá Některé úkony souvisící s trestním řízením (§ 366–460zp) - str. 1326
Hlava dvacátá třetí Udělení milosti a použití amnestie (§ 366–370a) - str. 1326
Část pátá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461–471) - str. 1334
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - str. 1339
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - str. 1383
Advokátní tarif - str. 1401
Věcný rejstřík - str. 1411

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o ... pokračování

Cena: 1 280 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.