Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. 

Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního řízení.  Problematiku institutu trestního příkazu zasazuje do historického a mezinárodního kontextu, aby čtenář chápal dynamiku jeho vývoje odrážející vývoj společnosti směrem k vládě práva a právního státu.

Autor porovnává institut trestního příkazu s odklony a s jinými druhy rozhodnutí, a meziodvětvově porovnává příkazní řízení. Ze shromážděných poznatků se pak snaží předpovědět další vývoj tohoto institutu.

Monografie je určena nejen pro praktikující právníky – soudce, státní zástupce, advokáty, ale i pro studenty právnických fakult, kteří pomýšlí na kariéru v oboru trestního práva.


autor: Petr Novák; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, 140 stran
ISBN: 978-80-7502-495-4

Cena: 280 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek  - str. 9
Předmluva  - str. 11
1. Právní úprava trestního příkazu v systematice trestního řádu  - str. 13
1.1 Vztah institutu trestního příkazu a řízení proti uprchlému  - str. 13
2. Podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 15
2.1 Pozitivní podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 15
2.2 Negativní podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 20
3. Tresty, které lze trestním příkazem uložit  - str. 23
3.1 Trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu  - str. 25
3.2 Domácí vězení do jednoho roku  - str. 26
3.3 Trest obecně prospěšných prací  - str. 27
3.4 Trest zákazu činnosti do pěti let  - str. 29
3.5 Trest zákazu držení a chovu zvířat  - str. 29
3.6 Peněžitý trest  - str. 30
3.7 Trest propadnutí věci  - str. 32
3.8 Vyhoštění do pěti let  - str. 32
3.9 Zákaz pobytu do pěti let  - str. 34
3.10 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let  - str. 34
4. Vyhotovení trestního příkazu  - str. 36
5. Doručování trestního příkazu  - str. 40
6. Účinky doručení trestního příkazu  - str. 44
7. Odpor proti trestnímu příkazu  - str. 46
8. Účinky podaného odporu  - str. 52
9. Právní moc a vykonatelnost trestního příkazu  - str. 55
10. Hlavní líčení po oprávněnou osobou ve lhůtě podaném odporu  - str. 60
11. Procesní postavení poškozeného v řízení o vydání trestního příkazu  - str. 64
12. Vydání trestního příkazu v řízení proti právnickým osobám  - str. 68
13. Trestní příkaz v jiných ustanoveních trestního řádu  - str. 71
14. Vztah základních zásad trestního řízení a trestního příkazu  - str. 74
14.1 Vztah trestního příkazu a zásady stíhání jen ze zákonných důvodů  - str. 75
14.2 Vztah trestního příkazu a zásady presumpce neviny  - str. 76
14.3 Vztah trestního příkazu a zásad zahájení řízení  - str. 77
14.4 Vztah trestního příkazu a zásady rychlosti a hospodárnosti řízení  - str. 79
14.5 Vztah trestního příkazu a zásady přiměřenosti (zdrženlivosti)  - str. 81
14.6 Vztah trestního příkazu a zásady materiální pravdy  - str. 82
14.7 Vztah trestního příkazu a zásady vyhledávací  - str. 83
14.8 Vztah trestního příkazu a zásady volného hodnocení důkazů  - str. 84
14.9 Vztah trestního příkazu a zásady spolupráce se zájmovými sdruženími občanů  - str. 85
14.10 Vztah trestního příkazu a zásady veřejnosti  - str. 85
14.11 Vztah trestního příkazu a zásady ústnosti  - str. 87
14.12 Vztah trestního příkazu a zásady bezprostřednosti  - str. 88
14.13 Vztah trestního příkazu a zásady zajištění práva na obhajobu  - str. 89
14.14 Vztah trestního příkazu a zásady zajištění práv poškozeného  - str. 90
14.15 Zhodnocení vztahu základních zásad trestního řízení a trestního příkazu  - str. 91
15. Vztah trestního příkazu a práva na spravedlivý proces  - str. 93
16. Historický vývoj trestního příkazu  - str. 95
17. Trestní příkaz v okolních státech  - str. 97
18. Trestní příkaz jako odklon v trestním řízení  - str. 101
19. Porovnání trestního příkazu s jinými druhy rozhodnutí  - str. 107
19.1 Srovnání trestního příkazu a rozsudku  - str. 107
19.2 Srovnání trestního příkazu a usnesení  - str. 110
19.3 Srovnání trestního příkazu a rozhodnutí svého druhu  - str. 112
19.4 Zhodnocení základních druhů rozhodnutí  - str. 113
20. Meziodvětvové srovnání příkazních řízení  - str. 115
21. Popis statistických údajů týkajících se trestního příkazu  - str. 117
22. Předpověď dalšího vývoje institutu trestního příkazu a návrhy de lege ferenda  - str. 121
22.1 Návrhy de lege ferenda týkající se trestního příkazu nepřímo  - str. 122
22.2 Návrhy de lege ferenda, které se týkají trestního příkazu bezprostředně  - str. 128
Seznam použitých zdrojů  - str. 137
1. Seznam použité literatury  - str. 137
2. Seznam použitých internetových zdrojů  - str. 139
3. Seznam ostatních zdrojů  - str. 140

Další nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ... pokračování

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.