Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.).

Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním zákonům, jimiž jsou zejména zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a respektuje úpravu provedenou zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Reflektuje i vlivy tzv. evropského trestního práva, zejména pak zavedení Evropského veřejného žalobce, působícího také v českém trestním řízení. Stranou pozornosti autorů nezůstala ani nová úprava znalecké činnosti, provedená zákonem č. 254/2019 Sb.

Učebnice je určena především studentům právnických fakult a praktickým právníkům, kteří přicházejí do styku s trestním právem hmotným, trestním právem procesním a trestním řízením.

Autory učebnice jsou pedagogové všech čtyř veřejných právnických fakult působících v České republice, čímž si učebnice udržuje z tohoto pohledu charakter univerzální výukové
pomůcky; nadále mezi autory patří i zástupci odborné praxe. Tím je dosaženo potřebného spojení teoretických informací a praktických zkušeností.

autoři: Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 5. 2024, 880 stran
ISBN: 978-80-7676-898-7

Cena: 1 408 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 5
Seznam zkratek - str. 21
Předmluva - str. 25
Kapitola I: Úvodní výklady - str. 27
1 Pojem trestního práva, trestního řízení a trestního práva procesního - str. 27
2 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení a předběžné otázky - str. 31
3 Poměr českého trestního práva procesního k jiným odvětvím českého práva - str. 34
4 Trestní právo procesní a související obory - str. 36
Kapitola II: Trestněprocesní zákony - str. 38
1 Prameny trestního řízení - str. 38
2 Výklad trestního řádu - str. 42
3 Působnost trestního řádu - str. 46
3.1 Působnost časová - str. 46
3.2 Působnost místní - str. 48
3.3 Působnost věcná - str. 49
3.4 Působnost osobní - str. 49
Kapitola III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod - str. 56
1 Ústavněprávní garance v 56
2 Mezinárodní závazky České republiky - str. 59
3 Unijní úroveň ochrany - str. 62
4 Koncepce ochrany lidských práv a základních svobod v trestním řízení - str. 63
4.1 Úroveň normativní - str. 63
4.2 Úroveň institucionální - str. 64
4.3 Úroveň systémová - str. 65
4.4 Úroveň procedurální - str. 66
Kapitola IV: Základní zásady trestního řízení - str. 67
1 Pojem, význam a systém základních zásad českého trestního řízení - str. 67
2 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů - str. 70
3 Zásada přiměřenosti a zdrženlivosti - str. 71
4 Zásada rychlého procesu (rychlosti řízení) - str. 72
5 Zásada spolupráce orgánů trestního řízení se zájmovými sdruženími občanů - str. 73
6 Zásada zajištění práva na obhajobu - str. 74
7 Zásada zajištění práv poškozeného - str. 76
8 Zásada oficiality - str. 77
9 Zásada legality - str. 78
10 Zásada obžalovací - str. 78
11 Zásada veřejnosti - str. 81
12 Zásada vyhledávací - str. 83
13 Zásada bezprostřednosti a zásada ústnosti - str. 84
14 Zásada presumpce neviny - str. 87
15 Zásada volného hodnocení důkazů - str. 89
16 Zásada materiální pravdy - str. 90
Kapitola V: Subjekty trestního řízení - str. 93
1 Subjekty a strany v trestním řízení - str. 93
2 Procesní způsobilost subjektů v trestním řízení - str. 97
Kapitola VI: Soudy - str. 99
1 Soudy a organizace soudnictví v České republice - str. 99
1.1 Poslání soudů - str. 99
1.2 Právní úprava postavení a činnosti soudů - str. 100
1.3 Základní struktura soudů - str. 102
2 Úkoly a soustava soudů působících v trestních věcech - str. 103
3 Pravomoc a příslušnost soudů v trestním řízení - str. 107
3.1 Obecné výklady o pravomoci soudů - str. 107
3.2 Obecné výklady o příslušnosti soudů - str. 108
3.3 Věcná a funkční příslušnost - str. 110
3.4 Místní příslušnost - str. 116
3.5 Příslušnost pro společné řízení - str. 121
3.6 Odnětí a přikázání věci - str. 126
4 Obsazení soudů - str. 127
4.1 Soudci - str. 127
5 Další úřední osoby - str.131
5.1 Vyšší soudní úředník, justiční kandidát, asistent soudce - str. 131
5.2 Zapisovatel a protokolující úředník - str. 133
5.3 Tlumočník - str. 134
5.4 Probační úředník (úředník Probační a mediační služby) - str. 135
6 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 141
Kapitola VII: Státní zastupitelství - str. 144
1 Obecné výklady o veřejné žalobě. Současná organizace a působnost státního zastupitelství - str. 144
1.1 Úloha státního zástupce v trestním řízení a jeho vztah k jiným orgánům a osobám - str. 150
1.2 Úloha státního zástupce v přípravném řízení trestním - str. 152
1.3 Úloha státního zástupce v řízení před soudem prvního stupně, v řízení o opravných prostředcích a při výkonu rozhodnutí - str. 155
1.4 Úřad evropského veřejného žalobce - str. 158
Kapitola VIII: Policejní orgán - str. 160
1 Pojmy „policejní orgán“, „vyšetřovací orgán“ - str. 160
2 Úkoly policejního orgánu v přípravném řízení - str. 163
3 Úkoly policejního orgánu v řízení před soudem - str. 167
Kapitola IX: Obviněný a obhájce - str. 168
1 Obviněný - str. 168
1.1 Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený - str. 168
1.2 Způsobilost být obviněným, procesní způsobilost - str. 170
1.3 Práva obviněného – právo na obhajobu - str. 171
1.4 K jednotlivým právům osoby, proti níž se trestní řízení vede - str. 173
2 Obhájce - str. 178
2.1 Postavení obhájce v trestním řízení - str. 178
2.2 Práva a povinnosti obhájce - str. 179
2.3 Obhájce zvolený a ustanovený - str. 182
2.3.1 Zvolený obhájce - str. 182
2.3.2 Ustanovený obhájce - str. 185
3 Jiné osoby s obhajovacími právy - str. 186
3.1 Zákonný zástupce obviněného mladistvého a opatrovník - str. 186
3.2 Osoby se samostatnými obhajovacími právy - str. 188
Kapitola X: Poškozený a zúčastněná osoba - str. 190
1 Poškozený v trestním řízení - str. 190
1.1 Současná právní úprava postavení poškozeného - str. 190
1.2 Práva poškozeného v trestním řízení - str. 196
1.3 Uplatňování nároku poškozeného v tzv. adhezním řízení - str. 203
1.4 Práva poškozeného podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o tr. odpovědnosti p. o. - str. 209
1.5 Práva oběti podle zákona o obětech trestných činů - str. 211
1.6 Právo na účinné vyšetřování - str. 218
2 Zúčastněná osoba v trestním řízení - str. 220
2.1 Současná právní úprava postavení zúčastněné osoby - str. 220
2.2 Práva zúčastněné osoby v trestním řízení - str. 221
2.3 Rozhodování o zabrání věci nebo o zabrání části majetku - str. 222
3 Zákonný zástupce, opatrovník a zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby - str. 222
3.1 Zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec a právní nástupce poškozeného - str. 222
Kapitola XI: Obecné výklady o procesních úkonech - str. 226
1 Pojem procesních úkonů - str. 226
2 Obsah, forma, místo, čas a jazyk procesních úkonů - str. 228
2.1 Obsah procesních úkonů - str. 228
2.2 Forma procesních úkonů - str. 228
2.3 Místo a čas procesních úkonů - str. 231
2.4 Jazyk procesního úkonu - str. 231
3 Podání - str. 233
4 Lhůty - str. 234
5 Doručování v 238
6 Nahlížení do spisů - str. 241
7 Pořádková pokuta - str. 242
Kapitola XI: Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení - str. 245
1 Obecné výklady - str.245
2 Zajištění osoby obviněného - str. 246
2.1 Předvolání - str. 247
2.2 Pořádková pokuta - str. 248
2.3 Předvedení - str. 248
2.4 Zadržení, příkaz k zadržení - str. 249
2.5 Příkaz k zatčení - str. 252
2.6 Zákaz vycestování do zahraničí - str. 253
2.7 Vazba - str. 254
2.7.1 Obecně - str. 254
2.7.2 Obecné podmínky pro vzetí obviněného do vazby - str. 256
2.7.3 Zákonné důvody vazby - str. 257
2.7.4 Trvání vazby a její přípustná délka - str. 261
2.7.5 Rozhodování o vazbě - str. 264
2.7.6 Nahrazení vazby mírnějším zajišťovacím opatřením - str. 267
2.7.7 Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody - str. 271
2.7.8 Vazba mimo rámec trestního stíhání - str. 271
2.7.9 Výkon vazby - str. 272
2.7.10 Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě - str. 273
3 Zvláštnosti zajištění osoby mladistvého - str. 273
4 Opatření jiných osob - str. 276
5 Opatření věcí důležitých pro trestní řízení - str. 277
5.1 Obecně - str. 277
5.2 Zajištění věcí pro důkazní účely – vydání a odnětí věci - str. 279
5.3 Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty - str. 280
5.4 Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení - str. 282
5.5 Domovní a osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků - str. 283
5.6 Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek - str. 285
5.7 Provádění důkazů v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku - str. 286
5.8 Zadržení a otevření zásilek - str. 286
5.9 Záměna zásilky - str. 287
5.10 Sledovaná zásilka - str. 287
5.11 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 288
6 Předběžná opatření - str. 291
6.1 Obecně - str. 291
6.2 Jednotlivé druhy předběžných opatření - str. 292
6.3 Rozhodování o předběžných opatřeních - str. 295
6.4 Trvání předběžných opatření - str. 295
6.5 Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření - str. 296
7 Zajišťovací opatření v řízení proti právnické osobě - str. 296
Kapitola XIII: Obecné výklady o důkazech - str. 299
1 Dokazování v trestním procesu - str. 299
2 Základní zásady a základní pojmy důkazního práva - str. 301
3 Předmět a rozsah dokazování - str. 307
3.1 Okolnosti důležité pro rozhodnutí ve věci samé (hledisko hmotného práva) - str. 308
3.2 Okolnosti důležité pro použití odklonů, resp. zvláštních způsobů řízení a dohody o vině a trestu (hledisko hmotného i procesního práva) - str. 309
3.3 Okolnosti důležité pro postup v řízení (hledisko procesního práva, např. okolnosti odůvodňující zproštění povinnosti svědčit, přerušení řízení apod.) - str. 310
3.4 Osvědčování skutečností - str. 310
3.5 Dokázány musí být všechny okolnosti významné pro rozhodnutí - str. 311
4 Rozdělení důkazů - str. 314
5 Proces dokazování a důsledky porušení předpisů o dokazování - str. 317
6 Rozvržení dokazování do různých stadií trestního řízení - str. 318
6.1 Dokazování v přípravném řízení - str. 319
6.2 Dokazování v řízení před soudem - str. 323
6.2.1 Dokazování při předběžném projednání obžaloby - str. 323
6.2.2 Dokazování v hlavním líčení - str. 324
6.2.3 Dokazování ve veřejném a neveřejném zasedání obecně - str. 328
6.2.4 Dokazování v odvolacím řízení - str. 329
6.2.5 Dokazování v řízení o dovolání, stížnosti pro porušení zákona a v řízení o povolení obnovy - str. 329
6.2.6 Dokazování ve vykonávacím řízení - str. 330
Kapitola XIV: Jednotlivé důkazní prostředky - str. 331
1 Úvod - str. 331
2 Výpověď obviněného - str. 332
3 Výpověď svědka - str. 339
3.1 Pojem svědka - str. 339
3.2 Způsobilost být svědkem a povinnost svědčit - str. 341
3.3 Provádění důkazu výslechem svědka - str. 345
3.4 Hodnocení svědecké výpovědi - str. 351
4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 354
4.1 Odborné vyjádření - str. 354
4.2 Znalecký posudek - str. 356
4.3 Provádění důkazu znalcem - str. 360
5 Ohledání - str. 365
5.1 Společné zásady - str. 365
5.2 Prohlídka těla a jiné podobné úkony - str. 366
5.3 Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace - str. 367
5.4 Ohledání věci metodou kriminalistické praktické činnosti - str. 368
5.5 Vyšetření duševního stavu - str. 369
6 Důkaz věcný a listinný - str. 370
7 Některé zvláštní způsoby dokazování - str. 372
7.1 Konfrontace (§ 104a) - str. 373
7.2 Rekognice (§ 104b) - str. 376
7.3 Vyšetřovací pokus (§ 104c) - str. 379
7.4 Rekonstrukce (§ 104d) - str. 381
7.5 Prověrka na místě (§ 104e) - str. 383
Kapitola XV: Rozhodnutí - str. 385
1 Obsah a forma rozhodnutí - str. 385
2 Rozsudek - str. 387
2.1 Pojem, význam a obsah rozsudku - str. 387
2.2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovování a oznamování rozsudku - str. 394
3 Trestní příkaz - str. 399
3.1 Pojem, význam a obsah trestního příkazu - str. 399
3.2 Vyhotovování a oznamování trestního příkazu - str. 401
4 Usnesení - str. 401
4.1 Pojem, význam a obsah usnesení - str. 401
4.2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovování a oznamování usnesení - str. 403
5 Rozhodnutí svého druhu - str.405
6 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 406
7 Opatření jako procesní úkon - str. 412
Kapitola XVI: Náklady trestního řízení a jejich náhrada - str. 414
1 Obecně k nákladům trestního řízení - str. 414
2 Náhrada nákladů, jež nese stát - str. 416
3 Náhrada odměny a hotových výdajů obhájce - str. 423
4 Náhrada nákladů spojených s účastí poškozeného v trestním řízení - str. 425
Kapitola XVII: Stadia trestního řízení - str. 429
Kapitola XVIII: Přípravné řízení trestní - str. 432
1 Formy přípravného řízení - str. 432
1.1 Postup před zahájením trestního stíhání - str. 434
1.1.1 Povaha úkonů prováděných v řízení před zahájením trestního stíhání - str. 434
1.1.2 Rozhodnutí v rámci postupu před zahájením trestního stíhání - str. 440
1.2 Zahájení trestního stíhání, vyšetřování - str. 443
1.2.1 Zahájení trestního stíhání a postup při vyšetřování - str. 443
1.2.2 Povaha úkonů prováděných v rámci vyšetřování - str. 448
1.2.3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů - str. 449
1.2.4 Rozhodnutí v rámci vyšetřování - str. 450
1.2.5 Dohoda o vině a trestu - str. 455
1.3 Zkrácené přípravné řízení - str. 456
1.3.1 Postup při provádění zkráceného řízení - str. 456
1.3.2 Povaha úkonů prováděných při zkráceném řízení - str. 458
1.3.3 Rozhodnutí ve zkráceném řízení - str. 459
2 Orgány přípravného řízení - str. 460
Kapitola XIX: Předběžné projednání obžaloby - str. 463
1 Charakteristika, účel a podstata předběžného projednání
obžaloby - str. 463
2 Rozsah a důvody předběžného projednání obžaloby - str. 464
3 Další postup po nařízení předběžného projednání obžaloby - str. 465
4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 466
4.1 Způsoby rozhodnutí - str. 466
4.2 Forma a obsah rozhodnutí - str. 469
4.3 Opravné prostředky - str. 469
4.4 Účinky pravomocného rozhodnutí, nové předběžné projednání obžaloby - str. 470
Kapitola XX: Hlavní líčení - str. 471
1 Účel a význam hlavního líčení. Charakteristické rysy hlavního líčení - str. 471
2 Příprava hlavního líčení - str. 475
2.1 Doručení obžaloby - str. 475
2.2 Nařízení hlavního líčení - str. 477
2.3 Rozhodnutí soudu - str. 478
2.4 Další faktické úkony a opatření - str. 479
3 Účast osob u hlavního líčení - str. 480
4 Průběh hlavního líčení - str. 485
4.1 Počátek hlavního líčení - str. 486
4.2 Dokazování v hlavním líčení - str. 489
4.3 Závěr hlavního líčení - str. 496
4.4 Odročení hlavního líčení - str. 497
5 Rozhodnutí v hlavním líčení - str. 499
5.1 Podklad pro rozhodnutí, typy a formy rozhodnutí - str. 499
5.2 Totožnost skutku - str. 501
5.3 Rozsudek - str. 505
5.4 Zastavení trestního stíhání - str. 508
5.5 Podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání, odstoupení od trestního stíhání mladistvého - str. 509
5.6 Přerušení trestního stíhání - str. 510
5.7 Předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti, postoupení věci jinému orgánu - str. 511
5.8 Vrácení věci státnímu zástupci k došetření - str. 512
5.9 Rozhodnutí mimo hlavní líčení - str. 512
6 Skutek a změny v jeho koncepci po novele účinné od 1. 1. 2002 - str. 513
Kapitola XXI: Veřejné, neveřejné a vazební zasedání - str. 519
1 Obecné výklady - str. 519
2 Veřejné zasedání - str.520
2.1 O čem se v něm rozhoduje - str. 520
2.2 Příprava veřejného zasedání a účast osob v něm - str. 522
2.3 Průběh veřejného zasedání a rozhodnutí soudu- str. 525
3 Neveřejné zasedání - str. 526
3.1 O čem se v něm rozhoduje - str. 526
3.2 Příprava neveřejného zasedání a účast osob v něm - str. 527
3.3 Průběh neveřejného zasedání a rozhodnutí soudu - str. 527
4 Vazební zasedání - str. 528
4.1 O čem se v něm rozhoduje - str. 528
4.2 Příprava vazebního zasedání a účast osob v něm - str. 529
4.3 Průběh vazebního zasedání a rozhodnutí soudu - str. 530
Kapitola XXII: Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 531
1 Podstata opravného řízení a jeho účel v trestním řízení - str. 531
2 Opravné prostředky v českém trestním řízení - str. 536
3 Principy opravného řízení - str. 538
3.1 Obecné principy - str. 538
3.2 Specifické principy opravného řízení - str. 539
4 Rozdělení opravných prostředků a principy, které se u nich uplatňují - str. 544
Kapitola XXIII: Odvolání - str. 553
1 Podstata, význam a charakteristické rysy odvolání - str. 553
2 Předmět, rozsah a důvody odvolání - str. 557
3 Osoby oprávněné podat odvolání a rozsah jejich odvolacích práv - str. 561
4 Podání odvolání a jeho účinky, vzdání se odvolání a jeho zpětvzetí - str. 566
4.1 Podání odvolání a jeho účinky - str. 566
4.2 Vzdání se a zpětvzetí odvolání - str. 569
5 Řízení u soudu prvního stupně po podání odvolání - str. 571
6 Řízení u odvolacího soudu - str. 574
6.1 Odvolací soud - str. 574
6.2 Typy jednání odvolacího soudu - str. 575
6.3 Rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu - str. 581
7 Rozhodnutí odvolacího soudu - str. 587
7.1 Obecně o rozhodování odvolacího soudu - str. 587
7.2 Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podaném odvolání - str. 592
8 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 607
Kapitola XXIV: Stížnost - str. 612
1 Základní charakteristika stížnosti - str. 612
2 Předmět stížnosti - str. 614
2.1 Usnesení policejního orgánu a usnesení státního zástupce učiněné podle § 174 odst. 2 písm. c) a e) - str. 615
2.2 Usnesení státního zástupce a soudu - str. 616
3 Osoby oprávněné podat stížnost. Vzdání se a zpětvzetí stížnosti - str. 618
4 Řízení o stížnosti - str. 622
5 Rozhodnutí o stížnosti - str. 626
Kapitola XXV: Dovolání - str. 628
1 Podstata a charakteristické rysy dovolání - str. 628
2 Předmět a důvody dovolání - str. 630
3 Podání dovolání a jeho účinky. Řízení u soudu prvního stupně- str. 642
4 Osoby oprávněné podat dovolání, vzdání se dovolání a jeho zpětvzetí - str. 646
5 Řízení u dovolacího soudu - str. 648
5.1 Dovolací soud - str. 648
5.2 Typy jednání dovolacího soudu - str. 649
5.3 Rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu - str. 653
6 Rozhodnutí dovolacího soudu - str. 657
6.1 Obecně o rozhodování dovolacího soudu - str. 657
6.2 Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podaném dovolání - str. 661
7 Další řízení po rozhodnutí o dovolání - str. 668
Kapitola XXVI: Stížnost pro porušení zákona - str. 671
1 Podstata a charakteristické rysy stížnosti pro porušení zákona - str. 671
2 Podání stížnosti pro porušení zákona a její účinky. Předmět a důvody stížnosti pro porušení zákona - str. 673
3 Řízení u Nejvyššího soudu - str. 679
3.1 Typy jednání Nejvyššího soudu - str. 679
3.2 Rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu - str. 683
4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu - str. 685
4.1 Obecně o rozhodování Nejvyššího soudu - str. 685
4.2 Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona - str. 687
5 Další řízení po rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 691
Kapitola XXVII: Obnova řízení - str. 693
1 Podstata a charakteristické rysy obnovy řízení - str. 693
2 Předmět a důvody obnovy řízení - str. 695
3 Podání návrhu na obnovu řízení. Osoby oprávněné podat návrh na obnovu řízení - str. 702
4 Řízení o návrhu na povolení obnovy a rozhodnutí o něm - str. 707
4.1 Řízení obnovovací - str. 707
4.2 Rozhodnutí soudu o návrhu na povolení obnovy řízení - str. 710
5 Řízení po povolení obnovy - str. 713
Kapitola XXVIII: Zvláštní způsoby řízení - str. 717
1 Obecné výklady - str. 717
2 Řízení ve věcech mladistvých - str. 719
3 Řízení proti uprchlému - str. 730
4 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 734
5 Narovnání - str.740
6 Řízení před samosoudcem - str. 742
7 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu - str. 747
8 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu - str. 748
9 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 750
10 Prohlášení viny - str. 753
Kapitola XXIX: Vykonávací řízení - str. 755
1 Účel a význam výkonu rozhodnutí, příslušnost soudu a jiných orgánů, právní úprava vykonávacího řízení - str. 755
2 Předpoklady k výkonu rozhodnutí a společné zásady - str. 761
3 Výkon trestů - str. 766
3.1 Výkon trestu odnětí svobody - str. 766
3.2 Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem - str. 770
3.3 Výkon ostatních trestů - str. 771
4 Výkon ochranných opatření - str. 777
5 Výkon opatření uložených mladistvému - str. 778
6 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 781
7 Výkon rozhodnutí o zajištění majetku a věcí v trestním řízení - str. 783
8 Zahlazení odsouzení - str. 785
9 Udělení milosti a použití amnestie - str. 787
10 Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě, o trestu a o ochranném opatření - str. 789
Kapitola XXX: Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení - str. 792
1 Obecné výklady k mezinárodní justiční spolupráci - str. 792
2 Obecné výklady k justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie - str. 799
2.1 Období do vzniku Evropské unie - str. 799
2.2 Období od vzniku Evropské unie do přijetí Amsterdamské smlouvy - str. 801
2.3 Období od Amsterdamské smlouvy do Lisabonské smlouvy - str. 803
2.4 Období od účinnosti Lisabonské smlouvy - str. 807
2.4.1 Evropský veřejný žalobce - str. 809
2.4.2 Další rozvoj kontaktních sítí za účelem zlepšení spolupráce ve věcech trestních mezi členskými státy EU - str. 812
2.4.3 Soudní dvůr Evropské unie a rozhodování předběžných otázek - str. 812
3 Vydání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu - str. 813
3.1 Obecné výklady, mezinárodní soudy - str. 813
3.1.1 Vydání na základě mnohostranné smlouvy nebo na základě kombinace dvou a více mnohostranných smluv - str. 815
3.1.2 Vydání na základě dvoustranné smlouvy - str. 816
3.2 Vnitrostátní úprava vydávacího řízení - str. 817
3.2.1 Vydání z cizího státu do České republiky - str. 817
3.2.2 Vydání z České republiky do ciziny - str. 819
3.3„Předání“ na místo „vydání“ v Evropské unii – evropský zatýkací rozkaz - str. 821
4 Právní pomoc v užším smyslu - str. 823
4.1 Obecné výklady, mezinárodní smlouvy - str. 823
4.2 Vnitrostátní úprava - str. 826
4.3 Spolupráce v rámci Evropské unie - str. 827
5 Předání a převzetí trestního řízení - str. 833
5.1 Obecné výklady, mezinárodní smlouvy - str. 833
5.2 Vnitrostátní úprava předání trestního řízení - str. 836
6 Problematika vlivu cizozemských trestních rozhodnutí na trestní řízení v České republice - str. 838
6.1 Vliv cizozemských trestních rozhodnutí na probíhající trestní řízení v České republice - str. 838
6.1.1 Překážka věci zahájené (lis alibi pendens): - str. 839
6.1.2 Překážka věci rozhodnuté (res iudicata): - str. 840
6.2 Uznávání a výkon trestních rozsudků cizozemských soudů - str. 841
6.2.1 Uznávání rozhodnutí o provedení úkonů trestního řízení - str.841
6.2.2 Uznávání a výkon pravomocných konečných rozhodnutí v trestním řízení - str. 841
6.2.3 Uznávání a výkon pravomocných konečných rozhodnutí v trestním řízení v Evropské unii - str. 844
7 Mezinárodní soudy a tribunály - str. 846
Kapitola XXXI: Základní charakteristika trestního řízení v systémech common law - str. 848
1 Obecné výklady - str.848
2 Anglie a Wales - str. 849
2.1 Organizace trestní žaloby, policie a soudů - str. 849
2.2 Průběh trestního řízení - str. 851
3 Spojené státy americké - str. 854
3.1 Úvodní poznámka - str. 854
3.2 Organizace a působnost orgánů činných v trestním řízení - str. 855
3.3 Průběh trestního řízení - str. 856
Použité latinské termíny a právní obraty - str. 861
Seznam doporučené literatury - str. 863
Rejstřík - str. 868

Další nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ... pokračování

Cena: 1 400 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.