Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Trestní právo hmotné, 8. vydání

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva se čtenáři dostává do rukou ucelené pojednání o základním právním oboru českého právního systému.

Autorský kolektiv se ve 35 kapitolách věnuje všem podstatným institutům trestního práva hmotného. Kromě rozboru platné právní úpravy se také kriticky vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie či aplikační praxe. Při výkladu přihlíží k použitelné aktuální judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Učebnici zpracoval autorský kolektiv tvořený pedagogy z Právnické fakulty UK v Praze a Právnické fakulty UP v Olomouci pod vedením legendy trestního práva prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.

Pro osmé vydání učebnice byl text aktualizován v souvislosti s několika novelizacemi trestního zákoníku, dále byly zapracovány novinky z evropského práva, zohledněna nová tuzemská i evropská judikatura a autoři reagovali také na změny v mimotrestních předpisech.

Učebnice je určena vysokoškolským studentům, stejně jako pracovníkům legislativní či aplikační praxe; ocení ji však každý, komu poskytne rychlou orientaci ve stále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 3. 2022, 1040 stran
ISBN: 978-80-7502-576-0

Cena: 1 280 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str.  15
Předmluva - str.  19
Obecná část
Kapitola I. Pojem trestního práva, jeho funkce, zásady trestního práva - str.  23
§ 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního  práva hmotného - str.  23
§ 2 Účel a funkce trestního práva hmotného - str.  30
§ 3 Základní zásady trestního práva - str.  33
§ 4 Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva - str.  50
Kapitola II. Prameny trestního práva hmotného a výklad trestních zákonů - str.  53
§ 1 Prameny trestního práva - str.  53
§ 2 Význam judikatury v trestním právu - str.  60
§ 3 Struktura norem trestního práva hmotného - str.  65
§ 4 Výklad trestních zákonů a analogie - str.  68
Kapitola III. Působnost trestních zákonů - str.  75
§ 1 Působnost časová - str.  76
§ 2 Působnost místní - str.  83
§ 3 Působnost věcná - str.  91
§ 4 Působnost osobní - str.  92
§ 5 Vydávání pachatelů - str. 94
Kapitola IV. Trestní právo evropské – trestní právo v evropských souvislostech - str. 105
§ 1 Úvod - str. 105
§ 2 Trestní právo a Rada Evropy - str. 106
§ 3 Trestní právo v rámci Evropské unie - str. 112
Kapitola V. Trestný čin - str. 133
§ 1 Pojem trestného činu a jeho znaky - str. 133
§ 2 Druhy trestných činů - str. 147
§ 3 Třídění trestných činů - str. 154
§ 4 Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu, trestné činy hromadné, trestné činy trvající - str.  157
Kapitola VI. Skutková podstata trestného činu - str.  166
§ 1 Pojem skutkové podstaty trestného činu - str. 166
§ 2 Znaky skutkové podstaty trestného činu - str. 169
§ 3 Třídění skutkových podstat trestných činů - str. 170
Kapitola VII. Objekt trestného činu - str. 174
§ 1 Pojem objektu trestného činu - str.  174
§ 2 Třídění objektů trestných činů - str. 176
§ 3 Předmět útoku - str. 181
Kapitola VIII. Objektivní stránka trestného činu - str. 184
§ 1 Pojem objektivní stránky trestného činu - str. 184
§ 2 Obligatorní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 185
§ 3 Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu - str. 205
Kapitola IX. Pachatel trestného činu - str. 206
§ 1 Pojem pachatele trestného činu - str. 206
§ 2 Příčetnost - str. 212
§ 3 Věk - str. 222
§ 4 Deliktní způsobilost mladistvého - str. 225
§ 5 Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující pachatele - str.  227
Kapitola X. Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 1 Subjektivní stránka trestného činu - str. 229
§ 2 Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti - str. 230
§ 3 Úmysl - str. 240
§ 4 Nedbalost - str. 244
§ 5 Konstrukce skutkových podstat trestných činů z hlediska zavinění - str. 252
§ 6 Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu - str. 255
§ 7 Omyl - str.  255
Kapitola XI. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 264
§ 1 Obecný výklad - str. 264
§ 2 Krajní nouze - str.  266
§ 3 Nutná obrana - str. 274
§ 4 Svolení poškozeného - str. 281
§ 5 Přípustné riziko - str. 284
§ 6 Oprávněné použití zbraně - str. 286
§ 7 Další okolnosti vylučující protiprávnost - str. 287
Kapitola XII. Vývojová stádia trestného činu  - str. 291
§ 1 Úvodem - str. 291
§ 2 Příprava k trestnému činu - str. 294
§ 3 Pokus trestného činu - str. 297
§ 4 Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava - str. 302
§ 5 Zánik trestnosti přípravy a pokusu - str. 303
§ 6 Trestání přípravy a pokusu - str. 309
Kapitola XIII. Účastenství - str. 312
§ 1 Součinnost a účastenství - str. 312
§ 2 Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel - str. 314
§ 3 Organizátorství, návod, pomoc - str. 328
§ 4 Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné pro organizátorství, návod a pomoc - str. 340
§ 5 Trestání účastenství - str. 349 - str.  - str. 353
§ 1 Pojem a druhy souběhu - str. 353
§ 2 Jednota skutku - str.  356
§ 3 Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného souběhu - str.  359
§ 4 Účinky souběhu - str. 363
Kapitola XV. Zánik trestní odpovědnosti - str. 365
§ 1 Úvod - str. 365
§ 2 Účinná lítost - str. 369
§ 3 Promlčení trestní odpovědnosti - str. 372
Kapitola XVI. Trestní odpovědnost právnických osob - str.  381
Kapitola XVII. Pojem a úel trestu, systém trestů  - str. 401
§ 1 Pojem a účel trestu - str.  401
§ 2 Systém trestů - str. 409
Kapitola XVIII. Druhy trestů - str. 415
§ 1 Trest odnětí svobody - str. 415
§ 2 Podmíněné odsouzení - str. 423
§ 3 Domácí vězení - str. 430
§ 4 Obecně prospěšné práce - str. 433
§ 5 Trest propadnutí majetku - str.  437
§ 6 Peněžitý trest - str. 439
§ 7 Propadnutí věci - str. 442
§ 8 Trest zákazu činnosti - str. 443
§ 9 Zákaz držení a chovu zvířat - str. 445
§ 10 Zákaz pobytu - str. 446
§ 11 Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce - str. 447
§ 12 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta vojenské hodnosti - str. 448
§ 13 Vyhoštění - str. 449
Kapitola XIX. Ukládání trestů, zánik trestů a dalších právních následků odsouzení - str. 451
§ 1 Obecné zásady pro ukládání trestů - str.  451
§ 2 Ukládání trestů při mnohosti trestných činů - str. 461
§ 3 Zvláštní okolnosti důležité při ukládání trestů - str. 471
§ 4 Upuštění od potrestání - str. 474
§ 5 Zánik trestu - str. 476
§ 6 Fikce neodsouzení (zahlazení odsouzení) - str. 479
Kapitola XX. Ochranná opatření - str.  484
§ 1 Úvod - str.  484
§ 2 Druhy ochranných opatření - str. 486
Kapitola XXI. Ukládání opatření za provinění mladistvých a za činy jinak trestné dětí mladších 15 let (sankcionování mladistvých) - str. 500
§ 1 Právní úprava sankcionování mladistvých a dětí mladších patnácti let - str. 500
§ 2 Opatření ukládaná mladistvým – pojem, účel a systém - str. 502
§ 3 Výchovná opatření - str. 505
§ 4 Ochranná opatření - str. 512
§ 5 Trestní opatření - str. 514
§ 6 Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let - str. 523
§ 7 Zánik právních následků odsouzení - str. 525
Kapitola XXII. Sankcionování právnických osob - str. 527
Zvláštní část
Kapitola XXIII. Trestné činy proti životu a zdraví
- str. 547
§ 1 Úvod - str. 547
§ 2 Trestné činy proti životu - str. 549
§ 3 Trestné činy proti zdraví - str. 565
§ 4 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví - str. 573
§ 5 Trestné činy proti těhotenství ženy - str. 586
§ 6 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem - str. 589
Kapitola XXIV. Trestné činy proti svobodě  a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství - str. 596
§ 1 Úvod - str. 596
§ 2 Trestné činy proti svobodě - str. 600
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí  a listovního tajemství - str. 616
Kapitola XXV. Trestné činy proti důstojnosti v sexuální oblasti  - str. 624
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str.  625
Kapitola XXVI. Trestné činy proti rodině a dětem- str. 641
§ 1 Úvod - str. 641
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 643
Kapitola XXVII. Trestné činy proti majetku - str. 666
§ 1 Úvod - str. 666
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 672
Kapitola XXVIII. Trestné činy hospodářské - str. 718
§ 1 Úvod - str. 718
§ 2 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům - str. 720
§ 3 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - str. 728
§ 4 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou - str.  735
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu - str. 760
Kapitola XXIX. Trestné činy obecně nebezpečné - str. 766
§ 1 Úvod - str. 766
§ 2 Obecné ohrožení a ostatní obecně ohrožující trestné činy - str. 770
§ 3 Tzv. drogové trestné činy - str. 788
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní  plavidlo a pevnou plošinu - str. 801
Kapitola XXX. Trestné činy proti životnímu prostředí - str. 804
§ 1 Úvod - str. 804
§ 2 Jednotlivé trestné činy - str. 810
Kapitola XXXI. Trestné činy proti České republice,  cizímu státu a mezinárodní organizaci - str. 835
§ 1 Úvod - str. 835
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu  a mezinárodní organizace - str.  839
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu  a mezinárodní organizace - str. 860
§ 4 Trestné činy proti obraně státu - str. 865
Kapitola XXXII. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných  - str. 871
§ 1 Úvod - str. 871
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci  a úřední osoby - str. 879
§ 3 Trestné činy úředních osob - str. 884
§ 4 Úplatkářství - str. 886
§ 5 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci - str. 892
§ 6 Trestné činy narušující soužití lidí - str. 917
§ 7 Jiná rušení veřejného pořádku - str. 924
§ 8 Organizovaná zločinecká skupina - str. 934
§ 9 Některé další formy trestné součinnosti - str. 938
Kapitola XXXIII. Trestné činy proti branné povinnosti  - str. 943
§ 1 Úvod - str. 943
§ 2 Trestné činy proti branné povinnosti - str. 945
Kapitola XXXIV. Trestné činy vojenské - str. 951
§ 1 Úvod - str. 951
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti - str. 954
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu - str. 961
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo  jiné služby - str.  965
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil - str. 968
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků  bezpečnostních sborů - str. 972
Kapitola XXXV. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy - str.  974
§ 1 Úvod - str.  974
§ 2 Trestné činy proti lidskosti - str. 977
§ 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy - str. 987
Příloha: Tabulka k přípravě na klauzurní práce - str. 1002
Seznam literatury - str. 1009
Inhaltsverzeichnis - str. 1017
Contents - str. 1022
Věcný rejstřík - str. 1027

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Trestní zákoník. Komentář. 3. vydání

Pavel Šámal a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání Velkého komentáře k trestnímu zákoníku autorského kolektivu pod vedením profesora Šámala zachycuje právní stav k 1. lednu 2023, a to včetně poslední novelizace provedené zákonem č. 429/2022 Sb. Komentář zachována osvědčenou úpravu a strukturu, včetně všech rubrik, a ... pokračování

Cena: 8 900 KčKOUPIT

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ... pokračování

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Trestní právo hmotné, 9. vydání

Pavel Šámal, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, Oto Novotný, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jde o dílo autorského týmu složeného z interních a ... pokračování

Cena: 1 450 KčKOUPIT

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Martin Richter - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové ... pokračování

Cena: 755 KčKOUPIT

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.