Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných základů demokratického státu, neboť potenciálně ohrožuje imperativ, aby veřejná moc sloužila všem občanům.

Na úvodní výklad o pojmu střetu zájmů, rolích státu a požadavcích na právní úpravu střetu zájmů vyplývajících z českého ústavního pořádku navazuje představení právních a etických pravidel regulujících chování veřejných funkcionářů v České republice včetně otázky vymahatelnosti těch právních povinností, jejichž porušení zákon neumožňuje trestat.

Konkrétně se autor věnuje problematice kumulace funkce člena Parlamentu s funkcí člena zastupitelstva územních samosprávných celků a s tím spojeným negativním projevům při přijímání zákonů zasahujících do prostředí územních samospráv. Dále se zabývá zákazem účasti na soutěži o veřejné prostředky a zákazem vlastnictví médií z hlediska jejich proporcionality a deficitů jejich normativního vyjádření. V případě povinnosti podávat majetková přiznání autor kriticky hodnotí zásah Ústavního soudu, jehož následkem nejsou v České republice majetková přiznání přístupná na internetu ani u čelných představitelů státu, a dále neuspokojivou aplikační praxi spočívající v nedostatečném správním trestání některých přestupků na úseku střetu zájmů.

Závěrem autor upozorňuje na chybějící právní úpravu některých fenoménů, které představují předpolí pro vznik střetu zájmů nebo jsou spojeny se zneužitím veřejné funkce pro osobní prospěch (přechody do soukromé sféry, lobbování, přijímání darů).

Kniha je určena politické reprezentaci, zaměstnancům veřejné správy na centrální, regionální i místní úrovni a zástupcům aktivní občanské společnosti, kteří se zajímají o prostředí, ve kterém žijí, a je pro ně důležité, jakým způsobem je v České republice vykonávána státní moc.

autor: Jiří Kapras; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 19. 12. 2023, 328 stran
ISBN: 978-80-7502-696-5

Cena: 780 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
Kdo jsem a proč píši o střetu zájmů?  - str. 9
O čem přesně píši?  - str. 11
Jak píši? - str. 14
1. Pojem střetu zájmů  - str. 19
1.1 Střet zájmů jako problém rozhodování  - str. 23
1.2 Střet zájmů skutečný, potenciální a zdánlivý - str. 27
1.3 Střet zájmů versus příbuzné jevy  - str. 29
1.4 Střet zájmů a hledání způsobů řešení  - str. 31
1.5 Střet zájmů jako analýza rizik  - str. 36
2. Proč je potřeba střet zájmů veřejných funkcionářů regulovat?  - str. 39
2.1 Stát, jeho úkoly a funkce - str. 39
2.2 Stát a obecný zájem  - str. 44
2.3 Obecný zájem a idea vlády pro lid od teorií společenské smlouvy přes Americkou revoluci po první československou Ústavu  - str. 49
2.4 Požadavky na regulaci střetu zájmů plynoucí z ústavního pořádku ČR - str. 60
2.4.1 Demokratický právní stát  - str. 63
2.4.2 Svobodná politická soutěž  - str. 67
2.4.3 Princip dělby moci  - str. 72
2.4.4 Výkon státní moci v zájmu všeho lidu  - str. 76
2.4.5 Právo veřejnosti na informace  - str. 81
2.4.6 Chráněné zájmy  - str. 85
2.5 Exkurz: Koncept obranyschopné (militantní) demokracie - původ a současné pojetí  - str. 88
2.6 Dílčí závěr  - str.92
3. Regulace střetu zájmů veřejných funkcionářů v České republice a právní účinky spojené s jejím porušením  - str. 95
3.1 Právní pravidla pro střet zájmů  - str. 95
3.2 Etická pravidla pro střet zájmů - str. 103
3.3 Závaznost a vymahatelnost etických pravidel a imperfektních právních norem regulujících střet zájmů  - str. 112
3.4 Dílčí závěr  - str. 121
4. Pravá inkompatibilita - neslučitelnost funkcí jako problém střetu zájmů  - str. 124
4.1 Co je to inkompatibilita funkcí?  - str. 124
4.2 Právní úprava zakotvující pravou inkompatibilitu  - str. 127
4.3 Inkompatibilita ve volebních zákonech versus nevolitelnost  - str. 134
4.4 Právní úprava snižování odměny plynoucí z některé z kumulovaných funkcí  - str. 136
4.5 Negativní projevy kumulace funkcí u člen parlamentu  - str. 136
4.5.1 Krátký komparativní exkurz - str. 153
4.6 Zamyšlení nad odlišným přístupem obou komor k projednávaným návrhům zákonů - str. 155
4.7 Dílčí závěr  - str. 160
5. Nepravá inkompatibilita - střet veřejného zájmu se zájmem osobním  - str. 162
5.1 Právní regulace nepravé inkompatibility v České republice  - str. 163
5.2 § 4b a 4c jako omezení nositelů veřejných funkcí v účast na soutěži o veřejné prostředky  - str. 168
5.2.1 Nedostatky zákona o střetu zájmů v oblasti omezení veřejných funkcionářů v účasti na soutěži o veřejné prostředky  - str. 176
(a) Obcházení omezení převedením podílu na osobu blízkou  - str. 176
(b) Nedostatečné nástroje aplikačních orgánů  - str. 179
(c) Teleologická mezera v zákoně  - str. 185
(d) Absence nezávislého správního úřadu pro kontrolu střetu zájmů  - str. 190
(e) Plošnost § 4b a jeho potenciální rozpor s právem EU  - str. 201
5.3 § 4a: zákaz vlastnění médií  - str. 207
5.3.1 Obecné vymezení zákazu  - str. 207
5.3.2 Smysl a účel zákazu  - str. 209
5.3.3 Možné nedostatky v zacílení zákazu  - str. 213
5.4 Dílčí závěr  - str. 220
6. Oznamovací povinnost jako opatření k předcházení střetu zájmů  - str. 225
6.1 Povinnost podávat majetková přiznání - cíle, obsah, kontrola  - str. 226
6.1.1 Povinnost oznamovat osobní zájem v průběhu jednání orgánu veřejné moci  - str. 236
6.2 Ústavní kontext přístupu veřejnosti k informacím o soukromých poměrech veřejných funkcionářů  - str. 238
6.2.1 K porušení doktríny sebeomezení Ústavního soudu a anticipované nečinnosti zákonodárce  - str. 238
6.2.2 K nežádoucímu směšování skupin veřejných funkcionářů z hlediska významu vykonávané funkce v kontextu veřejné kontroly  - str. 243
6.2.3 K odkazu vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/17 - str. 248
6.2.4 K otázce limitů nakládání s údaji z majetkových přiznání  - str. 254
6.2.5 Dostupnost majetkových přiznání podle obecného právního předpisu provádějícího ústavou zaručené právo na informace  - str. 257
6.3 Bilance plnění povinnosti podávat majetková přiznání a efektivita tohoto institutu  - str. 264
6.4 Dílčí závěr  - str. 275
7. Ostatní instituty regulující střet zájmů veřejných funkcionářů  - str. 280
7.1 Zákaz konkurence, cooling-off period (ochranná doba)  - str. 280
7.2 Regulace lobbování  - str. 288
7.3 Zákaz zpětného lobbingu  - str. 295
7.4 Regulace přijímání darů  - str. 297
7.5 Komisař pro střet zájmů  - str. 301
7.6 Dílčí závěr  - str. 303
Závěr  - str. 307
Seznam použitých zdrojů  - str. 310

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.