Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a částečně přináší i novinky. A právě z toho důvodu jsme připravili pro ty, kteří budou s novým právním předpisem pracovat, ať již každodenně nebo příležitostně v rámci svého oboru, praktickou příručku. Texty srovnávají nový stavební zákon s dosavadní úpravou. Čtenář tak získá přehled, jakým ustanovením nového stavebního zákona odpovídají ustanovení stavebního zákona z roku 2006.

Ke každému ustanovení nového stavebního zákona čtenář najde citované ustanovení (případně jeho část nebo rovnou více přiléhavých ustanovení) dosavadního stavebního zákona.

Publikace je doplněna dvěma rejstříky ustanovení. V prvním z nich je srovnání paragrafů podle nového stavebního zákona a ve druhém pak podle užitých ustanovení stavebního zákona z roku 2006.

Příručku tak ocení nejen úředníci na obcích, právníci v advokátních kanceláří, soudci a další právnické profese, jejichž náplň se týká stavebního zákona, ale i studenti právnických fakult.

autor: Dominik Žídek; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 9. 2023, 340 stran
ISBN: 978-80-7676-756-0

Cena: 650 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. XI
Úvod - str. XII
Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
Část první Úvodní ustanovení (§ 1–14) - str. 1
Hlava I Obecná ustanovení (§ 1–3) - str. 1
Hlava II Pojmy (§ 4–14) - str. 3
Část druhá Organizace a výkon veřejné správy (§ 15–37) - str. 11
Hlava I Stavební správa (§ 15–18) - str. 11
Hlava II Působnost ve věcech územního plánování (§ 19–29) - str. 13
Hlava III Působnost ve věcech stavebního řádu (§ 30–35) - str. 19
Hlava IV Vymezená území (§ 36) - str. 28
Hlava V Společné ustanovení (§ 37) - str. 28
Část třetí Územní plánování (§ 38–136a) - str. 29
Hlava I Cíle a úkoly územního plánování (§ 38–41) - str. 29
Hlava II Obecná a společná ustanovení (§ 42–60) - str. 32
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 42–43) - str. 32
Díl 2 Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti (§ 44–45) - str. 36
Díl 3 Pořizovatelská činnost (§ 46–53) - str. 38
Oddíl 1 Pořizovatel a určený zastupitel (§ 46–49) - str. 38
Oddíl 2 Zástupce pořizovatele (§ 50–53) - str. 41
Díl 4 Dotčené orgány v procesu územního plánování (§ 54–55) - str. 43
Díl 5 Společná ustanovení (§ 56–60) - str. 44
Hlava III Nástroje územního plánování (§ 61–136) - str. 47
Díl 1 Obecné ustanovení (§ 61) - str. 47
Díl 2 Územně plánovací podklady (§ 62–68) - str. 47
Oddíl 1 Územně analytické podklady (§ 62–66) - str. 47
Oddíl 2 Územní studie (§ 67–68) - str. 50
Díl 3 Politika územního rozvoje (§ 70–71e) - str. 52
Díl 4 Územně plánovací dokumentace (§ 72–115) - str. 58
Oddíl 1 Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace (§ 72–86) - str. 58
Oddíl 2 Pořízení územně plánovací dokumentace (§ 87–105) - str. 69
Oddíl 3 Vyhodnocování územně plánovací dokumentace (§ 106–107) - str. 95
Oddíl 4 Změna územně plánovací dokumentace (§ 108–111) - str. 96
Oddíl 5 Společná ustanovení (§ 112–115) - str. 108
Díl 5 Vymezování zastavěného území (§ 116–122) - str. 112
Oddíl 1 Zastavěné území (§ 116) - str. 112
Oddíl 2 Vymezení zastavěného území (§ 117–121) - str. 113
Oddíl 3 Nezastavěné území (§ 122) - str. 116
Díl 6 Územní opatření (§ 126–129) - str. 116
Oddíl 1 Územní opatření o stavební uzávěře (§ 123–124) - str. 116
Oddíl 2 Územní opatření o asanaci území (§ 125–126) - str. 118
Oddíl 3 Pořizování a vydávání územních opatření (§ 127–129) - str. 119
Díl 7 Úprava vztahů v území (§ 130–136) - str. 121
Oddíl 1 Plánovací smlouvy (§ 130–132) - str. 121
Oddíl 2 Náhrady za změnu v území (§ 133–136) - str. 123
Hlava IV Politika architektury a stavební kultury (§ 136a) - str. 126
Část čtvrtá Stavební právo hmotné (§ 137–169) - str. 126
Hlava I Požadavky na výstavbu (§ 137–152) - str. 126
Díl 1 Obecná ustanovení (§ 137) - str. 126
Díl 2 Požadavky na vymezování pozemků (§ 139–142) - str. 128
Díl 3 Požadavky na umisťování staveb (§ 143–144) - str. 130
Díl 4 Technické požadavky na stavby (§ 145–151) - str. 131
Díl 5 Společná ustanovení (§ 152) - str. 134
Hlava II Požadavky na výrobky pro stavby (§ 153) - str. 135
Hlava III Systém stavebně technické prevence (§ 154) - str. 135
Hlava IV Činnosti ve výstavbě (§ 155–159) - str. 136
Hlava V Povinnosti osob při přípravě, provádění, užívání a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav (§ 160–169) - str. 143
Část pátá Vyvlastnění (§ 170) - str. 151
Část šestá Stavební řád (§ 171–266) - str. 151
Hlava I Obecná a společná ustanovení (§ 171–173) - str. 151
Hlava II Úkony před zahájením řízení (§ 174–181) - str. 153
Díl 1 Předběžná informace (§ 174) - str. 153
Díl 2 Vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu (§ 175–179a) - str. 154
Díl 3 Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury (§ 180–181) - str. 158
Hlava III Řízení o povolení záměru (§ 182–227) - str. 160
Díl 1 Obecná ustanovení o řízení (§ 182–200) - str. 160
Díl 2 zrušen (§ 201–210) - str. 182
Díl 3 Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení (§ 211–212) - str. 183
Díl 4 Nestavební záměr (§ 213–220) - str. 186
Oddíl 1 Změna využití území (§ 213–215) - str. 186
Oddíl 2 Dělení nebo scelení pozemků (§ 216–217) - str. 187
Oddíl 3 Stanovení ochranného pásma (§ 218–220) - str. 189
Díl 5 Rámcové povolení (§ 221–223) - str. 191
Díl 6 Změna záměru před dokončením (§ 224) - str. 194
Díl 7 Řízení o odvolání (§ 225–226) - str. 196
Díl 8 Kontrolní prohlídka (§ 227) - str. 197
Hlava IV Řízení o výjimce z požadavků na výstavbu (§ 228) - str. 198
Hlava V Náhrada za škodu (§ 229) - str. 198
Hlava VI Řízení o užívání (§ 230–246) - str. 199
Díl 1 Kolaudační řízení (§ 230–235) - str. 199
Díl 2 Předčasné užívání a zkušební provoz (§ 236–238) - str. 204
Díl 3 Rekolaudace (§ 239–245) - str. 206
Díl 4 Společná ustanovení (§ 246) - str. 211
Hlava VII Odstraňování staveb a terénních úprav (§ 247–262) - str. 211
Díl 1 Řízení o povolení odstranění (§ 247–249) - str. 211
Díl 2 Nařízení odstranění (§ 250–260) - str. 214
Oddíl 1 Řízení o nařízení odstranění stavby (§ 250–253) - str. 214
Oddíl 2 Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby (§ 254–260) - str. 217
Díl 3 Společná ustanovení (§ 261–262) - str. 220
Hlava VIII Mimořádné postupy (§ 263–265) - str. 221
Hlava IX Nález (§ 266) - str. 224
Část sedmá Informační systémy veřejné správy (§ 267–275) - str. 225
Část osmá Výkon činnosti autorizovaných inspektorů (§ 276–286) - str. 232
Část devátá Kontrola a opatření k nápravě (§ 287–300) - str. 240
Hlava I Kontrola ve věcech územního plánování (§ 287–290) - str. 240
Hlava II Kontrola ve věcech stavebního řádu (§ 291–299) - str. 242
Díl 1 Stavební kontrola (§ 291–297) - str. 242
Díl 2 Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů (§ 298–299) - str. 250
Hlava III Kontrola výkonu přenesené působnosti při vydávání prováděcího právního předpisu (§ 300) - str. 251
Část desátá Přestupky (§ 301–304) - str. 252
Část jedenáctá Soudní přezkum (§ 305–310) - str. 257
Část dvanáctá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná (§ 311–334a) - str. 259
Hlava I Společná ustanovení (§ 311) - str. 259
Hlava II Přechodná ustanovení (§ 312–332a) - str. 259
Díl 1 Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům (§ 312–315) - str. 259
Díl 2 Přechodná ustanovení k územnímu plánování (§ 316–328) - str. 262
Díl 3 Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím (§ 329) - str. 272
Díl 4 Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu (§ 330–331) - str. 273
Díl 5 Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům (§ 332) - str. 275
Díl 6 Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům (§ 332a) - str. 275
Hlava III Zmocňovací ustanovení (§ 333) - str. 276
Hlava IV Závěrečné ustanovení (§ 334) - str. 277
Hlava V Zvláštní ustanovení o použitelnosti zákona v přechodném období (§ 334a) - str. 283
Část třináctá Účinnost (§ 335) - str. 284
Příl. 1: Drobné stavby - str. 284
Příl. 2: Jednoduché stavby - str. 290
Příl. 3: Vyhrazené stavby - str. 292
Příl. 4: Příloha stavebního zákona 2006 - str. 293
Příl. 5: Obsah a struktura politiky územního rozvoje - str. 296
Příl. 6: Obsah a struktura územního rozvojového plánu - str. 297
Příl. 7: Obsah a struktura zásad územního rozvoje - str. 299
Příl. 8: Obsah a struktura územního plánu - str. 301
Příl. 9: Obsah a struktura regulačního plánu - str. 305
Vybraná ustanovení novel, Čl. II zákona č. 152/2023 Sb. - str. 307
Rejstřík ustanovení stavební zákon č. 283/2021 Sb. – stavební zákon č. 183/2006 Sb. - str. 315
Rejstřík ustanovení stavební zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon č. 283/2021 Sb. - str. 323

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

ÚZ č. 1574 - Nový stavební zákon 2024

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito předpisy byl výrazně změněn (500 změn a doplnění). Jsou zde rovněž promítnuty další změny provedené zákonem o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury od ledna 2024. ... pokračování

Cena: 96 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech. V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika ... pokračování

Cena: 999 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.