Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva.

Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a vnějším přezkumem diskrečních rozhodnutí včetně soudních výluk.

Publikace zohledňuje poznatky právní nauky i aplikační praxe, včetně judikatury nejvyšších správních soudů České a Polské republiky.

autor: Barbora Košinárová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 12. 2021, 162 stran
ISBN: 978-80-7502-560-9

Cena: 360 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 9
Předmluva - str. 11
1. Teoretická východiska - str. 13
 1.1 Historické a současné chápání správního uvážení - str. 14
 1.2 Vztah k veřejným subjektivním právům - str. 18
 1.3 Pojetí diskreciálnosti - str. 22
 1.4 Správní uvážení v kontextu Rady Evropy - str. 27
 1.5 Členění správního uvážení - str. 31
 1.6 Výskyt ve veřejné správě - str. 38
 1.6.1 Abstraktní správní akty - str. 39
 1.6.2 Individuální správní rozhodnutí - str. 43
 1.6.3 Neformální činnosti vykonávané na základě zákona - str. 43
 1.6.4 Veřejnoprávní smlouvy - str. 45
 1.6.5 Opatření obecné povahy - str. 46
2. Diskreční rozhodování - str. 48
 2.1 Obecné vlastnosti diskrečního rozhodování - str. 51
 2.1.1 Individualizace: Hledání a hodnocení - str. 51
 2.1.2 Realizace: Problematika zmocňující normy - str. 55
 2.1.3 Účelovost: Hledání souladu vystupujících zájmů v kontextu zmocňující normy - str. 61
 2.2 Zvláštní vlastnosti diskrečního rozhodování - str. 64
 2.2.1 Nekontrolovatelnost: Nepřezkoumatelnost v důsledku opomenutí zákonodárce - str. 64
 2.2.2 Nezřetelnost: Když není „jediné správné“ rozhodnutí - str. 66
3. Kritéria diskrečního rozhodování - str. 69
 3.1 Kritéria zákonná - str. 71
 3.2 Jiná než zákonem stanovená kritéria - str. 73
 3.3 Sebeomezení volné úvahy aneb ustálená správní praxe - str. 75
4. Diskreční rozhodnutí - str. 79
 4.1 Odůvodnění diskrečního rozhodnutí jako předmět uvážení - str. 81
 4.2 Odůvodnění diskrečního rozhodnutí jako povinnost - str. 84
5. Vnitřní přezkum diskrečního rozhodnutí - str. 87
 5.1 Řádné opravné prostředky - str. 90
 5.1.1 Rozsah přezkumné pravomoci - str. 90
 5.1.2 Rozlišování mezi zákonností a správností - str. 93
 5.2 Mimořádné opravné prostředky - str. 96
 5.3 Dozorčí prostředky - str. 99
6. Vnější přezkum diskrečních rozhodnutí - str. 104
 6.1 Prvorepubliková koncepce přezkumu: Zákonnost, nikoliv správnost - str. 105
 6.2 Meze uvážení jako problematický aspekt prvorepublikového soudního přezkumu - str. 109
 6.3 Temné období - str. 111
 6.4 Období ingerence civilního soudnictví - str. 114
 6.4 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu - str. 116
 6.4.1 Překročení mezí vs. zneužití správního uvážení - str. 116
 6.4.2 Rozsah přezkumné pravomoci - str. 119
 6.4.3 Poznatky polské právní vědy k soudnímu přezkumu diskrečních rozhodnutí - str. 121
 6.5 Moderační oprávnění správního soudu - str. 124
7. Výluky vnějšího přezkumu - str. 128
 7.1 Kontroverze výluk - str. 130
 7.2 Komparační studie výluky: Neudělení státního občanství z bezpečnostních důvodů - str. 132
 7.2.1 Pojetí bezpečnostní hrozby - str. 135
 7.2.2 Otázka odůvodnění zamítavých rozhodnutí - str. 136
 7.2.3 Kontrola postupu mocenských složek státu - str. 137
 7.2.4 Případ Pawła Juszkiewicze - str. 139
 7.2.5 Shrnutí komparační studie - str. 142
Seznam citovaných zdrojů - str. 149
 Monografie - str. 149
 Odborné články - str. 151
 Příspěvky ve sborníku - str. 152
 Judikatura - str. 152
 Bohuslavova sbírka - str. 152
 Evropský soud pro lidská práva - str. 153
 Ústavní soud - str. 153
 Nejvyšší správní soud České republiky - str. 154
 Nejvyšší správní soud Polské republiky - str. 156
 Vrchní soud v Praze - str. 156
 Městský soud v Praze - str. 156
 Krajské soudy - str. 156
 Jiné - str. 157
 Elektronické zdroje - str. 157
 Legislativní zdroje - str. 160
 Jiné zdroje - str. 161

Další nabídka k tématu

Správní právo procesní, 7. vydání

Správní právo procesní, 7. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou obecnou část správního práva procesního. Kniha ve svém již sedmém vydání reaguje na novelizace správního řádu, zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje ... pokračování

Cena: 620 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii ... pokračování

Cena: 420 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.