Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 4. vydání

Čtvrté vydání učebnice reaguje na změny právní úpravy a vývoj soudní judikatury.

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.

V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.

Přehlednost a srozumitelnost výkladu je podpořena praktickými příklady, schématy, grafy a vzory. Charakter učebnice podtrhují četné úkoly a kontrolní otázky.

Přestože je učebnice určena především studentům práva, může být využita i v praxi veřejné správy.

autoři: Eva Horzinková, Zdeněk Fiala; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 5. 12. 2023, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-694-1

Cena: 420 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 7
Úvod - str. 9
Kapitola I.
Správní právo a veřejná správa
- str. 11
1. Veřejná správa - klíčový pojem  - str. 11
1.1 Členění veřejné správy  - str. 15
2. Správní právo a jeho charakteristika  - str. 16
2.1 Pojem, předmět a systém správního práva - str. 16
2.2 Prameny správního práva  - str. 18
3. Normy a vztahy správního práva  - str. 23
3.1 Charakteristika správněprávních norem a jejich členění  - str. 23
3.1.1 Členění správních norem - str. 23
3.1.2 Působnost norem správního práva  - str. 25
3.1.3 Realizace norem správního práva  - str. 27
3.1.4 Interpretace norem správního práva - str. 28
3.2 Administrativněprávní vztahy  - str. 30
Kapitola II.
Organizace veřejné správy
  - str. 41
1. Obecně k pojmu organizace veřejné správy - str. 41
2. Subjekty ve veřejné správě  - str. 43
2.1 Nositelé veřejné správy  - str. 43
2.1.1 Působnost a pravomoc nositelů, resp. vykonavatelů veřejné správy  - str. 46
2.2 Adresáti veřejné správy  - str. 48
3. Systém organizace veřejné správy v České republice  - str. 50
3.1 Státní správa - str.  50
3.2 Samospráva  - str. 54
3.2.1 Exkurs do obecního a krajského zřízení  - str. 55
3.2.2 Exkurs do problematiky zájmové správy  - str. 57
3.3 Ostatní veřejná správa  - str. 59
3.4 Grafické znázornění systému veřejné správy  - str. 60
Kapitola III.
Správní činnosti
  - str. 63
1. Obecně o správních činnostech a jejich formách  - str. 63
2. Klasifikace správních činností - str. 65
3. Charakteristika jednotlivých forem správních činností  - str. 70
3.1 Normativní správní akty  - str. 70
3.1.1 Nařízení  - str. 73
3.1.2 Statutární předpisy  - str. 78
3.1.3  Vnitřní (interní) předpisy  - str. 82
3.1.4 Provozní předpisy  - str. 83
3.2 Správní akty - str. 83
3.2.1 Obecně o správních aktech  - str. 83
3.2.2 Klasifikace správních aktů   - str. 96
3.2.3 Náležitosti správních aktů  - str. 89
3.2.4 Vady správních aktů  - str. 93
3.2.5 Vlastnosti správních aktů  - str. 96
3.2.6 Vybrané správní akty  - str. 99
3.3 Opatření obecné povahy - str.  100
3.4 Veřejnoprávní smlouvy  - str. 102
3.4.1 Druhy veřejnoprávních smluv  - str. 104
3.5 faktická jednání  - str. 111
3.6 Neprávotvorná jednání - jiné správní úkony  - str. 113
Kapitola IV.
Kontrola ve veřejné správě - str. 119
1. Vymezení kontroly v systému veřejné správy  - str. 119
2. Charakteristika jednotlivých forem správní kontroly  - str. 123
2.1 Správní dozor  - str. 123
2.1.1 Obecná charakteristika  - str. 123
2.1.2 Druhy správního dozoru  - str. 125
2.1.3 Fáze správního dozoru a procesní úprava  - str. 126
2.2 Dozor nad samosprávnými veřejnoprávními korporacemi  - str. 128
2.2.1 Dozor nad územními samosprávnými ceky  - str. 130
2.2.2 Dozor nad veřejnoprávními korporacemi zájmové samosprávy - str. 136
2.3 Dozor ve vnitřních vztazích veřejné správy  - str. 139
3. Charakteristika jednotlivých typů kontrol veřejné správy  - str. 142
3.1 Parlamentní kontrola veřejné správy  - str. 142
3.2 Finančně ekonomická kontrola - kontrola prováděná NKÚ  - str. 145
3.3 Soudní kontrola  - str. 149
3.3.1 Správní soudnictví  - str. 151
3.3.2 Soudní kontrola mimo správní soudnictví  - str. 161
3.3.3 Ústavní soudnictví  - str. 164
3.4 Kontrola ombudsmanem  - str. 168
3.5 Kontrola ze strany občanů  - str. 172
Kapitola V.
Odpovědnostní vztahy ve veřejné správě
  - str. 179
1. Základy odpovědnosti - obecně  - str. 179
2. Odpovědnost veřejné správy  - str. 182
2.1 Správněprávní odpovědnost  - str. 184
2.1.1 Pojem správní delikt a jeho druhy  - str. 184
2.1.2 Základní charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů  - str. 188
2.1.3 Exkurs do evropského správního trestání  - str. 191
2.2 Odpovědnost veřejné správy  - str. 192
2.2.1 Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné správy rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  - str. 192
2.2.2 Zvláštní případy odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  - str. 200
Kapitola VI.
Evropské správní právo
  - str. 205
1. Stručná historie evropského správního práva  - str. 205
2. Prameny evropského práva  - str. 206
3. Správní právo Evropské unie  - str. 207
3.1 Právo Evropské unie a vnitrostátní právo  - str. 210
4. Evropské správní právo jako právo společného správního prostoru  - str. 211
5. Evropské správní právo jako ius commune  - str.212
Přehled základní literatury  - str. 215
Věcný rejstřík  - str. 217

Další nabídka k tématu

Správní právo procesní, 7. vydání

Správní právo procesní, 7. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou obecnou část správního práva procesního. Kniha ve svém již sedmém vydání reaguje na novelizace správního řádu, zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje ... pokračování

Cena: 620 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Správní řád. Komentář. 7. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Nové vydání tohoto komentáře reaguje ... pokračování

Cena: 2 290 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Správní právo. Obecná část. 3. vydání

Martin Kopecký - C. H. Beck

Kniha profesora Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část je moderně pojatou komplexní učebnicí obecné části správního práva. Po úspěšném přijetí čtenářskou obcí vychází již ve svém třetím vydání. Je určena nejen studentům, ale i odborníkům z oblasti veřejné správy, úředníkům ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Základní triáda správních žalob. K realizovatelnosti jednotného žalobního typu

Daniel Codl - C. H. Beck

Monografie se zabývá základní triádou správních žalob (žaloba proti rozhodnutí, žaloba na ochranu proti nečinnosti a žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením) s důrazem na zodpovězení ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimořádné a dozorčí opravné prostředky patří mezi významné instituty správního řízení. Lze jimi zjednat nápravu v případech, kdy se pravomocné rozhodnutí ukáže být nezákonným. Publikace představuje komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ... pokračování

Cena: 89 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.