Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.

Podrobněji k obsahu publikace

Zákon o obchodních korporacích a společně s ním i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v České republice byly již novelizovány. Význam mnohých ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.

Praktické využití publikace

Smyslem této publikace je podat výklad právní úpravy společnosti s ručením omezeným a nově také odpovědět na řadu výkladových problémů právní úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskusi, výkladová stanoviska a aktuální judikaturu.

Publikace reaguje na vývoj dané problematiky

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vývoj právní teorie, nauky, obecného právního povědomí, odborných názorů i judikatury vztahující se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rovněž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.


autoři: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7554-268-7

Cena: 429 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 7
Slovo úvodem k druhému vydání - str. 9
Slovo úvodem - str. 11
Stručně o autorech - str. 12
1. Vztah zákona o obchodních korporacích k občanskému zákoníku - str. 14
1.1 Obecná východiska - str. 14
1.2 Právní úprava obchodních korporací - str. 15
2. Obecná ustanovení o společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1 Povaha společnosti s ručením omezeným - str. 17
2.1.1 Firma - str. 21
2.1.2 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 23
2.1.3 Ručení společníků za závazky společnosti s ručením omezeným - str. 25
2.2 Ustanovení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.1 Pojem ustanovení společnosti s ručením omezeným - str. 31
2.2.2 Vznik společnosti s ručením omezeným - str. 34
2.2.3 Předběžná společnost - str. 38
2.3 Společenská smlouva - str. 39
2.3.1 Obecně - str. 39
2.3.2 Náležitosti
2.3.3 Změna a zrušení společenské smlouvy - str. 49
2.3.4 Zakladatelská listina - str. 51
2.4 Unipersonalita - str. 52
2.4.1 Jednočlenná korporace - str. 52
2.4.2 Založení jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 53
2.4.3 Vnitřní poměry jednočlenné společnosti s ručením omezeným - str. 55
2.4.4 Zánik účasti jediného společníka - str. 59
2.5 Podíl - str. 61
2.5.1 Povaha a obsah podílu - str. 64
2.5.2 Podíl jako předmět občanskoprávních vztahů- str. 70
2.5.3 Podíl na zisku - str. 75
2.5.4 Vypořádací podíl - str. 80
2.5.5 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 87
2.5.6 Vlastnické právo k podílu - str. 92
2.5.7 Nakládání s podílem - str. 96
2.6 Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným - str. 113
2.6.1 Kumulace podílů v rukou společníka - str. 116
2.6.2 Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným - str. 117
2.6.3 Kmenový list - str. 121
2.6.4 Seznam společníků - str. 127
3. Práva a povinnosti společníků - str. 133
3.1 Vkladová povinnost společníků, základní kapitál - str. 133
3.1.1 Vkladová povinnost - str. 133
3.1.2 Základní kapitál - str. 137
3.2 Ostatní práva a povinnosti - str. 140
3.2.1 Práva společníků - str. 140
4. Orgány společnosti - str. 151
4.1 Orgány obecně - str. 151
4.1.1 Orgány obchodní korporace - str. 151
4.1.2 Právní jednání orgánů společnosti - str. 154
4.1.3 Znalecký posudek - str. 156
4.1.4 Pravidla jednání členů orgánu - str. 157
4.1.5 Prokurista - str. 164
4.1.6 Smlouva o výkonu funkce - str. 165
4.2 Korporátní správa - str. 170
4.3 Členství v orgánech společnosti - str. 172
4.4 Vyloučení z funkce - str. 175
4.5 Valná hromada - str. 179
4.5.1 Valná hromada společnosti s ručením omezeným - str. 180
4.5.2 Rozhodování per rollam - str. 214
4.5.3 Kumulativní hlasování - str. 216
4.5.4 Dodatečné hlasování - str. 219
4.6 Jednatelé
4.6.1 Jednatelé jako orgán společnosti - str. 221
4.6.2 Vznik a zánik funkce jednatele - str. 224
4.6.3 Náplň funkce jednatele - str. 228
4.7 Dozorčí rada - str. 231
5. Zánik společnosti s ručením omezeným - str. 237
5.1 Zánik účasti společníka ve společnosti obecně - str. 237
5.2 Vystoupení společníka ze společnosti - str. 238
5.3 Dohoda o ukončení účast společníka ve společnosti - str. 241
5.4 Vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady - str. 242
5.5 Vyloučení společníka ze společnosti v důsledku rozhodnutí soudu - str. 247
5.6 Zrušení účasti společníka soudem  - str. 252
5.7 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - str. 256
5.8 Převod podílu - str. 257
5.9 Dědění podílu - str. 261
5.10 Uvolněný podíl - str. 264
5.11 Vypořádání po zániku účasti společníka - str. 265
6. Změny výše základního kapitálu - str. 267
6.1 Zvýšení základního kapitálu - str. 267
6.2 Snížení základního kapitálu - str. 272
7. Zrušení společnosti - str. 275

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.