Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Soudní exekuce, 2. vydání

Soudní exekuce, 2. vydání

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných novelizací exekučního práva nejenom k podstatnému přepracování monografie, ale také k zásadnímu rozšíření obsahu jednotlivých kapitol.

Monografie je určená erudovaným odborníkům a studentům vysokých škol, účastníkům exekučního řízení nebo běžným čtenářům, kteří hledají informace o exekučním řízení.

autoři: Jitka Wolfová, Martin Štika; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 12. 2022, 396 stran
ISBN: 978-80-7676-114-8

Cena: 799 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Ukázka z hodnocení recenzentů - str. XXI
Seznam použitých zkratek - str. XXII
Předmluva - str. XXVI
Část první Obecně o soudních exekucích - str. 1
1 Historický vývoj exekučního řízení a soudního exekutora na našem území - str. 3
1.1 Exekuce v římském právu - str. 4
1.2 Staré právo české od středověku do počátků osvícenství - str. 5
1.2.1 Exekuce dle práv zemských - str. 6
1.2.2 Exekuce v právu městském - str. 7
1.2.2.1 Doboví úředníci vykonávající exekuce - str. 8
1.3 Exekuce ve světle josefínského civilního řádu soudního - str. 8
1.4 Exekuční řád z roku 1896 - str. 9
1.4.1 Institucionální zabezpečení exekucí - str. 10
1.4.2 Exekuční náklady - str. 12
1.5 Exekuční právo od roku 1918 do roku 1938 - str. 12
1.6 Vykonávací řízení ve světle rekodifikace občanského soudního řádu z roku 1963 - str. 13
1.7 Novodobé exekuční řízení - str. 14
1.7.1 Legislativní vývoj exekučního práva po roce 2001 - str. 14
1.8 Úvaha nad budoucím legislativním vývojem exekučního práva v České republice - str. 15
2 Postavení soudního exekutora - str. 17
2.1 Soudní exekutor jako podnikatel - str. 20
2.2 Soudní exekutor a jeho další činnost - str. 21
2.3 Úkony soudního exekutora ve vztahu k exekuční činnosti - str. 21
2.4 Zaměstnanci exekutora - str. 22
2.4.1 Organizační struktura exekutorského úřadu - str. 22
2.4.1.1 Koncipient - str. 23
2.4.1.2 Kandidát - str. 24
2.4.1.3 Vykonavatel exekutora a další zaměstnanci exekutora - str. 24
2.4.1.4 Prohlubování znalostí zaměstnanců exekutora - str. 24
2.5 Pojištění soudního exekutora - str. 25
2.6 Zastupování soudního exekutora - str. 25
2.7 Dohled nad činností soudního exekutora - str. 25
2.7.1 Kárný žalobce - str. 26
2.7.2 Systematika kárných opatření - str. 27
2.7.3 Drobné nedostatky v exekuční a další činnosti soudního exekutora - str. 28
3 Prameny a základní právní zásady exekučního řízení - str. 29
3.1 Prameny exekučního řízení - str. 29
3.1.1 Tzv. krizová legislativa (období pandemie onemocnění COVID-19) - str. 30
3.2 Základní právní zásady exekučního řízení - str. 30
4 Exekuční titul a předpoklady jeho vzniku - str. 33
4.1 Občanské soudní řízení - str. 33
4.2 Trestní řízení - str. 34
4.3 Rozhodčí řízení - str. 34
4.4 Notářské a exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti - str. 35
4.5 Správní a další řízení u orgánů veřejné moci - str. 36
4.6 Jiná vykonatelná rozhodnutí a smíry - str. 36
4.7 Exekuční titul na prodej zástavy - str. 37
4.8 Materiální a formální vykonatelnost exekučního titulu - str. 38
4.8.1 Materiální vykonatelnost - str. 38
4.8.2 Formální vykonatelnost - str. 38
4.9 Dělitelné plnění - str. 39
5 Subjekty exekučního řízení - str. 41
5.1 Exekuční soud - str. 41
5.1.1 Věcná a místní příslušnost - str. 41
5.1.2 Činnost exekučního soudu - str. 42
5.2 Oprávněný a povinný - str. 42
5.2.1 Právní jednání účastníků řízení - str. 43
5.3 Zastoupení účastníků řízení - str. 43
5.4 Manžel povinného - str. 44
5.5 Soudní exekutor, znalec, správce závodu - str. 44
5.6 Další zúčastněné osoby - str. 45
5.7 Přechod práv a povinností - str. 45
5.7.1 Přechod práv a povinností před zahájením řízení - str. 46
5.7.2 Přechod práv a povinností po zahájení řízení - str. 46
5.7.2.1 Ustanovení § 107 o. s. ř. - str. 46
5.7.2.2 Ustanovení § 107a o. s. ř. - str. 47
Část druhá Řízení o soudních exekucích - str. 49
6 Zahájení exekučního řízení - str. 51
6.1 Exekuční návrh - str. 52
6.1.1 Návrh na prohlášení vykonatelnosti nebo na uznání - str. 53
6.2 Účinky spojené se zahájením exekučního řízení - str. 54
6.3 Spojení exekučních řízení - str. 55
6.3.1 Spojení a vyloučení věcí dle § 112 o. s. ř. - str. 56
6.4 Rejstřík zahájených exekucí - str. 56
6.5 Pověření a nařízení exekuce - str. 57
6.5.1 Pokyn exekučního soudu - str. 58
6.6 Vyrozumění o zahájení exekuce - str. 58
6.6.1 Doručování vyrozumění o zahájení exekuce - str. 60
6.6.2 Výzva ke splnění vymáhané povinnosti - str. 61
6.7 Generální inhibitorium, speciální inhibitorium a arrestatorium - str. 61
6.7.1 Generální inhibitorium - str. 61
6.7.1.1 Zákonné možnosti omezení generálního inhibitoria - str. 62
6.7.2 Speciální inhibitorium - str. 63
6.7.3 Arrestatorium - str. 64
6.7.3.1 Omezení arrestatoria po dobu odkladu exekuce - str. 64
7 Součinnost třetích osob - str. 65
7.1 Elektronizace - str. 65
7.2 Povinnost třetích osob k součinnosti - str. 66
7.2.1 Bezplatné poskytnutí součinnosti - str. 67
7.2.2 Pořádková pokuta a náhrada vzniklé škody - str. 67
7.2.3 Mlčenlivost subjektů a ochrana údajů osob - str. 68
7.3 Subjekty povinné k poskytnutí součinnosti - str. 68
7.3.1 Povinný fyzická osoba - str. 69
7.3.1.1 Faktický pobyt povinného - str. 70
7.3.1.2 Smrt povinného - str. 70
7.3.2 Povinný právnická osoba - str. 71
7.4 Součinnost oprávněného a povinného - str. 71
7.4.1 Informace získané z jiných veřejně dostupných zdrojů - str. 72
7.5 Ochrana Policií České republiky - str. 72
8 Průběh soudní exekuce - str. 75
8.1 Rychle a účelně provedená exekuce - str. 75
8.1.1 Zánik pověření - str. 76
8.2 Exekuční příkaz - str. 77
8.2.1 Vhodnost a přiměřenost zvoleného způsobu provedení exekuce - str. 77
8.2.2 Účinky exekučního příkazu - str. 78
8.2.3 Vedení a provedení exekuce - str. 79
8.2.3.1 Doložka provedení exekuce - str. 79
8.2.3.2 Právní moc exekučního příkazu - str. 80
8.2.3.3 Provedení exekuce - str. 80
8.2.4 Náležitosti a výrok exekučního příkazu - str. 81
8.2.4.1 Doručování exekučního příkazu - str. 82
8.2.5 Procesní obrana proti exekučnímu příkazu - str. 82
8.2.6 Zákaz nakládání s majetkem - str. 83
8.2.7 Exekuční příkaz a manželské majetkové právo - str. 83
8.2.7.1 Seznam listin o manželském majetkovém režimu - str. 84
8.2.7.2 Předpoklad postihu majetku patřícího do SJM - str. 85
8.2.7.3 Zjišťovací povinnost před vydáním exekučního příkazu - str. 86
8.2.7.4 Procesní obrana manžela povinného - str. 86
8.3 Ochrana práv účastníků a třetích osob - str. 87
8.4 Další zákonná omezení postupu soudního exekutora - str. 88
8.5 Exekuční spis - str. 88
8.5.1 Doručování písemností exekutora - str. 90
8.5.1.1 Centrální úřední deska - str. 92
8.5.2 Zvukový záznam všech volání - str. 92
8.6 Povinnost vést exekuce v pořadí - str. 93
8.7 Nakládaní s vymoženým plněním - str. 93
8.7.1 Vymožené plnění a zápočet výtěžku - str. 94
8.7.2 Plnění vymožené před doručením vyrozumění povinnému - str. 94
8.7.3 Zvláštní účet - str. 95
8.8 Skončení exekuce - str. 96
8.9 Náhrada škody - str. 96
9 Změna soudního exekutora - str. 99
9.1 Změna soudního exekutora dohodou soudních exekutorů - str. 99
9.2 Změna soudního exekutora rozhodnutím soudu - str. 100
9.3 Důsledky spojené se změnou soudního exekutora - str. 100
9.4 Další případy změny soudního exekutora - str. 101
9.4.1 Vyloučení soudního exekutora - str. 101
9.4.2 Odmítnutí provedení úkonu - str. 102
9.4.3 Nově jmenovaný soudní exekutor - str. 102
9.4.4 Zástupce soudního exekutora - str. 103
10 Odklad exekuce a zastavení exekuce - str. 105
10.1 Odklad exekuce - str. 105
10.1.2 Návrh na odklad exekuce - str. 105
10.1.2 Účinky podaného návrhu na odklad exekuce - str. 106
10.1.3 Rozhodnutí o odložení exekuce a jeho účinky - str. 107
10.1.3.1 Rozhodnutí exekutora o omezení vybraných zákazů - str. 108
10.2 Odklad exekuce pro poměry povinného - str. 108
10.1.4 Odklad vykonatelnosti exekučního titulu - str. 108
10.1.5 Odklad při složení jistot - str. 108
10.1.6 Odklad provedení exekuce k vymožení peněžité povinnosti prodejem movitých věcí - str. 109
10.1.6.1 Určení výše zákonných splátek - str. 109
10.1.6.2 Výzva k zasílání peněžních prostředků - str. 110
10.1.6.3 Důvody pro neodložení exekuce - str. 110
10.1.7 Odklad exekuce z důvodu očekávaného zastavení exekuce - str. 111
10.2 Zastavení exekuce - str. 111
10.2.1 Návrh na zastavení exekuce - str. 111
10.2.1.1 Důvody zastavení exekuce - str. 112
10.2.2 Lhůty a účinky návrhu na zastavení exekuce - str. 112
10.2.3 Návrh ve lhůtě dle § 46 odst. 6 ex. řádu - str. 113
10.2.4 Návrh po lhůtě dle § 46 odst. 6 ex. řádu - str. 113
10.2.5 Návrh manžela povinného podle § 262b o. s. ř. - str. 114
10.2.6 Postup soudního exekutora po podaném návrhu - str. 114
10.2.7 Zastavení exekuce bez návrhu - str. 114
10.2.8 Zastavení exekuce se souhlasem oprávněného - str. 115
10.2.8.1 Vyrozumění o nepostačujícím plnění ke krytí nákladů exekuce - str. 115
10.2.9 Zastavení exekuce exekučním soudem - str. 115
10.2.10 Nesložení přiměřené zálohy na náklady exekuce - str. 116
10.2.11 Po dobu posledních 6 let nedošlo ani k částečnému plnění - str. 117
10.2.12 Vymožené plnění v posledních 6 letech - str. 117
10.2.13 Výzva ke složení zálohy na náklady exekuce - str. 117
10.2.14 Zproštění od složení zálohy - str. 118
10.2.15 Složení zálohy - str. 119
10.2.16 Celková doba vedení exekuce - str. 119
10.2.17 Zastavení exekuce - str. 119
10.3 Nezastavení exekuce pro nezaplacení nákladů - str. 120
10.4 Složení jistoty společně s návrhem na odklad a zastavení exekuce - str. 120
11 Náklady exekuce - str. 121
11.1 Odměna exekutora - str. 122
11.1.1 Okamžik vzniku nároku na odměnu - str. 123
11.1.2 Uhrazení pohledávky (vymáhané povinnosti) před doručením vyrozumění povinnému - str. 124
11.1.3 Způsob stanovení a výše odměny exekutora – peněžité plnění - str. 126
11.1.3.1 Opětující se plnění - str. 126
11.1.4 Způsob stanovení a výše odměny – nepeněžité plnění - str. 127
11.1.5 Smluvní odměna - str. 128
11.1.6 Odměna za další činnost - str. 130
11.2 Paušálně určené či účelně vynaložené hotové výdaje - str. 132
11.3 Náhrady nákladů a způsob jejich výpočtu - str. 133
11.3.1 Náhrady nákladů za doručení - str. 133
11.3.2 Náhrada za ztrátu času - str. 134
11.3.3 Náhrada cestovních výdajů - str. 134
11.3.4 Znalecké posudky a překlady - str. 135
11.4 Náklady oprávněného - str. 136
11.5 Daň z přidané hodnoty - str. 137
11.6 Příkaz k úhradě nákladů exekuce - str. 138
11.6.1 Moderace nákladů exekutora soudem - str. 139
11.6.2 Okamžik vydání příkazu k úhradě nákladů exekuce - str. 139
11.6.3 Ekonomické důsledky příkazu k úhradě nákladů exekuce - str. 140
11.7 Systematika záloh na náklady exekuce - str. 141
11.7.1 Nepovinná záloha - str. 141
11.7.1.1 Výše nepovinné zálohy - str. 142
11.7.1.2 Spotřebování zálohy - str. 142
11.7.1.3 Zproštění zálohy - str. 144
11.7.2 Povinná přiměřená záloha na náklady exekuce - str. 144
11.7.3 Záloha na další vedení exekuce - str. 145
12 Souběh exekucí - str. 147
12.1 Souběh exekucí u jednoho soudního exekutora - str. 147
12.2 Souběh exekucí podle exekučního řádu - str. 147
12.2.1 Souběh při srážkách ze mzdy a jiných příjmů a při přikázání pohledávky - str. 148
12.2.2 Souběh při prodeji movitých věcí - str. 148
12.2.3 Souběh při prodeji nemovitých věcí - str. 148
12.2.4 Souběh při správě závodu - str. 149
12.2.5 Souběh při prodeji závodu - str. 149
13 Spory při exekuci - str. 151
13.1 Vylučovací spory (vylučovací či excindační žaloba) - str. 152
13.2 Poddlužnické spory (poddlužnická žaloba) - str. 152
13.3 Odporové spory (odporová žaloba) - str. 153
13.4 Spory z lepšího práva (žaloba z lepšího práva) - str. 153
13.5 Opoziční a impugnační spory - str. 154
Část třetí Způsoby provedení soudní exekuce - str. 155
14 Způsoby provedení exekuce obecně - str. 157
14.1 Základní zásady způsobů provedení exekuce - str. 157
14.2 Výčet způsobů provedení exekuce - str. 158
14.2.1 Zřízení exekutorského zástavního práva - str.159
14.3 Volba způsobu provedení exekuce - str. 159
14.4 Zásada subsidiarity občanského soudního řádu - str. 160
15 Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů - str. 161
15.1 Předmět srážek ze mzdy a jiných příjmů - str. 162
15.1.1 Mzda - str. 162
15.1.2 Další příjmy povinného - str. 163
15.1.2.1 Plat - str. 164
15.1.2.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 164
15.1.2.3 Odměna za pracovní pohotovost - str. 164
15.1.2.4 Odměna členů zastupitelstva územních samosprávných celků - str. 165
15.1.2.5 Dávky státní sociální podpory a pěstounská péče - str. 165
15.1.2.6 Náhrady mzdy nebo platu - str. 166
15.1.2.7 Dávky nemocenského pojištění - str. 166
15.1.2.8 Důchody - str. 166
15.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 167
15.2.1 Součinnost zaměstnavatele - str. 168
15.3 Rozsah srážek ze mzdy a jiných příjmů - str. 169
15.3.1 Čistá mzda - str. 169
15.3.2 Nezabavitelná částka - str. 170
15.3.2.1 Vyživovací povinnost - str. 170
15.3.3 Třetinový systém - str. 170
15.3.4 Postup určení části mzdy podléhající srážkám - str. 171
15.3.4.1 Výpočet srážek odstupného - str. 172
15.3.5 Pořadí pohledávek - str. 172
15.3.5.1 Předností pohledávky a pohledávky výživného - str. 172
15.4 Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy - str. 173
15.5 Dohoda účastníků o nižších srážkách (srážky v jiném než zákonném rozsahu) - str. 174
15.6 Odklad exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů - str. 174
15.7 Zastavení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů - str. 175
15.8 Změna plátce mzdy - str. 176
15.8.1 Povinnost nového plátce mzdy - str. 176
15.8.2 Povinnost povinného a dosavadního plátce mzdy - str. 177
15.9 Několik plátců mzdy - str. 177
15.10 Souběh srážek podle občanského soudního řádu a dohoda o srážkách podle občanského zákoníku - str. 178
16 Exekuce přikázáním pohledávky - str. 179
16.1 Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 180
16.1.1 Předmět přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 180
16.1.1.1 Substituční jmění - str. 181
16.1.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 182
16.1.2.1 Výplata mezd (platů), náhrada mezd (platů) a dalších plnění zaměstnanců povinného - str. 183
16.1.2.2 Čerpání násobku životního minima - str. 183
16.1.2.3 Omezení arrestatoria u plateb exekutorovi z účtu povinného u peněžního ústavu - str. 185
16.1.3 Chráněný účet - str. 185
16.1.3.1 Potvrzení na formuláři - str. 185
16.1.3.2 Dlužník z chráněného příjmu - str. 185
16.1.3.3 Oznámení soudu (exekutora) o číslech účtů - str. 186
16.1.3.4 Zákonné předpoklady zřízení chráněného účtu - str. 186
16.1.3.5 Zřízení a vedení chráněného účtu peněžním ústavem - str. 186
16.1.3.6 Převádění peněžních prostředků na chráněný účet - str. 187
16.1.3.7 Zrušení účtu, ze kterého se převádí peněžní prostředky na chráněný účet - str. 187
16.1.3.8 Nezákonné úkony včetně zániku účinků chráněného účtu - str. 187
16.1.3.9 Zánik účinků exekučního příkazu přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 188
16.1.4 Účet manžela povinného - str. 188
16.1.5 Provedení vyplacení vymáhané pohledávky - str. 190
16.1.5.2 Pořadí pohledávek - str. 190
16.1.6 Odklad a zastavení exekuce - str. 191
16.1.7 Souběh se zajišťovacím právem - str.191
16.1.8 Poddlužnická žaloba - str. 192
16.2 Přikázání jiných peněžitých pohledávek - str. 192
16.2.1 Předmět přikázání jiných peněžitých pohledávek - str. 193
16.2.1.1 Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 193
16.2.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 194
16.2.2.1 Podnikatelské pohledávky - str. 194
16.2.2.2 Autorské odměny - str. 195
16.2.3 Provedení vyplacení vymáhané pohledávky - str. 195
16.2.4 Prodej pohledávky v dražbě - str. 196
16.2.5 Souběh se zajišťovacím právem - str. 196
16.2.6 Pořadí pohledávek - str. 196
16.2.7 Poddlužnická žaloba a tzv. úkojné právo - str. 196
16.2.7.1 Odpovědnost oprávněného za škodu - str. 197
16.3 Postižení jiných majetkových práv - str. 197
16.3.1 Postižení práva na dodání či vydání movité věci - str. 198
16.3.1.1 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 198
16.3.1.2 Provedení exekuce - str. 199
16.3.2 Postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti - str. 199
16.3.2.1 Právo na podíl na likvidačním zůstatku - str. 199
16.3.2.2 Právo na vypořádací podíl - str. 200
16.3.2.3 Provedení exekuce - str. 201
16.3.3 Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti - str. 201
16.3.3.1 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 201
16.3.3.2 Neomezeně převoditelný podíl - str. 202
16.3.3.3 Omezeně převoditelný podíl - str. 202
16.3.3.4 Nabyvatel obchodního podílu - str. 202
16.3.3.5 Nepřevoditelný podíl a neúspěšná opakovaná dražba - str. 203
16.4 Exekuce patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek - str. 203
16.4.1 Předmět exekuce patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek - str. 203
16.4.2 Soupis - str. 203
16.4.3 Dražba a výkon práv duševního vlastnictví - str. 204
16.4.4 Postižení práv z licence k využívání předmětu duševního vlastnictví - str. 205
17 Správa nemovité věci - str. 207
17.1 Předmět správy nemovité věci - str. 208
17.1.1 Spoluvlastnický podíl - str. 208
17.1.2 Přídatné spoluvlastnictví - str. 208
17.1.3 Plody a užitky - str. 208
17.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 209
17.3 Vlastní výkon správy nemovité věci - str. 209
17.3.1 Podání návrhu na zahájení správního či soudního řízení - str. 210
17.3.2 Průběh exekuce - str. 210
17.3.3 Opatření soudního exekutora v rámci správy - str. 210
17.3.3.1 Nájemní a pachtovní smlouvy - str. 211
17.3.3.2 Dodávky služeb, pojistné smlouvy - str. 211
17.3.3.3 Vyklizení nemovité věci, zánik věcných břemen a jiných vztahů - str. 211
17.3.4 Příjmy a výdaje správy nemovité věci - str. 211
17.3.4.1 Výdaje - str. 211
17.4 Souběh s jinými způsoby provedení exekuce - str. 212
17.5 Odklad a zastavení exekuce - str. 212
18 Exekuce prodejem movitých věcí - str. 213
18.1 Obecná úprava exekuce prodejem movitých věcí (o. s. ř.) - str. 214
18.1.1 Předmět exekuce prodejem movité věci - str. 214
18.1.1.1 Přídatné spoluvlastnictví - str. 214
18.1.1.2 Věci vyjmuté podle zvláštních předpisů - str. 215
18.1.1.3 Věci vyloučené podle § 322 o. s. ř. - str. 215
18.1.1.4 Věci náležející do osobní sféry povinného nebo do společného jmění povinného a jeho manžela - str. 216
18.1.1.5 Majetek sloužící k podnikání - str.- str. 217
18.1.1.6 Technické prostředky k vedení evidence investičních nástrojů - str. 217
18.1.1.7 Majetek, který je součástí substitučního jmění - str. 217
18.1.1.8 Povinný věc nabyl úmyslným trestným činem - str. 217
18.1.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 218
18.1.3 Tzv. mobiliární exekuce - str. 218
18.1.3.1 Byt (sídlo) a jiné místnosti povinného - str. 219
18.1.3.2 Provádění úkonů tzv. mobiliární exekuce - str. 219
18.1.3.3 Napadení při úkonu - str. 220
18.1.3.4 Soupis na místě samém - str. 220
18.1.3.5 Osoby přítomné soupisu - str. 220
18.1.3.6 Technika soupisu a zajištění movitých věcí - str. 221
18.1.3.7 Zvukově obrazový záznam - str. 222
18.1.3.8 Jiný soupis - str. 222
18.1.4 Vyškrtnutí věci ze soupisu - str. 222
18.1.4.1 Další možnost vyškrtnutí věci ze soupisu - str. 224
18.1.4.2 Vylučovací žaloba - str. 224
18.1.4.3 Vrácení věcí exekutorem - str. 224
18.1.5 Dražba movitých věcí - str. 225
18.1.5.1 Odhad movitých věcí - str. 225
18.1.5.2 Dražební vyhláška - str. 225
18.1.5.3 Dražební jistota - str. 226
18.1.5.4 Přednostní nabídka některých věcí - str. 226
18.1.5.5 Faktický průběh dražby - str. 227
18.1.5.6 Nejnižší podání a udělení příklepu - str. 227
18.1.5.7 Přechod vlastnického práva - str. 228
18.1.5.8 Opětovná dražba - str. 228
18.1.5.9 Převzetí věcí oprávněným - str. 228
18.1.6 Věci podléhající rychlé zkáze - str. 229
18.1.7 Prodej mimo dražbu podle § 44a odst. 4 ex. řádu - str. 229
18.1.8 Rozvrh výtěžku - str. 229
18.1.8.1 Pořadí pohledávek - str. 230
18.1.8.2 Rozvrhové usnesení - str. 230
18.1.9 Postižení hotových peněz, cenných papírů nebo listin představujících právo na splacení dlužné částky - str. 231
18.1.9.1 Postižení světově obchodovatelného zlata a peněžních prostředků v cizí měně - str. 231
18.1.9.2 Postižení cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a listin představujících právo na splacení dlužné částky - str. 231
18.1.9.3 Soupis - str. 232
18.1.9.4 Zpeněžení - str. 232
18.1.9.5 Výzva k plnění - str. 232
18.1.9.6 Prodej - str. 233
18.2 Zvláštní úprava exekuce prodejem movitých věcí (ex. řád) - str. 233
18.2.1 Soupis všech věcí povinného a zásada přiměřenosti - str. 233
18.2.2 Sepsání věci - str. 234
18.2.3 Sepsání věci jiným exekutorem - str. 234
18.2.4 Skončení exekuce prodejem movitých věcí - str. 235
18.2.5 Výjimky z aplikace normy - str. 236
18.2.7 Zajištění movitých věcí a nosič dat - str. 236
18.2.8 Zvláštní ustanovení o exekuci prodejem movitých věcí - str. 237
19 Exekuce prodejem nemovitých věcí - str. 239
19.1 Předmět exekuce prodejem nemovité věci - str. 240
19.1.1 Součást a příslušenství nemovité věci, přídatné spoluvlastnictví - str. 241
19.1.2 Katastr nemovitostí - str. 242
19.1.2.1 Poznámka - str. 242
19.1.2.2 Součinnost na katastr nemovitostí - str. 242
19.1.3 Substituční jmění - str. 242
19.2 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 243
19.2.1 Účinky doručení exekučního příkazu - str. 243
19.2.1.1 Souběžná exekuce prodejem nemovité věci - str. 244
19.2.1.2 Pravomocný exekuční příkaz - str. 244
19.3 Ustanovení znalce a usnesení o ceně - str. 244
19.3.1 Ustanovení znalce - str. 244
19.3.1.1 Znalecký posudek - str. 245
19.3.1.2 Obvyklá cena - str. 245
19.3.1.3 Ohledání nemovité věci - str. 246
19.3.2 Usnesení o ceně - str. 247
19.3.2.1 Zánik některých práv - str. 247
19.3.2.2 Doručení usnesení o ceně - str. 248
19.4 Dražební vyhláška - str. 249
19.4.1 Informace v dražební vyhlášce - str. 249
19.4.2 Výzvy v dražební vyhlášce - str. 250
19.4.3 Upozornění v dražební vyhlášce - str. 250
19.4.4 Dražba prováděná elektronicky s využitím internetu - str. 251
19.4.5 Doručování dražební vyhlášky - str. 251
19.4.5.1 Opravný prostředek - str. 252
19.5 Dražební jednání - str.252
19.5.1 Řízení dražebního jednání - str. 252
19.5.1.1 Další účastníci dražebního jednání - str. 253
19.5.1.2 Odročení dražebního jednání - str. 253
19.5.1.3 Zastavení exekuce prodejem nemovité věci - str. 254
19.5.1.4 Zahájení dražebního jednání - str. 255
19.6 Usnesení o příklepu a předražek - str. 255
19.6.1 Doručování usnesení o příklepu - str. 256
19.6.1.1 Odvolání proti usnesení o příklepu - str. 256
19.6.2 Předražek - str. 257
19.6.3 Převzetí vydražené nemovité věci - str. 258
19.6.4 Právní účinky pravomocného usnesení o příklepu (předražku) - str. 259
19.6.5 Další dražební jednání - str. 260
19.6.6 Obmeškalý vydražitel - str. 260
18.6.6.1 Exekuční řízení na majetek obmeškalého vydražitele - str. 261
19.7 Přihlášky pohledávek - str. 262
19.7.1 Obsah přihlášky - str. 262
19.7.2 Opožděné nebo neúplné přihlášky - str. 262
19.7.3 Oznámení o přihláškách - str. 263
19.7.3.1 Dodatečné oznámení - str. 263
19.8 Rozvrh rozdělované podstaty - str. 263
19.8.1 Rozdělovaná podstata - str. 264
19.8.2 Skupiny pohledávek - str. 264
19.8.2.1 Rozdělení do skupin - str. 264
19.8.2.6 Pravidla pořadí pohledávek - str. 265
19.8.2.3 Hyperocha - str. 265
19.8.2.4 Vespolné zástavní právo - str. 266
19.8.3 Sporné pohledávky a podání odpůrčí žaloby - str. 266
19.8.4 Rozvrhové usnesení a jeho účinky - str. 267
19.9 Prodej spoluvlastnického podílu - str. 267
19.9.1 Spoluvlastnický podíl movitých věcí - str. 268
19.9.2 Spoluvlastnický podíl nemovitých věcí - str. 268
20 Prodej zástavy a exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech - str. 269
20.1 Prodej zástavy movité věci - str. 269
20.2 Prodej zástavy nemovité věci - str. 269
20.2.1 Zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 270
20.2.2 Procesní postup exekutora - str. 270
20.2.3 Náklady - str. 272
21 Provedení exekuce postižením závodu - str. 273
21.1 Právní úprava - str. 274
21.2 Předmět postižení závodu - str. 274
21.2.1 Substituční jmění - str. 275
21.3 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 275
21.4 Správce závodu - str. 276
21.4.1 Zákonné předpoklady správce závodu - str. 276
21.4.1.1 Odborná péče - str. 277
21.4.1.2 Odměna správce závodu - str. 277
21.4.1.3 Vyloučení správce závodu z funkce - str. 277
21.4.2 Postup správce závodu - str. 278
21.4.2.1 Režim generálního inhibitoria v rámci správy závodu - str. 278
21.4.2.2 Režim arrestatoria v rámci správy závodu - str. 279
21.4.2.3 Zastupování závodu ve sporech - str. 279
21.5 Dohled soudního exekutora - str. 280
21.6 Předběžná zpráva - str. 280
21.6.1 Doručení a doplnění zprávy závodu - str. 281
21.7 Rozhodnutí o způsobu postižení závodu - str. 281
21.8 Správa závodu - str. 282
21.9 Prodej závodu - str. 282
21.9.1 Zpráva o ceně závodu - str. 283
21.9.2 Určení ceny závodu - str. 283
21.9.2.1 Zjištěná nemajetnost - str. 284
21.10 Dražební vyhláška - str. 284
21.10.1 Doručování dražební vyhlášky - str. 284
21.10.2 Odvolání proti dražební vyhlášce - str. 285
20.10.3 Nejnižší podání, dražební jistota a předkupní právo - str. 285
21.10.4 Ekonomický stav závodu před dražbou - str. 286
21.11 Dražební jednání - str. 286
21.11.1 Předpoklady odročení dražebního jednání - str. 286
21.11.2 Zahájení dražebního jednání - str. 287
21.12 Udělení příklepu - str. 287
21.12.1 Námitky proti příklepu - str. 288
21.13 Usnesení o příklepu - str. 288
21.13.1 Převzetí a přechod závodu - str. 288
21.13.2 Další dražební jednání - str. 289
21.14 Přihlášky pohledávek - str. 289
21.15 Rozvrh - str. 290
21.15.1 Rozvrhové jednání - str. 290
21.15.2 Skupiny a pořadí pohledávek - str. 291
21.15.3 Pohledávka věřitele - str. 291
21.15.4 Rozvrhové usnesení - str. 292
21.16 Konečná zpráva o výkonu funkce - str. 292
21.17 Přechod práv a dluhů vydražitele - str. 293
21.17.1 Nájemní a podnájemní smlouvy - str. 294
21.17.2 Oznámení jiným orgánům - str. 294
21.18 Souběh s jinými způsoby exekuce - str. 294
21.19 Zastavení exekuce - str. 295
21.20 Postižení části závodu - str. 295
22 Exekuce pozastavením řidičského oprávnění - str. 297
22.1 Právní charakter pohledávky výživného v exekuci - str. 297
22.2 Předpoklady pozastavení řidičského oprávnění - str. 298
22.3 Součinnost na registr řidičů - str. 298
22.4 Exekuční příkaz a jeho účinky - str. 298
22.5 Zrušení exekučního příkazu - str. 299
22.5.1 Oznamovací povinnost - str. 299
22.6 Stanovení základu odměny exekutora při vymáhání běžného výživného - str. 299
22.7 Úvaha de lege ferenda - str. 300
23 Nepeněžité plnění - str. 301
23.1 Právní úprava - str. 301
23.2 Vyklizení - str. 302
23.2.1 Postup při vyklizení - str. 302
23.2.2 Zákonná překážka provedení vyklizení - str. 303
23.2.3 Nakládání s vyklizovanými movitými věcmi - str. 303
23.2.3.1 Věci zjevně bezcenné - str. 304
23.2.3.2 Věci nevyzvednuté - str. 304
23.3 Odebrání věci - str. 304
23.3.1 Odebíraná věc - str. 305
23.3.2 Postup při odebrání věci - str. 305
23.3.2.1 Výzva k odebrání věci - str. 306
23.3.3 Náhradní opatření věci - str. 306
23.4 Rozdělení společné věci - str. 307
23.4.1 Postup při rozdělení společné věci - str. 307
23.5 Provedení prací a výkonů - str. 307
23.5.1 Provedení prací a výkonů – zastupitelné plnění - str. 308
23.5.2 Provedení prací a výkonů – nezastupitelné plnění - str. 308
Část čtvrtá Další činnost exekutora - str. 309
24 Okruh další činnosti exekutora - str. 311
24.1 Žadatel o úkony další činnosti - str. 312
24.1.1 Ověření totožnosti žadatele - str. 312
24.2 Poskytování právní pomoci - str. 312
24.3 Autorizovaná konverze dokumentů - str. 313
24.4 Přijetí úschovy - str. 313
24.5 Další činnost exekutora na základě pověření soudu - str. 314
24.6 Provedení dobrovolné dražby - str. 314
24.7 Zjištění a správa majetku v trestním řízení - str. 314
24.8 Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání - str. 315
24.9 Sepisování exekutorských zápisů - str. 315
24.9.1 Skutkový děj a stav věci - str. 316
24.9.1.1 Zákonem vyloučené skutkové děje a stavy věcí - str. 316
24.9.2 Právní význam exekutorského zápisu - str. 317
24.9.3 Faktický průběh úkonu osvědčení - str. 317
24.9.4 Odměna za sepsání exekutorského zápisu - str. 318
Část pátá Souběh exekučního a insolvenčního řízení - str. 319
25 Odlišnosti exekučního a insolvenčního řízení - str. 321
25.1 Princip individuálního a kolektivního uspokojení - str. 321
25.2 Postavení insolvenčního správce - str. 321
25.2.1 Pojem insolvenčního správce - str. 322
25.2.2 Oprávnění a povinnosti insolvenčního správce - str. 322
25.2.3 Odlišnosti v postavení insolvenčního správce a soudního exekutora - str. 323
25.3 Účinky insolvenčního řízení na exekuční řízení - str. 324
25.3.1 Účinky insolvenčního řízení po podání insolvenčního návrhu - str. 324
25.3.2 Účinky insolvenčního řízení po rozhodnutí o insolvenčním návrhu - str. 325
25.3.3 Vymožené plnění před a po podání insolvenčního návrhu - str. 325
25.3.5 Provedení exekuce - str. 327
25.4 Exekuce a oddlužení - str. 327
25.4.1 Skončení oddlužení - str. 328
25.5 Exekuce a konkurs - str. 329
25.6 Exekuce a reorganizace - str. 329
25.7 Šikanózní insolvenční návrhy - str. 330
24.5 Vývoj současné judikatury - str. 331
Část šestá Samospráva a mezinárodní organizace soudních exekutorů - str. 333
25 Exekutorská komora České republiky - str. 335
25.1 Orgány Komory - str. 335
25.1.1 Sněm exekutorů - str. 335
25.1.1.1 Pravomoc a působnost sněmu - str. 335
25.1.2 Prezidium Komory - str. 336
25.1.2.1 Pravomoc a působnost prezidia Komory - str. 336
25.1.3 Prezident Komory - str. 336
25.1.4 Komise - str. 337
26 Mezinárodní členství komory - str. 339
26.1 UIHJ - str. 339
Část sedmá Legislativní zásahy do exekučního práva - str. 341
27 Amnestující instituty exekučního práva - str. 343
27.1 Milostivé léto I - str. 344
27.2 Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí - str. 344
27.3 Milostivé léto II - str. 345
Závěr - str. 347
Resumé - str. 349
Résumé - str. 350
Résumé - str. 352
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 354
Rejstřík - str. 363

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

Exekuční řád - Komentář

Exekuční řád - Komentář

Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejst, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jan Kocinec, LL.M., - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u ... pokračování

Cena: 3 245 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ... pokračování

Cena: 599 KčKOUPIT

Zastavení exekuce. 2. vydání

Zastavení exekuce. 2. vydání

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhé vydání představuje kompletní aktualizaci původní, před pěti lety vydané monografie. Reflektuje posun v judikatuře a literatuře a reaguje na nové výkladové problémy. Některé závěry týkající se ochrany manžela povinného v exekuci prošly revizí. Autor pracuje s faktem, že exekuci ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář

Exekuční řád. Komentář

Karel Svoboda, Lukáš Jícha, Jan Krejsta, David Hozman, Veronika Úšelová (roz. Štviertniová), - C. H. Beck

Tzv. vínový komentář exekučního řádu nabízí alternativu dosud existující komentářové literatuře téhož předpisu. Potrpí si na nové myšlenky. Mezi jeho tvůrci najdete soudce exekučního senátu Nejvyššího soudu, renomované exekutory a další odborníky soustavně se zabývající exekučním ... pokračování

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Exekuční řád. Komentář. 5. vydání

Martina Kasíková, Miroslava Jirmanová, Jaroslav Hubáček, Vladimír Plášil, Karel Šimka, Zdeněk Kučera - C. H. Beck

Časté novelizace exekučního řádu i občanského soudního řádu v jeho exekuční části a také četná judikatura soudů všech stupňů i Ústavního soudu vytvořily z exekučního práva nepřehlednou materii. Komentář podává aktuální výklad jednotlivých ustanovení zákona vycházející ze současné ... pokračování

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Exekuční řízení. Komentované vzory podání

Ladislav Ullrich - C. H. Beck

Publikace přináší obecné vzory nejčastějších podání v exekučním řízení. Každý vzor je doplněn o komentář, který komplexně pojednává o dané oblasti exekučního práva, zasazuje podání do širších souvislostí a přibližuje procesní situace, v rámci kterých jej lze využít k obraně svých ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.