Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení.

Důležité legislativní novinky ve školství
Uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Stěžejní částí publikace je komentář k zásadním novým změnám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících, které nabyly účinnosti v průběhu posledních let. Zohledněny jsou i novely, které nabývají účinnosti v následujících letech.

Kompletní školská legislativa v elektronické podobě
Aby měl čtenář k dispozici komplexní školskou legislativu, je kniha doplněna odkazem, pod nímž je možné si stáhnout rozsáhlejší v knize neuváděné přílohy a dále přílohy, jejichž elektronická podoba usnadňuje jejich využití.

autor: JUDr. PhDr. Jiří Valenta; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 11. 2022, 1048 stran
ISBN: 978-80-7554-370-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Použité zkratky - str. 10
Seznam citované literatury - str. 11
Úvod - str. 13
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - str. 16
Úvod k zákonu - str. 16
Obsah zákona - str. 18
Část první – Obecná ustanovení (§ 1 – § 32a) - str. 25
Část druhá – Předškolní vzdělávání (§ 33 – § 35) - str. 117
Část třetí – Povinnost školní docházky a základní vzdělávání - str. 128
Hlava I – Povinnost školní docházky (§ 36 – § 43) - str. 128
Hlava II – Základní vzdělávání (§ 44 – § 56) - str. 145
Část čtvrtá – Střední vzdělávání - str. 163
Hlava I – Cíle a stupně středního vzdělání, přijímání ke vzdělávání,  jeho organizace a průběh (§ 57 – § 71) - str. 163
Hlava II – Ukončování středního vzdělávání (§ 72 – § 82) - str. 201
Hlava III – Nástavbové studium a zkrácené studium pro získání  středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou (§ 83 – § 85) - str. 231
Část pátá – Vzdělávání v konzervatoři (§ 86 – § 91) - str. 236
Část šestá – Vyšší odborné vzdělávání - str. 241
Hlava I – Cíle a stupeň vyššího odborného vzdělání, přijímání  ke vzdělávání, jeho organizace, průběh a ukončování (§ 92 – § 103) - str. 241
Hlava II – Akreditace vzdělávacího programu (§ 104 – § 107) - str. 254
Část sedmá – Uznávání zahraničního vzdělání (§ 108 – § 108a) - str. 257
Část osmá – Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání (§ 109 – § 112) - str. 261
Část devátá – Další vzdělávání ve školách (§ 113 – § 114) - str. 265
Část desátá – Školská zařízení a školské služby (§ 115 – § 121) - str. 273
Část jedenáctá – Hmotné zabezpečení, odměny za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby (§ 122 – § 123) - str. 279
Část dvanáctá – Školská právnická osoba (§ 124 – § 140) - str. 286
Část třináctá – Školský rejstřík (§ 141 – § 159a) - str. 304
Část čtrnáctá – Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu (§ 160 – § 163) - str. 323
Část patnáctá – Ředitel školy a školského zařízení a školská rada (§ 164 – § 168) - str. 338
Část šestnáctá – Ministerstva a Česká školní inspekce (§ 169 – § 176) - str. 357
Část sedmnáctá – Působnost územních samosprávných celků ve školství (§ 177 – § 182) - str. 370
Část osmnáctá – Přestupky (§ 182a) - str. 377
Část devatenáctá – Společná, přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení (§ 183 – § 191) - str. 378
Část dvacátá – Účinnost (§ 192) - str. 395
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 395
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - str. 402
Úvod k zákonu - str. 402
Obsah zákona - str. 403
Část první – Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení - str. 405
Hlava I – Obecná ustanovení (§ 1 – § 2) - str. 405
Hlava II – Předpoklady pro výkon činnosti  pedagogických pracovníků (§ 3 – § 22) - str. 410
Hlava III – Pracovní doba, přímá pedagogická činnost  a doba trvání pracovního poměru na dobu určitou  pedagogického pracovníka (§ 22a – § 23a) - str. 493
Hlava IV – Další vzdělávání a kariérní systém pedagogických  pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem,  obcí a svazkem obcí a zařízení sociálních služeb (§ 24 – § 29a) - str. 513
Hlava V – Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 30 – § 37) - str. 525
Část druhá – zrušena - str. 531
Část třetí – Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (§ 40) - str. 532
Část čtvrtá – zrušena - str. 532
Část pátá – Účinnost (§ 42) - str. 533
Vybraná přechodná ustanovení z novel - str. 533
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - str. 536
Úvod k zákonu - str. 536
Obsah zákona - str. 537
Část první – Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - str. 539
Hlava I – Úvodní ustanovení (§ 1 – § 2) - str. 539
Hlava II – Kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, kvalifikační  a hodnotící standard (§ 3 – § 8) - str. 542
Hlava III – Pravidla udělování, prodlužování platnosti  a odnímání autorizace (§ 9 – § 16) - str. 548
Hlava IV – Hodnocení dosažené odborné způsobilosti (§ 17 – § 20) - str. 555
Hlava V – Uznávání výsledků dalšího vzdělávání  v systému počátečního vzdělávání (§ 21) - str. 561
Hlava VI – Orgány působící v oblasti ověřování a uznávání  výsledků dalšího vzdělávání (§ 22 – § 24) - str. 562
Hlava VII – Přestupky (§ 24a – § 24c) - str. 564
Hlava VIII – Společná ustanovení (§ 25) - str. 565
Část druhá – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - str. 566
Část třetí – Změna školského zákona (§ 27) - str. 566
Část čtvrtá – Změna zákona o pedagogických pracovnících (§ 28) - str. 571
Část pátá – Změna živnostenského zákona - str. 572
Část šestá – Změna zákona o správních poplatcích - str. 572
Část sedmá – Změna zákona o daních z příjmů - str. 572
Část osmá – Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením - str. 572
Část devátá – Účinnost (§ 33) - str. 572
Příloha k zákonu č. 179/2006 Sb. - str. 574
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků - str. 576
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - str. 595
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - str. 599
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. - str. 601
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání - str. 603
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - str. 606
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 211/2010 Sb. - str. 606
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání - str. 608
Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami - str. 621
Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 12/2005 Sb. - str. 623
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři - str. 624
.Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - str. 645
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 14/2005 Sb. - str. 662
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 14/2005 Sb. - str. 663
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 14/2005 Sb. - str. 664
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv - str. 665
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku - str. 672
Příloha k vyhlášce č. 16/2005 Sb. - str. 675
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - str. 679
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 17/2005 Sb. - str. 681
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 17/2005 Sb. - str. 681
Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách - str. 682
Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb. - str. 688
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem - str. 693
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - str. 703
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích - str. 735
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - str. 742
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - str. 747
Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb. - str. 751
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - str. 752
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - str. 762
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 775
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 777
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 783
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 788
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. - str. 791
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - str. 793
Příloha k vyhlášce č. 74/2005 Sb. - str. 806
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky - str. 807
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování - str. 812
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. - str. 819
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. - str. 821
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních - str. 822
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků - str. 832
Přílohy č. 1 až 9 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. - str. 846
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) - str. 847
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 853
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 859
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 364/2005 Sb. - str. 868
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - str. 871
Příloha k vyhlášce č. 208/2007 Sb. - str. 879
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí - str. 885
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - str. 898
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 937
Příloha č. 1a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 939
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 941
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 943
Příloha č. 3a k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 949
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 952
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 953
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 954
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 955
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. - str. 956
Vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí - str. 957
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání - str. 958
Přílohy č. 1 až 10 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. - str. 963
K přílohám - str. 963
Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích (aktualizovaná verze) - str. 981
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných - str. 987
Přílohy č. 1 až 5 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. - str. 1010
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - str. 1011
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. - str. 1024
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. - str. 1031
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. - str. 1032
Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech - str. 1033
Příloha k vyhlášce č. 310/2018 Sb. - str. 1040
Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - str. 1042

Další nabídka k tématu

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.