Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


196

ZÁKON

ze dne 19. června 2024,

kterým se mění zákon č. 312/2002  Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celku

Čl. I

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006  Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017  Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

2. V § 2 odst. 3 se za slovo „úkolů “ vkládají slova „územního samosprávného celku při výkonu veřejné moci a dalších úkolů“, slovo „zvláštních“ se zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Správními činnostmi nejsou pomocné, servisní nebo manuální práce ani práce, které výkon těchto prací řídí.“.

3. V § 2 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ , nestanoví-li zvláštní zákon, že jmenování provede rada územního samosprávného celku“.

4. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, popřípadě fyzická osoba, která je cizincem a má v České republice povolen trvalý pobyt4),
b) dosáhla věku 18 let,
c) je plně svéprávná,
d) je bezúhonná,
e) ovládá český jazyk a
f) splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

5. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

6. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

7. V § 6 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) druh a číslo dokladu prokazujícího totožnost a státní občanství a, je-li zájemcem cizinec, který není občanem členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, též číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu,“.

8. V § 6 odst. 4 písm. b) se slova „cizích státních příslušníků “ nahrazují slovem „cizinců “ a za slovo „státem“ se vkládají slova „ne starší než 3 měsíce“.

9. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Doklad podle odstavce 4 písm. b) lze při podání přihlášky nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání podle odstavce 4 písm. c) lze při podání přihlášky připojit v prosté kopii. Zájemce předloží doklady podle odstavce 4 písm. b) a c) územnímu samosprávnému celku nejpozději před uzavřením pracovní smlouvy.“.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

10. V § 6 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 6 odst. 7 písm. b) se slova „nedoplnili náležitosti přihlášky nebo požadované doklady v dodatečné lhůtě“ nahrazují slovy „podali neúplnou přihlášku“.

12. V § 6 odst. 8 se slova „občanský průkaz nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,4)“ nahrazují slovy „doklad prokazující totožnost a státní občanství a, je-li zájemcem cizinec, který není občanem členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, též doklad o povolení k trvalému pobytu“.

13. V § 7 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

14. V § 7 odst. 4 písmeno e) zní:

„e) druh a číslo dokladu prokazujícího totožnost a státní občanství a, je-li uchazečem cizinec, který není občanem členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, též číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu,“.

15. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňují věty „Doklad podle § 6 odst. 4 písm. b) lze při podání přihlášky nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání podle § 6 odst. 4 písm. c) lze při podání přihlášky připojit v prosté kopii. Uchazeč předloží doklady podle § 6 odst. 4 písm. b) a c) územnímu samosprávnému celku nejpozději před jmenováním do funkce vedoucího úřadu nebo vedoucího úředníka nebo před uzavřením pracovní smlouvy. Splnění předpokladů podle § 5 prokazuje uchazeč čestným prohlášením.“.

16. V § 7 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

17. V § 7 odst. 6 se slova „ , případně podle odstavce 6“ zrušují.

18. V § 9 odst. 1 větách první a druhé se text „§ 6 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 5“ a slova „vedoucího úředníka“ se nahrazují slovy „do funkce vedoucího úřadu“.

19. V § 9 odst. 2 písm. c) se text „§ 6 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 7 odst. 5“.

20. V § 10 odst. 1 větě druhé se za slovo „dovolené,“ vkládá slovo „dočasné“ a slova „na základě lékařského posudku“ a slova „ , výkonu civilní nebo vojenské služby“ se zrušují.

21. § 11 se včetně nadpisu zrušuje.

22. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) porušil-li závažným způsobem zákonem stanovenou povinnost v době posledních 6 měsíců před odvoláním z funkce nebo, jde-li o vedoucího úřadu, před podáním návrhu na udělení souhlasu s odvoláním vedoucího úřadu,“.

23. V § 12 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) dopustil-li se nejméně 2 méně závažných porušení zákonem stanovené povinnosti v době posledních 6 měsíců před odvoláním z funkce nebo, jde-li o vedoucího úřadu, před podáním návrhu na udělení souhlasu s odvoláním vedoucího úřadu, nebo“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

24. V § 12 odst. 3 větě poslední se slova „následujícím po“ zrušují.

25. V § 12 odst. 4 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

26. V § 13 odst. 1 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 3“.

27. V § 13 odstavec 3 zní:

„(3) Pro účely uvedené v odstavci 2 se započítává pouze doba trvání pracovního poměru úředníka u územního samosprávného celku, který rozváže s úředníkem pracovní poměr způsobem stanoveným v odstavci 1.“.

28. V § 14 větě první se slova „na pracovišti nebo na jiném místě“ zrušují.

29. V § 16 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) oznámit územnímu samosprávnému celku, že pozbyl některý z předpokladů podle § 4.“.

30. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) Úředník nesmí být členem řídícího nebo kontrolního orgánu právnické osoby provozující podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byl vyslán územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. Celkový úhrn odměn vyplacených úředníkovi za všechna členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou činnost za kalendářní rok včetně podílu na zisku či jiného peněžitého plnění činí nejvýše 25 % z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě vedoucího úředníka též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný přiznat, a to podle naposledy úředníkem obsazeného místa, na kterém úředník v příslušném kalendářním roce naposledy vykonával správní činnost. Úředník je povinen bezodkladně informovat územní samosprávný celek, jehož je zaměstnancem, o každém peněžitém plnění, které mu bylo vyplaceno.“.

31. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) ústřední správní úřad,“.

32. V § 17 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) až f), která znějí:

„d) Kancelář Veřejného ochránce práv,
e) kraj a hlavní město Praha, nebo
f) obec, jíž byla udělena akreditace podle § 30,“.

33. V § 17 odst. 2 se slova „se vzdělávacím programem akreditovaným podle § 31 pro příslušný druh“ nahrazují slovy „s obsahem příslušného druhu“.

34. V § 17 odst. 3 se slova „akreditovaných pro příslušný vzdělávací program“ zrušují.

35. V § 17 odst. 5 větě první se číslo „18“ nahrazuje číslem „9“.

36. V § 18 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

37. V § 18 odst. 1 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „k“.

38. V § 18 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d) zkoušce vstupního vzdělávání a e) zkoušce zvláštní odborné způsobilosti,“.

39. V § 18 odst. 3 se slova „(dále jen „zkouška“)“ zrušují.

40. V § 18 odst. 4 části věty za středníkem se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

41. V § 19 odst. 1 písm. c) se slova „znalosti základů “ nahrazují slovy „základní znalosti informačních systémů veřejné správy a“.

42. V § 19 odst. 1 písm. d) se slova „vztahující se k jeho pracovnímu zařazení“ nahrazují slovem „úředníka“.

43. V § 19 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

44. V § 19 odst. 3 se za slovo „osvědčením“ vkládají slova „o vstupním vzdělávání“.

45. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti osvědčení o vstupním vzdělávání. Vzdělávací instituce vede evidenci osvědčení o vstupním vzdělávání, která vydala.“.

46. V § 19 se odstavec 4 zrušuje.

47. Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které včetně nadpisu nad označením § 19a znějí:

„Zkouška vstupního vzdělávání

§ 19a

(1) Úředník, který vykonává správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, je povinen do 9 měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal tyto správní činnosti vykonávat, prokázat znalosti a dovednosti získané vstupním vzděláváním zkouškou vstupního vzdělávání.

(2) Vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a vedoucí úřadu je povinen prokázat znalosti a dovednosti získané vstupním vzděláváním zkouškou vstupního vzdělávání do 9 měsíců ode dne jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu.

(3) Zkouška vstupního vzdělávání má formu písemného testu konaného způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Úspěšné vykonání zkoušky vstupního vzdělávání se prokazuje osvědčením o zkoušce vstupního vzdělávání.

(5) Územní samosprávný celek je povinen přihlásit úředníka, který vykonává správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, k vykonání zkoušky vstupního vzdělávání do 4 měsíců od vzniku pracovního poměru úředníka k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal tyto správní činnosti vykonávat. Vedoucího úředníka, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a vedoucího úřadu je územní samosprávný celek povinen přihlásit k vykonání zkoušky vstupního vzdělávání do 4 měsíců ode dne jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu.

§ 19b

(1) Provádění zkoušky vstupního vzdělávání a vydávání osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání zabezpečuje ministerstvo. Zabezpečením zkoušky vstupního vzdělávání může ministerstvo pověřit jím zřízenou příspěvkovou organizaci.

(2) Ministerstvo do 15 dnů ode dne doručení přihlášky úředníkovi zpřístupní možnost vykonat zkoušku vstupního vzdělávání a písemně mu sdělí přístupové údaje k vykonání zkoušky, soubor zkušebních otázek a seznam odborné literatury.

(3) Ten, kdo zabezpečuje zkoušku vstupního vzdělávání, může vyloučit z této zkoušky úředníka, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

(4) Jestliže úředník při zkoušce vstupního vzdělávání nevyhověl, může ji dvakrát opakovat.

(5) Je-li při zkoušce vstupního vzdělávání úředník hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověly do 15 dnů ode dne konání zkoušky obdrží od ministerstva osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání. Ministerstvo vede evidenci osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání, která vydalo.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob přihlašování ke zkoušce vstupního vzdělávání, náležitosti přihlášky, způsob a průběh zkoušky vstupního vzdělávání a náležitosti osvědčení o zkoušce vstupního vzdělávání. Obsah a rozsah zkoušky vstupního vzdělávání zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

48. V § 20 odst. 1 se za slovo „specializační“ vkládá slovo „odborné“ a slova „úředníků zaměřené na“ se nahrazují slovy „poskytující znalosti a dovednosti nezbytné pro“.

49. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Průběžné vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů zahrnuje rovněž prohlubující a specializační vzdělávání zaměřené na znalosti a dovednosti v oblasti řízení úředníků.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

50. V § 20 odst. 4 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „a, jde-li o vedoucího úřadu, ten, kdo plní úkoly zaměstnavatele vůči vedoucímu úřadu,“.

51. V § 20 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti osvědčení o průběžném vzdělávání.“.

52. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vzdělávací instituce vede evidenci osvědčení o průběžném vzdělávání, která vydala.“.

53. V § 21 odst. 1 písm. b) se text „§ 34 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 334

54. V § 21 odst. 2 větě první se za slovo „zkouškou“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti.“.

55. V § 21 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „o zvláštní odborné způsobilosti.“.

56. V § 21 odst. 3 se věty druhá, třetí a čtvrtá nahrazují větou „Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených prováděcím právním předpisem, je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro každou z těchto správních činností.“.

57. V § 21 odstavec 4 zní:

„(4) Jestliže úředník vykonává 2 nebo více správních činností stanovených prováděcím právním předpisem v obci se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti, může namísto zvláštní odborné způsobilosti pro každou z těchto správních činností prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro úředníky obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti. Zvláštní odborná způsobilost pro úředníky obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných úředníky obcí se základním rozsahem výkonu přenesené působnosti.“.

58. V § 21 odst. 5 větě první se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“ a slova „do 3 měsíců“ se zrušují.

59. V § 21 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Podmínkou vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti je úspěšné vykonání zkoušky vstupního vzdělávání.“.

60. V § 21 odst. 6 se slova „z obecné části a ze zvláštní části“ zrušují.

61. V § 21 odst. 7 se slova „je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části“ nahrazují slovy „zvláštní odbornou způsobilost neprokazuje“.

62. V § 21 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Prováděcí právní předpis stanoví správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, způsob přihlašování ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, náležitosti přihlášky, způsob a průběh zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a náležitosti osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Obsah a rozsah zkoušky zvláštní odborné způsobilosti zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

63. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:

㤠21a

Zvláštní odborná způsobilost jiné osoby

Ministerstvo umožní získat zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 osobě, která nemá povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, pokud dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná; náklady na získání zvláštní odborné způsobilosti nese tato osoba. Ustanovení tohoto zákona vztahující se ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti se použijí obdobně. Podmínkou vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti osobou, která nemá povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost, není úspěšné vykonání zkoušky vstupního vzdělávání.“.

64. V nadpisu § 22 se doplňují slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

65. V § 22 odst. 1 se za slovo „zkoušek“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

66. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zabezpečením zkoušky zvláštní odborné způsobilosti může ministerstvo pověřit jím zřízenou příspěvkovou organizaci.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

67. V § 22 odst. 3 se za slovo „přihlášky“ vkládají slova „a nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky“ a za slova „čas konání zkoušky“ se vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

68. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova „obecnou část a z odborníků na zvláštní část“ nahrazují slovy „příslušnou správní činnost“.

69. V § 23 odst. 3 se za slovo „zkoušce“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

70. V § 23 odst. 4 se slovo „uchazeče“ nahrazuje slovy „zvláštní odborné způsobilosti úředníka“.

71. V nadpisu § 24 se doplňují slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

72. V § 24 odst. 1 větě první se za slovo „Zkouška“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

73. V § 24 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

74. V § 24 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

75. V § 24 odst. 3 větě první se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

76. V § 24 odst. 3 větě druhé se za slovo „Zkouška“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

77. V § 24 odst. 4 větě druhé se za slovo „zkouška“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“ a slovo „uchazeč“ se nahrazuje slovem „úředník“.

78. V § 24 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Je-li při ústní zkoušce úředník hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, do 15 dnů ode dne konání ústní zkoušky obdrží od ministerstva osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti.

(6) Ministerstvo vede evidenci osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, která vydalo.“.

79. § 25 se včetně nadpisu zrušuje.

80. V § 26 odst. 1 větě druhé se za slovo „je“ vkládají slova „do 15 dnů od jejich doručení“.

81. V § 26 odst. 1 větě třetí se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „po projednání s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem“.

82. V § 26 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

83. V § 26 odst. 2 se za slovo „zkoušky“ vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

84. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „zvláštní odborné způsobilosti“.

85. V § 26 odstavec 4 zní:

„(4) Na postup při vyřizování námitek se nepoužijí části druhá a třetí správního řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

86. V § 27 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti osvědčení o vzdělávání vedoucích úředníků a o vzdělávání vedoucích úřadů.“.

87. V § 27 odstavec 3 zní:

„(3) Povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků ze zvláštní části nemá vedoucí úředník v rozsahu přehledu o činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky, pro které má zvláštní odbornou způsobilost.“.

88. V § 27 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vzdělávací instituce vede evidenci osvědčení o vzdělávání vedoucích úředníků a o vzdělávání vedoucích úřadů, která vydala.“.

89. V § 28 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Do lhůt uvedených v § 19 odst. 2, § 19a odst. 1, 2 a 5, § 21 odst. 1, 2 a 5 a v § 27 odst. 1 se nezapočítávají doby mateřské dovolené, rodičovské dovolené, otcovské dovolené, dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění, péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nařízené karantény nebo izolace, pracovního volna souvisejícího s brannou povinností ani doba uvolnění pro výkon veřejné funkce.“.

90. V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Akreditace vzdělávací instituce se uděluje na dobu neurčitou.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

91. V § 29 odst. 3 větě první se slova „vzdělávací instituce nebo akreditace“ zrušují.

92. V § 29 odst. 3 větě druhé se slova „akreditace vzdělávací instituce nebo“ zrušují.

93. V § 29 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Při obnovení akreditace vzdělávacího programu se použije § 31 obdobně.“.

94. V § 29 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce a žádost o akreditaci vzdělávacího programu se podává prostřednictvím elektronického formuláře. Ministerstvo uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné správy.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

95. V § 29 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu zruší, požádá-li o to vzdělávací instituce.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

96. V § 29 odstavec 8 zní:

„(8) Odejme-li ministerstvo akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu, může být žádost o akreditaci téže vzdělávací instituce nebo téhož vzdělávacího programu podána nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace.“.

97. V § 30 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Žádost o akreditaci vzdělávací instituce, je-li žadatel fyzickou osobou, kromě obecných náležitostí žádosti obsahuje též údaje potřebné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů.

(2) K žádosti o akreditaci vzdělávací instituce se připojí oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu; oprávnění není třeba prokazovat, pokud je žadatel o akreditaci vzdělávací instituce obcí.

(3) Ministerstvo žádost o akreditaci vzdělávací instituce zamítne, jestliže žadatel o akreditaci vzdělávací instituce není bezúhonný.“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje.

98. V § 30 se odstavce 4 až 6 zrušují.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 4 až 6.

99. V § 30 odst. 6 se slova „7 nebo 8“ nahrazují slovy „4 nebo 5“.

100. V § 31 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Vzdělávací program pro přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti podléhá akreditaci vzdělávacího programu.

(2) Odborným lektorem vzdělávacího programu podléhajícího akreditaci vzdělávacího programu může být pouze fyzická osoba, která

a) dosáhla vysokoškolského vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu a má nejméně tříletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávání, nebo
b) má nejméně šestiletou praxi vztahující se k obsahu vzdělávání.“.

101. V § 31 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) K žádosti o akreditaci vzdělávacího programu se připojí vzdělávací program.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

102. V § 31 odst. 4 písm. a) se slova „typ, formu a cíle; typ vzdělávacího programu vyjadřuje druh prohlubování kvalifikace (§ 18 odst. 1 a 2)“ nahrazují slovy „formu a cíle“.

103. V § 31 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , včetně uvedení jména, příjmení a data narození a doložení splnění požadavku vzdělání a praxe podle odstavce 2“.

104. V § 31 odstavce 5 až 7 znějí:

„(5) Ministerstvo si vyžádá vyjádření k žádosti o akreditaci vzdělávacího programu od příslušného ministerstva nebo ústředního správního úřadu.

(6) Ministerstvo vydá rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu do 90 dnů od zahájení řízení.

(7) Ministerstvo žádost o akreditaci vzdělávacího programu zamítne, jestliže

a) vzdělávací program nesplňuje požadavky podle odstavce 4,
b) vzdělávací program není v souladu s cílem přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti, nebo
c) odborný lektor pro vzdělávací program nesplňuje požadavky vzdělání a praxe podle odstavce 2.“.

105. § 32 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost nebo povinnost účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů nemá úředník, který získal vzdělání v bakalářských nebo magisterských studijních programech anebo ve vzdělávacích programech pro vyšší odborné vzdělávání stanovených prováděcím právním předpisem.“.

107. V § 33 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Za rovnocennou zkoušce vstupního vzdělávání se považuje obecná část úřednické zkoušky podle zákona o státní službě. Prováděcí právní předpis může stanovit, že zvláštní část úřednické zkoušky pro příslušný obor státní služby podle zákona o státní službě se považuje za rovnocennou zkoušce zvláštní odborné způsobilosti/'.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

108. § 34 se zrušuje.

109. V § 35 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až s) se označují jako písmena b) až q).

110. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „pro obecnou část zkoušky“ nahrazují slovy „pro zkoušku vstupního vzdělávání“.

111. V § 35 odst. 1 písm. c) se slova „obecnou a na zvláštní část zkoušky“ nahrazují slovy „příslušnou správní činnost, z nichž jsou jmenováni členové zkušební komise pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti“.

112. V § 35 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až q) se označují jako písmena d) až p).

113. V § 35 odst. 1 písm. d) se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.

114. V § 35 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti“.

115. V § 35 odst. 1 písm. e) se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.

116. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 25“ nahrazují slovy „o zkoušce vstupního vzdělávání a osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti“.

117. V § 35 odst. 1 se písmena h) až j) zrušují.
Dosavadní písmena k) až p) se označují jako písmena h) až m).

118. V § 35 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) kontroluje činnost vzdělávacích institucí a poskytování vzdělávání podle tohoto zákona,“.

Poznámka pod čarou č. 16 se zrušuje.

119. V § 36 písmeno a) zní:

„a) poskytují ministerstvu podklady pro stanovení obsahu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti,“.

120. V § 36 písm. b) se slova „zvláštní část zkoušky“ nahrazují slovy „zkoušku zvláštní odborné způsobilosti“.

121. V § 36 písm. c) se slova „na zvláštní část zkoušky“ nahrazují slovy „pro příslušnou správní činnost, z nichž jsou jmenováni členové zkušební komise pro zkoušku zvláštní odborné způsobilosti^

122. Na konci § 36 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) poskytují ministerstvu na vyžádání součinnost při kontrole činnosti vzdělávacích institucí a poskytování vzdělávání podle tohoto zákona.“.

123. § 37 zní:

㤠37

Nezabezpečí-li vzdělávací instituce vstupní vzdělávání, přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti nebo vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, zabezpečí vzdělávání ministerstvo ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady. V takovém případě ministerstvo zajišťuje vstupní vzdělávání a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů a příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady zajišťují přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti.“.

124. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38

Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) nabízí nebo uskutečňuje vzdělávací program jako akreditovaný podle tohoto zákona bez platné akreditace nebo v rozporu s platnou akreditací,
b) vydá osvědčení o průběžném vzdělávání nebo o vzdělávání vedoucích úředníků a o vzdělávání vedoucích úřadů, ačkoliv není vzdělávací institucí podle tohoto zákona, nebo
c) nabízí nebo uskutečňuje vzdělávání jako akreditovaná vzdělávací instituce podle tohoto zákona bez platné akreditace vzdělávací instituce.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), nebo
b) 75 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c).

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává ministerstvo.“.

125. V § 39 větě druhé se slovo „května“ nahrazuje slovem „března“.

126. V § 39 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Nesplní-li vzdělávací instituce povinnost podle odstavce 1, vyzve ji ministerstvo, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávací instituce odejme.

(3) Vzdělávací instituce sdělí na žádost ministerstva datum, čas a místo poskytování vzdělávání podle tohoto zákona.“.

127. V § 41 odst. 1 větě první se slova „členů výběrové komise na jejím jednání, členů akreditační komise na jejím jednání a“ zrušují, slova „těchto komisí“ se nahrazují slovy „této komise“ a za slovo „pracovní“ se vkládají slova „nebo služební“.

128. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „těchto komisí“ nahrazují slovy „této komise“ a slova „ , nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den“ se zrušují.

129. V § 41 odst. 1 větě třetí se slova „předseda komise“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

130. V § 41 odst. 2 větě první se slova „ze zájemců“ nahrazují slovy „z uchazečů“ a slova „nebo k žadateli o akreditaci “ se zrušují.

131. V § 41 odst. 2 větě třetí se slova „ , účastník řízení“ zrušují.

132. V § 42 se text „§ 21“ nahrazuje textem „§ 19 odst. 3, § 19b odst. 6, § 20 odst. 5, § 21 odst. 8, § 27 odst. 1“.

133. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 33 odst. 2.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pokud došlo k porušení zákonem stanovených povinností vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, splnění důvodů pro odvolání vedoucího úředníka a vedoucího úřadu se posuzuje podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povinnost vykonat zkoušku vstupního vzdělávání nemají úředník vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, vedoucí úředník, který řídí úředníky vykonávající správní činnosti, pro jejichž výkon je předpokladem prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a vedoucí úřadu, kteří ukončili vstupní vzdělávání podle § 19 odst. 3 zákona č.  312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo se na ně nevztahovala povinnost absolvovat vstupní vzdělávání podle § 19 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, anebo neměli povinnost účastnit se vstupního vzdělávání podle § 33 odst. 1 zákona č. 312/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Zvláštní část zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Úředník, který prokázal zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu trvání pracovního poměru k témuž územnímu samosprávnému celku považuje za úředníka s prokázanou zvláštní odbornou způsobilostí podle § 21 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Úředník, který má povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neprokázal zvláštní odbornou způsobilost podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona č. 312/2002  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, má povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Platná akreditace vzdělávací instituce udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za akreditaci vzdělávací instituce udělenou na dobu neurčitou.

7. Platná akreditace vzdělávacího programu udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pro vzdělávací program, který podle zákona č.  312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepodléhá akreditaci vzdělávacího programu, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části vydaná podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti.

9. Řízení o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Doložení splnění požadavku vzdělání a praxe lektorů pro vzdělávací program podle § 31 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepožaduje v řízení o udělení akreditace vzdělávacího programu nebo v řízení o obnovení akreditace vzdělávacího programu zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

Čl. III

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č.  16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000  Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019  Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., zákona č. 149/2023 Sb. a zákona č. 465/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 79a odstavec 2 zní:

„(2) Správní činnosti uvedené v odstavci 1 může výjimečně vykonávat i zaměstnanec, který nemá zvláštní odbornou způsobilost, nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke správě národního parku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.“.

2. V § 79a odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou zvláštní odborné způsobilosti a prokazuje se osvědčením o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.'.

3. V § 79a odstavec 4 zní:

„(4) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti uvedené v odstavci 1, zvláště znalost působnosti správy národního parku vztahující se k této činnosti, a schopnost jejich aplikace.“.

4. V § 79a odst. 5 se slova „činnosti uvedené“ nahrazují slovy „činnost uvedenou', za slovo „zkoušky“ se vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“ a slova „do 3 měsíců“ se zrušují.

5. V § 79a odst. 6 větě druhé se za slova „průběhu zkoušky' vkládají slova „zvláštní odborné způsobilosti“, slovo „dokladu“ se nahrazuje slovem „osvědčení“ a slova „zvláštní odborné způsobilosti úředníků“ se nahrazují slovem „úřednících“.

6. V § 79a odst. 7 se slova „z obecné i zvláštní části“ zrušují, za slovo „nebo“ se vkládají slova „zkoušku zvláštní odborné způsobilosti“ a slova „zvláštní odborné způsobilosti úředníků“ se nahrazují slovem „úřednících“.

ČÁST TŘETÍ
Změna obecního zřízení

Čl. IV

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.  311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.  501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019  Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 160/2023 Sb., zákona č. 418/2023 Sb. a zákona č. 89/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 53a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a 53g“.

2. V § 53e odst. 2 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „přenesené působnosti“ nahrazují slovy „správních činností v přenesené působnosti, kterou podle zákona vykonávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a v přenesené působnosti“.

3. Za § 53f se vkládá nový § 53g, který zní:

㤠53g

(1) Plnění svých úkolů, které nejsou výkonem správní činnosti59), může obec zajišťovat prostřednictvím

a) zaměstnance společenství obcí, jehož je obec členem, nebo
b) zaměstnance právnické osoby zřízené nebo založené společenstvím obcí.

(2) Plnění svých úkolů může příspěvková organizace nebo školská právnická osoba zřízená obcí zajišťovat prostřednictvím

a) zaměstnance společenství obcí, jehož členem je obec, která příspěvkovou organizaci nebo školskou právnickou osobu zřídila, nebo
b) zaměstnance právnické osoby zřízené nebo založené společenstvím obcí.

(3) Podmínky plnění úkolů prostřednictvím zaměstnanců společenství obcí podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a) upraví stanovy společenství obcí a dohoda mezi společenstvím obcí a členskou obcí, příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou. Podmínky plnění úkolů prostřednictvím zaměstnanců právnické osoby zřízené nebo založené společenstvím obcí podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) upraví právní jednání, kterým byla tato právnická osoba zřízena nebo založena, a dohoda mezi touto právnickou osobou a členskou obcí, příspěvkovou organizací nebo školskou právnickou osobou.

(4) Oprávnění stanovit a ukládat zaměstnanci pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat práci a dávat k tomu účelu závazné pokyny má v rozsahu stanoveném podle odstavce 3

a) vůči zaměstnanci podle odstavce 1 starosta nebo jím pověřený zaměstnanec obce a
b) vůči zaměstnanci podle odstavce 2 statutární orgán příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby nebo jím pověřený zaměstnanec.

(5) Ostatní práva a povinnosti zaměstnavatele vykonává vůči zaměstnanci podle odstavce 1 nebo 2 jeho zaměstnavatel.“.

4. V příloze se číslo „0,491“ nahrazuje číslem „0,184“ a číslo „0,546“ se nahrazuje číslem „0,205“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. V

V příloze č. 2 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 418/2023 Sb., se číslo „0,491“ nahrazuje číslem „0,184“ a číslo „0,546“ se nahrazuje číslem „0,205“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. VI

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012  Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 197/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 82/2015  Sb., zákona č. 379/2015 Sb. a zákona č. 183/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen „přímá pedagogická činnost“), a je

a) zaměstnancem právnické osoby vykonávající činnost školy,
b) zaměstnancem společenství obcí nebo zaměstnancem právnické osoby zřízené nebo založené společenstvím obcí, pokud jeho prostřednictvím zajišťuje příspěvková organizace vykonávající činnost školy nebo školská právnická osoba plnění svých úkolů,
c) zaměstnancem státu, nebo
d) ředitelem školy.

Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb; písmeno b) se na tohoto zaměstnance vztahuje obdobně.“.

2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

㤠32a

(1) Výkon činnosti ředitele školy nebo ředitele zařízení sociálních služeb podle § 23 odst. 1 a 2, § 24 odst. 3 a 7 a § 29a odst. 2 vůči pedagogickému pracovníkovi, který je zaměstnancem společenství obcí nebo právnické osoby zřízené nebo založené společenstvím obcí, přísluší zaměstnavateli tohoto pedagogického pracovníka.

(2) U pedagogického pracovníka uvedeného v odstavci 1 se § 23 odst. 3 a § 24a až 24d nepoužijí.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VII

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006  Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006  Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007  Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008  Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č.  141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010  Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011  Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012  Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012  Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012  Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012  Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014  Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016  Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016  Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017  Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017  Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017  Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017  Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018  Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019  Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020  Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020  Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020  Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021  Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č.  314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022  Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022 Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 185/2023 Sb., zákona č. 271/2023 Sb., zákona č. 277/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 414/2023 Sb., zákona č. 469/2023 Sb., zákona č. 1/2024 Sb. a zákona č. 85/2024 Sb., se mění takto:

1. V položce 22 se doplňuje písmeno z), které zní:

„z) Přijetí žádosti o
1. akreditaci vzdělávací instituce podle zákona o úřednících územních samosprávných celků Kč 5 000
2. akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o úřednících územních samosprávných celků Kč 2 000
3. obnovení akreditace vzdělávacího programu podle zákona o úřednících územních samosprávných celků Kč 1 000“.

2. V položce 22 se doplňuje část Osvobození, která zní:

„Osvobození

Od poplatku podle písmene z) jsou osvobozeny příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra jako vzdělávací instituce podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a územní samosprávný celek.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. VIII

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb., zákona č. 111/2019  Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb., zákona č. 218/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 384/2022 Sb., zákona č. 423/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 49/2023 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 172/2023  Sb., zákona č. 281/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 427/2023 Sb. a zákona č. 464/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) mít potřebnou znalost českého jazyka, není-li státním občanem České republiky.“.

3. V § 25 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. g) se dokládá písemným čestným prohlášením. Výběrová komise podle § 27 odst. 3 nebo bezprostředně nadřízený představený podle § 28a ověří splnění tohoto předpokladu při pohovoru.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. V § 27 odst. 1 a § 27 odst. 2 písm. c) se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „3 a 4“ a text „5 písm. b)“ se nahrazuje textem „4 písm. b)“.

6. V § 27 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „Součástí pohovoru s žadatelem, který není státním občanem České republiky, je ověření znalosti českého jazyka.“.

7. V § 28a se za větu druhou vkládá věta „U žadatele, který není státním občanem České republiky, ověří bezprostředně nadřízený představený znalost českého jazyka.“ a ve větě předposlední se slova „a druhé “ nahrazují slovy „až třetí“.

8. V § 36 odst. 4 větě první se slova „obecná část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ nahrazují slovy „zkouška vstupního vzdělávání“.

9. V § 36 odst. 4 větě druhé se slova „zvláštní část zkoušky“ nahrazují slovem „zkouška“.

10. V § 60 odst. 1 písm. d) a § 61 odst. 1 písm. e) se text „5 písm. b)“ nahrazuje textem „4 písm. b)“.

11. V § 154 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Rovnocennost obecné části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku podle § 36 odst. 4 zákona č.  234/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za rovnocennost zkoušky vstupního vzdělávání úředníka územního samosprávného celku podle § 36 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely § 36 odst. 4 zákona č. 234/2014  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za zkoušku zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. X

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 177/2022 Sb. a zákona č. 346/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „nebo předseda Státní volební komise“ nahrazují slovy „ , předseda Státní volební komise nebo předseda Národní rozpočtové rady“.

2. V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; vyžaduje-li rozhodnutí prezidenta republiky ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, podepisuje rozhodnutí prezidenta republiky také předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády“.

3. V § 22 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) předseda Národní rozpočtové rady člena Národní rozpočtové rady,“.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).

4. V § 26 odst. 1 písm. b) a c) se slova „31. prosince 2024“ nahrazují slovy „15. ledna 2026“.

5. V § 26 odst. 2 až 4 se slova „1. lednem 2025“ nahrazují slovy „15. lednem 2026“ a slova „1. ledna 2025“ se nahrazují slovy „15. ledna 2026“.

6. V § 26 odst. 5 se slova „1. říjnem 2024“ nahrazují slovy „15. lednem 2025“ a slova „1. října 2024“ se nahrazují slovy „15. ledna 2025“.

7. V § 26 odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) akt podle § 3, jenž bude předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2024,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

8. V § 26 odst. 6 písm. c) se slova „§ 3 nebo“ zrušují a slova „30. června 2024“ se nahrazují slovy „14. ledna 2025“.

9. V § 26 odst. 6 písm. d) se slova „30. září 2024“ nahrazují slovy „14. ledna 2025“.

10. V § 26 odst. 6 písm. e) až g) se slova „31. prosince 2024“ nahrazují slovy „14. ledna 2026“.

11. V § 26 odst. 6 písm. f) a g) se slova „1. ledna 2025“ nahrazují slovy „15. ledna 2026“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. XI

V čl. XV zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 177/2022 Sb. a zákona č. 346/2023 Sb., se slova „1. ledna 2025“ nahrazují slovy „15. ledna 2026“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

Čl. XII

Zákon č. 346/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend, se mění takto:

1. V čl. VII se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

2. V čl. VII písmeno c) zní:

„c) čl. III bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, a“.

3. V čl. VII se doplňuje písmeno d), které zní:

„d) čl. II bodu 3, které nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2026.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. XIII

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 175/2015 Sb., o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky.
2. Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance.

ČÁST DVANÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, s výjimkou ustanovení čl. IV bodu 4, čl. V, čl. VIII bodů 1 až 7, 10 a 11 a čl. X až XIII, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize: „V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace ... pokračování

Cena: 435 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

Jaroslav Svejkovský, Stanislav Polčák, Luboš Průša a kolektiv - C. H. Beck

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Hynek Pečínka - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ... pokračování

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová - C. H. Beck

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí s praktickými vzory

Pavel Bachura - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je praktickým průvodcem běžnými problémy, se kterými se úředníci na obcích obvykle setkávají v souvislosti s nemovitým majetkem s dopadem do katastru nemovistostí. Autor popisuje praktické problémy při ... pokračování

Cena: 370 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.