Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 194/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 27. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

194

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2024,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009  Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019  Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 152/2023 Sb., zákona č. 184/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 464/2023 Sb., zákona č. 465/2023  Sb. a zákona č. 82/2024 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/2005 Sb., vyhlášky č.  527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/2011 Sb., vyhlášky č. 288/2012 Sb., vyhlášky č.  26/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 338/2015 Sb., vyhlášky č. 208/2018  Sb., vyhlášky č. 49/2022 Sb., vyhlášky č. 268/2022 Sb. a vyhlášky č. 99/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy“ nahrazují slovy „změnu vedení linky linkové osobní dopravy21)“.

Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 39 odst. 4 písmeno e) zní:

„e) popis změn vedení linky linkové osobní dopravy21),“.

3. V nadpisu pod označením § 40 se za text „§ 25 odst. 13“ vkládají slova „a § 25a odst. 11“.

4. V § 40 odstavec 2 zní:

„(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) zákona obsahuje

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozsahu přepravy,
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, a
d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle jiných právních předpisů11).“.

5. V § 40 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 až 12 se označují jako odstavce 3 až 10.

6. V § 40 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „až e)“ nahrazují slovy „a d)“.

7. V § 40 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona obsahuje

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozsahu přepravy,
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,
d) povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení zapotřebí podle jiných právních předpisů11), a
e) návrh způsobu ochrany vozovky dotčené silnice nebo místní komunikace před poškozením.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5 až 11.

8. V § 40 odst. 5 úvodní části ustanovení se text „g)“ nahrazuje textem „f)“.

9. V § 40 odstavec 6 zní:

„(6) Technickými parametry vozidla uváděnými v žádosti o povolení zvláštního užívání podle § 25a odst. 2 zákona jsou

a) hmotnost, délka, šířka a výška nadměrného vozidla,
b) počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav,
c) počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav a
d) druh spojovacího zařízení, jde-li o jízdní soupravu tvořenou tažným vozidlem, přívěsem a návěsem nebo tažným vozidlem a 2 přívěsy.“.

10. V § 40 odstavec 7 zní:

„(7) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. b) zákona obsahuje

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,
b) trasu přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy a
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito.“.

11. V § 40 se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

12. V § 40 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „až e)“ nahrazují slovy „a d)“.

13. V § 40 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

„(9) Povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona obsahuje

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude přeprava opakovat,
b) trasu přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozsahu přepravy,
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, a
d) stanovení případných opatření k ochraně vozovky dotčené silnice nebo místní komunikace před poškozením, je-li to důvodné.“.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 10 a 11.

14. V § 40 odst. 10 úvodní části ustanovení se text „g)“ nahrazuje textem „f)“.

15. V § 40 odst. 11 větě první se slova „podle odstavce 11“ nahrazují slovy „zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. f) zákona“.

16. V § 40a odst. 1 se číslo „600“ nahrazuje číslem „940“.

17. V § 40a odst. 2 písm. a) se číslo „400“ nahrazuje číslem „715“.

18. V § 40a odst. 2 písm. b) se číslo „15“ nahrazuje číslem „20“.

19. V § 51c odst. 1 písm. a) se slova „nebo jízdní soupravy,“ nahrazují slovy „ , nejde-li o vozidlo v jízdní soupravě, v níž jsou vozidla spojena způsobem, který umožňuje přenos hmotnosti taženého vozidla na vozidlo tažné, a“.

20. V § 51c odst. 1 písmeno b) zní:

„b) hmotnosti jízdní soupravy.“.

21. V § 51c odst. 3 písm. c) se slova „okamžité hmotnosti na nápravu a skupinu náprav vozidla a“ zrušují.

22. V § 51c odst. 3 písm. f) se slova „tovární značku a typ vozidla,“ zrušují.

23. V příloze č. 6 bodě 4.1 větě první se slovo „silnic“ nahrazuje slovy „pozemních komunikací“, slovo „okresní“ se nahrazuje slovem „krajské“ a slovo „silnic“ se nahrazuje slovy „pozemních komunikací“.

24. V příloze č. 6 bodě 4.1 větě druhé se slovo „silnice“ nahrazuje slovy „pozemní komunikace“, text „OKÚ“ se nahrazuje slovy „krajského úřadu“, slovo „okresního“ se nahrazuje slovem „krajského“, za slova „krajského ředitelství Policie ČR“ se vkládají slova „ , hasičského záchranného sboru kraje“ a slovo „silnic“ se nahrazuje slovy „pozemních komunikací“.

25. V příloze č. 6 bodě 4.1 větě poslední se slova „silnic a dálnic“ nahrazují slovy „pozemních komunikací“.

26. V příloze č. 6 bodě 4.2 větě poslední se slovo „Prezidia“ nahrazuje slovy „Policejního prezidia“ a za slova „Policejního prezidia Policie ČR“ se vkládají slova „ , Ministerstva vnitra“.

27. V příloze č. 6 bodě 4.3 větě druhé se slova „silnice nebo dálnice“ nahrazují slovy „pozemní komunikace“ a věta poslední se zrušuje.

28. V příloze č. 6 bodě 4.4 se slova „§ 47 zákona č. 367/1990  Sb., ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „krizového zákona22)“.
Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

29. V příloze č. 10 bodě 2 se slova „Tovární značka a typ vozidla...........“ a slova

„Okamžitá hmotnost
připadající
na nápravu
Největší povolená
hmotnost na nápravu
Překročeno o .... tj .... %
Č. 1 ....... kg Č. 1 ....... kg ....... kg .......
Č. 2 ....... kg Č. 2 ....... kg ....... kg .......
Č. 3 ....... kg Č. 3 ....... kg ....... kg .......
Č. 4 ....... kg Č. 4 ....... kg ....... kg .......
Č. 5 ....... kg Č. 5 ....... kg ....... kg .......
Č. 6 ....... kg Č. 6 ....... kg ....... kg .......


Okamžitá hmotnost
připadající
na skupinu náprav
Největší povolená
hmotnost na skupinu
náprav
Překročeno o .... tj .... %
Č. 1 ....... kg Č. 1 ....... kg ....... kg .......
Č. 2 ....... kg Č. 2 ....... kg ....... kg .......
Č. 3 ....... kg Č. 3 ....... kg ....... kg .......
Č. 4 ....... kg Č. 4 ....... kg ....... kg .......
Č. 5 ....... kg Č. 5 ....... kg ....... kg .......
Č. 6 ....... kg Č. 6 ....... kg ....... kg .......“

zrušují.

30. V příloze č. 10 bodě 3 se slova

„Okamžitá hmotnost
připadající
na nápravu
Největší povolená
hmotnost na nápravu
Překročeno o .... tj .... %
Č. 1 ....... kg Č. 1 ....... kg ....... kg .......
Č. 2 ....... kg Č. 2 ....... kg ....... kg .......
Č. 3 ....... kg Č. 3 ....... kg ....... kg .......
Č. 4 ....... kg Č. 4 ....... kg ....... kg .......
Č. 5 ....... kg Č. 5 ....... kg ....... kg .......
Č. 6 ....... kg Č. 6 ....... kg ....... kg .......


Okamžitá hmotnost
připadající
na skupinu náprav
Největší povolená
hmotnost na skupinu
náprav
Překročeno o .... tj .... %
Č. 1 ....... kg Č. 1 ....... kg ....... kg .......
Č. 2 ....... kg Č. 2 ....... kg ....... kg .......
Č. 3 ....... kg Č. 3 ....... kg ....... kg .......
Č. 4 ....... kg Č. 4 ....... kg ....... kg .......
Č. 5 ....... kg Č. 5 ....... kg ....... kg .......
Č. 6 ....... kg Č. 6 ....... kg ....... kg .......“

zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Obchodní jméno jako předmět práva k průmyslovému vlastnictví

Helena Pullmannová - C. H. Beck

Kniha pojednává o právní úpravě práva k obchodnímu jménu jako subjektovému označení podnikatele, pod nímž podnikatel realizuje svoji podnikatelskou činnost, a hledá odpověď na otázku, zda Česká republika chrání právo k obchodnímu jménu správně, případně jak právní úpravu novelizovat. ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Zákon o zaměstnanosti - Komentář

Jaroslav Stádník, Michal Kadlec, Jeroným Dekan, Petr Seidl, Monika Pastorková, Aleš Kalvoda - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je ústředním předpisem pro regulaci státní politiky zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. Patří k velmi dynamickým předpisům, reagujícím nejen na evropskou legislativu, ale i na aktuální politickou situaci. Předkládaný komentář proto ... pokračování

Cena: 2 215 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.