Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 192/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 26. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

192

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2024,

kterou se mění vyhláška č.  389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 407/2023 Sb., podle § 7 odst. 1 a § 8aa odst. 2 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 75/2023 Sb. a zákona č. 407/2023 Sb., a podle § 63 odst. 2 a 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č.  320/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 269/2007  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 456/2022 Sb. a zákona č. 407/2023 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. I

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., se mění takto:

1. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1c, které včetně nadpisů znějí:

㤠1a

Specifikace komunikace mezi orgány pomoci v hmotné nouzi a peněžním ústavem a formát, obsah a struktura datové zprávy
(K § 50a odst. 2 zákona)

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Veškeré vyměňované XML soubory jsou zapečetěny kvalifikovanou elektronickou pečetí (dále jen „pečeť“).

§ 1b

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy
(K § 50b odst. 1 zákona)

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 1c

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a dodavatelem plynu nebo elektřiny a formát, obsah a struktura datové zprávy
(K § 50b odst. 1 zákona)

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a dodavatelem plynu nebo elektřiny a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

2. Doplňují se přílohy č. 1 až 3, které znějí:

„Příloha č. 1

Specifikace komunikace mezi orgány pomoci v hmotné nouzi a peněžním ústavem a formát, obsah a struktura datové zprávy

A) Specifikace komunikace mezi peněžním ústavem a orgánem pomoci v hmotné nouzi

1) Orgán pomoci v hmotné nouzi odešle písemnou žádost jako zprávu obsahující dokument výzvy a XML soubor z datové schránky orgánu pomoci v hmotné nouzi do datové schránky peněžního ústavu. Orgán pomoci v hmotné nouzi do předmětu datové zprávy vloží pouze text “XMLOPHNSOUC”.

2) Peněžní ústav na písemnou žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi odešle zprávu s XML souborem s požadovanými daty do datové schránky orgánu pomoci v hmotné nouzi z datové schránky peněžního ústavu. Pro vytvoření XML souboru odpovědi peněžní ústav využije vlastní technické prostředky. Peněžní ústav do předmětu datové zprávy vloží pouze text “XMLOPHNSOUC”.

B) Formát a struktura datové zprávy

Datová zpráva pro komunikaci mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a peněžním ústavem je výhradně ve formátu XML. XML soubor je kódován v UTF-8. Jméno souboru je tvořeno kódem orgánu pomoci v hmotné nouzi, kódem peněžního ústavu a unikátním identifikátorem vytvořeným orgánem pomoci v hmotné nouzi při vytváření dotazu, a to podle následujících pravidel:

Pořadí Část Délka Popis
1 KodOPHN 3 Kód dotazujícího se orgánu pomoci v hmotné nouzi.
2 „-„ 1 Oddělovač.
3 KodBanky 4 Kód dotazovaného peněžního ústavu.
4 - 1 Oddělovač.
5 CisloDavky 10 Jednoznačné identifikační číslo
6 „-„ 1 dávky. Oddělovač.
7 „dot“ nebo „odp“ 3 Identifikace, zda se jedná o dotaz („dot“) nebo odpověď („odp“).
8

„.xml“

4 Přípona indikující typ souboru.

1) Dotaz je zabalen do SOAP obálky s hlavičkou, která obsahuje metadata zprávy a pečeť. Má následující strukturu:
SOAP-Envelope
º SOAP-Header
Zprava
Signature
º SOAP-Body
Davka
· Dotaz (kolekce)
º Dotazujici
º DSubjekt
2) Odpověď je zabalena do SOAP obálky s hlavičkou, která obsahuje metadata zprávy a pečeť. Na každý dotaz je vytvořena právě jedna odpověď. Odpověď obsahuje tělo dotazu. Odpověď má následující strukturu:
SOAP-Envelope
º SOAP-Header
Zprava
Signature
º SOAP-Body
Davka
· Odpoved (kolekce)
º Dotaz
Dotazujici
DSubjekt
º Odpovidajici
º DSubjekt
º Ucet (0..n)
º Chyba (místo DSubjekt a Ucet)

C) Obsah datové zprávy

1) Dotaz obsahuje prvky Davka, Dotaz, Dotazujici a DSubjekt ve struktuře podle části B. Každý prvek se skládá z atributů.

a) Prvek Davka
Jeden soubor může obsahovat dotaz na více subjektů. Prvek Davka obsahuje dotazy na jednotlivé subjekty.

Prvek Atribut Popis
Davka identifikace dávky
Id Identifikátor pro podpis - musí být „Davka“
CisloDavky číslo dávky (dotazu)
Počet počet dotazů/odpovědí v dávce
KodFU kód dotazujícího se orgánu pomoci v hmotné nouzi
JmenoFU název dotazujícího se orgánu pomoci v hmotné nouzi
KodBanky identifikační kód dotazovaného peněžního ústavu
JmenoBanky název dotazovaného peněžního ústavu
DatumCasDotazu datum a čas generování dotazu
CisloDavkyOdpovedi číslo odpovědi (pouze v odpovědi)
DatumCasOdpovedl datum a čas generování odpovědi (pouze v odpovědi)

b) Prvek Dotaz
Prvek Dotaz obsahuje identifikaci osoby a identifikaci dotazujícího se. Identifikace dotazu

Prvek Atribut Popis
Dotaz
TypDotazu Uvede se “02“
KodDotazu Kód dotazu

c) Prvek Dotazujici
Identifikace dotazující se osoby.

Prvek Atribut Popis
Dotazujici
Jmeno Odpovědná osoba, jméno
Cislo Odpovědná osoba, identifikační číslo

d) Prvek DSubjekt
Identifikace osoby, které se dotaz týká.

Prvek Atribut Popis
DSubjekt RC rodné číslo klienta
Typ Typ klienta
Jmeno Jméno
Ulice Ulice
Obec Obec
PSC Poštovní směrovací číslo

2) Odpověď obsahuje prvky Davka, Odpoved, Dotaz, Dotazujici, DSubjekt, Odpovidajici, Ucet a Chyba. Prvky Davka, Dotaz, Dotazujici a DSubjekt jsou stejné jako v dotazu. Prvek Dotaz je kopií přijatého dotazu. Prvek DSubjekt v prvku Odpoved je tvořen z dat peněžního ústavu, ne kopií dotazu.

a) Prvek Odpoved
Prvek Odpoved obsahuje data o účtech osoby, které se dotaz týká, případně chybu, pokud peněžní ústav danou osobu nerozpozná.

Prvek Atribut Popis
Odpoved Identifikace odpovědi
KodDotazu Kód dotazu

b) Prvek Odpovidajici
Identifikace pracovníka odpovědného za správnost a úplnost odpovědi na straně peněžního ústavu.

Prvek Atribut Popis
Odpovidajici
Jmeno Jméno
Cislo Číslo pracovníka

c) Prvek Ucet
Identifikace účtu. Jeden záznam pro každý jeden nalezený účet.

Prvek Atribut Popis
Ucet
CisloUctu1 1. část čísla účtu
CisloUctu2 2. část čísla účtu
KodBanky Kód peněžního ústavu
SpecSymbolICS Specifický symbol
TypUctu Typ účtu
KodMeny Měna
Zustatek Zůstatek
Datum Den stanoveného zůstatku

d) Prvek Chyba
Prvek Chyba se vytváří v případě chyby vzniklé při zpracování odpovědi.

Prvek Atribut Popis
Chyba
Kod Chybový kód (následující tabulka)
Popis Text chyby

V komunikaci mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a peněžním ústavem jsou rozpoznávány tyto chyby s těmito kódy:

Chybový kód Chybová zpráva Komentář
-100 Chybný kód banky V headeru dotazuje chybný kód peněžního ústavu, který dotaz přijal.
-101 Chybný autentikační kód Došlo k chybě při kontrole autentikačního kódu, resp. podpisu.
-200 Chybný typ dotazu Typ dotazu je jiný než 01 / 02 / 03 / 04.
-201 Chybí identifikace dotazujícího se subjektu XML element dot:Dotazujici chybí nebo obsahuje některé prázdné atributy.
-300 Chybí identifikace klienta U dotazů typu 01 a 02 chybí element dot:DSubjekt nebo obsahuje pouze prázdné atributy.
-303 Chybná identifikace klienta pomocí RČ U dotazů typu 01 a 02 element dot:DSubjekt obsahuje chybnou hodnotu atributu rodného čísla.
-304 Nejednoznačná identifikace klienta prostřednictvím RČ U dotazů typu 01 a 02 je při generování odpovědi nalezeno více vlastníků (klientů) evidovaných pod jedním rodným číslem.

3) Atributy prvků dotazu a odpovědi jsou vyplněny podle následujících pravidel:

Prvek Atribut Max. počet znaků Popis pole
Dotaz TypDotazu 2 Typ dotazu, vždy vyplněno hodnotou “02”.
Dotaz KodDotazu 10 Jedinečný kód dotazu generovaný dotazujícím se orgánem pomoci v hmotné nouzi.
Dotazujici, Odpovidajici Cislo 8 Identifikace odpovědné osoby, v dotazu číslo pracovníka orgánu pomoci v hmotné nouzi, v odpovědi identifikace pracovníka peněžního ústavu.
Dotazujici, Odpovidajici Jmeno 40 Titul, jméno a příjmení dotazujícího se nebo odpovídajícího pracovníka.
DSubjekt Typ 1 Vždy vyplněno jako “F”, fyzická osoba.
Dsubjekt ICO 10 Není využíváno.
Dsubjekt RC 10 Rodné číslo bez lomítka, devítimístné rodné číslo zůstává na 9 znaků.
Dsubjekt Jmeno 40 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt Ulice 50 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt Obec 50 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt PSC 5 Vyplněno pouze v odpovědi.
Ucet CisloUctu1 6 Nepovinné pole, je-li předčíslí rovno nule, není nutno jej uvádět. V předčíslí mohou být uvedeny úvodní nuly. Úvodní nuly jsou ne významové. Poleje variabilní délky.
Ucet CisloUctu2 10 Základní části čísla účtu. Mohou být uvedeny úvodní nuly. Úvodní nuly jsou nevýznamové. Pole je variabilní délky.
Ucet KodBanky 4 Kód peněžního ústavu podle číselníku ČNB AP-0001 s úvodními nulami.
Ucet SpecSymbolCS max. 10 znaků Není využíváno.
Ucet TypUctu 1 Vyplní se hodnotou “B” pro běžný účet, “V“ pro vkladový účet, “J” pro jiný účet a “X” pro chráněný účet.
Ucet KodMeny 3 ISO kód měny, ve které je veden účet.
Ucet Zustatek 15 V jednotkách dané měny, přičemž poslední 2 místa oddělená desetinnou čárkou jsou desetinná místa příslušné měnové jednotky; bez úvodních nul, záporný zůstatek se znaménkem minus.
Ucet Datum 10 Datum zůstatku na účtu.

Příloha č. 2

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy

A) Specifikace způsobů odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi

1) Zaměstnavatel využívá pro odpověď na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi tyto způsoby:
a) odeslání odpovědi doplněného XML souboru z datové schránky zaměstnavatele,
b) odeslání odpovědi prostřednictvím webového formuláře, nebo
c) odeslání odpovědi prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk.
2) Specifikace způsobu odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi s využitím odeslání doplněného XML souboru z datové schránky zaměstnavatele:
a) Pro odeslání doplněného XML souboru se využije datová schránka zaměstnavatele nebo datová schránka osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení, a doplněný XML soubor se adresuje do datové schránky určené orgánem pomoci v hmotné nouzi ve výzvě.
b) Pro doplnění XML souboru je možné využít vlastní technické prostředky nebo volně dostupný online editor orgánu pomoci v hmotné nouzi.
3) Specifikace způsobu odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím webového formuláře, dostupného v odkazu uvedeném ve výzvě při využití webového formuláře vyžaduje autentizaci zaměstnavatele prostřednictvím Informačního systému datových schránek, nebo datovou schránkou osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení.
4) Specifikace způsobu odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk:
a) Autentizace a elektronický podpis dat pro službu je prováděn výhradně kvalifikovaným certifikátem registrovaným u České správy sociálního zabezpečení.
b) Pro podání prostřednictvím přímého volání služby se datová věta vloží do obálky ve formátu GovTalk verze 2.
c) Datová věta je součástí elementu Body ve formátu XML.
d) Struktura obálky, která je zveřejněna na internetových stránkách www.mpsv.cz ke dni odeslání odpovědi zaměstnavatele na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi.

B) Formát

Odpověď zaměstnavatele je orgánem pomoci v hmotné nouzi přijímána výhradně ve formátu XML.

C) Obsah a struktura datové zprávy

1) Obsah datové věty

Atribut Typ Popis
UUID string Unikátní identifikátor výzvy.
cisloJednaci string Číslo jednací výzvy k poskytnutí příjmů.
rodneCislo string Rodné číslo zaměstnance.
Jmeno, prijmeni string Jméno a příjmení zaměstnance.
datumNarozeni Datum Datum narození zaměstnance.
ikMPSV string Unikátní identifikátor zaměstnance.
Prijmy kolekce Kolekce příjmů po jednotlivých měsících.
vysePrijmuKodA1 int Příjmy ze závislé činnosti vykonávané v České republice (Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v zákoně o daních příjmů).
vysePrijmuKodAB int Příjmy získané z náhrady mzdy (platu, odměny) za dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle § 192 odst. 2 zákoníku práce (kód ab).
vysePrijmuKodA1Mena, vysePrijmuKodABMena Měny, číselník Číselník měn, kódy podle normy ISO 4217.
rok, mesic int Rok a měsíc, za který daný příjem náleží, podle výzvy.
prijemOd, prijetnDo Datum Data období, za které v daném roce a daném měsíci příjem náleží.
bylZamestnancem boolean TRUE pokud byl alespoň část dotazovaného období zaměstnancem, jinak FALSE.

2) Datové typy

Datum Textový řetězec data ve formátu RFC 3339, section 5.6, YYYY-MM-DD.

3) Číselníky

Měny - jako klíč číselníku Měny je využíván kód měny podle normy ISO 4217.

Příloha č. 3

Specifikace komunikace mezi orgánem pomoci v hmotné nouzi a dodavatelem plynu nebo elektřiny a formát, obsah a struktura datové zprávy

A) Specifikace způsobů odpovědi dodavatele plynu nebo elektřiny na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi

1) Dodavatel plynu nebo elektřiny odešle odpověď na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi jako JSON soubor ve formátu podle části B z datové schránky dodavatele plynu nebo elektřiny.
2) Specifikace způsobu odpovědi dodavatele plynu nebo elektřiny na výzvu orgánu pomoci v hmotné nouzi s využitím odeslání JSON souboru ve formátu podle části B z datové schránky dodavatele plynu nebo elektřiny:
a) Pro odeslání JSON souboru se využije datová schránka dodavatele plynu nebo elektřiny.
b) Pro vytvoření JSON souboru dodavatel plynu nebo elektřiny využije vlastní technické prostředky.

B) Formát

Odpověď dodavatele plynu nebo elektřiny je orgánem pomoci v hmotné nouzi přijímána výhradně ve formátu JSON.

C) Obsah a struktura datové zprávy

1) Obsah datové věty

Pole Typ Popis
id string Id výzvy, na niž je odpovídáno.
supplierId string Každý dodavatel plynu nebo elektřiny obdrží jednoznačný identifikátor od Ministerstva práce a sociálních věcí.
Data array Pole záznamů s daty, 1 záznam obsahuje data pro 1 odběratele a 1 odběrné místo.
Data/id string Bezvýznamový unikátní identifikátor záznamu, který byl součástí výzvy se žádostí o data. Musí být vrácen jako součást dat s náklady pro daného odběratele a odběrné místo.
Data/client object Data odběratele.
Data/client/clientld string Unikátní identifikátor odběratele v rámci systémů dodavatele plynu nebo elektřiny. Slouží hlavně pro případné řešení nestandardních situací, ve standardním procesu není nijak využito.
Data/ client/firstName string Jméno odběratele.
Data/client/lastName string Příjmení odběratele.
Data/client/dateOfBirth string Datum narození odběratele.
Data/pointOfDelivery object Data odběrného místa.
Data/pointOfDelivery/ean string Číslo odběrného místa elektřiny, pokud jde o elektřinu, jinak neuvedeno.
Data/pointOfDelivery/eic string v Číslo odběrného místa plynu, pokud jde o plyn, jinak neuvedeno.
Data/pointOfDelivery/ruianld string Identifikátor adresy v RUIAN.
Data/pointOfDelivery/commodity string, enum Komodita. Typ komodity podle číselníku uvedeného v bodu 3.
data/transactions array Částky pro požadované období podle výzvy. Typ částky podle číselníku uvedeného v bodu 3.
data/transactions/month string Měsíc a rok, podle formátu ISO 8061 (YYYY-MM).
Data/transactions/trType string, enum Typ částky. Typ částky podle číselníku uvedeného v bodu 3.
data/transactions/amount number Výše částky.
Status string Dle číselníku Status uvedeného v bodu 3. Pokud je uveden status NOT CLIENT, celá část “data” není uvedena.

2) Datové typy

month Textový řetězec data ve formátu ISO 8061 YYYY-MM.

3) Číselníky

Typ částek:

Kód Typ částky Popis
P platba Platby od odběratele přijaté v daném měsíci. Pokud je více plateb v daném měsíci, je uveden součet. Nezapočítávají se platby nebo části plateb použité na pokuty nebo jiné sankce, případně na jiné další účely, jako je například pronájem LED žárovek (tyto částky se odečtou od částky, kterou odběratel v daném měsíci poslal).
Z záloha (od zákazníka) Zálohy nebo jejich část vyrovnané platbou vykázané v měsíci původní zálohy.
ZZ předepsaná záloha Záloha předepsaná odběrateli bez ohledu na to, jaké jsou jeho skutečné uhrazené zálohy.
PV vyúčtovaný přeplatek vrácený odběrateli Přeplatek z vyúčtování vrácený odběrateli. Je uveden v měsíci, kdy došlo k vrácení, to znamená odeslání platby.
PZ přeplatek použitý na zálohu Přeplatek z vyúčtování použitý na úhradu zálohy. Je uveden v měsíci splatnosti zálohy.
NZ zaplacený nedoplatek faktury nebo jeho část Platba od odběratele přijatá v daném měsíci na úhradu nedoplatku z vyúčtování. Podle data přijetí platby (ne podle data splatnosti). Pokud má odběratel splátkový kalendář, uvede se příslušná částka též jako NZ v daném měsíci (NZ se tak rozloží do více měsíců).

Typ komodity:

Kód Typ komodity
E elektřina
G plyn

Status:

Kód Popis
OK Nemusí být uveden, vše v pořádku.
NOT_CLIENT Klient v žádné části požadovaného období nebyl majitelem daného odběrného místa.
NOT_CLIENT_FULL_TIME Klient je/byl majitelem tohoto odběrného místa, ale ne pro celé požadované období - pro dané odběrné místo tedy mohou být data vrácena jen pro část požadovaného období.

.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky

Čl. II

Vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „příloze“ vkládá text „č. 1“.

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a peněžním ústavem a formát, obsah a struktura datové zprávy

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a bankou, pobočkou zahraniční banky, spořitelním a úvěrním družstvem, institucí elektronických peněz, pobočkou zahraniční instituce elektronických peněz, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, platební institucí, pobočkou zahraniční platební instituce nebo poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“) a formát, obsah a struktura datové zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Veškeré vyměňované XML soubory jsou zapečetěny kvalifikovanou elektronickou pečetí (dále jen „pečeť“).“.

3. V příloze se v bodu A odst. 2 písm. a) slova „Systému pro správu identit a pověření České správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení“.

4. V příloze se v bodu A na konci odstavce 3 doplňují slova „ , nebo datovou schránkou osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení“.

5. Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní:

„Příloha č. 2

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a peněžním ústavem a formát, obsah a struktura datové zprávy

A) Specifikace komunikace mezi peněžním ústavem a krajskou pobočkou Úřadu práce

1) Krajská pobočka Úřadu práce odešle písemnou žádost jako zprávu obsahující dokument výzvy a XML soubor z datové schránky krajské pobočky Úřadu práce do datové schránky peněžního ústavu. Krajská pobočka Úřadu práce do předmětu datové zprávy vloží pouze text “XMLOPHNSOUC”.

2) Peněžní ústav na písemnou žádost krajské pobočky Úřadu práce odešle zprávu s XML souborem s požadovanými daty do datové schránky krajské pobočky Úřadu práce z datové schránky peněžního ústavu. Pro vytvoření XML souboru odpovědi peněžní ústav využije vlastní technické prostředky. Peněžní ústav do předmětu datové zprávy vloží pouze text “XMLOPHNSOUC”.

B) Formát a struktura datové zprávy

Datová zpráva pro komunikaci mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a peněžním ústavem je výhradně ve formátu XML. XML soubor je kódován v UTF-8. Jméno souboru je tvořeno kódem krajské pobočky Úřadu práce, kódem peněžního ústavu a unikátním identifikátorem vytvořeným krajskou pobočkou Úřadu práce při vytváření dotazu, a to podle následujících pravidel:

Pořadí Část Délka Popis
1 KodKPUP 3 Kód dotazující se krajské pobočky Úřadu práce.
2 „-„ 1 Oddělovač.
3 KodBanky 4 Kód dotazovaného peněžního ústavu.
4 - 1 Oddělovač.
5 CisloDavky 10 Jednoznačné identifikační číslo dávky.
6 „-„ 1 Oddělovač.
7 „dot“ nebo „odp“ 3 Identifikace, zda se jedná o dotaz („dot“) nebo odpověď („odp“).
8 „.xml“ 4 Přípona indikující typ souboru.

1) Dotaz je zabalen do SOAP obálky s hlavičkou, která obsahuje metadata zprávy a pečeť. Má následující strukturu:
SOAP-Envelope
º SOAP-Header
Zprava
Signature
º SOAP-Body
Davka
· Dotaz (kolekce)
º Dotazujici
º DSubjekt
2) Odpověď je zabalena do SOAP obálky s hlavičkou, která obsahuje metadata zprávy a pečeť. Na každý dotaz je vytvořena právě jedna odpověď. Odpověď obsahuje tělo dotazu. Odpověď má následující strukturu:
SOAP-Envelope
º SOAP-Header
Zprava
Signature
º SOAP-Body
Davka
· Odpoved (kolekce)
º Dotaz
Dotazujici
DSubjekt
º Odpovidajici
º DSubjekt
º Ucet (0..n)
º Chyba (místo DSubjekt a Ucet)

C) Obsah datové zprávy

1) Dotaz obsahuje prvky Davka, Dotaz, Dotazujici a DSubjekt ve struktuře podle části B. Každý prvek se skládá z atributů.

a) Prvek Davka
Jeden soubor může obsahovat dotaz na více subjektů. Prvek Davka obsahuje dotazy na jednotlivé subjekty.

Prvek Atribut Popis
Davka identifikace dávky
Id Identifikátor pro podpis - musí být „Davka“
CisloDavky číslo dávky (dotazu)
Počet počet dotazů/odpovědí v dávce
KodFU kód dotazující se krajské pobočky Úřadu práce
JmenoFU název dotazující se krajské pobočky Úřadu práce
KodBanky identifikační kód dotazovaného peněžního ústavu
JmenoBanky název dotazovaného peněžního ústavu
DatumCasDotazu datum a čas generování dotazu
CisloDavkyOdpovedi číslo odpovědi (pouze v odpovědi)
DatumCasOdpovedi datum a čas generování odpovědi (pouze v odpovědi)

b) Prvek Dotaz
Prvek Dotaz obsahuje identifikaci osoby a identifikaci dotazujícího se. Identifikace dotazu

Prvek Atribut Popis
Dotaz
TypDotazu Uvede se “02“
KodDotazu Kód dotazu

c) Prvek Dotazujici
Identifikace dotazující se osoby.

Prvek Atribut Popis
Dotazujici
Jmeno Odpovědná osoba, jméno
Cislo Odpovědná osoba, identifikační číslo

d) Prvek DSubjekt
Identifikace osoby, které se dotaz týká.

Prvek Atribut Popis
DSubjekt
RC rodné číslo klienta
Typ Typ klienta
Jmeno Jméno
Ulice Ulice
Obec Obec
PSC Poštovní směrovací číslo

2) Odpověď obsahuje prvky Davka, Odpoved, Dotaz, Dotazujici, DSubjekt, Odpovidajici, Ucet a Chyba. Prvky Davka, Dotaz, Dotazujici a DSubjekt jsou stejné jako v dotazu. Prvek Dotaz je kopií přijatého dotazu. Prvek DSubjekt v prvku Odpoved je tvořen z dat peněžního ústavu, ne kopií dotazu.

a) Prvek Odpoved
Prvek Odpoved obsahuje data o účtech osoby, které se dotaz týká, případně chybu, pokud peněžní ústav danou osobu nerozpozná.

Prvek Atribut Popis
Odpoved Identifikace odpovědi
KodDotazu Kód dotazu

b) Prvek Odpovidajici
Identifikace pracovníka odpovědného za správnost a úplnost odpovědi na straně peněžního ústavu.

Prvek Atribut Popis
Odpovidajici
Jmeno Jméno
Cislo Číslo pracovníka

c) Prvek Ucet
Identifikace účtu. Jeden záznam pro každý jeden nalezený účet.

Prvek Atribut Popis
Učet
CisloUctu1 1. část čísla účtu
CisloUctu2 2. část čísla účtu
KodBanky Kód peněžního ústavu
SpecSymbolICS Specifický symbol
TypUctu Typ účtu
KodMeny Měna
Zustatek Zůstatek
Datum Den stanoveného zůstatku

d) Prvek Chyba
Prvek Chyba se vytváří v případě chyby vzniklé při zpracování odpovědi.

Prvek Atribut Popis
Chyba
Kod Chybový kód (následující tabulka)
Popis Text chyby

V komunikaci mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a peněžním ústavem jsou rozpoznávány tyto chyby s těmito kódy:

Chybový kód Chybová zpráva Komentář
-100 Chybný kód banky V headeru dotazuje chybný kód peněžního ústavu, který dotaz přijal.
-101 Chybný autentikační kód Došlo k chybě při kontrole autentikačního kódu, resp. podpisu.
-200 Chybný typ dotazu Typ dotazu je jiný než 01 / 02 / 03 / 04.
-201 Chybí identifikace dotazujícího se subjektu XML element dot:Dotazujici chybí nebo obsahuje některé prázdné atributy.
-300 Chybí identifikace klienta U dotazů typu 01 a 02 chybí element dot:DSubjekt nebo obsahuje pouze prázdné atributy.
-303 Chybná identifikace klienta pomocí RČ U dotazů typu 01 a 02 element dot:DSubjekt obsahuje chybnou hodnotu atributu rodného čísla.
-304 Nejednoznačná identifikace klienta prostřednictvím RČ U dotazů typu 01 a 02 je při generování odpovědi nalezeno více vlastníků (klientů) evidovaných pod jedním rodným číslem.

3) Atributy prvků dotazu a odpovědi jsou vyplněny podle následujících pravidel:

Prvek Atribut Max. počet znaků Popis pole
Dotaz TypDotazu 2 Typ dotazu, vždy vyplněno hodnotou “02”.
Dotaz KodDotazu 10 Jedinečný kód dotazu generovaný dotazující se krajskou pobočkou Úřadu práce.
Dotazujici, Odpovidajici Cislo 8 Identifikace odpovědné osoby, v dotazu číslo pracovníka krajské pobočky Úřadu práce, v odpovědi identifikace pracovníka peněžního ústavu.
Dotazujici, Odpovidajici Jmeno 40 Titul, jméno a příjmení dotazujícího se nebo odpovídajícího pracovníka.
DSubjekt Typ 1 Vždy vyplněno jako “F”, fyzická osoba.
Dsubjekt ICO 10 Není využíváno.
Dsubjekt RC 10 Rodné číslo bez lomítka, devítimístné rodné číslo zůstává na 9 znaků.
Dsubjekt Jmeno 40 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt Ulice 50 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt Obec 50 Vyplněno pouze v odpovědi.
Dsubjekt PSC 5 Vyplněno pouze v odpovědi.
Ucet CisloUctu1 6 Nepovinné pole, je-li předčíslí rovno nule, není nutno jej uvádět. V předčíslí mohou být uvedeny úvodní nuly. Úvodní nuly jsou nevýznamové. Poleje variabilní délky.
Ucet CisloUctu2 10 Základní části čísla účtu. Mohou být uvedeny úvodní nuly. Úvodní nuly jsou nevýznamové. Pole je variabilní délky.
Ucet KodBanky 4 Kód peněžního ústavu podle číselníku ČNB AP-0001 s úvodními nulami.
Ucet SpecSymbolCS max. 10 znaků Není využíváno.
Ucet TypUctu 1 Vyplní se hodnotou “B” pro běžný účet, “V” pro vkladový účet, “J” pro jiný účet a “X” pro chráněný účet.
Ucet KodMeny 3 ISO kód měny, ve které je veden účet.
Ucet Zustatek 15 V jednotkách dané měny, přičemž poslední 2 místa oddělená desetinnou čárkou jsou desetinná místa příslušné měnové jednotky; bez úvodních nul, záporný zůstatek se znaménkem minus.
Ucet Datum 10 Datum zůstatku na účtu.

.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

Čl. III

Vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se v bodu A odst. 2 písm. a) slova „Systému pro správu identit a pověření České správy sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy „elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení“.

2. V příloze č. 1 bodu A se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , nebo datovou schránkou osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím elektronické služby „Správa plných mocí“ ePortálu České správy sociálního zabezpečení“.

3. V příloze č. 2 bodu A odst. 2 písmeno a) zní:

„a) Pro odeslání JSON souboru s požadovanými daty se využije datová schránka dodavatele plynu nebo elektřiny.“.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

ÚZ č. 1551 - Ukrajina

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Předpisy upravují zejména poskytování dočasné ochrany ukrajinských uprchlíkům na území ČR, dále poskytování ubytování, zdravotních služeb, sociálního ... pokračování

Cena: 77 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.