Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 178/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 21. 6. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

178

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2024,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 316 odst. 6, § 318 odst. 6, § 319 odst. 6, § 320 odst. 3, § 322 odst. 5, § 324 odst. 4, § 325 odst. 6, § 454 odst. 1 a 2 a § 532 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 119/2020 Sb. a zákona č. 163/2024 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. a vyhlášky č. 201/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) změnu povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby podle § 481 zákona nebo hlavního administrátora podle § 500 zákona,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

2. V § 1 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídícího fondu tohoto podřízeného fondu,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 2 písm. b) bodě 2 se slova „nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku“ zrušují.

4. V § 2 písm. f) bodě 1 se slovo „členském“ a slovo „členského“ zrušují.

5. V § 2 písm. h) bodě 3 se za slovo „míry“ vkládají slova „a způsobu“ a slovo „strategického“ se zrušuje.

6. V § 2 písm. h) bodě 4 se slovo „případné “ nahrazuje slovem „předpokládané“ a slova „na rozvoj činností nebo pro udržení její činnosti“ se nahrazují slovy „k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace“.

7. V § 2 písm. h) bodě 6 se za slova „činnosti právnické osoby“ vkládají slova „v krátkodobém a dlouhodobém výhledu“.

8. V § 2 písm. i) bodě 3 se za slovo „zařazení“ vkládají slova „v organizační struktuře osoby podle bodu 2“.

9. V § 2 písm. k) bodě 3 se slova „výkon hlasovacích práv“ nahrazují slovy „hlasovací práva“.

10. V § 2 písm. k) bodě 5 se za slovo „jedná“ vkládají slova „nebo hodlá jednat“, slova „byl převeden

výkon hlasovacích práv“ se nahrazují slovy „byla převedena hlasovací práva“ a slovo „má“ se nahrazuje slovy „uplatňuje nebo hodlá“.

11. V § 2 písm. k) bodě 6 se za text „5 %“ vkládá slovo „jejího“ a slova „osoby nabývající nebo zvyšující kvalifikovanou účast“ se zrušují.

12. V § 3 odst. 1 písm. b) a v § 8 odst. 1 písm. c) se slova „a o umístění kapitálu“ nahrazují slovy „o umístění kapitálu a o výši kapitálu podle § 30 a 31 zákona a dále popis postupu stanovení kapitálu,“ .

13. V § 3 odst. 2 písm. d) se slovo „informace“ nahrazuje slovem „údaje“.

14. V § 3 odst. 3 písm. b) na konci textu bodu 2, § 15 odst. 2 na konci textu písmene b) a v § 16 odst. 2 na konci textu písmene d) se doplňují slova „ ; má-li jít o výkon funkce podle § 515 zákona s odpovědností za činnosti v oblasti obhospodařování, obsahuje životopis údaje o typech aktiv, s jejichž správou má tato osoba zkušenosti, a údaje o odborné praxi, kterou tuto zkušenost dokládá“.

15. V § 3 odst. 3 písm. b) na konci textu bodu 7 a v § 16 odst. 2 na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , včetně rozlišení, zda se má jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona“.

16. V § 3 odst. 4 písm. b) bodě 5 a v § 16 odst. 1 písm. f) se slova „prokazující původ“ nahrazují slovy „k prokázání finančního zdraví a výše a původu“.

17. V § 3 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a dále potvrzení osoby administrátora, že v případě vydání povolení k činnosti investiční společnosti bude tato smlouva uzavřena“ .

18. V § 3 odst. 5 písm. d) se slova „některé činnosti, která“ nahrazují slovy „jednotlivé činnosti, kterou“ a slovo „administraci“ se nahrazuje slovem „administrace“.

19. V § 3, § 8 a v § 12 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Podává-li žádost zakladatel nebo zakladatelé právnické osoby přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jsou náležitostmi takové žádosti identifikační údaje zakladatele nebo zakladatelů, identifikační údaje právnické osoby, pro kterou se žádá o povolení k činnosti, a další údaje podle odstavce 1 a přílohy podle odstavců 2 až 6 ve vztahu k právnické osobě, pro kterou se žádá o povolení k činnosti.“.

20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Změna povoleni k činnosti investiční společnosti podle § 500 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti jsou

a) identifikační údaje žadatele,
b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 485 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti investiční společnosti jsou

a) plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti investiční společnosti a obsahuje náležitosti podle § 3 odst. 5 písm. a) pro alespoň první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 3 odst. 1 písm. b) a § 3 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“.

21. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách4) žadatele, osobách vykonávajících funkci podle § 21 odst. 5 zákona, osobách s kvalifikovanou účastí4) a osobách, které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, a o ovládající osobě jsou přílohy podle § 3 odst. 3 a 4. Přílohy podle § 3 odst. 3 předkládá rovněž fyzická osoba, která je zmocněna právnickou osobou, která je členem statutárního orgánu žadatele, aby ji ve statutárním orgánu tohoto investičního fondu zastupovala.“.

22. V § 8 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) pokud žadatel hodlá pověřit výkonem činností jinou osobu, identifikační údaje této osoby, návrh smlouvy o pověření výkonem činností a návrh postupů pro pověřování třetích osob výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace investičního fondu, a pro kontrolu činnosti pověřených osob,“.

23. V § 8 odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ ; hodlá-li investiční fond zřizovat podfondy, návrhy statutů podfondů a návrh statutu fondu, je-li k dispozici“.

24. V § 8 odst. 4 se na konci písmene g) slovo „a“ zrušuje.

25. V § 8 odst. 4 se na konci písmene h) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

„i) doklady podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760, má-li být žadatel evropským fondem dlouhodobých investic20).

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic.“.

26. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

§ 8a

Změna povolení k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 500 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou

a) identifikační údaje žadatele,
b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 486 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu jsou

a) plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti samosprávného investičního fondu a obsahuje náležitosti podle § 8 odst. 4 písm. a) pro alespoň první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 8 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“.

27. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) údaje o výši počátečního a základního kapitálu žadatele, o umístění kapitálu, o výši kapitálu podle § 30 a 31 zákona a dále popis postupu stanovení tohoto kapitálu,“.

28. V § 11 odst. 4 a v § 12 odst. 3 se slova „jednajících ve shodě“ nahrazují slovy „ , které jednáním ve shodě s jinou osobou dosáhnou kvalifikovanou účast na žadateli, osobách ovládajících žadatele“.

29. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Změna povolení k činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele podle § 500 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o změnu povolení k činnosti osoby podle § 11 jsou

a) identifikační údaje žadatele a investičních fondů, které žadatel obhospodařuje,
b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 485 odst. 1 zákona, o který žadatel žádá, a
c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele podle § 500 zákona jsou

a) plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti zahraniční osoby jako obhospodařovatele a obsahuje náležitosti podle § 3 odst. 5 písm. a) pro alespoň první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“.

30. V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „vlastního“ nahrazuje slovem „počátečního“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „a o výši kapitálu podle § 58 zákona“.

31. V § 12 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a návrh postupů pro kontrolu činnosti třetích osob, které hodlá pověřit výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu“.

32. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Změna povolení k činnosti hlavního administrátora podle § 500 zákona

(1) Náležitostmi žádosti o změnu povolení k činnosti hlavního administrátora jsou a) identifikační údaje žadatele,

b) vymezení nového rozsahu oprávnění podle § 487 zákona, o který žadatel žádá, a
c) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami žádosti o změnu povolení k činnosti hlavního administrátora jsou

a) plán obchodní činnosti, který vychází z aktuálních finančních výkazů a stávajícího stavu činnosti hlavního administrátora a obsahuje náležitosti podle § 12 odst. 4 písm. a) pro alespoň první 3 účetní období činnosti po změně povolení k činnosti, a
b) ostatní aktualizované informace a přílohy podle § 12 odst. 1 písm. b) a § 12 odst. 2 až 6, které jsou změnou povolení dotčeny.“.

33. V § 15 odst. 3 písm. a) se za slovo „funkcí“ vkládají slova „ , včetně rozlišení, zda se má jednat o funkci s odpovědností v oblasti obhospodařování nebo administrace investičního fondu, případně o funkci s odpovědností v oblasti investičních služeb podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona“.

34. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) seznam osob s kvalifikovanou účastí na právnické osobě podle písmene b) a osob ovládajících a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami s vyznačením změn v souvislosti se zvýšením či nabytím kvalifikované účasti či s ovládnutím osoby podle písmene b).“.

35. V textu pod nadpisem § 22 se slova „ , a 380 a 433“ zrušují.

36. V § 22 se odstavce 4 a 5 zrušují.

37. V textu pod nadpisem § 23 se slova „nebo e)“ zrušují.

38. V § 23 úvodní části ustanovení se text „a e)“ zrušuje.

39. V § 24 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; potvrzení obsahuje též příslib výkonu činnosti depozitáře i pro tento fond“.

40. V § 25 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; potvrzení obsahuje též příslib výkonu činnosti depozitáře i pro tento podfond“.

41. V § 27 písm. b) se na konci bodu 1 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

42. V § 27 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 3, který zní:

„3. potvrzení depozitáře uvedeného v písmeni a) bodu 2, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy.“.

43. V § 28 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) potvrzení depozitáře uvedeného v odstavci 1 písm. c) bodu 3, jehož obsahem je příslib uzavření depozitářské smlouvy.“.

44. V § 29 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova „informace o zaměření investiční strategie fondů, pro které žadatel hodlá vykonávat činnost depozitáře, a“.

45. § 32 včetně nadpisu zní:

㤠32

Změna údajů zapsaných v seznamech

Náležitostmi žádosti o změnu údajů zapsaných v seznamu vedeném Českou národní bankou podle § 596 a 597 zákona jsou údaje, které mají být v seznamu změněny, doplněné o doklady prokazující danou změnu, a dále informace o navrhovaném datu účinnosti změny.“.

46. V § 36 odst. 3 písm. a) se slova „který obsahuje dále“ nahrazují slovy „a dále popis přeměny, který obsahuje“.

47. V § 40 odst. 1 a v § 41 odst. 1 se za slova „žádosti o“ vkládá slovo „povolení“.

48. V § 43 odst. 1, § 44 odst. 1, § 45 odst. 1 a v § 46 odst. 1 se slovo „přeměnu“ nahrazuje slovy „povolení přeměny“.

49. Za § 44 se vkládají nové § 44a a 44b, které včetně nadpisů znějí:

㤠44a

Povolení k převodu jmění kapitálové společnosti do podílového fondu
(K § 432d zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o povolení převodu jmění kapitálové společnosti do fondu kolektivního investování, který má právní formu podílového fondu, jsou

a) identifikační údaje
1. žadatele,
2. přejímajícího podílového fondu,
3. obhospodařovatele přejímajícího podílového fondu,
4. depozitáře přejímajícího podílového fondu a
5. zanikající kapitálové společnosti a
b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) doklad o rozhodnutí statutárního orgánu obhospodařovatele přejímajícího podílového fondu o převodu jmění nebo, patří-li toto rozhodnutí do působnosti shromáždění podílníků, rozhodnutí shromáždění podílníků tohoto fondu,
b) stanovisko depozitáře přejímajícího podílového fondu k přeměně obsahující prohlášení o výsledku ověření souladu údajů uvedených v projektu převodu jmění se zákonem, statutem a společenskou smlouvou tohoto fondu,
c) statut přejímajícího podílového fondu,
d) projekt převodu jmění podle zákona upravujícího přeměny18) sepsaný ve formě notářského zápisu, ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku, který obsahuje dále náležitosti podle § 432b zákona,
e) znalecká zpráva nebo zprávy o přezkoumání projektu přeměny vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
f) znalecký posudek nebo posudky vyhotovené podle zákona upravujícího přeměny, pokud se vyžadují a nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv,
g) finanční výkazy osob zúčastněných na přeměně a
h) konečné účetní závěrky osob zúčastněných na přeměně a zahajovací rozvaha přejímajícího podílového fondu a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, a mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

§ 44b

Souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídícího fondu tohoto podřízeného fondu

(K § 433 zákona)

(1) Náležitostmi žádosti o souhlas pro obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení nebo přeměně řídícího fondu tohoto podřízeného fondu jsou

a) identifikační údaje
1. žadatele,
2. řídícího a podřízeného fondu,
3. administrátora stávajícího řídícího fondu a, má-li dojít k přeměně řídícího fondu, administrátora nového řídícího fondu,
4. obhospodařovatele stávajícího řídícího fondu a, má-li dojít k přeměně řídícího fondu, obhospodařovatele nového řídícího fondu,
5. depozitáře řídícího a podřízeného fondu a
6. auditora řídícího a podřízeného fondu a
b) přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami k žádosti jsou

a) platné úplné znění statutu podřízeného fondu s vyznačením navrhovaných změn a odůvodnění těchto změn,
b) platné úplné znění statutu řídícího fondu s vyznačením navrhovaných změn a odůvodnění těchto změn, má-li dojít k přeměně řídícího fondu,
c) platné úplné znění sdělení klíčových informací podřízeného fondu s vyznačením navrhovaných změn,
d) projekt přeměny řídícího fondu, má-li dojít k jeho přeměně,
e) rozhodnutí obhospodařovatele podřízeného fondu o tom, zda hodlá investovat majetek v podřízeném fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných stávajícím řídícím fondem anebo jiným řídícím fondem, nebo zda hodlá nadále investovat majetek v tomto podřízeném fondu jako obhospodařovatel standardního fondu, který není podřízeným fondem,
f) doklad o rozhodnutí obhospodařovatele řídícího fondu o přeměně nebo zrušení řídícího fondu,
g) smlouvy uzavřené mezi obhospodařovateli, depozitáři a auditory řídícího a podřízeného fondu,
h) informace o tom, zda a jak se změnila investiční strategie řídícího fondu, má-li dojít k přeměně řídícího fondu,
i) informace o tom, zda a jak se změnila investiční strategie podřízeného fondu,
j) informace o tom, zda a jak se změnily podmínky pro investování investorů podřízeného fondu, včetně uvedení změn poplatků a nákladů investorů spojených s investováním do tohoto fondu,
k) vyhodnocení dopadů přeměny nebo zrušení řídícího fondu na úroveň ochrany investorů podřízeného fondu,
l) informace o tom, zda a jak byli investoři podřízeného fondu informováni o přeměně nebo zrušení řídícího fondu, a
m) doklad o rozhodnutí orgánu jiného členského státu vykonávajícího dohled nad řídícím fondem o schválení přeměny nebo o zrušení řídícího fondu.“.

50. V § 51 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nebo je má Česká národní banka k dispozici podle § 533 odst. 1 zákona“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 3. vydání

Jiří Říha - C. H. Beck

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.