Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


123

ZÁKON

ze dne 19. dubna 2024,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku

Čl. I

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018  Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 163/2020 Sb., zákona č. 192/2021 Sb., zákona č. 374/2022 Sb., zákona č. 429/2022 Sb., zákona č. 414/2023 Sb. a zákona č. 31/2024  Sb., se mění takto:

1. V § 655 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Partnerství je trvalý svazek dvou lidí stejného pohlaví, který se uzavírá stejným způsobem jako manželství. Nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak, vztahují se na partnerství a práva a povinnosti partnerů ustanovení o manželství, právech a povinnostech manželů, vdovách a vdovcích obdobně.“.

2. V § 778 se za slovo „neprovdané“ vkládají slova „nebo ženě v partnerství“.

3. V § 800 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ , nebo se osvojitelem může stát také partner, je-li rodičem dítěte druhý z partnerů“.

4. V § 3020 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení § 776 a 777 se nepoužijí na určování rodičovství lidí v partnerství.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. II

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č.  191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019  Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022  Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 278/2023 Sb., zákona č. 412/2023 Sb., zákona č. 454/2023 Sb. a zákona č. 31/2024 Sb., se mění takto:

1. V § 158 odst. 1 písm. d) bodu 3 se slovo „smrtí“ nahrazuje slovy „uzavřením partnerství podle občanského zákoníku těchto partnerů, datu zániku partnerství smrtí“.

2. V § 158 odst. 8 písm. n) a § 158b odst. 2 písm. h) se slovo „smrtí“ nahrazuje slovy „uzavřením partnerství podle občanského zákoníku těchto partnerů, datum zániku partnerství smrtí“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. III

V § 3 odst. 3 písm. o) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 115/2006  Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 318/2015  Sb., zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 270/2021 Sb., se slovo „smrtí“ nahrazuje slovy „uzavřením partnerství podle občanského zákoníku těchto partnerů, datum zániku partnerství smrti.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. IV

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004  Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 190/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb. a zákona č. 414/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1c odst. 1 písm. c), § 1d odst. 3 úvodní části ustanovení a § 1e odst. 3 se slova „a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

2. V § 1f odst. 1 písm. j) se slovo „smrtí“ nahrazuje slovy „uzavřením partnerství podle občanského zákoníku těchto partnerů, datum zániku partnerství smrtí“.

3. V § 4 odst. 2 a § 4a odst. 2 se slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

4. V § 4c odst. 1 písm. a) se slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

5. § 13a se zrušuje.

6. V § 20a se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V části první hlavě I se v nadpisu dílu 4 slova „a ke vstupu do partnerství“ zrušují.

8. § 32 zní:

㤠32

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.“.

9. V § 33 úvodní části ustanovení, § 34 odst. 1 a 2, § 35 odst. 1, 2 a 3 a § 39 odst. 2 se slova „nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství,“ zrušují.

10. V § 33 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojit pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.“
a v § 34 odst. 2 se za text „§ 33“ vkládá text „odst. 1“.

11. V § 35 odst. 1 písm. c) a odstavci 5 se slova „nebo doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

12. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova „nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

13. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Snoubenci, kteří spolu uzavřeli registrované partnerství, nejsou povinni připojit pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení svého partnerství.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

14. V § 35 odst. 4 větě první se slova „nebo vznikem partnerství“ zrušují.

15. V § 35 odst. 4 větě druhé a odstavci 6 se slova „nebo vzniku partnerství“ zrušují.

16. V § 35 se odstavec 7 zrušuje.

17. V § 39 odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2 se slova „nebo vstupu do partnerství“ zrušují.

18. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „nebo osoby, které chtějí vstoupit do partnerství,“ a slova „a protokol o vstupu do partnerství“ zrušují.

19. § 40a se zrušuje.

20. V části první hlavě I se v nadpisu dílu 6 slova „a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

21. V § 45 a § 46 odst. 1 a 2 se slova „nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství zrušuji.

22. V § 45 odst. 1 a 2 se slova „nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

23. V § 46 odst. 1 písm. g) se slova „ , popřípadě ke vstupu do partnerství“ zrušují.

24. V § 46 odst. 3 se slova „nebo osoby, která chce vstoupit do partnerství,“ a slova „nebo k vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

25. V § 46 odst. 4 se slova „nebo osoba, která chce vstoupit do partnerství, o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

26. V § 46 odstavec 5 zní:

„(5) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.“.

27. V § 54 odst. 1 větě první se slova „nebo vstupem do partnerství“, slova „anebo doklad o partnerství“ a slova „anebo vstoupila do partnerství,“ zrušují.

28. V § 60a odst. 1 písm. b) se slova „nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

29. V § 69 odst. 2 se slova „nebo vzniku partnerství“, slova „nebo vznik partnerství“ a slova „nebo vstupu do partnerství“ zrušují.

30. V § 96 odst. 1 písm. f) se slova „a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

31. V § 96 odst. 1 písm. i) se slova „a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství“ zrušují.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Při zápisu registrovaných partnerství vzniklých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 301/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č.  361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005  Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.  130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006  Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007  Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008  Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009  Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010  Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011  Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011  Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č.  119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012  Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012  Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013  Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014  Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015  Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016  Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017  Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017  Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017  Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019  Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019  Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020  Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020 Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021  Sb., zákona č. 14/2021 Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021  Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021 Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022  Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022 Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022  Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022 Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 185/2023 Sb., zákona č. 271/2023  Sb., zákona č. 277/2023 Sb., zákona č. 349/2023 Sb., zákona č. 414/2023 Sb., zákona č. 469/2023 Sb. a zákona č. 1/2024 Sb., se mění takto:

1. V položce 12 písm. a) a b) se slova „nebo vstup do registrovaného partnerství osobami “ zrušují.

2. V položce 12 písm. d) se slova „nebo vstoupit do registrovaného partnerství“ zrušují.

3. V položce 12 písm. f) se slova „nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“ zrušují.

4. V položce 12 v části „Poznámky“ bodu 1 se slova „nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství“ zrušují.

5. V položce 12 v části „Poznámky“ bodu 2 se slova „nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství“ zrušují.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. VII

V části první zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 234/2016 Sb., se hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
Změna trestního zákoníku

Čl. VIII

§ 194 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, včetně nadpisu zní:

㤠194

Dvojí manželství a partnerství

(1) Kdo za trvání svého manželství nebo partnerství podle občanského zákoníku uzavře jiné manželství nebo jiné partnerství, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství nebo partnerství podle občanského zákoníku s osobou, která již je v jiném manželství nebo v jiném partnerství.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o zahraniční službě

Čl. IX

V § 20 odst. 1 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo partnerství, umožňuje-li to právní řád přijímajícího státu“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. X

V § 36 odst. 2 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

ČÁST DESÁTÁ
SPOLEČNÉ USTANOVENÍ

Čl. XI

Osoby, které spolu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřely registrované partnerství, mohou uzavřít partnerství podle občanského zákoníku; registrované partnerství tím zaniká.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. IV bodů 1, 2, 4, 22 a 28, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ... pokračování

Cena: 115 KčNedostupné

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.