Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 117/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 14. 5. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

117

VYHLÁŠKA

ze dne 3. května 2024

o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinnosti zaměstnavatele při zaměstnáváni zaměstnanců ze zahraničí

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 87 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 408/2023 Sb.:

§ 1

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Příloha

Specifikace komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem a formát, obsah a struktura datové zprávy

Specifikace způsobů hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce

1) Zaměstnavatel využívá pro hlášení krajské pobočce Úřadu práce tyto způsoby:
a) odeslání hlášení XML souboru z datové schránky zaměstnavatele,
b) odeslání hlášení prostřednictvím webového formuláře, nebo
c) odeslání hlášení prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk.
2) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce s využitím odeslání XML souboru z datové schránky zaměstnavatele:
a) Pro odeslání XML souboru se využije datová schránka zaměstnavatele nebo datová schránka osoby, kterou zaměstnavatel zmocní prostřednictvím Systému pro správu identit a pověření České správy sociálního zabezpečení, a XML soubor se adresuje do systémové datové schránky Úřadu práce (TDDS 2akmgv5).
b) XML soubor je možné ověřit pomocí XSD schématu, které je zveřejněno a vysvětleno na internetových stránkách developers.mpsv.cz ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.
3) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce prostřednictvím webového formuláře zveřejněného na internetových stránkách mpsv.cz/web/cz/digitalizace-informacnich-karet ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce vyžaduje autentizaci a autorizaci zaměstnavatele prostřednictvím Informačního systému datových schránek.
4) Specifikace způsobu hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce prostřednictvím přímého volání služby založené na standardu GovTalk:
a) Autentizace a elektronický podpis dat pro službu je prováděn výhradně kvalifikovaným certifikátem registrovaným u České správy sociálního zabezpečení.
b) Pro podání prostřednictvím přímého volání služby se datová věta vloží do obálky ve formátu GovTalk verze 2.
c) Datová věta je součástí elementu Body ve formátu XML.
d) Povinnost dodržení struktury obálky, která je zveřejněna a vysvětlena na internetových stránkách developers.mpsv.cz v den odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.

B) Formát

Hlášení zaměstnavatele je krajskou pobočkou Úřadu práce přijímáno výhradně ve formátu XML.

C) Obsah a datová struktura

Všechny atributy jsou povinné, pokud není v popisu uvedeno jinak. Datová struktura je opisem přesné definice XSD zveřejněného a vysvětleného na internetových stránkách developers.mpsv.cz ke dni odeslání hlášení zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.

Datová věta Informační karty

Element Atribut Typ Popis
Cizlnformace idPozadavku idPozadavku Formát podle XSD zveřejněného na stránkách: developers.mpsv.cz
identifikatorPredchozihoOznameni identifikatorPredcho zihoOznameni Nepovinné
krpKod string Číselník KrajskaPobockaUp. Výběr podle příslušné krajské pobočky Úřadu práce podle místa výkonu práce
cizinec Cizinec
udajelnformace Udajelnformace
vykonPrace VykonPrace
smlouvaCr
smlouvaZahr
Atribut „smlouvaCr“ vyplňuje zaměstnavatel se sídlem v České republice, který uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s občanem EU/EHP nebo Švýcarska, nebo cizincem, který nepotřebuje oprávnění k zaměstnání na území České republiky podle § 98 zákona o zaměstnanosti.
Je-li zaměstnavatelem agentura práce s povolením ke zprostředkování, která dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce k právnické nebo fyzické osobě se sídlem v České republice (uživatel), uvádí tato agentura navíc i uživatele do elementu „uživatel VCr“.
Jedná se o případy variantaPracovnihoVztahuK od=ZAMESTNAVATEL_V _CR nebo variantaPracovnihoVztahuK od=AGENTURA_UZIVATEL. Atribut „smlouvaZahr“ vyplňuje zaměstnavatel se sídlem mimo Českou republiku v případě, že občan EU/EHP nebo Švýcarska, případně cizinec, který nepotřebuj oprávnění k zaměstnání na území České republiky, byl vnitropodnikově převeden k výkonu práce do odštěpného závodu nebo obchodní korporace na území České republiky a jehož vyslání nespadá do působnosti směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Odštěpný závod nebo obchodní korporace se uvádí do elementu „odstepZavodObchKorporace“. Jedná se případ variantaPracovnihoVztahuK od=VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI.
smlouvaCr zamestnavatelVCr SubjektVCr
uzivatelVCr SubjektVCr
smlouvaZahr zamestnavatelZahr SubjektZahr
odstepZavodObchKorporace SubjektVCr

Datová věta Sdělení nástup / ukončení

Element Atribut Typ Popis
CizSdeleni idPozadavku idPozadavku Formát podle XSD
identifikatorPredchozihoOznameni identifikatorPredchozihoOznameni Nepovinné
krpKod string Číselník KrajskaPobockaUp. Výběr podle příslušné krajské pobočky Úřadu práce podle místa výkonu práce
cizinec Cizinec
udajeSdeleni UdajeSdeleni
vykonPrace VykonPrace
zamestnavatelVCr SubjektVCr

Datové typy
Formáty a omezení jednotlivých atributů jsou uvedeny v XSD.

Element Atribut Typ Popis
AdresaVCr adresaKod polozky Výběr - RUIAN kód nebo manuální zadání (položky)
adresaKod decimal Kód adresy z RUIAN - vyplněno pouze pro standardní adresy
položky
polozky obec string Název obce
castObce string Nepovinné
Název části obce
ulice string Nepovinné
Název ulice
cisPopis
cisEvid
Výběr, Nepovinné
cisPopis int Číslo popisné
cisEvid int Číslo evidenční
cisOrient int Nepovinné
Číslo orientační
cisOrientPism string Nepovinné
Koncové písmeno čísla orientačního - jen při zadaném čísle orientačním
psc decimal PSČ

Element Atribut Typ Popis
AdresaZahr radek1 string První řádek zahraniční adresy - zpravidla ulice a číslo popisné nebo evidenční
radek2 string Nepovinné
Druhý řádek zahraniční adresy - zpravidla ZIP kód a město
radek3 string Nepovinné
Třetí řádek zahraniční adresy - zpravidla okres, region, země
statKod string Číselník StatKod

Element Atribut Typ Popis
Cizinec prijmeni string Příjmení cizince
jmeno string Jméno cizince
datumNarozeni dáte Datum narození cizince
pohlaviKod string Číselník TypPohlavi
mistoNarozeni string Místo narození cizince - město, stát
statniObcanstviKod string Číselník StatKod
rodneCislo RodneCislo Nepovinné
Rodné číslo přidělené v České republice
evidCisloPojistence string Nepovinné
EČP - evidenční číslo pojištěnce
vzdelaniKod string Číselník DosazeneVzdelani
Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání cizince
dokladZahr Identifkacni Doklad Zahraniční identifikační doklad cizince. Byl-li cizinci vydán platný doklad v České republice, je možné uvést číslo tohoto dokladu a vydávající orgán v České republice.
adresaTrvalyPobyt AdresaZahr
adresaProDorucovani AdresaVCr

Element Atribut Typ Popis
SubjekťV Cr nazev string Název subjektu, 1-250 znaků
ico
rodneCislo
Výběr, IČO, pokud je přiděleno, jinak rodné číslo
ico string IČO, 8 znaků [0-9]
rodneCislo RodneCislo Rodné číslo fyzické osoby, která nepodniká
adresaSidla AdresaVCr
kontakt Kontakt Nepovinné

Element Atribut Typ Popis
Kontakt
jmeno string Nepovinné
Jméno, 1-100 znaků
telefon string Nepovinné
Telefon, 1-50 znaků
email string Nepovinné
E-mail, 1-250 znaků

Element Atribut Typ Popis
Udajelnformace statutCizinceKod string Číselník StatutCizince
Statut vstupu cizince na trh práce podle zákona o zaměstnanosti
statutStatKod string Číselník StatKod
Povinné pouze v případě statutCizinceKod=RODINNY_PRISLUSNIK_OBCANA_EU_EHP_NEBO_SVYCARSKA.
Státní příslušnost rodinného příslušníka cizince, díky kterému cizinec nepotřebuje povolení.
variantaPracovnihoVztahuKod string Číselník VariantaPracovnihoVztahu
Varianta pracovního vztahu
pracpravniVztahKod string Číselník PracpravniVztah
Nepovinné v případě variantaPracovnihoVztahuKod=VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI.

Druh pracovněprávního vztahu
vzdelaniKod string Číselník DosazeneVzdelani
Požadovaný stupeň vzdělání pro výkon práce

Element Atribut Typ Popis
UdajeSdeleni druhPovoleniKod string Číselník DruhPovoleni
Druh povolení (oprávnění k zaměstnání na území České republiky)
cisloPovoleni string Číslo jednací povolení k zaměstnání nebo ěíslo karty
vydanoDne dáte Datum vydání povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
vydalaKrpKod string Nepovinné
Zkratka určující krajskou pobočku Úřadu práce, která vydala povolení k zaměstnání.
sdeleniKod string Číselník Sdeleni
Sdělení zaměstnavatele - např. nástup, ukončení, změna
formaZamestnaniKod string Číselník FormaZamestnani
Forma zaměstnání cizince na území České republiky
agenturaPrace boolean Nepovinné
Jedná se o zaměstnání za účelem dočasného přidělení agenturou práce k výkonu práce u uživatele
datumUkonceni dáte Nepovinné
Datum ukončení nebo předčasného ukončení zaměstnání
duvodPredcasUkonceniKod string Číselník DuvodPredcasUkonceni
Důvod předčasného ukončení zaměstnání nebo nenastoupení
V případě, že zaměstnavatel nemá povinnost vyplnit důvod předčasného ukončení, vybere hodnotu JINY_DUVOD
duvodPredcasUkonceniText string Nepovinné
Jiný důvod nenastoupení nebo předčasného ukončení zaměstnání textem
povolNepotrebujeOd dáte Nepovinné
Datum, od kdy nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Element Atribut Typ Popis
VykonPrace identifikatorPracovnihoVztahu string Nepovinné
Identifikátor daného pracovněprávního vztahu cizince u zaměstnavatele, např. číslo pracovní smlouvy
vykonPraceOd dáte Výkon práce od
vykonPraceDo dáte Nepovinné
nevyplňuje se, je-li na dobu neurčitou
czIscoKod string Klasifikace zaměstnání - číselník CZ-ISCO
czNaceKod string Klasifikace ekonomických činností - číselník CZ-NACE
adresaMistaVykonu
textMistaVykonu
Výběr, viz popis atributů výběru
adresaMistaVykonu Adres aVCr Adresa místa výkonu práce pro případ, kdy je místem výkonu konkrétní adresa
textMistaVykonu string Textová varianta určení místa výkonu práce pro případ, kdy není místem výkonu konkrétní adresa

Element Atribut Typ Popis
SubjektZahr nazev string Název zahraničního subjektu 1-250 znaků
adresaSidla AdresaZahr
kontakt Kontakt Kontaktní informace zahraničního subjektu

Element Atribut Typ Popis
IdentifkacniDoklad
cisloDokladu string Číslo identifikačního dokladu - 1-20 znaků
nazevOrganu string Název vydávajícího orgánu identifikačního dokladu - 1-250 znaků

dáte Textový řetězec data ve formátu RFC 3339, section 5.6, YYYY-MM-DD

RodneCislo String. 9-10 znaků, povolené znaky [0-9] (udává se vždy bez lomítka)

idPozadavku String. Dle vzoru: ([0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12})|(\{[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-Fl{12}\})

identifikatorPredchozihoOznameni String, max.50 znaků. V případě oznámení změny nebo ukončení výkonu práce slouží k identifikaci předchozího oznámení, ke kterému změna nebo ukončení přísluší. Pokud ji zaměstnavatel nezná, nemusí ji vyplňovat. V komplikovaných případech, např. při opravě původně chybně zadaného jména a příjmení nebo data narození cizince, přitom může dojít k duplicitám v evidenci. Jako hodnotu elementu „identifikatorPredchozihoOznameni“ je možné uvést identifikátor oznámení, který byl zaměstnavateli přidělen při libovolném předchozím či prvním oznámení, nebo „idPozadavku“, které zaměstnavatel uvedl při libovolném předchozím či prvním oznámení, nebo číslo jednací daného výkonu práce z evidence Úřadu práce, je-li zaměstnavateli známo

Číselníky
StatKod - Kód státu (tři písmena) podle https://www.czso.cz/csu/czso/ciselnik_zemi_-czem-

VariantaPracovnihoVztahu
ZAMESTNAVATEL_V_CR
AGENTURA_UZIVATEL
VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI

PracpravniVztah
PRACOVNI_POMER
DOHODA_O_PRAC0VNI_CINN0STI
DOHODA_O_PROVEDENI_PRACE

StatutCizince Statut vstupu cizince na trh práce podle zákona o zaměstnanosti
OBCAN_EU
OBCAN_EHP
OBCAN_SVYCARSKA
OBCAN_SPOJENEHO_KRALOVSTVI_VELKE_BRITANIE_A_SEVERNIHO_IRSKA
RODINNY_PRISLUSNIK_OBCANA_EU_EHP_NEBO_SVYCARSKA
POVOLEN_TRVALY_POBYT_DOCASNA_OCHRANA
POVOLEN_TRVALY_POBYT_MIMO_DOCASNOU_OCHRANU
RODINNY_PRISLUS_CLENA_DIPLOMAT_MISE
UDELEN_AZYL_NEBO_DOPLNKOVA_OCHRANA
KRATKODOBA_PRAC_CINNOST_DO_7_DNU
MEZINARODNI_SMLOUVA
PRIPRAVA_NABUDOUCI_POVOLANI
DLOUHODOBY_POBYT_SPOLEC_SOUZITI_RODINY
REZIDENT_JINEHO_STATU_EU
SOUSTAVNA_VZDEL_NEBO_VED_CINNOST
ZISKANE_VYS_ODBOR_NEBO_VS_VZDELANI
DLOUHODOBY_POBYT_ZA_UCELEM_OCHRANY
DUCHOVNI_CIRKVE_REGISTROVANE_V_CR
VNITROPODNIKOVE_PREVEDENY_ZAMESTNANEC_Z_EU
VYSLANI_ZVYSOVANI_DOVEDNOSTI

DosazeneVzdelani Kategorie dosaženého stupně vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
A Bez vzdělání
B Neúplné základní vzdělání
C Základní vzdělání
D Nižší střední vzdělání
E Nižší střední odborné vzdělání
H Střední odborné vzdělání s výučním listem
J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
K Úplné střední všeobecné vzdělání
L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
N Vyšší odborné vzdělání
P Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
R Vysokoškolské bakalářské vzdělání
T Vysokoškolské magisterské vzdělání
V Vysokoškolské doktorské vzdělání

TypPohlavi Číselník pohlaví je definován číselníky ISZR
M Muž
F Žena

DruhPovoleni Druh povolení (oprávnění k zaměstnání na území České republiky)
POVOLENI_K_ZAMESTNANI Povolení k zaměstnání
ZAMESTNANECKA_KARTA Zaměstnanecká karta
MODRA_KARTA Modrá karta
VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

DuvodPredcasUkonceni Důvod předčasného ukončení zaměstnání
NENASTOUPENI Cizinec nenastoupil do práce [§ 88 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti]
VYPOVED Výpověď daná zaměstnavatelem podle § 52 písm. a) až e) zákoníku práce [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]
DOHODA Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle § 49 zákoníku práce z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]
OKAMZITE_ZRUSENI Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce [§ 88 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti]
JINY_DUVOD Jiný důvod

FormaZamestnani Forma zaměstnání cizince na území České republiky
PRACOVNI_POMER Pracovní poměr
DOHODA_O_PRAC_CINNOSTI Dohoda o pracovní činnosti
VYSLANI_CR Vyslání do České republiky
VNITROPODNIKOVE_PREVEDENI Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Sdeleni Sdělení zaměstnavatele - např. nástup, ukončení, změna
NASTOUPENI_NEBO_ZMENA Nástup nebo změna zaměstnání
NENASTOUPENI Nenastoupení zaměstnání
UKONCENI_ZAMESTNANI Ukončení zaměstnání
PREDCASNE_UKONCENI Předčasné ukončení zaměstnání
NEPOTREBUJE_POVOLENI Není potřeba povolení

KrajskaPobockaUp Krajská pobočka Úřadu práce
HMP Krajská pobočka pro hlavní město Prahu
JMK Krajská pobočka v Brně
JCK Krajská pobočka v Českých Budějovicích
HKK Krajská pobočka v Hradci Králové
VYK Krajská pobočka v Jihlavě
KVK Krajská pobočka v Karlových Varech
LBK Krajská pobočka v Liberci
OLK Krajská pobočka v Olomouci
MSK Krajská pobočka v Ostravě
PAK Krajská pobočka v Pardubicích
PMK Krajská pobočka v Plzni
SCK Krajská pobočka v Příbrami
ULK Krajská pobočka v Ústí nad Labem
ZLK Krajská pobočka ve Zlíně

E-shop

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Trestněprávní ochrana finančních zájmů Evropské unie

Miroslav Růžička, Alexander Sotolář, Daniella Sarah Sotolářová - C. H. Beck

V posledních letech došlo k zásadnímu pokroku při harmonizaci trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie. Většina členských států se vzdala části suverenity v trestněprávní sféře a vyslovila souhlas s vedením přípravného stádia řízení o trestných činech proti finančním ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ... pokračování

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.