Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 109/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 30. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

109

VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2024,

kterou se mění vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na Životni prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 14 a § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 326/2017 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, se mění takto:

1. V § 1 odst. 5 se za větu třetí vkládá věta „Ústní zkoušku musí uchazeč úspěšně složit nejpozději do 2 let od úspěšného složení písemné zkoušky.“.

2. V § 1 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; povinnost úspěšného složení zkoušky ve lhůtě podle předchozí věty tím není dotčena“.

3. V § 1 odst. 7 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; předmětem ústní zkoušky konané pro účely prodloužení autorizace mohou být rovněž otázky komise k dosavadní praxi uchazeče“.

4. V § 3 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Veřejné projednání konané distanční formou může příslušný úřad nařídit, je-li to s ohledem na okolnosti vhodné pro naplnění účelu veřejného projednání, zejména

a) jedná-li se o záměr, u kterého by bylo s přihlédnutím k jeho povaze, rozsahu, umístění a dalším okolnostem, včetně očekávané vysoké účasti veřejnosti, technicky, organizačně nebo ekonomicky obtížné zajistit vhodné místo pro konání veřejného projednání v prezenční formě,
b) jedná-li se o záměr, jehož dotčené území zasahuje do správního obvodu 10 nebo více obcí, nebo
c) koná-li se veřejné projednání v době, kdy platí opatření zakazující nebo omezující styk osob.

(3) Nenařídí-li příslušný úřad veřejné projednání v distanční formě, koná se veřejné projednání v prezenční formě. V případě potřeby může příslušný úřad u nařízené prezenční formy zajistit současně i možnost distančního přístupu (dále jen „kombinovaná forma“), a to zejména tehdy, shledá-li to jako účelné vzhledem k požadavkům na technické, organizační a ekonomické zajištění této formy veřejného projednání.

(4) Postup při výběru formy veřejného projednání podle odstavců 2 a 3 příslušný úřad uvede v odůvodnění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pro příslušný záměr podle § 9a odst. 1 zákona.

(5) Koná-li se veřejné projednání v kombinované formě, zvolí příslušný úřad jako místo konání veřejného projednání rovněž vybrané videokonferenční zařízení, které umožní bezplatný přístup všem zájemcům o účast na veřejném projednání. V případě distanční formy zvolí příslušný úřad jako místo konání veřejného projednání pouze vybrané videokonferenční zařízení; náklady účastníků veřejného projednání na pořízení technického vybavení umožňujícího účast na veřejném projednání, jakož i náklady na internetové nebo telefonické připojení a další obdobné náklady příslušný úřad nehradí. Informace o veřejném projednání v takovém případě obsahuje odkaz na webovou adresu umožňující účast na veřejném projednání prostřednictvím videokonferenčního zařízení, popřípadě další informace nezbytné pro připojení. V informaci o veřejném projednání příslušný úřad dále uvede kontaktní údaje osoby odpovědné za poskytování technické podpory v průběhu veřejného projednání a bezprostředně před ním.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 6 až 10.

5. V § 3 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Podávání otázek a připomínek se při všech formách veřejného projednání provádí výhradně ústně.“.

6. V § 3 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Veřejné projednání konané v distanční nebo kombinované formě může pověřená osoba přerušit rovněž z důvodu výskytu systémových technických potíží znemožňujících svým rozsahem, povahou a dobou trvání řádný průběh veřejného projednání.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2024.

Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

E-shop

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Zákon o potravinových a tabákových výrobcích - Praktický průvodce

Jakub Forman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, prošel od svého vzniku velkým množstvím novel a jak říká sám autor, je tento předpis po vstupu ČR do Evropské unie „jen jakousi vstupní branou do ... pokračování

Cena: 725 KčKOUPIT

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva

Dominik Židek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jsou výsledky procesů veřejného stavebního práva vždy alespoň byť i nepřímo ovlivněny předpisy práva životního prostředí? Přijde vám současná právní úprava týkající se environmentálních aktů v procesech ... pokračování

Cena: 425 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.