Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 108/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 30. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

108

VYHLÁŠKA

ze dne 25. března 2024,

kterou se mění vyhláška č.  67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 107/2024 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „8 a 10 a odst. 2 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „10 a písm. h) bodu 5 a odst. 2 písm. a)“.

2. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V § 7 odst. 2 písm. n) se slovo „majetku“ nahrazuje slovem „jmění“.

4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) negativní informace o klientovi nebo jeho skutečném majiteli získané z médií nebo jiných relevantních zdrojů informací.“.

5. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „státem, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření“ nahrazují slovy „třetí zemí, která má strategické nedostatky v boji“, slova „a je takto označen v přímo použitelném předpise“ se nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu“, slova „nebo je takto označen“ se nahrazují slovy „nebo je takto označena jako vysoce riziková jurisdikce podléhající výzvě k akci“ a na konci textu se doplňují slova „nebo je třeba ji považovat za vysoce rizikovou z jiného důvodu“.

6. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření“ nahrazují slovy „třetí země, která má strategické nedostatky v boji“, slova „a je takto označen v přímo použitelném předpise“ se nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu“, slova „nebo je takto označen Finančním akčním výborem“ se nahrazují slovy „nebo která je označena jako vysoce riziková jurisdikce podléhající výzvě k akci Finančním akčním výborem nebo kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou z jiného důvodu“ a slova „takového státu“ se nahrazují slovy „takové třetí země, nebo s takovou třetí zemí jinak souvisí“.

7. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje postupy a pravidla, podle nichž se řídí při hodnocení, zda by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu podle § 9b zákona. Tato pravidla zahrnují alespoň postup ke zjištění důvodu pro neprovedení kontroly klienta, jeho vyhodnocení a postup při uskutečnění obchodu a oznámení podezřelého obchodu v takových případech, včetně náležitostí oznámení podle § 18 odst. 7 zákona. Instituce v těchto případech důvody a okolnosti neprovedení kontroly nebo její dílčí části zaznamená.“.

8. V § 12 odst. 2 větě druhé se za slova „postupy k“ vkládá slovo „včasnému“.

9. V nadpisu § 14 se doplňují slova „a identifikace na dálku“.

10. V § 14 větě druhé se za slovo „postupy“ vkládají slova „obsahují opatření zajišťující odpovídající řízení rizika spojeného s umožněním využití platebního účtu vedeného u zahraniční úvěrové instituce pro provedení identifikace na dálku podle § 11 odst. 7 zákona a“ a slova „při převzetí“ se nahrazují slovy „spojených s převzetím“.

11. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede pozici kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ledaže to není přiměřené rozsahu a povaze jejího podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

12. V § 16 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.

13. V § 16 odst. 3 písm. c) se za slovo „zaměstnanců “ vkládají slova „a osob, které se na předmětu činnosti instituce podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu,“.

14. V § 16 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) postupy, zásady a pravidla pro výběr kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vymezení jeho povinností a pravomocí.“.

15. V § 17 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „podezřelé obchody“ nahrazují slovy „možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu“.

16. V § 19 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Má-li instituce zřízenu pozici kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zpracovává tento kontrolor hodnotící zprávu nebo se k úplnosti a správnosti hodnotící zprávy alespoň vyjadřuje. V případě, že pozice kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízena institucí není, zpracovává hodnotící zprávu kontaktní osoba podle § 22 zákona nebo hodnotící zpráva obsahuje alespoň vyjádření kontaktní osoby k úplnosti a správnosti hodnotící zprávy.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

E-shop

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Obec a investor nad územním plánem

Obec a investor nad územním plánem

Vendula Zahumenská, David Zahumenský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha se primárně zabývá zásahy do vlastnického práva při územním plánování, náhradami škod za změny v územních plánech a jak předcházet sporům uzavíráním vhodných smluv s investory. Autoři se zaměřili zejména na tyto situace: Jak může obec změnit územní plán, aby ho soud ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ... pokračování

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.