Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 85/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 11. 4. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakčních anotacích předpisu

85

ZÁKON

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna občanského soudního řádu

Čl. I

V § 267b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 293/2013 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výkonu rozhodnutí na majetek správce nevýkonného úvěru, zahraničního správce nevýkonného úvěru nebo nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru nepodléhají peněžní prostředky, které tyto osoby přijaly při správě nevýkonného úvěru jako plnění dluhu vůči obchodníkovi s úvěry podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry109).“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Poznámka pod čarou č. 109 zní:


109) § 10 zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách

Čl. II

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992  Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998  Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006  Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008  Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011  Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 39/2020 Sb., zákona č. 49/2020 Sb., zákona č.  119/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 338/2020 Sb., zákona č. 174/2021  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 471/2022 Sb., zákona č. 35/2023 Sb., zákona č. 407/2023 Sb. a zákona č. 417/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

„q) správa nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry,“.

Dosavadní písmeno q) se označuje jako písmeno r).

2. V § 1 odst. 3 písm. r) se text „p)“ nahrazuje textem „q)“.

3. V § 5d se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) správu nevýkonného úvěru.“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Na banku a zahraniční banku, které mají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by měly v této licenci povolenu správu nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. IV

V § 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2009  Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 371/2017 Sb. a zákona č. 338/2020  Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) správu nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry pro členy.“.

Čl. V

Přechodné ustanovení

Na spořitelní a úvěrní družstvo, které má ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona povolení udělené Českou národní bankou, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí, jako by mělo v tomto povolení povolenu správu nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VI

V položce 65 bodě 4 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 96/2022 Sb., se doplňuje písmeno f), které zní:

„f) k činnosti správce nevýkonného úvěru Kč 20 000“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o spotřebitelském úvěru

Čl. VII

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č.  186/2020 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 353/2021 Sb., zákona č. 96/2022  Sb. a zákona č. 462/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 se za číslo „3“ vkládají slova „a 4“.

2. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Další činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru může na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru vykonávat také správu nevýkonného úvěru podle zákona upravujícího trh s nevýkonnými úvěry.“.

3. V § 15 odst. 2 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , včetně postupů k tomu, aby nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru vyvinul snahu před zahájením řízení o nárocích věřitele v důsledku prodlení spotřebitele ve vhodných případech uplatňovat přiměřená opatření“.

4. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Opatření podle odstavce 2 písm. h) zohledňují mimo jiné situaci spotřebitele a mohou spočívat například v

a) částečném nebo úplném refinancování spotřebitelského úvěru, nebo
b) změně závazku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, jako je například
1. prodloužení doby trvání spotřebitelského úvěru,
2. odložení jedné nebo více splátek spotřebitelského úvěru,
3. snížení zápůjční úrokové sazby,
4. změna měny, v níž je spotřebitelský úvěr vyjádřen, nebo
5. jiná změna splácení spotřebitelského úvěru.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

5. V § 55 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) předmět činnosti podle § 3 odst. 1 písm. a) nebo b) v rozsahu podle skupin odbornosti; u nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru také předmět činnosti podle § 9a,“.

6. Za § 101 se vkládá nový § 101a, který včetně nadpisu zní:

§ 101a

Informace o změně obsahu závazku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru

Před změnou obsahu závazku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je poskytovatel povinen spotřebiteli poskytnout

a) popis navrhovaných změn a, je-li to relevantní, informaci, zda je změna podmíněna souhlasem spotřebitele nebo vyplývá ze zákona,
b) předpokládané datum účinnosti navrhovaných změn a
c) informaci o možnosti spotřebitele podat kdykoli stížnost týkající se navrhovaných změn orgánu dohledu, včetně příslušných kontaktních údajů.“.

7. V § 154 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) pokud není nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru, v rozporu s § 8 odst. 3 nezavede nebo neuplatňuje
1. pravidla odměňování nebo pravidla kontroly osob, prostřednictvím nichž provozuje svou činnost,
2. pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele, nebo
3. pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení,“.

8. V § 154 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „až 3“ nahrazují slovy „a 2“.

9. V § 154 odst. 3 písm. b) se slova „bodu 1“ nahrazují slovy „bodů 1 a 3“.

10. V § 155 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o platebním styku

Čl. VIII

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., zákona č. 298/2021 Sb., zákona č. 353/2021 Sb. a zákona č. 129/2022  Sb., se mění takto:

1. V § 189 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

2. V § 236 odst. 1 písm. c) se text „o)“ nahrazuje textem „l)“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 1 345 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ... pokračování

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ... pokračování

Cena: 750 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.