Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 62/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 19. 3. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

62

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. března 2024,

kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č.  179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009  Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „ , jehož plocha se nachází na dílu půdního bloku od 1. února příslušného roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor“ nahrazují slovy „evidovaný v evidenci využití půdy na žadatele nejméně ode dne podání žádosti po celou dobu trvání požadavků podle § 12 odst. 4 písm. a)“.

2. V § 5 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

„d) na trvalou zemědělskou kulturu vinice, pokud je založena na ploše podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f) a nejedná se zároveň o plochu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e),
e) na trvalou kulturu rychle rostoucí dřeviny ve výmladkových plantážích, pokud je založena na ploše podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f) a nejedná se zároveň o plochu podle odstavce 1 písm. a), b) nebo e),“.

Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 5 odst. 2 se na konci písmene i) doplňuje slovo „nebo“.

4. V § 5 odst. 2 se na konci písmene j) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

5. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) O porušení podmínky podle odstavce 1 se dále nejedná

a) u jednotlivé plochy o výměře nejvýše 0,1 hektaru, nebo
b) v případě, kdy se celá plocha nebo její část nachází v oblastech Natura 2000.“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel zajistí, že se na ploše dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda stanovené jako

a) silně erozně ohrožené podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení pěstují ozimé obilniny jiné než kukuřice a čirok, nebo řepka (dále jen „plodina se středním stupněm ochranného vlivu vegetace“) na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení a
b) mírně erozně ohrožené s vyšším rizikem podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení pěstuje ozimá plodina se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.“.

7. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel zajistí, že na ploše dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda stanovené jako

a) silně erozně ohrožené podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení
1. nepěstuje čirok, brambor, kukuřice, řepa, slunečnice nebo sója (dále jen „plodina s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace“) na souvislé ploše větší než 2 hektary a
2. pěstuje bob, obilniny jiné než kukuřice a čirok, nebo řepka (dále jen „plodina se středním stupněm ochranného vlivu vegetace“) na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) mírně erozně ohrožené s vyšším rizikem podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení
1. pěstuje plodinu s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 17 k tomuto nařízení a
2. pěstuje plodinu se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení a
c) mírně erozně ohrožené s nižším rizikem podle přílohy č. 16 k tomuto nařízení pěstuje plodinu s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na souvislé ploše větší než 2 hektary pouze s použitím odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 18 k tomuto nařízení.“.

8. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Za souvislou plochu plodiny se považuje plocha osetá plodinami se shodnou nebo nižší úrovní ochranné funkce, která je od další souvislé plochy oseté plodinami s toutéž nebo nižší úrovní ochranné funkce oddělena plochou o minimální šířce 6 metrů, která zároveň není krajinným prvkem.“.

9. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Za souvislou plochu plodiny se považuje plocha osetá plodinami se shodnou nebo nižší úrovní ochranné funkce, která je od další souvislé plochy oseté plodinami s toutéž nebo nižší úrovní ochranné funkce oddělena plochou o minimální šířce 12 metrů, která zároveň není krajinným prvkem. “.

10. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Pro půdoochrannou technologii

a) č. 1 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 2 a 5 až 8 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b) č. 4 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 4 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení,
c) č. 8 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 12 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a
d) č. 7 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji nebo plodiny podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení. “.

11. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Pro půdoochrannou technologii

a) č. 1 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, půdoochrannou technologii č. 2 a 5 až 8 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, půdoochrannou technologii č. 1 až 3 podle přílohy č. 17 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 1 až 3 podle přílohy č. 18 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
b) č. 4 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 4 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení,
c) č. 8 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, půdoochrannou technologii č. 12 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, půdoochrannou technologii č.  7 podle přílohy č. 17 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 8 podle přílohy č. 18 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č.  5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a
d) č. 7 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a půdoochrannou technologii č. 6 podle přílohy č. 17 k tomuto nařízení se použijí plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, nebo plodiny podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení. “.

12. V § 8 odstavec 4 zní:

„(4) Podmínky podle odstavce 1 se nevztahují na plodiny, pokud jsou založeny ve směsi, přičemž podíl žádné z těchto plodin ve směsi nepřekročí 20 %.“.

13. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Podmínky podle odstavce 1 se nevztahují na díl půdního bloku, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví a na kterém byly splněny podmínky stanovené pro toto opatření.“.

14. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , případně posklizňových zbytků po pěstování brambor a cukrové řepy“.

15. V § 9 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokryvem se rozumí porost plodiny vyseté pro podmínky úhoru, strniště nebo podmítnuté strniště bez orby.“.

16. V § 9 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Podmínky podle odstavců 1 až 4 se nevztahují na díl půdního bloku, na kterém je pěstována mrkev, cibule, ředkvička, zelí, kapusta, salát, kedlubna, hrách, květák nebo brokolice.“.

17. V § 10 odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) Podmínky podle odstavců 1 a 4 se nevztahují na

a) neprodukční plochu, nebo
b) jednotlivé plochy plodiny o výměře nejvýše 0,1 hektaru.

(7) O porušení podmínek podle odstavců 1 a 4 se nejedná v případě, že

a) je plocha dílu půdního bloku evidována v evidenci využití půdy v režimu ekologického zemědělství,
b) je plocha dílu půdního bloku nebo jeho části oseta víceletými plodinami, nebo
c) jsou tyto podmínky splněny nejméně na 90 % výměry plochy plodiny.“.

18. V § 11 odst. 5 se za slova „agroenvironmentálně-klimatická opatření“ vkládají slova „nebo na opatření agrolesnictví podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví“ a za slova „tato podopatření“ se vkládají slova „a opatření“.

19. V § 11 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Do výpočtu plochy jedné plodiny stejného rodu rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultury stejného druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých se započtou plochy se shodnou plodinou, které nejsou odděleny plochou o minimální šířce 6 metrů, která zároveň není krajinným prvkem.“.

20. V § 11 odstavec 8 zní:

„(8) Do výpočtu plochy jedné plodiny stejného rodu rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultury stejného druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých se započtou plochy se shodnou plodinou, které nejsou odděleny plochou o minimální šířce 12 metrů, která zároveň není krajinným prvkem.“.

21. V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Pro stanovení minimálního podílu výměry zemědělské plochy vyhrazené pro neprodukční plochy se do

a) výpočtu výměry neprodukčních ploch použijí váhové koeficienty podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení a
b) zemědělské kultury podle odstavce 1, ze které je žadatel povinen vyčlenit stanovený procentní podíl neprodukčních ploch, nezahrnuje výměra zemědělské půdy, kterou má žadatel zařazenu v rámci podopatření zatravňování orné půdy podle nařízení upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.“.

22. V § 12 odst. 4 písm. a) se za slovo „údržbu“ vkládají slova „a dodržení zákazu produkce, pastvy nebo seče s odklizením biomasy z plochy dílu půdního bloku“.

23. V § 12 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; založení souvislého porostu se považuje za splnění podmínek stanovených v § 3c odst. 2 písm. b) nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy“.

24. V § 12 odst. 8 se na začátek písmene a) vkládají slova „nejpozději do 30. září příslušného roku“.

25. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) O porušení podmínky podle odstavce 1 se nejedná v případě

a) jednotlivé plochy o výměře nejvýše 0,1 hektaru, nebo
b) ukončení pozemkových úprav podle zákona o pozemkových úpravách a pokud došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku ke změně evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury. “.

26. V § 20 písm. a) se za text „písm. a)“ vkládají slova „ , a porušení není hodnoceno jako úmyslné“.

27. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1

Půdoochranné technologie pro plodiny se střední ochrannou funkcí na silně erozně ohrožené ploše

Číslo půdoochranné technologie Půdoochranná technologie Podmínky půdoochranné technologie
1. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků - přímé setí Dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy pro ozimé plodiny a 20 % pro jarní plodiny. Vyjmenované ochranné plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
2. Zpracování půdy bez obracení pro bob a obilniny jiné než kukuřice nebo čirok Půda celoplošně zpracována bez obracení. Dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy pro ozimé plodiny a 20 % pro jarní plodiny.
3. Hloubkové kypření u řepky Hloubka kypření půdního profilu minimálně 25 centimetrů. Dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy.
4. Podsev Pěstování plodiny s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí. Dodržení minimálně 10 % pokryvnosti půdy. Vyjmenovaná plodina pro podsev podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.
5. Pásové zpracování půdy Podíl nezpracované půdy minimálně 60 % pozemku. Setí do pásů v šířce maximálně 30 centimetrů.
6. Pásové střídání plodin Certifikace nebo ověření správnosti.
7. Zakládání porostu s pomocnou plodinou Dodržení minimálně 15 % pokryvnosti půdy. Vyjmenovaná pomocná plodina podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji a podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení v meziřádku nebo ploše.
8. Osevní sled pro konvenční i ekologické zemědělství Výměra zlepšujících plodin pěstovaných na posuzované ploše dosahuje v roce podání žádosti a předchozích 5 letech minimálně 50 % výměry posuzované plochy, přičemž se vychází z výměr plodin evidovaných v evidenci půdy. Za zlepšující plodinu se považuje travní porost a plodiny podle přílohy č.  5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a jejich směsi nebo jejich využití v podsevu podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.
9. Osevní sled pro plochy v ekologickém zemědělství Výměra zlepšujících plodin pěstovaných na posuzované ploše dosahuje v roce podání žádosti a předchozím roce minimálně 50 % výměry posuzované plochy, přičemž se vychází z výměr plodin evidovaných v evidenci půdy. Za zlepšující plodinu se považuje travní porost a plodiny podle přílohy č.  5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a jejich směsi nebo jejich využití v podsevu podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.

28. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3

Půdoochranné technologie pro plodiny se střední ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem

Číslo půdoochranné technologie Půdoochranná technologie Podmínky půdoochranné technologie
1. Zpracování půdy bez obracení pro bob polní a obilniny jiné než kukuřice nebo čirok Půda celoplošně zpracována bez obracení.
2. Ochranné pásy Souvislá plocha plodin s maximální šířkou 100 metrů přerušená ochranným pásem s minimální šířkou 22 metrů. Vyjmenovaná plodina podle přílohy č.  2 k tomuto nařízení.
3. Hloubkové kypření u řepky Hloubka kypření půdního profilu minimálně 25 centimetrů.
4. Podsev Pěstování plodiny s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí. Vyjmenovaná plodina pro podsev podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.
5. Maximální výměra jedné plodiny 5 hektarů Nejvýše 5 hektarů souvislé plochy jedné plodiny oddělené od další souvislé plochy s plodinami téže nebo nižší ochranné funkce.
6. Maximální výměra jedné plodiny 8 hektarů s obsetím Nejvýše 8 hektarů souvislé plochy jedné plodiny obseta pásem vyjmenované plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení o minimální šířce 44 metrů.
7. Maximální výměra jedné plodiny 10 hektarů s obsetím Nejvýše 10 hektarů souvislé plochy jedné plodiny obseta pásem vyjmenované plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení o minimální šířce 66 metrů.
8. Aplikace organické hmoty s doplňkovou PT 25 t/hektar tuhých statkových nebo organických hnojiv nebo 15 t/hektar kejdy skotu/prasat v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením a zároveň
a) maximální souvislá plocha jedné plodiny 10 hektarů,
b) půda je celoplošně zpracována bez obracení, dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy a
c) šířka pásu hlavní plodiny s maximální šířkou 220 metrů. Šířka ochranného pásu minimálně 22 metrů vyjmenované plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
9. Aplikace organické hmoty ve vyšší dávce 35 t/hektar tuhých statkových nebo organických hnojiv na souvislé ploše plodiny s maximálním sklonem 5°.
10. Zakládání porostu s pomocnou plodinou Vyjmenovaná pomocná plodina podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji a příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení v meziřádku nebo ploše.
11. Pásové střídání plodin Certifikace nebo ověření správnosti.
12. Osevní sled Výměra zlepšujících plodin pěstovaných na posuzované ploše dosahuje v roce podání žádosti a předchozích 5 letech minimálně 33 % výměry posuzované plochy, přičemž se vychází z výměr plodin evidovaných v evidenci půdy. Za zlepšující plodinu se považuje travní porost a plodiny podle přílohy č.  5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a jejich směsi nebo jejich využití v podsevu podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.
13. Pěstování luskoobilních směsí Maximální podíl 50 % obilnin ve směsi, šířka řádku maximálně 16 centimetrů.

29. V příloze č. 6 v řádcích s čísly požadavků 5.1. a 5.2. ve sloupci „Vymezení požadavku v právním předpisu“ se slova „čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006“ nahrazují slovy „čl. 2 nařízení Komise (ES) 2023/915“.

30. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 5.18. ve sloupci „Vymezení požadavku v právním předpisu“ se text „č. 6/2019“ nahrazuje slovy „2019/6 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 470/2009 a přílohy nařízení Komise (EU) č. 37/2010“.

31. V příloze č. 6 v řádcích s čísly požadavků 7.2. a 7.3. ve sloupci „Vymezení požadavku v právním předpisu“ se za text „odst. 1“ vkládají slova „věta první“.

32. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 8.6. ve sloupci „Požadavek“ se slova „stanovených ve vyhlášce o technických požadavcích na stavby pro zemědělství“ nahrazují slovy „stanovené jiným právním předpisem“.

33. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 8.8. ve sloupci „Požadavek“ se slova „přípravků nebo pomocných prostředků, které jsou vraceny dodavateli při skladování“ nahrazují slovy „určených k vrácení dodavateli nebo nepovolených od ostatních skladovaných“.

34. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 8.9. ve sloupci „Požadavek“ se slova „se zvláštními právními předpisy“ nahrazují slovy „s jiným právním předpisem“.

35. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 10.4. ve sloupci „Vymezení požadavku v právním předpisu“ se doplňují slova „a § 4 odst. 1 písm. c) body 1 a 2 a § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/ /1992 Sb.“.

36. V příloze č. 6 v řádku s číslem požadavku 11.1. ve sloupci „Vymezení požadavku v právním předpisu“ se text „§ 5 odst. 4 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 3 písm. a)“.

37. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9

Druhy plodin podle § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 až 7

1. aksamitník
2. bér vlašský
3. hořčice
4. kapusta krmná
5. kmín
6. kopr
7. koriandr
8. krambe
9. laskavec
10. len
11. lesknice kanárská
12. Inička
13. mastňák
14. mrkev
15. oves hřebílkatý
16. pastinák
17. pískavice
18. pohanka
19. proso seté
20. ptačí noha
21. ředkev
22. řepice
23. řeřicha
24. sléz
25. slunečnice (s výjimkou slunečnice hlíznaté)
26. svázenka
27. světlice
28. šalvěj hispánská
29. šťovík
30. trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
31. vodnice
32. žito trsnaté (lesní)
33. směs výše uvedených plodin

38. V příloze č. 10 v řádku „Meziplodiny včetně meziplodin podle podopatření pěstování meziplodin podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření“ ve sloupci „Váhový koeficient“ se číslo „0,3“ nahrazuje číslem „1“.

39. V příloze č. 10 v řádku „Meziplodiny včetně meziplodin podle podopatření pěstování meziplodin podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření“ ve sloupci „Váhový koeficient“ se číslo „1“ nahrazuje číslem „0,3“.

40. V příloze č. 11 řádku č. 15 se slovo „ , rákosovitá“ zrušuje.

41. V příloze č. 11 řádku č. 17 se za slovo „len“ vkládá slovo „setý“.

42. V příloze č. 12 řádku č. 7 se slovo „ , rákosovitá“ zrušuje.

43. V příloze č. 13 tabulka s číslem požadavku 2.8. zní:

2.8. Rozsah Malý Technické zabezpečení 1 skladovacího prostoru pro skladování statkových hnojiv neodpovídá požadavkům vodního zákona.
Střední Technické zabezpečení 2 skladovacích prostorů pro skladování statkových hnojiv neodpovídá požadavkům vodního zákona.
Velký Technické zabezpečení 3 a více skladovacích prostorů pro skladování statkových hnojiv neodpovídá požadavkům vodního zákona.
Závažnost Malá Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku závadných látek ze skladovaných statkových hnojiv.
Střední Došlo k úniku závadných látek ze skladovaných statkových hnojiv do okolí bez viditelného nebo prokázaného ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Velká Došlo k úniku závadných látek ze skladovaných statkových hnojiv do vodního zdroje a bylo konstatováno viditelné nebo prokazatelné znečištění povrchových nebo podzemních vod.
Trvalost Odstranitelná Odstranitelné porušení.
Neodstranitelná Neodstranitelné porušení.
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ne.
Vztah k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. Příloha č. 1, poř. číslo aktu 1, poř. číslo požadavku 8

44. V příloze č. 13 v řádku s číslem požadavku 5.21. ve sloupci „Hodnocení“ se slovo „Prostory“ nahrazuje slovy „Zařízení k dojení a prostory“ a za slovo „zvířaty;“ se vkládají slova „konstrukce zařízení k dojení a prostory pro skladování dostatečně nezajistí omezení rizika kontaminace, zařízení k dojení a“.

45. V příloze č. 13 v řádku s číslem požadavku 5.23. ve sloupci „Hodnocení“ se slova „ ; u personálu jsou zjištěna hrubá porušení v osobní hygieně“ nahrazují slovy „ , k lidské spotřebě bylo použito mléko nebo mlezivo od zvířat v ochranné lhůtě; u personálu jsou zjištěna hrubá porušení v osobní hygieně. Mléko nebylo před dojením, v jiné než automatické dojírně, organolepticky zkontrolováno, mlezivo bylo smícháno se syrovým mlékem“ a slova „nebo k mlékárenskému ošetření“ se zrušují.

46. V příloze č. 13 tabulka s číslem požadavku 5.24. zní:

5.24. Rozsah Malý V prostorech pro skladování mléka není dostatečné chladící zařízení.
Střední Mléko a mlezivo není uchováváno na čistém místě a v mléce jsou zjištěny nežádoucí příměsi. Mléko není chlazeno, přestože není zpracováno do 2 hodin ani nebyl tento postup z technologických důvodů povolen krajskou veterinární správou. Během přepravy není zachován chladící řetězec.
Velký X
Závažnost Malá X
Střední Kravské mléko v množství do 500 litrů, kozí mléko v množství do 100 litrů nebo ovčí mléko v množství do 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8 °C, resp. 6 °C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin nebo pokud krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů.
Velká Kravské mléko v množství nad 500 litrů, kozí mléko v množství nad 100 litrů nebo ovčí mléko v množství nad 50 litrů nebylo ihned po nadojení zchlazeno na teplotu 8 °C, resp. 6 °C při obdenním svozu, pokud nebylo zpracováno do 2 hodin nebo pokud krajská veterinární správa nepovolila výjimku z technologických důvodů.
Trvalost Odstranitelná Odstranitelná porušení.
Neodstranitelná X
Přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat Ano.
Vztah k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. Příloha č. 1, poř. číslo aktu 4, poř. číslo požadavku 17

47. V příloze č. 13 v řádku s číslem požadavku 5.25. ve sloupci „Hodnocení“ se za slova „na povrchu vlhká“ vkládají slova „nebo zapáchající“.

48. V příloze č. 13 v řádku s číslem požadavku 8.8. ve sloupci „Hodnocení“ se za slova „určených k vrácení dodavateli“ vkládají slova „nebo nepovolených“ a za slova „určené k vrácení dodavateli“ se vkládají slova „nebo nepovolené“.

49. V příloze č. 14 v řádku „Standard 8B. podle § 13“ ve sloupci „Hodnocení“ se za slovo „mokřad“ vkládá slovo „ , příkop“.

50. Doplňuje se příloha č. 16, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16

Stanovení druhu erozně ohrožených ploch podle § 8

Tabulka č. 1 - souvislá plocha plodiny 2,01 - 4 ha (včetně)*

Druh erozně ohrožené plochy Součin hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru protierozních opatření pro souvislou plochu plodiny se stejným stupněm ochranného vlivu vegetace přesahující 2 ha souvislé plochy plodiny se stejným stupněm ochranného vlivu vegetace Přípustná míra erozního ohrožení pro půdy hluboké a středně hluboké (t.ha-1.rok-1) Přípustná míra erozního ohrožení pro půdy mělké (t.ha-1.rok-1)
plocha silně erozně ohrožená 0 až 0,045 9 2
plocha mírně erozně ohrožená s vyšším rizikem 0,045 až 0,15 9 2
plocha mírně erozně ohrožená s nižším rizikem 0,15 až 0,4 9 2
* Souvislé plochy plodiny o velikosti 0,01 - 2 ha (včetně) nejsou zařazeny do žádné z kategorií erozně ohrožené plochy.

Tabulka č. 2 - souvislá plocha plodiny větší než 4 ha

Druh erozně ohrožené plochy Součin hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru protierozních opatření pro souvislou plochu plodiny se stejným stupněm ochranného vlivu vegetace přesahující 2 ha nebo 50 % souvislé plochy plodiny se stejným stupněm ochranného vlivu vegetace Přípustná míra erozního ohrožení pro půdy hluboké a středně hluboké (t.ha-1.rok-1) Přípustná míra erozního ohrožení pro půdy mělké (t.ha-1.rok-1)
plocha silně erozně ohrožená 0 až 0,045 9 2
plocha mírně erozně ohrožená s vyšším rizikem 0,045 až 0,15 9 2
plocha mírně erozně ohrožená s nižším rizikem 0,15 až 0,4 9 2

“.

51. Doplňují se přílohy č. 17 a 18, které včetně nadpisů znějí:

„Příloha č. 17

Půdoochranné technologie pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem

Číslo půdoochranné technologie Půdoochranná technologie Podmínky půdoochranné technologie
1. Zakládání do ochranné plodiny, rostlinných zbytků Půda celoplošně zpracována bez obracení. Dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy. Vyjmenované ochranné plodiny podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
2. Odkaměňování, důlkování -hrázkování u brambor s ochranným pásem Požadovaný tvar hrůbku a brázdy. Prostor se separovanými kameny. Maximální délka řádku 200 metrů a ochranný pás široký minimálně 22 metrů. Vyjmenované plodiny pro ochranný pás podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
3. Aplikace organické hmoty u brambor s ochranným pásem 35 t/hektar tuhých statkových nebo organických hnojiv, s výjimkou hnojiv pocházejících z chovů drůbeže. Maximální délka řádku 200 metrů a ochranný pás široký minimálně 22 metrů. Vyjmenované plodiny pro ochranný pás podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
4. Podrývání u řepy cukrové, krmné řepy Hloubka podrytí minimálně 35 centimetrů.
5. Pásové zpracování půdy Podíl nezpracované půdy minimálně 60 % pozemku. Setí do pásů v šířce maximálně 30 centimetrů.
6. Zakládání porostu s pomocnou plodinou Dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy. Vyjmenovaná pomocná plodina podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji a podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení v meziřádku nebo ploše.
7. Osevní sled s aplikací organické hmoty Výměra zlepšujících plodin pěstovaných na posuzované ploše dosahuje v roce podání žádosti a předchozích 5 letech minimálně 50 % výměry posuzované plochy, zároveň nejméně jedna aplikace tuhých statkových nebo organických hnojiv v dávce min. 25 t/hektar, s výjimkou hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, kejdy nebo digestátu v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením v dávce min. 15 t/hektar, přičemž se vychází z výměry plodin evidovaných v evidenci půdy. Za zlepšující plodinu se považuje travní porost a plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a jejich směsi nebo jejich využití v podsevu podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.

Příloha č. 18

Půdoochranné technologie pro plodiny s nízkou ochrannou funkcí na mírně erozně ohrožené ploše s nižším rizikem

Číslo půdoochranné technologie Půdoochranné technologie Podmínky půdoochranné technologie
1. Ochranné pásy Souvislá plocha plodin s maximální šířkou 220 metrů přerušená ochranným pásem s minimální šířkou 22 metrů. Vyjmenované plodiny pro ochranný pás podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
2. Obsetí Nejvýše 4 hektary souvislé plochy plodiny. Minimální šířka pásu 22 metrů, vyjmenovaná plodina na pás podle ochranný pás podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
3. Maximální výměra plodiny 10 hektarů Nejvýše 10 hektarů souvislé plochy jedné plodiny oddělené ochranným pásem v minimální šířce 22 metrů s vyjmenovanou plodinou dle přílohy č.  2 k tomuto nařízení nebo plochou jiné plodiny o minimální šíři 110 metrů.
4. Aplikace organické hmoty 25 t/hektar tuhých statkových nebo organických hnojiv nebo 15 t/hektar kejdy skotu/prasat v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením.
5. Odkaměňování, důlkování -hrázkování u brambor Požadovaný tvar hrůbku a brázdy. Prostor se separovanými kameny.
6. Zakládání porostu do úzkých řádků u kukuřice a čiroku Porosty kukuřice a čiroku zakládány do úzkých řádků širokých nejvýše 45 centimetrů.
7. Ozelenění kolejových řádků Minimální šířka kolejového řádku 2,5 metrů a maximální započitatelná šířka pásu 6 metrů. Maximální rozteč mezi řádky 36 metrů.
8. Osevní sled Výměra zlepšujících plodin pěstovaných na posuzované ploše dosahuje v roce podání žádosti a předchozích 5 letech minimálně 33 % výměry posuzované plochy, přičemž se vychází z výměr plodin evidovaných v evidenci půdy. Za zlepšující plodinu se považuje travní porost a plodiny podle přílohy č.  5 k tomuto nařízení, s výjimkou bobu a sóji, a jejich směsi nebo jejich využití v podsevu podle příloh č. 11 a 12 k tomuto nařízení.

“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé podle nařízení vlády č. 73/2023  Sb., ve znění účinném přede dnem 1. dubna 2024, se posuzují podle nařízení vlády č. 73/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. dubna 2024.

2. Do 31. prosince 2024 minimální podíl uvedený v § 12 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 73/2023 Sb., zastoupený plochami podle § 2 odst. 2 písm. a) až q) nařízení vlády č. 73/2023 Sb., ve znění účinném ode dne 1. dubna 2024, činí 4 %, přičemž každá plocha se do výpočtu zohlední pouze jednou.

3. Plodiny vyseté podle přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. dubna 2024, se považují za plodiny vyseté podle přílohy č. 9 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb., ve znění účinném ode dne 1. dubna 2024.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 6 a 10, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,
b) čl. I bodů 7, 8, 11, 19, 39 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025, a
c) čl. I bodů 9 a 20, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Slaďování soukromého a pracovního života

Slaďování soukromého a pracovního života

Jan Pichrt, Jakub Morávek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Slaďování soukromého a pracovního života se stalo diskutovaným tématem zejména v souvislosti s rozvojem nejrůznějších režimů „home office“ a se zapojením moderních technologií a jejich možností do pracovního procesu. Jde o soustavné hledání nástrojů a právních figur, které i přes ... pokračování

Cena: 512 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.